Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.11.2022

С Решение № 184 - 10 - 1,2 / 8 / 28.01.2004 г. на Общински съвет – Варна: “Общински съвет – Варна дава съгласие Район “Приморски” на гр. Варна да установи отношения на побратимяване с Кметство „Будафок – Тетени“, XXII район на Будапеща – Унгария“.
По силата на Споразумението се предвижда иницииране и подпомагане на ползотворни партньорски контакти в областта на образованието, културата, социалните дейности и здравеопазването, както и сътрудничество между образователните институции чрез реализация на съвместни програми и разменни гостувания.
В изпълнение на сключеното Споразумение са осъществени няколко разменни гостувания на делегации, последното от които през 2018 г.