Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT0

Съобщения за изработен ПУП-ПРЗ

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 28.03.2024

Изработени ПУП-ПРЗ за со. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”

ДО:                                 Изх.№АУ041916ПР/16.07.2015г
БОРИСЛАВ  ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ            Район „Приморски” Община Варна
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК КАЛИН ВEЛЧЕВ            
УЛ. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” № 16    
ГР. ВАРНА            ПИ- 10135.2517.1140

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.(13) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план)  ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за УПИ III-1140, кв.99, по плана на  со. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна  
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението предвиден в чл.128 ал.(5) от ЗУТ, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писменни възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения се подават в Приемна “КАО”– стая №16 ,етаж І.
Приемни дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 28, тел. 052/359 144


ДО:                                 Изх.№АУ041916ПР/16.07.2015г
БОРИСЛАВ  ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ            Район „Приморски” Община Варна
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК КАЛИН ВEЛЧЕВ            
УЛ. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” № 16    
ГР. ВАРНА            ПИ- 10135.2517.1140

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.(13) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план)  ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за УПИ III-1140, кв.99, по плана на  со. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” гр. Варна  
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението предвиден в чл.128 ал.(5) от ЗУТ, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писменни възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения се подават в Приемна “КАО”– стая №16 ,етаж І.
Приемни дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 28, тел. 052/359 144

 

Изработени ПУП-ПРЗ за кв.Изгрев

ДО:                            
Изх.№АУ008514ПР/10.01.2024г                    
Район „Приморски” Община Варна 12
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА:    ПИ- 10135.2552.2617
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.128 ал.(11) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план)  ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за УПИ XVII-4265”за жил. стр.”, кв.251, по плана на  кв. „Изгрев” гр. Варна  
В 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението предвиден в чл.128 ал.(3) от ЗУТ, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писменни възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения се подават в Приемна “КАО”– стая №16 ,етаж І.
Приемни дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 28, тел. 052/359 144


ДО:СОБСТВЕНИЦИТЕ НА:    
ПИ-10135.2552.2709     
Изх.№АУ016656ПР/27.06.2023г
Район „Приморски” Община Варна
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.128 ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план)  ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за УПИ ХVIII-1889”за жил. стр.”, кв.234 и УПИ ХХХV-1889”за общ. обсл.” кв. 235 по плана на  кв. „Изгрев” гр. Варна  
В 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението предвиден в чл.128 ал.(3) от ЗУТ, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писменни възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения се подават в Приемна “КАО”– стая №16 ,етаж І.
Приемни дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 28, тел. 052/359 144
 


ДО:СОБСТВЕНИЦИТЕ НА:                         Изх.№АУ053972ПР/28.11.2023г
ЕНЧО НИКОЛОВ ПИПЕРКОВ                    Район „Приморски” Община Варна
БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” № 139, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 9
ГР. ВАРНА         ПИ- 10135.2552.1938

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.(11) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план)  ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за УПИ ХI-4017,4018, кв.243, по плана на  кв. „Изгрев” гр. Варна  
В 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението предвиден в чл.128 ал.(5) от ЗУТ, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писменни възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения се подават в Приемна “КАО”– стая №16 ,етаж І.
Приемни дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 28, тел. 052/359 144


ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА:                    Изх.№АУ053972ПР/05.12.2023г
АНТОАНЕЛА ТОМОВА СТАНКОВА                Район „Приморски” Община Варна
УЛ. „ЦАНИ ГИНЧЕВ” № 4, ЕТ. 7, АП. 21
ГР. ВАРНА            ПИ- 10135.2552.1924

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.(11) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план)  ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за УПИ ХI-4017,4018, кв.243, по плана на  кв. „Изгрев” гр. Варна  
В 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението предвиден в чл.128 ал.(5) от ЗУТ, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писменни възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения се подават в Приемна “КАО”– стая №16 ,етаж І.
Приемни дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 28, тел. 052/359 144
 

Изработени ПУП-ПРЗ за СО Траката

изх. № АУ123757ПР_006ПР/14.12.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.387
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXX-394,5589 „за жил.стр.”, кв.168, по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.13 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.43 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.46 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.50 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.52 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.53 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.54 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.2210 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.5011 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.5963 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.6827 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.6828 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.7091 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ103237ПР_005ПР/23.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2520.7246 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен (ПУП)-План за улична регулация (ПУР) в обхват на кв. 225 от о.т.741 до о.т.1598 и от о.т. 1599 до о.т. 1600, и ПУП-ПРЗ за УПИ II-51 „ за жил. обитаване” (ПИ 10135.2520.51), кв. 225 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;
 

Изработени ПУП-ПРЗ за 18-ти м.р.

изх. № АУ070740ПР/16.10.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ДО СОБСТВЕНИКА НА:ПИ-10135.2560.19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) РУП (работен устройствен план) за УПИ XIII-5 , кв. 13, по плана на „18-ти м.р.” Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


изх. № АУ070740ПР/16.10.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:ПИ-10135.2560.430

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) РУП (работен устройствен план) за УПИ XIII-5 , кв. 13, по плана на „18-ти м.р.” Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;

Изработени ПУП-ПРЗ за КК Чайка

Изх.№АУ004921ПР-006ПР/14.11.2023г.
Гр.ВАРНА
ДО СОБСТВЕНИК НА ПИ 10135.2571.337
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  IV-4595-„за жил.стр.”, кв.20 по плана на  КК „Чайка”, гр. Варна.
В 14-дневен  срок от получаване на настоящето съобщение, имате възможност да прегледате плана, който е на разположение в Район „Приморски”, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения 14-дневен срок.
Проектите се намират в стая 29, етаж 2, Дирекция „Устройство на територията”, Район „Приморски”. За справки – Снежана Славова, тел. 052/ 359 145.
Приемни дни – понеделник и четвъртък, от 8.00 до 12.30 часа.
Възраженията се подават в приемна АИО, етаж 1, стая 16 на Район „Приморски”, в два екземпляра.
При явяване носете настоящото съобщение.


Изх.№АУ060395ПР-010ПР/02.10.2023г.

ДО СОБСТВЕНИК НА ПИ 10135.2573.12

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  ХI-281-„за жил.стр.” и УПИ ХII-12-„за жил.стр.”,  кв.3 по плана на  КК „Чайка”, гр. Варна.

В 14-дневен  срок от получаване на настоящето съобщение, имате възможност да прегледате плана, който е на разположение в Район „Приморски”, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения 14-дневен срок.

Проектите се намират в стая 29, етаж 2, Дирекция „Устройство на територията”, Район „Приморски”. За справки – Снежана Славова, тел. 052/ 359 145.

Приемни дни – понеделник и четвъртък, от 8.00 до 12.30 часа.

Възраженията се подават в приемна АИО, етаж 1, стая 16 на Район „Приморски”, в два екземпляра.

При явяване носете настоящото съобщение.


Изх.№АУ060395ПР-010ПР/02.10.2023г.

ДО СОБСТВЕНИК НА ПИ 10135.2573.12

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  ХI-281-„за жил.стр.” и УПИ ХII-12-„за жил.стр.”,  кв.3 по плана на  КК „Чайка”, гр. Варна.

В 14-дневен  срок от получаване на настоящето съобщение, имате възможност да прегледате плана, който е на разположение в Район „Приморски”, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения 14-дневен срок.

Проектите се намират в стая 29, етаж 2, Дирекция „Устройство на територията”, Район „Приморски”. За справки – Снежана Славова, тел. 052/ 359 145.

Приемни дни – понеделник и четвъртък, от 8.00 до 12.30 часа.

Възраженията се подават в приемна АИО, етаж 1, стая 16 на Район „Приморски”, в два екземпляра.

При явяване носете настоящото съобщение.

 

Изработени ПУП-ПРЗ за СО Ваялар

изх. № АУ011295ПР_016ПР/27.10.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135. 2723.1185
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXIV-1141 „за жил.стр.”, УПИ X-436 „за жил.стр.”, УПИ XV-1185 „за жил.стр.”, УПИ XVI-941 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2723.1141, 10135.2723.436, 10135.2723.1185, 10135.2723.941), кв. 111 и изменение на ул. регулация от о.т.1053 до о.т. 1017 и нова от о.т.1701 до о.т.1702  по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145


изх. № АУ011295ПР_016ПР/02.10.2023г.

Район „Приморски” Община Варна

ПИ-10135. 2504.21

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXIV-1141 „за жил.стр.”, УПИ X-436 „за жил.стр.”, УПИ XV-1185 „за жил.стр.”, УПИ XVI-941 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2723.1141, 10135.2723.436, 10135.2723.1185, 10135.2723.941), кв. 111 и изменение на ул. регулация от о.т.1053 до о.т. 1017 и нова от о.т.1701 до о.т.1702  по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.

Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


изх. № АУ011295ПР_016ПР/02.10.2023г.

Район „Приморски” Община Варна

ПИ-10135. 2723.436

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXIV-1141 „за жил.стр.”, УПИ X-436 „за жил.стр.”, УПИ XV-1185 „за жил.стр.”, УПИ XVI-941 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2723.1141, 10135.2723.436, 10135.2723.1185, 10135.2723.941), кв. 111 и изменение на ул. регулация от о.т.1053 до о.т. 1017 и нова от о.т.1701 до о.т.1702  по плана на СО „Ваялар”, гр. Варна.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.

Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;

Изработени ПУП-ПРЗ за 25-ти м.р.

ДО: СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ097481ПР/19.01.2024г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2554.1.1
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IX-507,534 „за жил.стр.”, кв.11, по плана на СО „25-ти м.р.”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО: СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ097481ПР/19.01.2024г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2554.531.1
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IX-507,534 „за жил.стр.”, кв.11, по плана на СО „25-ти м.р.”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО: СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ097481ПР/19.01.2024г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2554.531
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IX-507,534 „за жил.стр.”, кв.11, по плана на СО „25-ти м.р.”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО: СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ097481ПР/19.01.2024г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2554.539
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IX-507,534 „за жил.стр.”, кв.11, по плана на СО „25-ти м.р.”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО: СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ097481ПР/19.01.2024г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2554.630
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IX-507,534 „за жил.стр.”, кв.11, по плана на СО „25-ти м.р.”, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТ
УЛ. „ПОДВИС” №28 ВХ. А
изх. № АУ097481ПР/17.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135.2554.531.1 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), във връзка с пар. 4 ал. 3, изречение 2-ро от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IX-507,534 „за жил.стр.”, кв.11, по плана на „25-ти м.р.”, гр. Варна. 
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;

Изработени ПУП-ПРЗ за СО Вилна зона

ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ046213ПР_010ПР/28.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135. 2564.518 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), във връзка с пар. 4 ал. 2, от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XVI- 517 „за жил.стр.”, кв.33, при съобразяване с плана на ВИЛНА ЗОНА, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;


ДО:СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
изх. № АУ046213ПР_010ПР/28.11.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ПИ-10135. 2564.518 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 128, ал. 11 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), във връзка с пар. 4 ал. 2, от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) ПУП - (подробен устройствен план) ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XVI- 517 „за жил.стр.”, кв.33, при съобразяване с плана на ВИЛНА ЗОНА, гр. Варна.
В 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения, предложения и искания се подават в Приемна ЦАО– стая №16, етаж 1.
Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул. “Генерал Колев” № 92, етаж 2, Дирекция УТ – стая № 29, тел. 052/359 145;

Изработени ПУП-ПРЗ за СО Ален мак

Изх.№АУ096541ПР-010ПР/27.11.2023г.
Гр.ВАРНА
ДО СОБСТВЕНИКА НА ПИ 10135.2515.371
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  I-4265, кв.21 и ул.регул. от о.т.2558 до о.т. 2559 през о.т.154 до о.т. 2560 и от о.т.2560 до о.т.2564 по плана на  СО „Ален мак”, гр. Варна.
В 14-дневен  срок от получаване на настоящето съобщение, имате възможност да прегледате плана, който е на разположение в Район „Приморски”, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения 14-дневен срок.
Проектите се намират в стая 29, етаж 2, Дирекция „Устройство на територията”, Район „Приморски”. За справки – Снежана Славова, тел. 052/ 359 145.
Приемни дни – понеделник и четвъртък, от 8.00 до 12.30 часа.
Възраженията се подават в приемна АИО, етаж 1, стая 16 на Район „Приморски”, в два екземпляра.
При явяване носете настоящото съобщение.


Изх.№АУ096541ПР-010ПР/27.11.2023г.
Гр.ВАРНА
ДО СОБСТВЕНИКА НА ПИ 10135.2515.372
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  I-4265, кв.21 и ул.регул. от о.т.2558 до о.т. 2559 през о.т.154 до о.т. 2560 и от о.т.2560 до о.т.2564 по плана на  СО „Ален мак”, гр. Варна.
В 14-дневен  срок от получаване на настоящето съобщение, имате възможност да прегледате плана, който е на разположение в Район „Приморски”, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения 14-дневен срок.
Проектите се намират в стая 29, етаж 2, Дирекция „Устройство на територията”, Район „Приморски”. За справки – Снежана Славова, тел. 052/ 359 145.
Приемни дни – понеделник и четвъртък, от 8.00 до 12.30 часа.
Възраженията се подават в приемна АИО, етаж 1, стая 16 на Район „Приморски”, в два екземпляра.
При явяване носете настоящото съобщение.


Изх.№АУ096541ПР-010ПР/27.11.2023г.
Гр.ВАРНА
ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ 10135.2515.2730
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  I-4265, кв.21 и ул.регул. от о.т.2558 до о.т. 2559 през о.т.154 до о.т. 2560 и от о.т.2560 до о.т.2564 по плана на  СО „Ален мак”, гр. Варна.
В 14-дневен  срок от получаване на настоящето съобщение, имате възможност да прегледате плана, който е на разположение в Район „Приморски”, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения 14-дневен срок.
Проектите се намират в стая 29, етаж 2, Дирекция „Устройство на територията”, Район „Приморски”. За справки – Снежана Славова, тел. 052/ 359 145.
Приемни дни – понеделник и четвъртък, от 8.00 до 12.30 часа.
Възраженията се подават в приемна АИО, етаж 1, стая 16 на Район „Приморски”, в два екземпляра.
При явяване носете настоящото съобщение.

Изработени ПУП-ПРЗ за Жилищна група

ДО: Изх.№АУ052150/10.05.2023 г.
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА:               
ПИ10135.2555.254
ГР. ВАРНА    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.(3) и ал.(5) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен ПУП - (подробен устройствен план)  ПРЗ (план за регулация и застрояване)  за УПИ ХVIII-252,253”за жил. стр.”, кв. 4, по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна”, гр. Варна
В 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението предвиден в чл.128 ал.(5) от ЗУТ, заинтересуваните  лица могат да прегледат  изработените планове, които се намират в “Технческа служба” на Район “Приморски” и направят писменни възражения, предложения и искания по проекта.
Възражения се подават в Приемна “КАО”– стая №16 ,етаж І.
Приемни дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, тел. 052/359 144