Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Административна схема

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

Структурата на районната администрация се предлага от Кмета на района и се приема от Общинския съвет.

Районната администрация е организирана в следните структурни звена:

I. Ръководство:


1. KMET  - Кметът упражнява общо ръководство и контрол на районната администрация
2. Заместник-кмет  - подпомага Кмета на района при изпълнение на неговите функции
3. Секретар  - осъществява aдминистративното ръководство на районната администрация
4. Главен архитект  - административен орган по смисъла на Закона за устройство на територията и издава актове в рамките на предоставените му правомощия по закона и от Главния архитект на Община Варна; ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията на района.
Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане Кмета на района, районната администрация е обща и специализирана.
Директор на дирекция - Организацията, разпределянето, контрола и отговорността за изпълнението на работата на служителите от всяка дирекция, се осъществява от директор на дирекция, който ръководи методически, професионално и административно изпълнението на конкретните задачи, поставени за изпълнение от дирекцията, или от отделни негови служители.

II. Обща администрация:

1/ Дирекция  „Административно и информационно  обслужване“

Функционално направление „Правни дейности”:
Главен юрисконсулт
Функционално направление "Човешки ресурси;
Главен експерт „Човешки ресурси”
Специалист „Човешки ресурси”
Функционално направление "Административно обслужване":
Главен специалист „Административни услуги”
Старши специалист „Административни услуги”
Старши специалист ”Административно техническо осигуряване”
Специалист „Деловодител”
Функционално направление "Информационни технологии":
Главен експерт „Системен администратор”
Главен специалист „Информационни технологии”
Функционално направление "Гражданско състояние и ЕСГРАОН":
Главен специалист ЕСГРАОН
Старши експерт „Гражданско  състояние”
Главен специалист „Гражданско състояние”
Старши специалист ЕСГРАОН
Старши експерт „ЕСГРАОН и гражданско  състояние”
Главен експерт „ЕСГРАОН и гражданско  състояние”
Специалист „Информатор приемна”

2/ Дирекция „Административно и техническо обслужване-Виница

Главен експерт „Поземлена реформа”
Старши експерт „Поземлена реформа”

3/ Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности”

Функционално направление "Счетоводство":
Главен счетоводител
Младши експерт „ТРЗ и касиер”
Счетоводител
Специалист „Събираемост  касови приходи и касиер”
Изпълнител „Касиер- приходи”
Изпълнител „Инкасатор- плащания”
Функционално направление "Бюджет":
Главен експерт „Финанси и бюджет”
Функционално направление "Обща поддръжка на инфраструктурата":
Специалист „Управление и транспортиране на отпадъци”
Изпълнител
Специалист „Опазване на чистотата на зелените площи”
Функционално направление "Отбранителна подготовка и защита на населението":
Старши експерт „ОПЗН и домакин”
Функционално направление "Контрол бюджетни приходи":
Главен инспектор „Контрол бюджетни приходи и СФУК“
Старши инспектор „Контрол бюджетни приходи“
Старши инспектор КПТД

III. Специализирана администрация:


1/ Дирекция „Социално-икономически дейности”

Функционално направление "Търговска и рекламна дейност":
Главен експерт „Търговска и рекламна дейност“
Главен експерт „Рекламна дейност и социални дейности“
Функционално направление "Собственост и жилищно настаняване":
Старши експерт „Собственост и жилищно настаняване“
Главен експерт „Собственост и жилищно настаняване“
Функционално направление "Социални дейности":
Главен специалист „Социални дейности”
Функционално направление "Местна комисия за БППМН":
Секретар МК БППМН
Функционално направление "Архив":
Старши експерт „Архив”
Главен специалист „Архив”
Функционално направление “Връзки с обществеността и социална политика”:
Главен експерт “Връзки с обществеността и социална политика”
Функционално направление „Правни дейности”:
Старши юрисконсулт

2/ Дирекция „Обществен ред и контрол”

Функционално направление "Екологичен контрол":
Главен  инспектор ЕК
Старши инспектор ЕК
Функционално направление „Правни дейности”:
Старши юрисконсулт
Функционално направление "Контрол търговска дейност":
Старши инспектор "Контрол търговска дейност"
Инспектор "Контрол търговска дейност"
Функционално направление "Контрол строителство":
Главен инспектор „Контрол строителство”
Старши инспектор „Контрол строителство”
Инспектор „Контрол строителство”
Инспектор ”Екология и контролни дейности”
Специалист ”Обществен ред и контрол”

3/ Дирекция „Устройство на територията”

Функционално направление "Архитектура и градоустройство":
Главен инженер
Главен експерт „Инженер”
Главен експерт „Архитект”
Главен експерт „Участъков архитект”
Главен експерт „Участъков техник”
Старши експерт „Участъков техник”
Главен специалист „Участъков техник”
Главен  специалист „Поддръжка чистотата на общински територии”
Специалист „Административно и техническо обслужване”
Функционално направление "Геодезия":
Главен специалист „Геодезист”
Функционално направление "Регистрация на строежите":
Старши експерт „Регистрация строежи”
Функционално направление "Инженерна инфраструктура":
Главен експерт „Техническа инфраструктура“
Специалист „Инженерна инфраструктура”
Функционално направление "Озеленяване":
Главен експерт „Озеленяване”
Младши експерт „Озеленяване”
Функционално направление „Правни дейности”:
Главен юрисконсулт