Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 17.01.2023
Последна актуализация: 22.11.2023

Гражданско състояние и гражданска регистрация

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

Строителство и устройство на територията

Процедиране на Подробни Устройствени планове /ПУП/

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

 

Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж /Строителство на сгради/

2083 Издаване на виза за проектиране

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2112 Издаване на разрешение за строеж

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени


Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж  /Инженерна инфраструктура/

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Заявление за издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по одобрени инвестиционни технически (работни) проекти

Заявление за съгласуване на график за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства

Заявление за издаване на Протокол за възстановени настилки след прокопаване на улични мрежи и тротоари, на основание з-д № 0758/16.03.2010 г. на Кмета на Община Варна и з-д № 346/09.04.2010 г. на Кмета на Район „Приморски”

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

 

Издаване на документи по време на строителния процес

Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за разполагане на строителни материали подобрен ПБЗ, на основание чл.30 от НОАМТЦУТОВ

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

Регистрация на строежи, Въвеждане в експлоатация

Заявление за предоставяне и регистриране на технически паспорт

Заявление за предаване на екзекутив на документация на основание чл.175 от ЗУТ

Заявление за издаване на писмо /становище/ относно приложимостта на пар. 6 от ПЗР на Наредба 2/2003 г. – че обектът е заварен по смисъла на пар.21 от ЗР на ЗУТ

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 

Геодезически услуги

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Други

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

 

Социални дейности, жилищно настаняване, етажна собственост

2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране

Заявление за подновяване на наемните правоотношения

Декларация, съгласно чл. 4 от НУРУЖНГНПОЖ

Заявление-декларация за ползване на услугата "Обществена трапезария"

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Заявление за установяване на нарушение по ЗУЕС

Уведомление по чл. 46б ЗУЕС за органите на управление на етажната собственост

Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС

Уведомление от председател на управителен съвет

Регистрация на домашен любимец

 

Търговия, реклама, екология

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (на общинска земя)

Заявление за търговия на открито

Заявление за търговия от превозно средство

Заявление за ползване по §17 от ПР на ЗУТ

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Служебна бележка по чл. 15, ал.3 от НОАМТЦУТОВ (липса на сметоизвозване)

 

Архив и други услуги

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Заявление за заверка на копие от документи съхранявани в "Архив"

Заявление за незаверено копие от документи съхранявани в "Архив"

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)