Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SS7

Център за социална превенция

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.03.2024

Центърът за социална превенция /ЦСП/ е създаден на основание чл.10, ал.2 от ЗБППМН, като помощен орган към МКБППМН. Той e първият ЦСП за град Варна, открит през месец ноември 2004 г. от Общинската комисия БППМН.

В центъра се извършва консултативна, възпитателно-корекционна дейност на деца на възраст от 8-18 години и техните родители, както и дейности по програми и проекти, свързани с превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и престъпления на непълнолетни. ЦСП е част от структурата на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
ЦСП е с адрес гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 33.

В Центъра за социална превенция работи екип от специалисти – обществени възпитатели към МКБППМН при Район „Приморски”. Специалистите, работещи в ЦСП притежават богат опит в работата с деца, те са с различни професии – педагози, психолози, служители на МВР, което спомага за по – доброто идентифициране и разрешаване на проблемите на клиентите.  

Центърът за социална превенция работи в определени  работни дни и часове по график:

МЕСЕЦ МАРТ 2024 Г. – МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

Понеделник - обществен възпитател - Анелия Станкова - педагог    14:00 – 16:00 ч.

Понеделник - обществен възпитател - Красимира Макавеева – педагог    16:00 – 18:00 ч.

Вторник - обществен възпитател - Добрина Тодорова - психолог    16:00 – 18:00 ч.

Вторник - обществен възпитател - Милен Великов – военен инженер    18:00 – 19:00 ч.

Сряда - обществен възпитател-психолог - Ванина Иванова- Стоева – психолог    17:00 – 19:00 ч.

Четвъртък - обществен възпитател-психолог - Мария Младенова – психолог    16:30 – 18:30 ч.

Петък - обществен възпитател - Росица Стоева - педагог    17:00 – 19:00 ч.

 

В ЦСП са обособени два кабинета – консултативен кабинет и приемна на обществения възпитател.
В консултативния кабинет се извършват консултации на малолетни и непълнолетни с девиантно поведение, преминали през МК БППМН за извършени правонарушения, с наложени мерки за задължаване да участват в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението, както и на техните родители, с наложени мерки - задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието.
Провеждат се и индивидуални психотерапевтични консултации на деца и родители без наложени мерки по ЗБППМН. Консултациите могат да се провеждат с деца с девиантно и деликвентно поведение, деца в риск, деца – жертви на насилие, както и с родители, които изпитват трудности или проблеми с поведението на детето си.
В приемната на обществения възпитател се провежда разяснителна, превантивна и корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки по ЗБППМН, при следните случаи:

 • Наложена мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”;
 • Определяне на обществен възпитател от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:

а) непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;
б) непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
в) непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;
г) малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен;
д) малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“.

 • Определяне на обществен възпитател от местната комисия и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание.”
 • Провеждат се и доброволни беседи по желание на родители.
 • Всички беседи са безплатни и се провеждат при спазване на основните принципи: законност, доброволност, конфиденциалност и уважение личността на детето и неговите родители.

Дейността на ЦСП се осъществява чрез:

 • провеждане на срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните/непълнолетните, техните родители или лицата, които ги заместват;
 • откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви или престъпления, неблагоприятна семейна и приятелска среда, бягства от дома, наличие на вредни навици – тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотични вещества и др;
 • изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация;
 • съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни институции;
 • съдействие за правилното организиране на свободното време на малолетните/непълнолетните с противообществени прояви.

Дейностите се осъществяват в зависимост от конкретните потребности на клиентите. С тези дейности се цели:

 • преодоляване на отклоненията в поведението;
 • физическо и психическо развитие на малолетния/непълнолетния, в съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето;
 • социална адаптация;
 • съдействие за добри отношения между родители и деца;
 • подпомагане на родителите по въпросите на възпитанието.

Консултативната работа в ЦСП е съобразена в тематичен цикъл, обединен в няколко основни групи:

 • задължения и отговорности, правни последици от извършването на деянията;
 • система на правоприлагащите и правозащитни органи;
 • правата на детето и институции, гарантиращи и съблюдаващи правата на детето;
 • диагностика на индивидуалното развитие и психичния статус на детето;
 • проблеми на общуването във групи по възрасти, в семейството, в училището, междуполово общуване;
 • справяне с конфликти;
 • механизми на влияние при общуването и отстояване на позиции;
 • психично и физическо здраве – критерии и поведение за неговото съхраняване;
 • проблеми на зависимостите;
 • религия и етноси – толерантност към различията;
 • въпроси на реализацията и кариерното развитие на младите хора в съвремнното българско общество;
 • при необходимост на клиентите могат да се поставят и други въпроси за обсъждане и разискване.

Професионална помощ и подкрепа в ЦСП могат да получат и деца, които не са с наложени мерки от МК БППМН, но съществува сериозна опасност за тяхното възпитание и развитие, насочени от различни институции – училищни комисии (УК) за превенция на асоциалните прояви на учениците (УКПАПУ), УК за превенция на противообщественото поведение на учениците (УКПППУ), УК за превенция агресивните прояви на учениците и противодействие на училищния тормоз /УК ПАПУПУТ/, инспектори Детска педагогическа стая, и др.
Насочване и съдействие е предвидено и за деца, пребиваващи или освободени от социално-педагогически интернати, възпитателни-училища интернати, на условно осъдени или на предсрочно освободени, както и деца настанени в социални услуги за деца, лишени от родителски грижи – Приемна грижа, Приюти за безнадзорни деца, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Кризисни центрове и др.

В ЦСП могат да се провеждат:

- обучения и тренинги на малолетни и/или непълнолетни, на родители и/или лица, които ги заместват;
- обучения и тренинги на обществени възпитатели, членове на МК БППМН, учители, педагогически съветници и други;
- арт-терапии за деца.

тел: 052/ 820-754