Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1VE4
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1VU4
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1VU1

Дирекция "Устройство на територията"

Дата на публикуване: 16.03.2022
Последна актуализация: 17.10.2023

Процедиране на Подробни Устройствени планове /ПУП/

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

 

Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж /Строителство на сгради/

2083 Издаване на виза за проектиране

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2112 Издаване на разрешение за строеж

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени


Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж  /Инженерна инфраструктура/

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

 

Издаване на документи по време на строителния процес

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

Регистрация на строежи, Въвеждане в експлоатация

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 

Геодезически услуги

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Други

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти