Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHEF1
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHEV6

Съобщения за виза

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 26.01.2024

СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 10135.2564.897
Относно: Наш Вх.№ АУ001992ПР/05.01.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл.140 ал.(3), във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена Виза за проектиране с изх. № АУ001992ПР_001ПР/23.01.2024г. за УПИ XLI-898, кв.48 по плана на “Вилна зона“ /ПИ 10135.2564.1943/ гр.Варна, относно инвестиционно проучване и проектиране на допълващо застрояване – подземно, така както е показано на скицата.

    Съгласно чл.215 ал.(4) от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате визата, която е на разположение в Район „Приморски”, ет.II, стая 20, като в случай на несъгласие, може да обжалвате акта в законоустановения срок, като направите писмено възражение в два екземпляра, чрез Район „Приморски” пред Административен съд Варна.


Изх. № АУ115887ПР_002ПР/20.12.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ДО: Собствениците на етажната собственост в ПИ № 10135.2553.768, гр. Варна с административен адрес: ул. „Роза“ № 29А, вх.2, чрез председателя на управителния съвет – Станислав Ангелов Захариев с адрес: ул. „Роза“ № 29А, вх.2, ап.44
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка с издадена виза от собствениците на ПИ № 10135.2553.774 = УПИ ІІІ-1414, по плана на 25 м.р., гр. Варна, с  административен адрес: ул. „Синчец“ № 20 е издадена виза, от Главния архитект на Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.3, във връзка с чл. 134, ал. 6, ал.7 от ЗУТ и приложена скица-предложение за подземно застрояване.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.


Изх. № АУ115887ПР_002ПР/20.12.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ДО: Собствениците на етажната собственост в ПИ № 10135.2553.770, гр. Варна с административен адрес: ул. „Синчец“ № 18, чрез председателя на управителния съвет – Иван Стефанов Иванов
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка с издадена виза от собствениците на ПИ № 10135.2553.774 = УПИ ІІІ-1414, по плана на 25 м.р., гр. Варна, с  административен адрес: ул. „Синчец“ № 20 е издадена виза, от Главния архитект на Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.3, във връзка с чл. 134, ал. 6, ал.7 от ЗУТ и приложена скица-предложение за подземно застрояване.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.


Изх. № АУ115887ПР_002ПР/20.12.2023г.
ДО: Собствениците на етажната собственост в ПИ № 10135.2553.226, гр. Варна с административен адрес: ул. „Роза“ № 29Б
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка с издадена виза от собствениците на ПИ № 10135.2553.774 = УПИ ІІІ-1414, по плана на 25 м.р., гр. Варна, с  административен адрес: ул. „Синчец“ № 20 е издадена виза, от Главния архитект на Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.3, във връзка с чл. 134, ал. 6, ал.7 от ЗУТ и приложена скица-предложение за подземно застрояване.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.
   


Изх. № АУ060436ПР_002ПР/06.10.2023г.
Район „Приморски” Община Варна

ДО: Собствениците на ПИ № 10135.2515.415, № 10135.2515.3940, № 10135.2515.3323, № 10135.2515.271 СО „Ален мак”, гр. Варна


СЪОБЩЕНИЕ
    
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка с издадена виза от собствениците на ПИ № 10135.2515.4043 /стар 3638/, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна е издадена виза, от Главния архитект на район „Приморски” Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.3, във връзка с чл. 134, ал. 6, ал.7 от ЗУТ и приложена скица-предложение за подземно свързано застрояване.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.


ДО

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕЛТЕКОВ

УЛ.”БАБА РАДА”, №30, ЕТ.1

ГР.ВАРНА

СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 10135.2526.2340 и 10135.2526.2342

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140 ал.(3), във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена Виза за проектиране с изх. №АУ091517ПР-001ПР/05.10.2018г. за УПИ ХХVІ-2341, кв.15 по плана на ж.к.”Бриз”, относно  подземно застрояване на странична   регулационна  граница така както е показано на скицата.

Съгласно чл.215 ал.(4) от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате визата, която е на разположение в Район „Приморски” , ет.ІІ, стая 20, като в случай на несъгласие, може да обжалвате акта в законоустановения срок, като направите писмено възражение в два екземпляра, чрез Район „Приморски” пред Административен съд Варна.