Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHEF1
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHEV6

Съобщения за виза

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 10.10.2023

Изх. № АУ060436ПР_002ПР/06.10.2023г.
Район „Приморски” Община Варна

ДО: Собствениците на ПИ № 10135.2515.415, № 10135.2515.3940, № 10135.2515.3323, № 10135.2515.271 СО „Ален мак”, гр. Варна


СЪОБЩЕНИЕ
    
На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че във връзка с издадена виза от собствениците на ПИ № 10135.2515.4043 /стар 3638/, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна е издадена виза, от Главния архитект на район „Приморски” Община Варна на основание чл. 140, ал.1, ал.2, ал.3, във връзка с чл. 134, ал. 6, ал.7 от ЗУТ и приложена скица-предложение за подземно свързано застрояване.
    В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат визата, която се намират в Дирекция УТ на район”Приморски” и направят писмени възражения по визата.
    Възраженията се подават в приемна КАО-І етаж, стая № 16
    Преписката се намира в стая № 21, ІІ етаж, Дирекция „УТ”
    Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,00 часа.
    При явяване носете настоящето съобщение.


ДО

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕЛТЕКОВ

УЛ.”БАБА РАДА”, №30, ЕТ.1

ГР.ВАРНА

СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 10135.2526.2340 и 10135.2526.2342

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140 ал.(3), във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена Виза за проектиране с изх. №АУ091517ПР-001ПР/05.10.2018г. за УПИ ХХVІ-2341, кв.15 по плана на ж.к.”Бриз”, относно  подземно застрояване на странична   регулационна  граница така както е показано на скицата.

Съгласно чл.215 ал.(4) от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате визата, която е на разположение в Район „Приморски” , ет.ІІ, стая 20, като в случай на несъгласие, може да обжалвате акта в законоустановения срок, като направите писмено възражение в два екземпляра, чрез Район „Приморски” пред Административен съд Варна.