Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.11.2022

Правомощията на кмета на района са регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Те възникват от полагането на клетвата и са следните:
1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Отговаря за стопанисването на определените от Общинския съвет обекти на общинска собственост;
4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. Приема мерки за подобряване и възобновяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. Води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща съобщения до Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигурява спазване на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Представлява района пред населението, обществените и политическите организации и пред други райони или кметства.
11. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
13. Кметът на района може да участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас, когато се обсъждат въпроси, касаещи района.