Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Наредба за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 18.11.2022

Очаква се нова програма след приемане на общинския бюджет за 2023г.