Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.11.2022

I. Структура:
Район „Приморски“ е организирана в следните структурни звена:
1/ Ръководство – Кмет, Заместник-кметове, Секретар, Главен архитект
2/ Обща администрация:
Дирекция „Административно и информационно обслужване“
Дирекция „Финансово – счетоводни и стопански дейности“
Дирекция „Административно и техническо обслужване – Виница“
3/ Специализираната администрация:
Дирекция „Социално-икономически дейности“
Дирекция „Обществен ред и контрол“
Дирекция „ Устройство на територията“
II. Функции:
Правомощията на кмета на района са регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Те възникват от полагането на клетвата и са следните:
1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Отговаря за стопанисването на определените от Общинския съвет обекти на общинска собственост;
4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. Приема мерки за подобряване и възобновяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. Води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща съобщения до Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигурява спазване на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Представлява района пред населението, обществените и политическите организации и пред други райони или кметства.
11. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
13. Кметът на района може да участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас, когато се обсъждат въпроси, касаещи района.

Заместник - кметът подпомага Кмета на района при изпълнение на неговите функции, съобразно този правилник и конкретно възложени му с писмена заповед.

Секретарят на района осъществява административното ръководство на районната администрация, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на Кмета на района и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията; организира деловодството, документооборота и архива в района; отговаря за дейностите по гражданска регистрация и административно обслужване;
отговаря за поддържане на актуално състояние на избирателните списъци в района; отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на района; следи спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време; отговаря за организационно – техническата подготовка и провеждане на изборите и референдумите; контролира дейността по обучението на служителите от районната администрация; организира оценяването на служителите от администрацията; изпълнява и други функции възложени от Кмета на района със заповед или друг нормативен акт.

Главният архитект е административен орган по смисъла на Закона за устройство на територията и издава актове в рамките на предоставените му правомощия по закона и от Главния архитект на Община Варна; ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията на района; координира и контролира дейността на звената по чл.5, ал. 6 от Закона за устройство на територията.
Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на Кмета на район "Приморски", създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на район "Приморски".