Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHIO3
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHI43
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHIK4

Обявления "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 27.11.2023

 Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски"

 

    За услуги и такси
    IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
    BIC CECBBGSF
    ЦКБ ВАРНА
    РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
    За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и плащания съгласно Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура
    BG 50 CECB 9790 3324 1273 00
    BIC CECBBGSF
    ЦКБ ВАРНА
    РАЙОН "ПРИМОРСКИ"