Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.06.2022

Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски"


    За услуги и такси
    IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
    BIC CECBBGSF
    ЦКБ ВАРНА
    РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
    За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и плащания съгласно Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура
    BG 50 CECB 9790 3324 1273 00
    BIC CECBBGSF
    ЦКБ ВАРНА
    РАЙОН "ПРИМОРСКИ"