Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.11.2022

АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ЗА 2021 г.

 

Степен на удовлетвореност от: Средна  стойност
Качеството на предложената услуга 3.47
Удовлетвореност от цени 2.94
Оценка на служители  3.12
Начин на предоставяне на услугата 3.30
Изпълнението на услугата в срок     3.38
Комуникацията 3.13
Средна годишна степен 3.22

 

* Легенда : 0 – лошо; 1 – незадоволително; 2 – задоволително; 3 – добро; 4 - много добро