Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Дейности на МКБППМН Център за социална превенция Контакти: МКБППМН

Център за социална превенция

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.09.2023

Център за социална превенция
Район „Приморски” – Община Варна


Центъра за социална превенция /ЦСП/ е създаден на основание чл.10, ал.2 от ЗБППМН, като помощен орган към МКБППМН. Той e първият ЦСП за град Варна, открит през месец ноември 2004 г. от Общинската комисия БППМН.
В центъра се извършва консултативна, възпитателно-корекционна дейност на деца на възраст от 8-18 години и техните родители, както и дейности по програми и проекти, свързани с превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и престъпления на непълнолетни. ЦСП е част от структурата на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
ЦСП е с адрес гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 33

 

В Центъра за социална превенция работи екип от специалисти – обществени възпитатели към МК БППМН при Район „Приморски”. Екипът от специалисти работи в определени  работни дни и часове по график.

 

В ЦСП се обособяват два кабинета – консултативен кабинет и приемна на обществения възпитател.
1. В кабинета се извършват консултации на малолетни и непълнолетни с девиантно поведение, преминали през МК БППМН за извършени правонарушения, както и на техните родители в изпълнение на наложени възпитателните мерки по чл.13, ал.1, т.3 и мерките по чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН.
Провеждат се и индивидуални психотерапевтични консултации на деца и родители без наложени мерки. На деца с девиантно поведение, деца в риск, деца - жертва на насилие, консултации по проблемите на възпитанието за родителите на подрастващите (по желание на родителите).
 Всички консултации са безплатни и се провеждат при спазване на основните принципи: законност, доброволност, конфиденциалност и уважение личността на детето и неговите родители.
2. В приемната на обществения възпитател се провежда разяснителна, превантивна и корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки по ЗБППМН:
    чл.13, ал.1, т.5 – „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”
    чл.41, ал.1, б. „а” – „д”:
„Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.)
(1) Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:
а) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;
б) непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
в) непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;
г) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен;
д) (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 5.
 чл.41, ал.2:
„Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание.”
Провеждат се и доброволни беседи по желание на родители.
Всички беседи са безплатни и се провеждат при спазване на основните принципи: законност, доброволност, конфиденциалност и уважение личността на детето и неговите родители.

Дейността се осъществява чрез:
- провеждане на срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните/непълнолетните, техните родители или лицата, които ги заместват;
- откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви или престъпления, неблагоприятна семейна и приятелска среда, бягства от дома, наличие на вредни навици – тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотични вещества и др;
- изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация;
- съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни институции;
- съдействие за правилното организиране на свободното време на малолетните/непълнолетните с противообществени прояви.

Дейността се осъществява в зависимост от конкретните потребности на лицата. С тази дейност се цели:
- преодоляване на отклоненията в поведението;
- физическо и психическо развитие на малолетния/непълнолетния, в съответсвие с принципа за най-добрия интерес на детето;
- социална адаптация;
- съдействие за добри отношения между родители и деца;
- подпомагане на родителите по въпросите на възпитанието.

Консултативната работа в ЦСП е съобразена в тематичен цикъл, обединен в няколко основни групи:
- задължения и отговорности, правни последици от извършването на деянията;
- система на правоприлагащите и правозащитни органи;
- правата на детето и институции, гарантиращи и съблюдаващи правата на детето;
- диагностика на индивидуалното развитие и психичния статус на детето;
- проблеми на общуването във групи по възрасти, в семейството, в училището, междуполово общуване;
- справяне с конфликти;
- механизми на влияние при общуването и отстояване на позиции;
- психично и физическо здраве – критерии и поведение за неговото съхраняване;
- проблеми на зависимостите;
- религия и етноси – толерантност към различията;
- въпроси на реализацията и кариерното развитие на младите хора в съвремнното българско общество.

Професионална помощ и подкрепа в ЦСП могат да получат и деца, които не са с наложени мерки от МК БППМН, но съществува сериозна опасност за тяхното възпитание и развитие, насочени от различни институции – училищни комисии (УК) за превенция на асоциалните прояви на учениците (УКПАПУ), УК за превенция на противообщественото поведение на учениците (УКПППУ), УК за превенция агресивните прояви на учениците и противодействие на училищния тормоз /УК ПАПУПУТ/, инспектори Детска педагогическа стая, и др.

Насочване и съдействие е предвидено и за деца, пребиваващи или освободени от социално-педагогически интернати, възпитателни-училища интернати, на условно осъдени или на предсрочно освободени, както и деца настанени в институции – Домове за деца лишени от родителски грижи, Приюти за безнадзорни деца, центрове от семеен тип и др.

В ЦСП могат да се провеждат:
- обучения и тренинги на малолетни и/или непълнолетни, на родители и/или лица, които ги заместват;
- обучения и тренинги на обществени възпитатели, членове на МК БППМН, учители, педагогически съветници и други;
- арт-терапии за деца.