Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV67E1
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV6717
Съобщения за одобрен ПУП-ПРЗ Съобщения за виза Съобщения за изработен ПУП-ПРЗ

Съобщения за ПУП-ПРЗ и Виза

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 06.02.2023

Съобщения до гражданите за изработен и одобрен ПУП-ПРЗ и Виза