Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящия правилник се уреждат основни въпроси, свързани с организацията на работа, структурата, състава, функциите, връзките и взаимоотношенията между структурните звена и служителите на администрацията.


Чл.2.(1) Район “Приморски“ е съставна административно – териториална единица на Община Варна.

(2) Район “Приморски” се представлява и ръководи от Кмет на района.


Чл.3. Районната администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на района при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, извършва дейност по административно обслужване на физическите и юридически лица.


Чл.4. Районната администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност,  ефективност, предвидимост, субординация и координация.

ГЛАВА ВТОРА

КМЕТ НА РАЙОН

Раздел І

Общи положения

Чл.5.(1) Кметът на район "Приморски" е орган на изпълнителната власт в района.

(2) Кметът на района е второстепенен разпоредител с бюджет.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на районната администрация и представлява района.

(4) В своята дейност Кметът на района се ръководи от законите, от актовете на Общинския съвет, на Кмета на Община Варна и интересите на гражданите на района.


Чл.6.(1) При осъществяване на дейността си Кметът се подпомага от Заместник-кмет.

(2) Кметът на района в случаите, разрешени от закона, може да упълномощава или да възлага със заповед на Заместник-кмет, Секретаря на района и други служители от районната администрация свои правомощия, като определя функциите им.


Чл.7. Кметът на района не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.


Раздел ІІ

Правомощия на Кмета на район

Чл.8. Кметът на район "Приморски":

(1) Изпълнява бюджета на Община Варна в частта му за района.

(2) Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия.

(3) Отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти на общинската собственост.

(4) Назначава и освобождава служителите от администрацията на район „Приморски”, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура.

(5) Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти.

(6) Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица.

(7) Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл.61, чл.63, чл.68, чл.69, чл.71, чл.72 и чл.74 от Закона на МВР на територията на район "Приморски" до пристигане на полицейския орган.

(8) Организира и ръководи защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи на територията на района.

(9) Представлява района пред населението, пред държавни, общински органи, обществени и политически организации.

(10) Изпълнява функции възложени му от Кмета на Община Варна.

(11) На Кмета могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт.

Чл.9.(1) Кметът на района присъжда рангове на държавните служители съгласно чл.74 от ЗДСл.

(2) Назначава Дисциплинарен съвет, съгласно чл.95 от ЗДСл.

Чл.10. В изпълнение на своите правомощия Кметът на района издава заповеди и други индивидуални административни актове.

 

Раздел ІІІ

Заместник-кмет

Чл.11. Кметът на района назначава Заместник - кмет или Заместник - кметове в съответствие с одобрената численост и структура на районната администрация и определя функциите им. Техните правомощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие, със заповед на Кмета на района.

Чл.12. Заместник - кметът не е държавен служител по смисъла на Закона за държавния служител.

Чл.13. Заместник - кметът не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

Чл.14.(1) Заместник - кметът подпомага Кмета на района при изпълнение на неговите функции, съобразно този правилник и конкретно възложени му с писмена заповед.

(2) Кметът на района в случаите, разрешени от закона, може да упълномощи със своя изрична заповед Заместник-кмета да изпълнява негови функции при отсъствието му от района.

ГЛАВА ТРЕТА

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел І

Общи положения

Чл.15. Районната администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност по определения за това ред по предоставянето на тези услуги и спазване изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Чл.16.(1) Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане Кмета на района, районната администрация е обща и специализирана.

(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на Кмета на район "Приморски", създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на район "Приморски".

(4) Структурните звена осъществяват ръководство, организация, координация и контрол в съответните направления в работата на районната администрация, както и дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.


Чл.17 Районната администрация е организирана в следните структурни звена:

    Ръководство:
        Кмет
        Заместник – кметове
        Секретар
        Главен архитект
    Обща администрация:
        Дирекция “Административно и информационно обслужване”
        Дирекция “Финансово – счетоводни и стопански дейности”
        Дирекция “Административно и техническо обслужване – Виница”
    Специализирана администрация:

3.1 Дирекция “Социално-икономически дейности”

3.2 Дирекция “Обществен ред и контрол”

3.3. Дирекция “Устройство на територията”


Чл.18. Наименованията и броят на дирекциите се определят с решение на Общински съвет и Устройствения правилник на администрацията, съгласно чл.11 от ЗА, в рамките на одобрената от Общинския съвет численост.


Раздел ІІ

Секретар на района


Чл.19.(1) Кметът на района назначава безсрочно Секретар на района.

(2) Секретарят на района не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.


Чл.20.(1) Административното ръководство на районната администрация се осъществява от Секретар.

(2) Секретарят на района ръководи районната администрация, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на Кмета на района и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.


Чл.21.(1) Секретарят на района:

1. организира дейността на районната администрация;

2. отговаря за условията на работа на служителите на района и за организационно-техническото обезпечаване на звената;

3. организира деловодството, документооборота и архива в района;

4. отговаря за дейностите по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. отговаря за поддържане на актуално състояние на избирателните списъци в района;

6. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

7. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на района;

8.следи спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време;

9.отговаря за организационно – техническата подготовка и провеждане на изборите и референдумите.

(2) Контролира дейността по обучението на служителите от районната администрация.

(3) Организира оценяването на служителите от администрацията.

(4) Изпълнява и други функции възложени от Кмета на района със заповед или друг нормативен акт.


Раздел ІІІ

Директор на дирекция

Чл.22. Организира, разпределя и контролира работата на служителите от дирекцията, като ръководи методически, професионално и административно изпълнението на конкретните задачи, поставени за изпълнение от дирекцията, или от отделни негови служители и отговаря за изпълнението им.


Чл.23. Разпределя постъпили молби, сигнали и жалби на граждани, свързани с дейността на дирекцията.


Чл.24. Ръководи, координира, контролира и пряко участва в изготвяне на анализи, разработки, становища и предложения на дирекцията.


Чл.25. Следи за спазване на Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване и документооборота в дирекцията.


Чл.26. Контролира първичната обработка на документите в дирекцията и организира последващото издаване на съответните индивидуални административни актове.


Чл.27. Директорът на дирекцията изготвя:

    оценките на служителите в звеното, въз основа на съгласуваните годишни работни планове;
    длъжностните характеристики на служителите в дирекцията.


Раздел ІV

Главен архитект на района

Чл.28. Главният архитект е административен орган по смисъла на ЗУТ и издава актове в рамките на предоставените му правомощия по закона и от Главния архитект на Община Варна.

Чл.29. Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията на района.

Чл.30. Главният архитект координира и контролира дейността на звената по чл.5, ал. 6 от ЗУТ.


Раздел V

Обща администрация

Чл.31. Общата администрация на района е организирана в три дирекции, както следва:

1. Дирекция “Административно и информационно обслужване”.

2. Дирекция “Финансово – счетоводни и стопански дейности”.

3. Дирекция “Административно и техническо обслужване – Виница”.


Чл.32. Дирекция "Административно и информационно обслужване":


Функционално направление „Правни дейности”:

32.1. осъществява процесуално представителство и правна защита на актовете на Кмета на района пред съдебните инстанции, след надлежно упълномощаване от Кмета на района;

32.2. указва правна помощ на служителите от структурните звена на районната администрация, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси;

32.3. осигурява спазването на законовите изисквания и стандарти при издаването на актовете на Кмета на района;

32.4. осигурява юридическо представителство в комисиите за провеждане на конкурсни процедури по ЗДСл и КТ, както и в други комисии;

32.5. съгласува проектите на индивидуалните административни актове на Кмета на района с мнения за тяхната законосъобразност;

32.6. проучва и анализира прилагането на нормативните актове и при необходимост прави предложения пред ръководството за усъвършенстването им и за правилното им прилагане;

32.7. води регистър на съдебните дела, осъществява сроков контрол по изпълнение разпорежданията на съда, организира и контролира комплектоването на преписките до съдилищата;

32.8. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

32.9. дава отговори и мнения по постъпили заявления, жалби, сигнали и предложения;

32.10. следи за промените в нормативната уредба и своевременно уведомява ръководството и служителите в администрацията.

32.11. участва в работата по предоставяне на достъп до обществена информация на физически и юридически лица и изготвя решенията, съгласно ЗДОИ.


Функционално направление "Човешки ресурси":

32.12. изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в района в съответствие с утвърдената структура и длъжностни разписания на районната администрация.

32.13. съхранява служебните и трудови книжки, точно и своевременно вписва обстоятелствата, свързани със служебната и трудова дейност и води регистрите към тях, поддържа картотеката на служебните и трудови досиета на служителите;

32.14. осигурява и участва в процедурите по провеждане на конкурси по назначаване на служителите;

32.15. участва в разработването и актуализирането на длъжностни и поименни щатни разписания на районната администрация, съгласно изискванията на действащото законодателство;

32.16. подпомага процеса на разработването и актуализацията, и връчва утвърдените  длъжностни характеристики на служителите;

32.17. подпомага ръководството на района в процеса на оценяване на служителите, съгласно НУРОИСДА;

32.18. изпълнява отговорностите като длъжностно лице за инструктаж по охрана на труда;

32.19. изготвя и представя в НАП уведомления по назначаването и освобождаването на служителите;

32.20. изготвя годишните обобщени доклади за състоянието на администрацията и отчетите базирани на „Системата за самооценка на административното обслужване” както и всички данни в ИИСДА.


Функционално направление "Административно обслужване":

32.21. осъществява общата организация и координация между структурните звена на районната администрация при предоставянето на услуги на физическите и юридически лица;

32.22. извършва комплексно административно обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "едно гише";

32.23. приема, обработва и регистрира заявления, искания, сигнали и жалби  за извършване на административни услуги, извършва проверка за спазването на необходимите реквизити и наличието на приложените придружаващи документи сканира ги на входа на системата;

32.24. разпределя и предоставя за резолиране и изпълнение регистрираните заявления, искания, сигнали и жалби на гражданите, физическите и юридическите лица;

32.25. обработва изходящите документи, надлежно подготвени и оформени от изпълнителите, сканира в системата, приключва преписките по тях и ги връчва на потребителите;

32.26. предоставя компетентна и достъпна информация за видовете административни услуги, извършвани от районната администрация;

32.27. приема, регистрира, разпределя и предоставя за резолюция входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата служебна кореспонденция;

32.28. изготвя справки за неизпълнените в срок преписки и ги предоставя на ръководството;

32.29. организира провеждането на приемните дни на кмета и главния архитект с граждани, както и извършването на куриерска дейност за районната администрация.


Функционално направление "Гражданско състояние и ЕСГРАОН":

32.30. изпълнява функциите на длъжностни лица по гражданско състояние и гражданска регистрация с всички права и задължения произтичащи от Закона за гражданска регистрация и семейния кодекс;

32.31. вписва, съхранява и поддържа в актуално състояние регистрите за гражданско състояние на община Варна, в частта им за район "Приморски" върху хартиен носител и компютърен еквивалент НБД „Население”;

32.32. отразява промените в актовете за гражданско състояние по законоустановения ред;

32.33. издава удостоверения и извършва услуги на граждани на базата на данните от регистрите за гражданското състояние, регистрите на населението и автоматизираните информационни фондове на ЕСГРАОН по законно установения ред;

32.34. осигурява административното и информационно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;

32.35. извършва законовите действия при искане на граждани за вписване на постоянен адрес и ги отразява в регистрите на населението;

32.36. извършва законовите действия при подаване на адресни карти за настоящ адрес и актуализира НБД „Население”;

32.37. извършва своята дейност, в съответствие със ЗЗЛД;

32.38. сверява данните на свидетелите по подадени заявления за заверка на данни на свидетели по извършване на обстоятелствена проверка;

32.39. създава и поддържа регистър на населението  в частта за район „Приморски”;

32.40. изготвя и въвежда необходимата информация и данни в ИИСДА;

32.41. обезпечава техническата подготовка при провеждането на парламентарни и президентски избори, избори за евродепутати, избори за местните органи за управление и референдуми;

32.42. извършва проверки и участва в Комисията по чл.99б от Закона за гражданската регистрация, като изготвя цялата съпътстваща документация;


Функционално направление "Информационни технологии":

32.43. осигурява диагностиката, поддръжката и контрола на достъп до информационните системи и локалната мрежа на администрацията;

32.44. инсталира и поддържа софтуерни продукти, актуализира сайта на районната администрация.

32.45. управлява и ефективно контролира функционирането на системите за контрол на опашките, видеонаблюдение и пожароизвестяване;

32.46. анализира спазването на стандартите и процедурите при функционирането на техническите и програмни средства, осигуряващи програмните системи на района;

32.47. оказва методическа помощ на работещите в администрацията при внедряване на нови програмни продукти;

32.48. осигурява поддръжката на компютрите и офистехниката и подмяната на консумативите

32.49. изготвя и въвежда необходимата информация и данни в ИИСДА.


чл.33. Дирекция "Финансово - счетоводни и стопански дейности":


Функционално направление "Счетоводство":

33.1.  организира счетоводната дейност и счетоводната политика на района;

33.2. счетоводно отразява приходите и разходите на бюджета на района, съгласно Единната бюджетна класификация;

33.3.  изготвя всички платежни документи, касаещи касовите и безналичните плащания и контролира изрядността на разходооправдателните документи към тях;

33.4. извършва текущ и последващ контрол по своевременното осчетоводяване на стопанските операции и разходването на средства;

33.5.  изготвя всички отчетни и статистически форми по образец от МФ и НСИ, касаещи счетоводната информация;

33.6.  изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на служителите;

33.7.  води отчетност на всички дълготрайни и краткотрайни активи и пасиви, като извършва ежегодни инвентаризации и предлага препоръки по правилното ползване, съхраняване и бракуване на инвентара.

33.8.  осъществява оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства.

33.9.  следи за правилното внасяне на събраните суми от наеми, такси и услуги в приход на общинския бюджет.

33.10. следи за правилното разходване на средствата и разпределението на материалните ценности от дарения, съгласно волята на дарителите.

33.11. участва в рамките на своята компетентност в събирането на всички изискуеми общински вземания, както и тяхното отписване след възникнало правно основание;


Функционално направление "Бюджет ":

33.12. изготвя разходната част в проектобюджета на район "Приморски"

33.13. осъществява касово събиране на приходите от наеми и услуги, извършвани от районната администрация и таксите по ЗМДТ, както и тяхното фактуриране;

33.14. издава служебни бележки след извършване на справка в електронния регистър на задължените юридически и физически лица.

33.15. изпълнява разходната част в бюджета на район "Приморски".


Функционално направление "Контрол бюджетни приходи":

37.16. изготвя и съставя актове за установяване на нарушения в зависимост от оправомощаването на съответния актосъставител.

37.17. изпраща покани за доброволно плащане на длъжниците.

37.18. съставя актове за установяване на публични общински вземания.

37.19. окомплектова и предава досиета на длъжници за принудително изпълнение по надлежния ред.

37.20. изготвя справки, касаещи постъпилите приходи.

37.21. съставя и води досиета, съгласно разпоредбите на СФУК.


Функционално направление "Отбранителна подготовка и защита на населението":

33.22. подпомага Кмета по организирането и провеждането на отбранително мобилизационната подготовка на населението в района с готовност за работа при положение на война при военно и извънредно положение.

33.23. изпълнява указанията на Кмета по организирането подготовката на административния състав за работа при кризи.

33.24. организира изготвянето и актуализирането на планове и документи за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.


Функционално направление "Обща поддръжка на инфраструктурата":

33.25. извършва текущите неотложни ремонти на сградите и оборудването на районната администрация;

33.26. изпълнява дейности по експлоатацията на отоплителната система, спазвайки всички законови изисквания;

33.27. изпълнява законовите действия по снабдяването, съхраняването, стопанисването, използването, отчитането и бракуването на дълготрайни материални активи, материали, инвентар, канцеларски принадлежности;

33.28. поддържа хигиената в сградите на районната администрация;


Чл. 34. Дирекция "Административно и техническо обслужване – Виница":

34.1.  осъществява функции по направление „Гражданско състояние и ЕСГРАОН” на територията на кв. "Виница" и прилежащите й зони;

34.2.  осъществява функции по направление „Инженерна инфраструктура” на територията на кв. "Виница" и прилежащите й зони;

34.3.  изпълнява функции по направление „Административно обслужване” на територията на кв. "Виница" и прилежащите й зони.


Функционално направление "Поземлена реформа":

34.4. изготвя и съобщава заповеди за придобиване и възстановяване на собствеността, окомплектова жалбите по тези заповеди до съответния съд;

34.5.  изготвя заповедите за одобряването оценки на земи в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и ги съобщава, окомплектова жалбите по тези заповеди до съответния съд;

34.6. присъства на място при описа на подобренията за изготвянето на оценки на земи по § 4в от ЗСПЗЗ от лицензирани оценители и съставя протоколи от огледите, изготвя заповеди за одобряване на оценките и ги съобщава, окомплектова жалбите по тези заповеди до съответния съд;

34.7. отговаря на призовки като окомплектова и изпраща исканите документи до съответния съд;

34.8. води кореспонденция с други административни органи за получаване на информация, необходима за работата на функционалното направление;

34.9. подготвя необходимите документи за изплащане обезщетения на собственици въз основа на издадени заповеди за доплащане на земя, изплащане обезщетения на ползватели въз основа на издадени заповеди за одобряване на оценки на подобренията в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, изплащане обезщетения на бивши собственици на имоти преди образуването на ТКЗС за внесени  по реда на § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ средства на територията на район “Приморски”, при спазване решение № 2219-5 от 2002 г. на Общински съвет – Варна;

34.10. съобщава и окомплектова преписки, свързани с изменения на влезли в сила ПНИ.


Раздел ІV

Специализирана администрация

Чл.35. Специализираната администрация на района е организирана в три дирекции, както следва:

1 Дирекция “Социално-икономически дейности”

2 Дирекция “Обществен ред и контрол”

3. Дирекция “Устройство на територията”


Чл.36. Дирекция "Социално-икономически дейности":


Функционално направление "Търговска и рекламна дейност":

36.1.  провежда процедура по издаване на разрешителни за разполагане на РИЕ на територията на района; внасяне за разглеждане в комисия и подготвяне на договори;

36.2.  извършва процедури по издаване на разрешения по реда на НРПО; внасяне за разглеждане в комисия и подготвяне на разрешения.


Функционално направление "Собственост и жилищно настаняване":

36.3.  извършва процедура по картотекиране, актуализиране и контролиране на обстоятелствата, декларирани от заявителите;

36.4. изготвя договори и настанителни заповеди за настаняване и пренастаняване на граждани в общински жилища от фонд "Наематели"; контрол и уведомления относно настъпили обстоятелства;

36.5.  изготвя предизвестия и заповеди за прекратяване на наемните правоотношения с наематели на общински жилища;

36.6.  подготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински жилища, които се владеят без основание и не се ползват по предназначение, като съставя приемо-предавателен протокол;

36.7.   води картотека и регистър на общинската собственост, предоставена за управление на районната администрация от Община Варна. извършва подлежащите на вписвания обстоятелства за администрацията на района в регистъра за административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт.

36.8.  извършва текущ контрол по състоянието на обектите – общинска собственост, предоставени за управление.


Функционално направление "Социални дейности":

36.9.  извършва процедура по предоставяне на заявки за карти за безплатен превоз на правоимащи граждани от район “Приморски";

36.10. извършва процедура по предоставяне на храна на социално слаби граждани от района по утвърдени критерии за подбор;

36.11. организира образуването на настойничество и попечителство на територията на район “Приморски”;

36.12. води и подържа картотека и регистър на органа по настойничество и попечителство в район “Приморски”.


Функционално направление "Местна комисия за БППМН":

36.13. МКБППМН взаимодейства с всички институции на територията на района, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви;

36.14. МКБППМН подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетни и непълнолетни и контролира изпълнението на възпитателните мерки;

36.15. МКБППМН ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;

36.16. МКБППМН води всички документи съгласно номенклатурата на делата и изискванията на Закона за националния архивен фонд;

36.17. МКБППМН отчита ежегодно резултатите от дейността си на заседания и пред Националния статистически институт.

36.18. създава и поддържа публичен регистър на сградите и на отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията на района;


Функционално направление "Архив":

36.19. извършва подлежащите на вписвания данни за административните услуги на дирекцията в административния регистър;

36.20. извършва подлежащите на вписвания обстоятелства за администрацията на района в регистъра за административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт.

36.21. извършва дейности по организирането, опазването и текущото запазване на архивните документи на района в съответствие с изискванията на закона за националния архивен фонд /ЗНАФ/;

36.22. приема документи за съхранение, съгласно внедрената номенклатура на делата, води хартиен и електронен регистър за тях, организира съхранението им, спазва изискванията за извършване експертиза на ценността и обработката им, унищожава ежегодно документите с изтекъл срок на съхранение.

36.23. съгласно ЗНАФ и вътрешните правила дава достъп да архивните документи за преглед

36.24. по реда предвиден по закон за ползване на документите от архивния фонд спазва изискванията за достъп до архивохранилището и използването на документите съгласно вътрешните правила и ЗНАФ;

36.25. изпълнява искания на граждани, юридически лица и институции за издаване копия от архива.


Функционално направление “Връзки с обществеността и социална политика”

36.26. проучва, анализира и обработва обществените нагласи, очаквания и оценки;

36.27. поддържа постоянна връзка със средствата за масова информация, подготвя информационни материали за обществеността и медиите, поддържа сайта, обслужва фейсбук страницата на район „Приморски”, служебния електронен адрес: primorski@varna.bg, за отправените от гражданите и институциите въпроси, препоръки и сигнали, като организира изготвянето на отговори;

36.28. организира брифинги, пресконференции, интервюта, публикации и други публични изяви на районната администрация;

36.29. осъществява мониторинг на информацията в средствата за масова информация, отразяващи дейността на районната администрация и кмета и създава архив на излъчената / публикуваната / информация;

36.30. отговаря за съдържанието и оформлението на издадени от районната администрация информационно-рекламни материали;

36.31. поддържа активни контакти със социалните институции, домове за деца и възрастни, социална трапезария, пенсионерски клубове, обществени и граждански структури и други за оказване на съдействие и провеждане на съвместни инициативи, предвид социалната политика на районната администрация;

36.32. всеки месец изготвя примерна програма на протоколните прояви от местно и национално значение и създава организация за обезпечаването им;

36.33. организира, обезпечава и популяризира инициативи и прояви с културен и обществен характер от празничния календар на района;

36.34. във връзка с изискванията на Закона за етажната собственост дава консултации и поддържа връзка с управителите на етажните собствености в района;

36.35. консултира и участва в изготвянето на необходимите документи за участие на Сдруженията на собствениците в Националната програма за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради;

36.36. в екип с представители на други дирекции подготвя и публикува обяви, необходими за провеждане на конкурси за държавни служители в районната администрация;

36.37. събира информация, проучва, предлага и координира участието на район "Приморски" самостоятелно и в сътрудничество с неправителствени организации, сдружения и други, в проекти на Община Варна.

36.38. обезпечава процесите по координация на културните и образователните дейности на територията на района.

36.39. организира проучването и отчита степента на удовлетвореност на гражданите, физическите и юридически лица от предоставените административни услуги, актуализира сайта на районната администрация.

36.40. участва в организационно-техническите дейности при провеждане на парламентарни и президентски избори, избори за евродепутати, избори за местните органи на управление и референдуми.


Функционално направление „Правни дейности”:

36.41. осъществява процесуално представителство и правна защита на актовете на Кмета на района пред съдебните инстанции, след надлежно упълномощаване от Кмета на района;

36.42. указва правна помощ на служителите от структурните звена на районната администрация, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси;

36.43. осигурява спазването на законовите изисквания и стандарти при издаването на актовете на Кмета на района;

36.44. осигурява юридическо представителство в комисиите за провеждане на конкурсни процедури по ЗДСл и КТ, както и в други комисии;

36.45. съгласува проектите на индивидуалните административни актове на Кмета на района с мнения за тяхната законосъобразност;

36.46. проучва и анализира прилагането на нормативните актове и при необходимост прави предложения пред ръководството за усъвършенстването им и за правилното им прилагане;

36.47. води регистър на съдебните дела, осъществява сроков контрол по изпълнение разпорежданията на съда, организира и контролира комплектоването на преписките до съдилищата;

36.48. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

36.49. дава отговори и мнения по постъпили заявления, жалби, сигнали и предложения;

36.50. следи за промените в нормативната уредба и своевременно уведомява ръководството и служителите в администрацията.

36.51. участва в работата по предоставяне на достъп до обществена информация на физически и юридически лица и изготвя решенията, съгласно ЗДОИ.


Чл.37. Дирекция "Обществен ред и контрол":

37.1.  осъществява контрол по нормативната уредба, свързана с опазване на обществения ред, устройството на територията и околната среда, търговската и рекламната дейност;

37.2.  осъществява действия по сигнали и жалби на граждани за нарушения на Наредбата за обществения ред на Община Варна, както и на нормативните документи, по които служителите в дирекцията имат правомощия;


Функционално направление "Екологичен контрол":

37.3.  извършва проверки и администрира преписки по жалби и сигнали на граждани;

37.4.  съставя констативни протоколи при извършени проверки и АУАН при констатирани нарушения;

37.5.  осъществява контрол по спазване на нормативните актове за опазване и поддържане на екологичното равновесие на територията на район „Приморски”;

37.6.  осъществява контрол и спазва процедурите по извършване на сметопочистването на територията на района.


Функционално направление "Контрол строителство":

37.7.  осъществява контрол по нормативната уредба, свързана с опазване на обществения ред, устройството на територията и строителството в район „Приморски“;

37.8.  съставя констативни протоколи на основание чл. 178 и чл. 195 от ЗУТ, и чл. 65 от ЗОС във връзка с чл. 21а от Наредбата на Общински съвет - Варна за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като следи за изпълнението на издадените заповеди на същите основания;

37.9. съставя констативни актове на основание чл. 224а, чл. 225а, чл. 57а от ЗУТ и                  § 184 от ПЗР на ЗУТ за незаконно строителство и незаконно поставяни преместваеми обекти на териториите на района, за които има предоставени правомощия, и следи за изпълнението на издадените заповеди на същите основания;

37.10. извършва проверки и администрира преписки за незаконно строителство по сигнали и жалби на граждани;

37.11. съставя актове по чл. 36 от ЗАНН за нарушения на нормативните актове, по които служителите в направлението имат правомощия;

37.12. осигурява присъствие на служители за откриване на строителна площадка, във връзка с чл. 157 от ЗУТ;

37.13. извършва съвместни действия при необходимост с различни институции – ДНСК и нейните териториални подразделения, Община Варна, ОД на МВР – Варна и др., по сигнали и жалби на физически и юридически лица, свързани с компетенциите на направлението.


Функционално направление "Контрол търговска дейност":

37.14. планира и осъществява постоянни и целеви проверки на физически и юридически лица относно установяване на общински вземания – такси, наеми и др.;

37.15. съставя констативни протоколи и АУАН, свързани с нарушения на нормативните актове, по които служителите в направлението имат правомощия.


Функционално направление „Правни дейности”:

37.16. осъществява процесуално представителство и правна защита на актовете на Кмета на района пред съдебните инстанции, след надлежно упълномощаване от Кмета на района;

37.17. указва правна помощ на служителите от структурните звена на районната администрация, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси;

37.18. осигурява спазването на законовите изисквания и стандарти при издаването на актовете на Кмета на района;

37.19. осигурява юридическо представителство в комисиите за провеждане на конкурсни процедури по ЗДСл и КТ, както и в други комисии;

37.20. съгласува проектите на индивидуалните административни актове на Кмета на района с мнения за тяхната законосъобразност;

37.21. проучва и анализира прилагането на нормативните актове и при необходимост прави предложения пред ръководството за усъвършенстването им и за правилното им прилагане;

37.22. води регистър на съдебните дела, осъществява сроков контрол по изпълнение разпорежданията на съда, организира и контролира комплектоването на преписките до съдилищата;

37.23. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

37.24. дава отговори и мнения по постъпили заявления, жалби, сигнали и предложения;

37.25. следи за промените в нормативната уредба и своевременно уведомява ръководството и служителите в администрацията.

37.26. участва в работата по предоставяне на достъп до обществена информация на физически и юридически лица и изготвя решенията, съгласно ЗДОИ.


Чл.38. Дирекция "Устройство на територията":


38.1.  Главният инженер:

    осъществява контрол по състоянието на инженерната инфраструктура на територията на района.
    методически ръководи и контролира направление „Инженерна инфраструктура” и направление „Озеленяване”.
    контролира строително-ремонтни и други дейности, възложени от Община Варна, в рамките на предоставената му компетентност.
    Одобрява ПБЗ, ПУСО и ВОД.


Функционално направление "Архитектура и градоустройство":

осъществява дейности, свързани с прилагане на ЗУТ, във връзка с инвестиционното проектиране и разрешаване на строителство, въз основа на влезли в сила ПУП за поземлени имоти, територии и категория строежи, като извършва провеждането на процедурите:


38.2. извършва огледи по искания, сигнали, заявления и жалби за всички видове строежи;

38.3. изготвя визи по чл.140 от ЗУТ;

38.4. съгласува и одобрява идейни, технически и работни инвестиционни проекти;

38.5. одобряване на инвестиционните проекти, отказ по чл.202 и чл.203 от ЗУТ;

            38.6. одобряване на комплексния проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.

38.7. издаване на Разрешения за строеж, съгласно изискванията на чл.148 и чл.147 от ЗУТ;

38.8. одобряване на работен ИП по чл.150 от ЗУТ;

38.9. обявяване на актовете, издадени по реда на ЗУТ;

38.10. докладване на ЕСУТ исканията на заинтересованите лица за допускане          

          изработването на ПУП и на съответните преписки;

38.11. окомплектова и процедира преписки по чл.216 от ЗУТ в случаите на обжалване по законосъобразност пред РДНСК на одобрените инвестиционни проекти и издадените Разрешения за строеж.

38.12. окомплектова и изпраща преписки и документи по реда на чл.218 от ЗУТ случаите на обжалване Разрешенията за строеж на комплексния проект за инвестиционна инициатива пред съответния съд.

 38.13. преглежда инвестиционни проекти в района си за проверка и подготвяне становище, относно спазване на строителните правила и нормативи и за доклад на РЕСУТ и приемането им (чл.141, ал.1 от ЗУТ);

38.14. подготвя Разрешения за строеж за издаване от Гл.архитект.

38.15. обявява актовете по ЗУТ;

38.16. подготвя постъпилите възражения във връзка с обявените ПУП за внасяне и разглеждане на РЕСУТ и ЕСУТ и ги поднася на Участъковия архитект за доклад на Експертните съвети;

38.17. извършва проверка на доклада на техническия контрол в проектирането по конструктивната част и част ПБЗ на обектите на основното застрояване, подписването от техническия контрол на гореупоменатите части;

38.18. извършва контрол и проверки по спазване законосъобразното изпълнение на СМР по издадените строителни книжа и при необходимост участва в огледите по незаконно строителство заедно със служителите "Контрол по строителството";

38.19. проучва всички искания, сигнали и жалби, постъпили в района си, и изготвя отговори на същите в законоустановените срокове, съгласно текстовете и разпоредбите на  действащите нормативни актове по УТ;

38.20. при обжалване на заповедите за одобряване на ПУП по реда на чл.215 от ЗУТ пред ВОС, подготвя и окомплектова преписките на ПУП, както и техните изменения, за изпращане в съда.

38.21.изготвя дневен ред за РЕСУТ и обезпечава докладването. Провежда одобрителните процедури, както и вписването на одобрените ПУП в съответната схема;

38.22. подготвя отчет за дейността по искане на ръководството на район "Приморски";

38.23. извършва прием на граждани, проектанти, фирми и организации.

38.24. извършва проверка на постъпилите оценки за съответствие.

38.25. отговаря на запитвания на граждани, фирми и др., по въпроси, свързани с инвестиционното проектиране;

38.26. извършва огледи, съставя и представя на Гл. архитект за подпис констативни протоколи за степен на завършеност;

38.27. извършва огледи, съставя и представя на Гл. архитект за подпис удостоверения за търпимост;

38.28. издаване на Разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ в частен имот.

38.29.подготвя, окомплектова и изпраща исканите от съда, прокуратурата и следствието сведения, справки, преписки, строителни книжа и документи в указаните в тях срокове.


Функционално направление "Геодезия":

38.30. издава всички видове документи, касаещи административни адреси.

38.31. съхранява оригинали и копия на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения.

38.32. извършва текущо попълване на действащи ПНИ и регулационни планове, въз основа на влезли в сила заповеди за изменения и ПУП.

38.33. издава скици и справки по кадастъра и ПУП на обекти, в рамките на предоставените правомощия.

38.34. издава скици за визи за териториите и категорията строежи, за които Гл. архитект на района издава разрешения за строеж.

38.35. издава скици и удостоверения по съдебни удостоверения.

38.36. издава скици за заповеди по чл.16 от ЗУТ.

 

Функционално направление "Регистрация на строежите":

38.37. приема документи на осн. чл.177 от ЗУТ, внесени от възложителя, който регистрира пред органа издал  разрешението за строеж на строежи от IV-та и V-та категория, въвеждането на обекта в експлоатация.

38.38. след проверка на окомплектоваността на документите като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място, като в седем дневен срок органът, издал разрешението за строеж на строежи IV-та и V-та категория, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава  удостоверение за въвеждане в експлоатация.

38.39.   води регистър на въведените в експлоатация строежи съгл. чл.5 ал.5 от ЗУТ.

38.40.   преглежда, подпечатва заверената екзекутивна документация и съхранява в рамките на календарната година предадената екзекутивна документация съгл. чл. 175 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗУТ.

38.41.   регистрира технически паспорти и води регистър съгл. Наредба 5 за техническите паспорти на строежите и чл.176а, 176б от ЗУТ.

38.42.   изготвя писма, становища, че строежът е заварен съгл. Наредба за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и ЗУТ.

38.43.   изготвя удостоверения, че сградата е законно изградена, на основание  "Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество" на ОС- Варна  и „Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост“.

38.44.   получава и съхранява на уведомления за заверени заповедни книги съгл. чл.158 от ЗУТ.

38.45.   изготвя и предава /изпращане/ по електронен път на „Карти за новопостроените жилищни сгради” въведени в експлоатация на територията на район „Приморски” всяко тримесечие на Национален статистически институт – Териториално статистическо бюро – гр.Варна.

38.46. изпраща на ежемесечна информация на Община Варна за всички издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на територията на район „Приморски” с цел повишаване на събираемостта на данък сгради и такса битови отпадъци.

38.47.    извършва прием на граждани, фирми и организации.

38.48.    проучва всички искания, сигнали и жалби и изготвя отговори и справки на същите в законоустановените срокове, съгласно текстовете и разпоредбите на действащите нормативни актове по УТ.

38.49.    отговаря на запитвания на граждани, фирми и др. по въпроси свързани с въвеждането на обекти в експлоатация, технически паспорти, предаване на екзекутивна документация и законното изграждане на строежите.

38.50.    подготвя отчет за дейността по искане на ръководството на район „Приморски“


Функционално направление "Инженерна инфраструктура":

38.51.    контролира състоянието на инженерната инфраструктура-ел., ВиК, топло и газопроводи, улична мрежа на територията на района

38.52. подготвя разрешения за строеж за обекти  на инженерната инфраструктура по чл.147 и чл.148 от ЗУТ;

38.53. заверява графици на фирми , извършващи прокопавания на територията на района, на осн.чл.72 от ЗУТ и издаване на разрешения за прокопаване /по Наредба на Общ. съвет/;

38.54.  издава протоколи при възстановяване на настилки;

38.55. подготвя разрешение за ползването на тротоарно право за разполагане на строителни материали върху общински терени, съгласно одобрен ПБЗ и извършени текущи плащания. Въвежда в електронната система.

38.56.   изготвя програми за рехабилитация на уличната мрежа, контрол по изпълнението на извършените СМР и подписване на протоколи за количествата;

38.57.   участва в държавни приемателни комисии за обекти на инженерната инфраструктура-трета категория-при включване в състава на комисията;

38.58.   заверяване на технически паспорти за обекти на инженерната инфраструктура

38.59.   участва в организацията и контрола при дейности по зимно поддържане на уличната мрежа / снегопочистване и др/;

38.60. участва в изготвяне на доклад, тристранни протоколи , констативни протоколи и подробни ведомости за установяване и приемане на дейности по поддръжка и изграждане на улично осветление , улична рехабилитация и др.строително-монтажни работи, възложени от Община Варна и район „Приморски”

38.61. подготвя за съгласуване ПБЗ, ПУСО, ВОБД, и инвестиционни проекти на инж. инфраструктура.

38.62. участва в изготвяне на доклад и констативни протоколи за състоянието на подлези, улична маркировка, детски и спортни площадки, градинки за отдих и др.


Функционално направление "Озеленяване":

38.63. изготвя ежемесечни и годишни план-програми за поддържане на зелените  площи в района.

38.64. контролира, съгласно програмата, озеленителните мероприятия в района, извършени от фирмата-изпълнител.

38.65. изготвя годишен график за резитбите на дърветата в района, подписва протокол с дружеството-изпълнител и съгласува отчетите за извършената работа с подпис върху Акт обр.19 и подробна ведомост.

38.66. извършва текущ контрол по отсичане на сухи дървета в района, съгласно      изготвен опис и издадена заповед за същите.

38.67. извършва огледи по искания на гражданите и юридическите лица.

38.68. участва при извършването на нови или възстановителни работи – дървесни и храстови групи, цветни фигури и паркови архитектурни елементи.

38.69. подписва протоколи относно извършени основни ремонти и ново зелено строителство на територията на района.

38.70. дава информация и съгласува действията по растителна защита с фирмата-изпълнител и Община Варна, според сключения договор.

38.71. съставя тристранни протоколи за извършено компенсационно озеленяване, съгласно заповедите на Кмета на Община Варна.

38.72. изготвя ежеседмично информация-справки за дейността по поддържане на зелените площи за Община Варна.


Функционално направление „Правни дейности”:

38.73. осъществява процесуално представителство и правна защита на актовете на Кмета на района пред съдебните инстанции, след надлежно упълномощаване от Кмета на района;

38.74. указва правна помощ на служителите от структурните звена на районната администрация, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси;

38.75. осигурява спазването на законовите изисквания и стандарти при издаването на актовете на Кмета на района;

38.76. осигурява юридическо представителство в комисиите за провеждане на конкурсни процедури по ЗДСл и КТ, както и в други комисии;

38.77. съгласува проектите на индивидуалните административни актове на Кмета на района с мнения за тяхната законосъобразност;

38.78. проучва и анализира прилагането на нормативните актове и при необходимост прави предложения пред ръководството за усъвършенстването им и за правилното им прилагане;

38.79. води регистър на съдебните дела, осъществява сроков контрол по изпълнение разпорежданията на съда, организира и контролира комплектоването на преписките до съдилищата;

38.80. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

38.81. дава отговори и мнения по постъпили заявления, жалби, сигнали и предложения;

38.82. следи за промените в нормативната уредба и своевременно уведомява ръководството и служителите в администрацията.

38.83. участва в работата по предоставяне на достъп до обществена информация на физически и юридически лица и изготвя решенията, съгласно ЗДОИ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


Чл.39. Вътрешните правила за работа в район "Приморски" се утвърждават от Кмета на района, по предложение на Секретаря на района.


Чл.40. Дейността на районната администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.


Чл.41. Служителите в районната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със ЗДСл, КТ, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работа на районната администрация.


Чл.42. Длъжностите в районната администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени в КДА.


Чл.43.(1) Постъпването на държавна служба в районната администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на Кмета на района могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.


Чл.44. Служителите в районната администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжността в структурата на администрацията и длъжностното ниво.


Чл.45.(1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят пряка отговорност за дейността на съответното структурно звено, в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи, определени от Кмета на района в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от определено със заповед на Кмета лице от състава на администрацията.


Чл.46. Служителите могат да правят изявления от името на района само след разпореждане на Кмета на района.


Чл.47. За нарушения на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по ЗДСл и КТ.


Чл.48.(1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и се определя със заповед на Кмета на района.

(2) При необходимост, служителите са длъжни да изпълняват задълженията си и след изтичане на работното време, без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка.


Чл.49. Служителите в районната администрация имат всички права и задължения, съгласно ЗДСл, КТ и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Устройственият правилник на районната администрация се утвърждава на основание чл.11 от Закона за администрацията.


§ 2. Устройственият правилник влиза в сила от датата на утвърждаването му.