Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2024

ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Лични асистенти - 052/ 359 102, 052/ 359 125

Бедствия и аварии - дежурен на Община Варна за район „Приморски“ 24/7 – 052/ 303-059

Инфраструктура (дупки по улиците, канализация, разкопавания) 052/ 359-146, 052/359-136

Осветление – 052/359-143

Озеленяване (дървета, коситба) – 052/359 105

Административни адреси – 052/359-144, 052/359-145

Сметосъбиране и сметоизвозване – 052/ 359-158

Животни – 052/303-235, 052/800-298

Етажна собственост – 052/359-122, 052/303-235

Незаконно строителство – 052/303-342, 052/359-120, 052/359-133

Обществена трапезария – 052/359-125

Гражданско състояние:

  • удостоверение за наследници – 052/359-109, 052/359-110
  • постоянен и настоящ адреси – 052/359-108

Телефон за информация:
(052) 359 100 – за административно обслужване
(052) 820 905 – за местни данъци

ВАЖНО: В Район „Приморски“ няма служители, отговарящи за местни данъци и такси!!!


Ръководство

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
Николай Желязков Кмет 052/359 100 39 primorski@varna.bg
Мартин Баръмов Заместник-кмет 052/359 103 38  
Димитър Мантаров Заместник-кмет 052/359 123 46  
Марияна Малчева Заместник-кмет 052/359 154 42  
Юлиян Николов Заместник-кмет 052/359 107 49  
Живко Желязков Секретар на район 052/359 161 40  
Сергей Димитров Главен архитект на район 052/359 138 26  

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
Александра Пейчева Старши специалист "Администр. услуги" 052/359 134 16  
Антоанета Стоянова - Атанасова Главен специалист "Администр. услуги" 052/359 135 16  
Галина Иванова Старши специалист "ЕСГРАОН" 052/359 162 16  
Лариса Соловьова Специалист "Информатор Приемна" 052/359 162 16  
Таня Бочева Специалист "Деловодител" 052/359 135 16  
Галина Върбанова Специалист "Инкасатор - плащания" 052/359 116 16  
Милена Григорова Изпълнител "Касиер - приходи" 052/359 116 16  
Славка Петкова Специалист "Събираемост касови приходи и касиер" 052/359 115 16  

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
Десислава Михайлова Директор Дирекция 052/359 129 41
Веселин Михайлов Главен юрисконсулт 052/359 127 48  
Пенка Величкова Главен специалист АУ 052/359 101 45  
Алекси Алексиев Главен експерт. "Човешки ресурси" 052/359 104 10  
         
Надя Драгиева Главен експерт "ЕСГРАОН и ГС" 052/359 108 17A  
Маргарита Вощинарова Главен специалист "ЕСГРАОН" 052/359 108 17A  
Нели Димова Главен спец. "Гражданско състояние" 052/359 110 17  
Димитричка Демирова Старши експерт ЕСГРАОН и ГС 052/359 109 17  
Мария Митева Старши експерт "Гражданско състояние" 052/359 109 17  
Желязко Желязков Главен експерт "Системен администратор" 052/359 157 43  
Жоро Атанасов Главен специалист ИТ   6  
Стела Атанасова Старши специалист АТО 052/359 100 39  

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
Елена Димитранова Директор Дирекция 052/359 111 37  
Ваня Халачева Главен счетоводител 052/359 119 44  
Галина Данева Главен експерт "Финанси и бюджет" 052/359 112 50  
Маринела Христова Счетоводител 052/359 117 50  
Лиляна Бончева Старши инспектор КПТД 052/359 113 55  
Ивалина Христова Старши инспектор "Контрол бюджетни приходи" 052/359 113 55  
Цветелина Овчарова Главен инспектор "Контрол бюджетни приходи и СФУК" 052/359 113 55  
Елена Гроздева Младши експерт ТРЗ и касиер 052/359 114 36  
Димитър Енчев Старши експерт ОПЗН и домакин 052/359 131 56  

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
  Директор дирекция 052/802 006 78  
Снежана Йорданова Старши инспектор "Контрол ТД" 052/359 122 72  
Златина Димитрова Старши инспектор "Контрол търговска дейност" 052/359 122 72  
Николай Радев Инспектор "Контрол ТД" 052/800 298; 0882313602 77  
Диляна Атанасова  Инспектор ЕКД 052/303 235 79  
Петя Иванова Инспектор "Контрол строителство"

052/359 106

08840130798

54  
Албена Николова Инспектор "Контрол строителство" 052/303 342 62  
Боримир Тодоров Старши инспектор "Контрол строителство" 052/303 342 62  
Цветан Цанков Старши юрисконсулт 052/359 155 80  
Ваня Иванова Старши инспектор "Контрол строителство" 052/359 155 80  
Ирина Петкова Главен инспектор "Еколог.контрол" 052/359 158 76  
Златомира Карамфилова Главен инспектор "Еколог.контрол" 052/359 158 76  
Петър Петров Инспектор "Екология и КД" 052/800 298 77  
Анелия Станева Старши инспектор "Еколог. контрол" 052/303 235 79  
  Инспектор ЕКД 052/800 298 77  
Иван Цанев Главен инспектор "Контрол строителство" 052/359 120 63  
         

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
Ивелина Баланова Директор дирекция 052/359 102 33  
Милена Маджарова Главен експерт РД и социални дейности 052/359 125 18  
Вяра Георгиева Главен специалист "Социални дейности" 052/359 125 18  
Доротея Парушева - Атанасова Старши експерт "Собственост и ЖН" 052/359 118 19  
Петя Рухумбика Главен експерт "Собственост и ЖН" 052/359 118 19  
Петя Москова Главен експерт "Търг.и рекламна дейност" 052/359 124 56  
Даниела Стоянова Главен експерт "Търг.и рекламна дейност" 052/359 124 56  
Пламена Маркова Секретар МКБППМН 052/359 128 47  
Лидия Кръстева Старши експерт. "Връзки с обществеността и социална политика" 052/359 128 47  
Христина Петрова Старши юрисконсулт 052/359 127 48  
Радка Манолова Старши експерт "Архив" 052/359 130 64  
Анета Иванова Главен специалист "Архив" 052/359 130 64  

ДИРЕКЦИЯ " УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
Калин Илиев Директор 052/359 121 22  
      25  
Валя Михайлова Поддръжка чистота на общински територии 052/359 139 25  
Иван Жулев Гл.експерт "Участъков архитект" 052/359 126 32  
Елина Илиева Специалист "Инженерна инфраструктура" 052/359 126 32  
Весела Атанасова Главен юрисконсулт 052/359 138 26  
Ваня Спасова Главен инженер 052/359 136 31  
Елена Начева - Кючукова Главен експерт "Архитект" 052/359 136 31  
Ася Събева Гл. специалист ПЧОТ 052/359 145 29  
Снежана Славова Главен специалист "Геодезист" 052/359 145 29  
Веселина Димитрова Главен специалист ПЧОТ 052/359 146 27  
Васил Павлов Главен експерт ”Инженер” 052/359 146 27  
Милена Илчева Гл. специалист ПЧОТ 052/359 140 20  
Боряна Георгиева Гл. специалист УТ 052/359 140 20  
Албена Перец Гл.специалист "Участъков техник" 052/359 141 21  
Мария Стефанова Старши експерт "Участъков техник" 052/359 141 21  
Румяна Тодорова Гл.специалист "Геодезист" 052/359 144 28  
Маргарита Рачева Главен специалист ПЧОТ 052/359 144 28  
Златина Славова Старши експерт "Регистрация строежи" 052/359 143 23  
Ирина Станева Главен експерт "Техническа инфраструктура" 052/359 143 23  
Петя Добрева Главен експерт "Озеленяване" 052/359 105 24  
Гергана Димитрова Мл.експерт "Озеленяване" 052/359 105 24  
Еленка Димитрова Специалист АТО 052/359 126 32  
Ива Ганчева-Даскалова Главен експерт "Участъков техник" 052/341 984 АТО - Виница  


ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - ВИНИЦА"

Имена Длъжност Телефон Стая Ел. поща
Венелин Дяков Директор дирекция 052/342 007    
Илияна Добрева Главен експерт "Поземлена реформа" 052/342 007    
Пламена Александрова Старши експерт "Поземлена реформа" 052/342 007    
Добринка Рускова Старши експерт "ЕСГРАОН и гражданско състояние" 052/341 971    
Диана Янева Главен специалист „Административни услуги и приходи“ 052/341 971    
Галин Киров Главен специалист "Поддръжка чистотата на общински територии" 052/341 601