Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQH6K1
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQH6C6

Съобщения за одобрен ПУП-ПРЗ

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 08.01.2024

Съобщения за одобрени ПУП-ПРЗ за СО Ален мак

Изх.№АУ088714ПР-006ПР/12.12.2023г.
ДО СОБСТВЕНИК НА ПИ 10135.2515.43
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед № Г-436/25.10.2023г. на Заместник-Кмет на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-3908-„за жил.стр.” и УПИ XXVI-3908-„за жил.стр.” , кв.4  по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна.
В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате заповедта , която е на разположение в сградата на Район „Приморски”, бул. „Ген. Колев”, ет.2, стая 29, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения срок.
При явяване за справка НОСЕТЕ настоящото съобщение в стая 29, ет.2, Район „Приморски” гр. Варна. Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30 до 12.30 часа, телефон 052/359 145.


Изх.№АУ088714ПР-006ПР/12.12.2023г.
ДО СОБСТВЕНИК НА ПИ 10135.2515.42
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед № Г-436/25.10.2023г. на Заместник-Кмет на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-3908-„за жил.стр.” и УПИ XXVI-3908-„за жил.стр.” , кв.4  по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна.
В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, имате възможност да прегледате заповедта , която е на разположение в сградата на Район „Приморски”, бул. „Ген. Колев”, ет.2, стая 29, като в случай на несъгласие можете да направите писмени възражения в законоустановения срок.
 При явяване за справка НОСЕТЕ настоящото съобщение в стая 29, ет.2, Район „Приморски” гр. Варна. Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30 до 12.30 часа, телефон 052/359 145.

 

Съобщения за одобрени ПУП-ПРЗ за СО Траката

Изх.№АУ060410ПР_006ПР/11.10.2023г.

ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2520.7309;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-221/31.05.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IV-7176 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2520.7176), кв. 93 и ул. регулация от о.т.1703 до о.т. 1705 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145


Изх.№АУ060410ПР_006ПР/11.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2520.7308;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-221/31.05.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IV-7176 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2520.7176), кв. 93 и ул. регулация от о.т.1703 до о.т. 1705 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145


Изх.№АУ060410ПР_006ПР/11.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2520.3106;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-221/31.05.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IV-7176 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2520.7176), кв. 93 и ул. регулация от о.т.1703 до о.т. 1705 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145


ДО:СОБСТВЕНИК НА :ПИ 10135.2520.7193;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-221/31.05.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IV-7176 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2520.7176), кв. 93 и ул. регулация от о.т.1703 до о.т. 1705 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145


Изх.№АУ060410ПР_006ПР/11.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2520.7201;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-221/31.05.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IV-7176 „за жил.стр.” (ПИ 10135.2520.7176), кв. 93 и ул. регулация от о.т.1703 до о.т. 1705 по плана на СО „Траката”, гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145

Съобщения за одобрени ПУП-ПРЗ за СО Акчелар

Изх.№АУ117492ПР_006ПР/09.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2521.2180;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-363/01.09.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXXIX-4 „жил.стр., търговия, складова дейност” (ПИ 10135.2522.4), кв.13, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145


Изх.№АУ117492ПР_006ПР/09.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2521.38;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-363/01.09.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXXIX-4 „жил.стр., търговия, складова дейност” (ПИ 10135.2522.4), кв.13, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145


Изх.№АУ117492ПР_006ПР/09.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2521.78;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-363/01.09.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXXIX-4 „жил.стр., търговия, складова дейност” (ПИ 10135.2522.4), кв.13, по плана на СО „Акчелар” гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145

Съобщения за одобрени ПУП-ПРЗ за СО Вилна зона

Изх.№АУ089009ПР_010ПР/09.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2564.1096;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-364/01.09.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ XXVIII-1097 „за жил. функции” (ПИ 10135.2564.1097), кв.57, и улична регулация от о.т.313 до о.т. 312 и от о.т.312 до о.т.320 по плана на  „Вилна зона”, гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145


Изх.№АУ081365ПР_007ПР/09.10.2023г.
ДО:СОБСТВЕНИК НА:ПИ 10135.2623.1052;

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-322/03.08.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ IV-1058 „за жилища” и XXVI-1058 „за жилища” (ПИ 10135.2623.1058), кв.186, по плана на СО „Горна Трака”,гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145

Съобщения за одобрени ПУП-ПРЗ за 2-ри м.р.

Изх.№АУ112289ПР_007ПР/24.10.2023г.
Район „Приморски” Община Варна
ДО:  СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ
СОБСТВЕНИК НА ПИ 10135.2557.238;
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-409/15.09.2023г. е одобрен ПУП - (подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ V-289 „за жил. строителство” (ПИ 10135.2557.289), кв. 691, улична регулация от о.т.3778 до о.т. 3779 и изменение на бордюрните линии на улична регулация от о.т. 349 до о.т. 335 по плана на „2-ри м.р.”, гр. Варна.
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ в 14 дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.
Заповедта може да прегледате в приемните дни – понеделник, и четвъртък от 8.30ч. до 12.30ч. – Район “Приморски”, ул.”Генерал Колев”№ 92, етаж ІІ, Техническа служба – стая № 29, тел. 052/359 145