Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2

Дейности на МКБППМН

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2022

Дейности на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с детска педагогическа стая и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността в областта на превенцията и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на район „Приморски”, изпълнява следните задачи:

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията  на района, издирва и установява съвместно с инспекторите Детска педагогическа стая и Дирекциите „Социално подпомагане”, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • Разглежда деянията за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс. (чл.11, ал.1 от ЗБППМН);
 • Налага възпитателните мерки предвидени в ЗБППМН (чл. 13, ал. 1, т.1 - 10 и 12), прави предложения до съда за налагане на възпитателни мерки за настаняване в Социално-педагогически интернат и Възпитателно училище - интернат от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (чл. 13 от ЗБППМН);

„Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;
11. настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;
13. настаняване във възпитателно училище-интернат.” (чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН)

 • Участва в заседанията на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат (чл.31, ал.1 от ЗБППМН), и правят предложения до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка (чл. 31, ал.4 от ЗБППМН), както и предложения до комисиите за предсрочно освобождаване (чл.17 от Закона за изпълнение на наказанията);
 • Привежда в изпълнение възпитателните мерки по отношение на малолетните, непълнолетните и техните родители (чл.13 и чл.15 от ЗБППМН) и осъществява контрол по изпълнението им;
 • Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 • Следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
 • Упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон и при установяване на нарушения сезира компетентните органи;
 • Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 • Упражнява контрол върху намиращите се на територията на Района детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 • Налага мерки на родителите или на лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществени прояви;

Мерките, които могат да бъдат наложени на родителите са:  

1.    предупреждение;
2.    задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;
3.    глоба в размер от 50 до 1000 лв.

 • Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
 • Изпълнява мероприятия по програми и дейности, на ОКБППМН и ЦКБППМН;
 • Местната комисия ръководи и контролира работата на Центъра за социална превенция (ЦСП) - помощен орган, създаден на територията на Район „Приморски", съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за БППМН. (Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в сила от 15.03.1958 г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019 г.)