Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 09.02.2023

ПРАВИЛНИК

за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.       С настоящия правилник се цели да се осигурят надеждна охрана и пропускателен режим, нормална работна обстановка, опазване на имуществото и сигурността на служителите работещи в сградата, както и безпрепятственото административно обслужване на гражданите.

Регламентира отношенията на район „Приморски” с други структурни звена, фирми и лица, с месторабота административната сграда на района.


2.        Настоящия правилник обхваща:

а)       Организацията на пропускателния режим в административната сграда на район "Приморски" за служители и граждани и техните задължения за спазване на вътрешния ред.

б)       Реда за ползване на служебния  паркинг.

в)       Задълженията на  охраната по опазване на вътрешния ред.

ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В  АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА СЛУЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД:


1.        За служители:


1.1.    Работното време на служителите от район "Приморски" се регламентира с изрична заповед на Кмета на района.

1.2.    При изпълнения на служебните си задължения, служителите са длъжни да бъдат подходящо облечени и да не нарушават вътрешния ред в сградата.

1.3.    Служителите се допускат в сградата в присъствени дни срещу представяне на служебната си карта на дежурния по охрана.

1.4.    Служителите са длъжни да не предоставят служебната си карта на други лица.

1.5.    При загубване на служебната си карта, служителите са длъжни да уведомят незабавно прекия си ръководител и служител „Човешки ресурси”.

1.6.    При прекратяване на трудовото или служебното си правоотношение, служителите са длъжни да върнат служебната си карта / с обходен лист / на

         служител „Човешки ресурси”.

1.7.    Служителите са длъжни да не въвеждат със себе си външни лица, които не отговарят на условията на пропускателния режим.

1.8.    Достъп на служителите в сградата на районната администрация в почивни и празнични дни се разрешава само:

    по заповед на Кмета на района
    одобрено от Секретаря на района писмено

искане със списък на служителите

 1.9.   При изпълнение на служебни задължения извън сградата на районната администрация, служителите регистрират служебните излизания по ред, изрично регламентиран с вътрешна заповед на Кмета на района.

1.10.   В обявените приемни дни за обслужване на граждани, напускането на сградата от служителите  става само при спешни неотложни задачи възложени от Кмета на района.

1.11.   Изнасянето на служебна документация, техника и консумативи се извършва по предвидения с вътрешните документи ред.

1.12.   Забранява се тютюнопушенето в сградата, като това изрично се регламентира с вътрешна заповед на Кмета на района.

1.13.   Забранява се ползването на неизправни отоплителни уреди в сградата, както и внасянето на лесно запалими и взривоопасни материали, наркотици, алкохол и др.

1.14.   При напускане на работните помещения служителите са длъжни да   заключват вратите; а при напускане на сградата: да затварят прозорците, водопроводните кранове, да изключат от захранващата мрежа офис техниката и др. уреди, съгласно изискванията на противопожарната наредба, утвърдена от Кмета на района.

1.15.   Служителите не трябва да оставят без надзор пари, служебни и лични документи, технически средства и др. в работните помещения.

1.16.   При намиране и установяване на съмнителни вещи и предмети в сградата на района, служителите са длъжни незабавно да уведомят охраната при пропуска.

1.17.   При забелязване на външни посетители с поведение, отклоняващо се от добрите нрави, незабавно  сигнализират дежурния охранител за извеждането им от сградата.

1.18.   Забранява се складирането на материали и оборудване в коридорите и по стълбищата на сградата.

1.19.  След приключване на работното време, с цел ограничаване на достъпа до             сградата на външни лица, входната врата на І-ви етаж се заключва от охраната при  пропуска.


2.        За граждани/ външни лица


2.1.    Гражданите се допускат в сградата на района, както следва: в Приемна КАОГ и ЕСГРАОН  - съгласно заповед на Кмета за приемното време.; за останалите служебни помещения, съгласно заповедите на Кмета на района за работното и приемно време на служителите на администрацията с граждани.

2.2.    По преценка на Кмета на района, може да се въведе книга за отразяване посещенията на външни лица. Със заповедта за въвеждане на книгата се определя и редът за водене и съхранение на книгата, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2.3.    В сградата не се допускат лица, във видимо нетрезво състояние или видимо неадекватно поведение.

2.4.    Не се допускат граждани, носещи обемисти предмети, лични вещи и пакети, както и оставянето им пред входа на сградата или по стълбището.

2.5.    Не се разрешава внасяне от граждани на запалителни и други  материали и предмети, с които се създава опасност за здравето и живота на служителите.

2.6.    Не се допускат граждани, водещи със себе си животни, с изключение само на кучета водачи на слепи хора.

2.7.    При посещението си гражданите са длъжни да бъдат прилично облечени и да не нарушават вътрешния ред в сградата.

2.8.    Допускането на представители на медиите се извършва след уведомяване на ръководителите на административните структури в сградата от охраната, съответното им посрещане и  придружаване от определените длъжностните лица до приключване на посещението.

2.9.    Временни работници и специалисти по поддръжка на сградата и оборудването се допускат по представен на охраната списък, подписан от секретаря на района. Същите се придружават от определен служител и се извеждат след завършване на работата.

ІІІ.РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИЯ ПАРКИНГ


3.1.    Служебния паркинг служи само за целите и МПС на район "Приморски" и на структурите и организациите, ползващи части от сградата съгласно решение на ОбСъвет – Варна и се контролира от охраната при пропуска. Изключения се допускат само с разрешението на Кмета на района.

3.2.    Всички служебни МПС домуват на служебния паркинг, освен в случаите определени със заповед на Кмета на района.

3.3.    Водачите на служебните автомобили са длъжни при напускане на служебния паркинг и или след паркиране на автомобила да вдигнат заграждащите съоръжения.

3.4.    При установена нередност по използването на паркинга от водачите на служебни автомобили, охраната  сигнализира водача и отговорните му ръководители  за отстраняването й.

IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОХРАНАТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД  


4.1.    Да изисква от служителите да показват служебните си карти при всяко влизане в сградата.

4.2.    Да не допуска в сградата лица без служебна карта или пропуск, както и лицата, които не отговарят на изискванията на пропускателния режим.

4.3.    Да не допуска в сградата външни лица и служители извън рамките на установеното приемно и работно време, /освен в случаите на организирани мероприятия по реда на раздел ІІ,  т.1.8. и  т.2.9 /.

4.4.    Да уведомява ръководителите на административните структури помещаващи се в сградата при посещения от представители на медиите.

4.5.    Да проверява съответствието на документа, разрешаващ изнасяне на материални ценности и документация, с фактически изнасяните вещи. При несъответствие да прекрати действията и да уведоми Секретаря на района.

4.6.    Да не допуска внасянето в сградата на взривни и запалителни и други опасни  материали.

4.7.    Да следи техническите средства за охрана: сигналните устройства за пожароизвестяване, водопроводната, канализационната, отоплителната и електрическата инсталации в извънработно време, в празнични и в почивни дни. При възникнали повреди, аварии и пожар взема необходимите мерки, търси съдействието на специализираните служби и незабавно уведомява Кмета на района и отговорния дежурен.

4.8.    Да съхранява и предоставя общите ключове от работните помещения на служител ОЧЗП в периода от 6:30 до 18:30 часа. В случай, когато служител на администрацията се яви на работа без ключ, охраната го придружава и отключва работното му помещение.

4.9.    Да приема и съхранява пощата, адресирана до Кмета, и да я предава на слижител АТО. При необходимост от подпис за получаване на пратка (с изключение на периодични издания), подписът се полага от  служител АТО; за платежни документи / фактури подписът се полага от Главен счетоводител / Директор на дирекция ФССД, а за съдебни документи (призовки, съобщения и др.) – от юрисконсулти.

4.10.   Да включва и изключва централно СОТ съгласно инструкциите.

4.11.   Дежурният по охрана е длъжен да обезпечава достъпа до паркоместата на служебните автомобили и осигурява реда на служебния паркинг, като не допуска паркиране на лични автомобили.

4.12. Да съхранява ключовете на дежурните автомобили.

4.13.   Служителите на охраната задължително се инструктират от Директор на Дирекция ФССД /служител „ОПЗН и домакин”/, по отношение правилата за вътрешния ред в сградата  на   районната администрация.

 

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


5.1.    Правилникът се издава на основание чл.46, ал.(1), т.3 от ЗМСМА

5.2.    Правилникът за пропускателния режим и  вътрешен ред е задължителен за всички служители от районната администрация, както и за гражданите, посещаващи сградата на район "Приморски".

5.3.    Образци от служебните карти, издадени на служителите на район  „Приморски" да се предоставят на охраната при пропуска от служител „Човешки ресурси”.

5.4.    Настоящия правилник се предоставя на ръководствата на Дирекция   “Местни данъци” –Община Варна, на Общинско предприятие “Инвестиционна политика“ и на определената охранителна фирма, за предприемане на действия за спазване на реда в сградата.

5.5.    При неспазване разпоредбите на настоящия правилник се предприемат мерки съгласно действащата нормативна уредба..

5.6.    Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му.

5.7.    Контролът по спазване изискванията на този правилник се осъществява от Секретаря на район "Приморски".