Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHQK7
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHQC7
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHQS2

Обявления "Устройство на територията"

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 21.05.2024

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕНИ И ПРИЕТИ ЗА ПЛАН НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ  (ПНИ) НА ЗОНИ ПО §4 ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ):
Община Варна на основание чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 162 от 6.03.2024 г. на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-24-7712-15 от 30.01.2024 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по §4 от ЗСПЗЗ за м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна, относно поземлен имот № 582 КР 517 и м. „Ваялар“ – селищно образувание, землище гр. Варна, община Варна, относно поземлен имот № 208 КР 523 (идентичен с ПИ 10135.2723.208 по КККР на гр. Варна). Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Земеделие“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.
Обявата е публикувана в Д.В. бр. 37 от 26.04.2024 г.“


ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 10135.2515.4098
ГР.ВАРНА


На основание  чл.18а, ал.8 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед № Г-136/19.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна, на основание чл.62, ал.2 от АПК е допусната поправка на очевидна фактическа грешка  в Заповед № Г-016/27.01.2020г. на Главен архитект на Община Варна.
Заповед  № Г-136/19.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
При явяване за справка НОСЕТЕ настоящото съобщение в стая 29, ет.2, Район „Приморски” гр. Варна. Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30 до 12.30 часа, телефон 052/359 145.


 

Заповеди за допускане на ПУП-ПРЗ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ

Съобщения за одобрен ПУП-ПРЗ

Съобщения за изработен ПУП-ПРЗ

Съобщения за изработена виза