Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHQK7
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHQC7
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHQS2

Обявления "Устройство на територията"

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 27.11.2023

ЗАПОВЕД
№ 75/25.10.2023г.
След като разгледах административна преписка с рег. № АУ088001ПР/14.09.2023г., установих следното:
Със заявление с рег. № АУ088001ПР/14.09.2023г. от собственичката на ПИ №  10135.2521.3087 е поискано издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти за масивна ограда, разположена на границата с ПИ №  10135.2521.141.
Със заявление с рег. № УСКОР 23001788ПР/04.09.2023г. собственичката на ПИ № 10135.2521.141 е уведомила районната администрация за наличие на образувано гражданско дело № 1043/23г. по описа на ВРС с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК и чл. 54, ал. 2 от ЗКИР и е поискала да не бъдат издавани адм. актове, с оглед наличието на гражданско-правния спор.
На 09.10.2023г. собственичката на ПИ № 10135.2521.141 е уведомена в телефонен разговор, обективиран в протокол от 09.10.23г., за наличието на подадено заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проектиза масивна ограда разположена на границата с ПИ № 10135.2521.141, като й е обяснено, че е необходимо да представи съдебно удостоверение съгласно чл. 54, ал.1, т.5 от АПК, т.к. издаването на РС не може да стане преди приключване на гр. д. № 10431/23г. на ВРС.
Със заявление с рег. № УСКОР23001788ПР_007ПР/16.10.2023г. собственичката на ПИ № 10135.2521.141 е представила съдебно удостоверение изх. № 27403/13.10.2023г. от ВРС, гр. отделение, ХLVІІІ състав, като доказателство за наличието на съдебно прозводство.
От така изложената фактическа обстановка е видно, че административното производство по заявление с рег. № АУ088001ПР/14.09.2023г. следва да бъде спряно, поради което и на основание чл. 54, ал.1, т.5 от АПК и заповед № 005/17.02.2017г. и заповед № 266/07.07.2023г. на гл. арх. на Община Варна,
НАРЕЖДАМ:
    Спирам производството по преписка с рег. № АУ088001ПР/14.09.2023г. за издаване на РС за: Плътна ограда с височина от 0,60м до 2,20м по имотните граници, изцяло разположена в ПИ № 10135.2521.3087, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна.
    Заповедта подлежи на обжалване пред АС-Варна в 14-дневен срок от получаването й.
    Заповедта да се връчи на заинтересованите лица и деловодството за сведение и изпълнение.
АРХ. ВАЛЕНТИН КОЙЧЕВ
Главен архитект в район „Приморски”


 

Заповеди за допускане на ПУП-ПРЗ

Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ

Съобщения за одобрен ПУП-ПРЗ

Съобщения за изработен ПУП-ПРЗ

Съобщения за изработена виза