Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHAK6
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHAC6
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHAC3

Обявления "Обществен ред и контрол"

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 21.03.2024

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление, относно реализацията на ИП „Изграждане на жилищни сгради“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2564.111, ПИ 10135.2564.112, ПИ 10135.2564.114, ПИ 10135.2564.161, ПИ 10135.2564.162, ПИ 10135.2564.165, ПИ 10135.2564.167 и ПИ 10135.2564.168 с обща площ 6854 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с цел обособяването на следните УПИ:
-    УПИ XLII-111 „за жилищно строителство“, с площ 1273 кв.м.;
-    УПИ XLIII-112 „за жилищно строителство“, с площ 1428 кв.м.;
-    УПИ XLIV-114 „за жилищно строителство“, с площ 952 кв.м.;
-    УПИ XXV-161 „за жилищно строителство“, с площ 606 кв.м.;
-    УПИ XXVI-162 „за жилищно строителство“, с площ 645 кв.м.;
-    УПИ XXVII-165 „за жилищно строителство“, с площ 541 кв.м.;
-    УПИ XXVIII-167 „за жилищно строителство“, с площ 549 кв.м.;
-    УПИ XXIX-168 „за жилищно строителство“, с площ 802 кв.м., с  възложители: Соня Петрова, Младен Шекерджиев, Ивета Русева и Симона Русева.    
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 21.03.2024г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление, относно реализацията на ИП „Преустройство и промяна предназначението на СОС 10135.2563.57.1.9, 10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в медико-техническа лаборатория“, находящи се в сграда със смесено предназначение в УПИ I-1057, идентичен с ПИ 10135.2563.57, урбанизирана територия, с площ 470 кв.м., НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 м)“, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител: „УРБИСА“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 05.03.2024г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС и за изразяване на становища от страна на обществеността Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 10135.2517.5650, с площ 2471 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване, по КККР на гр.Варна с възложител: „ХОД ГИЛ“ ЕООД
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 26.02.2024г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС и за изразяване на становища от страна на обществеността Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с  промяна на предназначението на „Обект от магазин за хранителни стоки – за търговска дейност“ в „Обект за производство и продажба на сладкарски продукти и печива“ – самостоятелен обект в сграда с идентификатор:10135.2559.197.2.20, с площ 47,41 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор:10135.2559.197, ул. „Св. Ирина“ №20, ет.1, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител: „ТЕРМОЛИНК“ ООД, гр. София.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 21.02.2024г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС и за изразяване на становища от страна на обществеността Ви информираме, че постъпи искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 10135.2520.3381 с площ 5,056 дка, кв.61 и кв.211 по плана на СО Траката, район „Приморски“, гр. Варна при съобразяване с плана на СО „Горна Трака“, СО „Ваялар“, одобрен с решение №551-6/26 от 27.07.2012г. на Общински съвет – Варна, общ. Варна и реализация на ИП свързано с „Изграждане на жилищна сграда, състояща се от един подземен и девет надземни етажа“ в на УПИ I-3381 (идентичен с ПИ 10135.2520.3381) гр. Варна, като на първи етаж ще бъде разположен търговски обект за продажба на промишлени стоки, с възложител: „КВ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 12.02.2024г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС и за изразяване на становища от страна на обществеността Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ № 10135.2517.1822, 1035.2517.1823, 10135.2517.1824 и 10131.2517.1825,  урбанизирана територия, с обща площ 3348 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10 м)“, район „Приморски“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ I-1822, 1823, 1824, 1825 „за жилищно строителство“, с площ 2989 кв.м., с възложител: „ХОД ГИЛ“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 31.01.2024г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление, относно реализацията на ИП за изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в ПИФ 10135.2517.5650, с площ 2471 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване, по КККР на гр.Варна с възложител: „ХОД ГИЛ“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 31.01.2024г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление, относно реализацията на ИП касаещо промяна на предназначението на „Обект от магазин за хранителни стоки – за търговска дейност“ в „Обект за производство и продажба на сладкарски продукти и печива“ – самостоятелен обект в сграда с идентификатор:10135.2559.197.2.20, с площ 47,41 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор:10135.2559.197, ул. „Св. Ирина“ №20, ет.1, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител: „ТЕРМОЛИНК“ ООД, гр. София„
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 26.01.2024г.


Уважаеми граждани,
Уведомяваме Ви, че на основание чл.10, т.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна е забранено изгарянето на отпадъци. В това число и биоразградими отпадъци (суха листна маса, клони и др.).
При установяване на нарушения се налага глоба, съгласно чл.118, ал.4 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП: “Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за ПИ 10135.2520.3381, с площ 5.056 дка, СО „Траката”, местност „Малкою”, район „Приморски”, гр.Варна” с възложител „КВ ИНВЕСТ” ООД.
 Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 08.01.2024 г.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви информираме, че постъпи уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради” в поземлени имоти /ПИ/ №№10135.2517.4964, 10135.2517.5247, 10135.2517.5246, 10135.2517.5245, 10135.2517.4963, 10135.2517.4966, 10135.2517.4967, 10135.2517.4654, с обща площ 7714 кв.м, урбанизирана територия (всички с НТП „За друг вид застрояване”, с изключение на ПИ 10135.2517.4654, с НТП „За второстепенна улица”), местност „Манастирски рид”, район „Приморски”, гр.Варна, с възложители: Николай Неделчев, Траян Георгиев и Наталия Михайлова,  гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, считано от 15.12.2023г.


 • Кампания за разделно събиране на ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

В периода от 18.12.2023г. до 20.12.2023г. мобилен събирателен пункт за предаване на опасни отпадъци от физически лица по график, ще бъде разположен в определени точки в града.
Опасните отпадъци, които гражданите могат да предават са: ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
    
На територията на район „Приморски“ мобилният пункт ще бъде разположен на:
18-ти декември 2023г.
- От 10:00ч. до 12:00 ч. - пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;
- От 14:00ч. до 16:00ч. – кв. „Виница“, бивш пазар срещу магазин „Макао“


 • СЪОБЩЕНИЕ ОТ РАЙОННА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА

 • При провеждане на държавен здравен контрол по плана на Районната здравна инспекция – Варна в качеството на водата от обществен Местен водоизточник „Банова чешма“, квартал „Виница“ е установено отклонение, което прави ВОДАТА НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ.


 • Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП: “Изграждане на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради” свързано с изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №10135.2517.1822, 10135.2517.1823, 10135.2517.1824 и 10135.2517.1825, урбанизирана територия, с обща площ 3348 кв.м. НТП „Ниско застрояване ( до 10м)”, район „Приморски”, гр.Варна, с цел обособяването на УПИ I-1822, 1823, 1824, 1825 „за жилищно строителство”, с площ 2989 кв.м., с възложител „ХОЛ ГИЛ” ЕООД.
  Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 26.10.2023 г.


 • Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради,в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2623.6090 (стар номер 4009,4010, квартал 190, парцел V), урбанизирана територия, с площ 1470 кв.м, НТП Ниско застрояване (до 10м), по КККР на гр.Варна, с възложител: „СТЕЛА-РИД ИНВЕСТ” ООД.
  Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 26.10.2023г.


 • Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуващата сграда на детска ясла №7 „Роза”, находяща се в УПИ I „за детски дом и ясли”, кв.14, идентичен с ПИ 10135.2553.81, урбанизирана територия, с площ 5466 кв.м., НТП „За обект за детско заведение”, район „Приморски”, гр.Варна, с възложител Община Варна.
  Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 12.10.2023г.


 • Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП „Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради с гаражи, подземно застрояване, подпорни стени  и огради към разрешени четири сгради“ в УПИ V-1388, 1389, кв.52, идентичен с ПИ 10135.2526.9190, урбанизирана територия, с площ 3091 кв.м., НТП, Ниско застрояване (до 10м)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: Мариана Николова. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 19.04.2023г.

 • Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило инвестиционно предложение за „Промяна предназначение на част от хотел (самостоятелен обект с идентификатор 10135.1210.2.2) в Хоспис – дом за възрастни хора с физически увреждания” в УПИ VII-938 (идентичен на ПИ 10135.2564.1210), с площ 1551 кв.м, кв.55 по плана на „Вилна зона”, гр.Варна с възложител „ЕВД-КОСТАДИНОВ” ЕООД. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 12.04.2023г.

 • ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАДЕНО ПРЕДПИСАНИЕ ОТ РЗИ ВАРНА ПО ПОВОД КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ В ГР. ВАРНА, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:

СЛЕД ИЗВЪРШЕНИ ПРОБОНАБИРАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.03.2023 Г. – 15.03.2023 Г. НА ПРОБИ ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ГР. ВАРНА СЕ КОНСТАТИРА, ЧЕ ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЦВЕТЕН КВАРТАЛ И РАЙОНА НА ВСУ Е СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСТАТЪЧЕН СВОДЕН ХЛОР ПОВЕЧЕ ОТ 50 МГ/Л – НЕПРИЕМЛИВ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. СЪЩАТА СЛЕДВА ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА ЗА ПИЕНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ОТ СЛЕДНИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: БРЕМЕННИ ЖЕНИ, КЪРМАЧКИ, КЪРМАЧЕТА, ХОРА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ПАНКРЕАСА.

СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
•    Да не се консумира вода директно от чешмата;
•    Да се остави водата да престои на стайна температура известно време, за да излети остатъчния свободен хлор;
•    При готвене да се кипне водата, преди да се поставят продуктите в нея;
•    В райони с чести аварии на водопроводната система да се консумира бутилирана вода, подходяща за всекидневна употреба след възстановяване на водоподаването и до възстановяване на качеството на водата.


 • Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП „Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуваща сграда на Детска ясла №7 „Роза“ УПИ I „за детски дом и ясли“, кв.14 идентичен с ПИ 10135.2553.81, урбанизирана територия, с площ 5466 кв.м., НТП „за обект за детско заведение“, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: Община Варна. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 03.04.2023г.

 • Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение с подземни гаражи” в УПИ XXVIII -1798 “за сграда със смесено предназначение”, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м. НТП „за друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител: „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ООД. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 23.03.2023г

 • Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение, съдържаща – жилищна част, общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ ХlV-873, „за смес. строителство“,  (ПИ 10135.2508.873), кв.36, СО „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ангел Кънчев, Радослав Кънчев и Росица Кънчева. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 01.03.2023г.

 • Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, постъпи уведомление за реализация на инвестиционно предложение относно „Изграждане на сградa със смесено предназначение съдържаща-жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ XIV-873, „за смес. строителство“, (ПИ 10135.2508.1873), кв. 36, с.о. „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ангел Кънчев, Радослав Кънчев и Росица Кънчева. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, в сградата на район „Приморски”, считано от 02.01.2023 г.

 • Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП „Промяна предназначението на офис 3А в дентален център“, находящ се в съществуваща сграда в  ПИ 10135.2562.277, урбанизирана територия, с площ 2196 кв.м., НТП „за друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „АЙ ЕНД ДИ ЕСТЕТИКС“ ООД. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 24.01.2023г.