Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.11.2022

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа на гише в център за Административно обслужване на Район "Приморски", бул. "Ген. Колев" 92, тел. 052 359 100

Заявления могат да се подават и на електронен адрес primorski@varna.bg

Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ДОИ

Определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

Регистър ДОИ
Дата на публикуване: 17.11.2022

Нормативни разходи ДОИ
Дата на публикуване: 18.04.2022

Вътрешни правила Дои
Дата на публикуване: 18.04.2022

Заявление ДОИ
Дата на публикуване: 18.04.2022