Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Дата на публикуване: 10.02.2023
Последна актуализация: 28.09.2023

Тук ще се публикува актуална информация във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

На председатели на сдружения на собствениците и собственици на самостоятелни обекти ще бъдат разяснени условията за кандидатстване, за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Служители, консултиращи дейностите по програмата:
 
Пламен Боев – Заместник – кмет
052/ 359 103, ет.3, стая 38
 
Владимир Манасиев – Заместник – кмет
052/ 359 123, ет.3, стая 46
 
Веселин Василев - Заместник – кмет
052/ 359 107, ет.3, стая 49

Допълнителна информация относно насоките за кандидатстване и документите за попълване е достъпни на следните електронни адреси:

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

Отворена процедура за кандидатстване
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Община Варна подпомага собственици по програмата за саниране на сгради.

https://varna.bg/bg/news/5845-bshtina-Varna-podpomaga-sobstvenitsi-po-programata-za-sanirane-na-sgradi

С Решение на Общинския съвет – Варна на СС се осигуряват средства до 6, 28 / шест лева и двадесет и осем стотинки / лева на кв.м. за изготвяне на технически паспорти на сградите, архитектурни заснемания, обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.Срокът за подаване на необходимите документи е 28.02.2023 г.
 
Крайни получатели по настоящата Процедура са СС, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Водещо при получаване на финансиране за изготвяне на технически паспорт, енергийно обследване и архитектурно заснемане от Община Варна e собствениците на повече от 95% от идеални части от общите части на Етажната собственост, /ЕС/, да членуват в СС и да са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на Общото събрание.