Z6_PPGAHG8001OJC060RABSS52LR7
Z7_PPGAHG8001OJC060RABSS52L73

Обявления за конкурси за държавни служители

Дата на публикуване: 23.05.2022
Последна актуализация: 09.02.2023

ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

ОБЯВА за длъжността СПЕЦИАЛИСТ "ДЕЛОВОДИТЕЛ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
•    степен на завършено образование – средно;
•    професионална област - без строго определена област;
•    професионален опит – не се изисква;
•    Допълнителна квалификация/обучение - езикова и компютърна квалификация, способност за работа с офис техника и други.
2. Необходими документи за кандидатстване:
•    Автобиография, тип CV.
3. Място за подаване на документи:
Електронно: jobs.bg или на адрес: гр. Варна, бул. ”Ген. Колев” № 92, ет. 1, стая 10, Служител „Човешки ресурси”, от 18.01.2023г. до 18.02.2023г. вкл., всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.
4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
1. Приема, обработва, регистрира и сканира в административната информационна система /АИС/ искания, сигнали, жалби и заявления за изпълнение на административни услуги, извършва проверка за спазването на необходимите реквизити и наличието на приложените документи.
2. Разпределя и предоставя за резолиране регистрираните заявления, искания, сигнали, жалби и др. на клиентите на администрацията.
3. Обработва изходящите документи, включително ги сканира в АИС, надлежно подготвени и оформени от изпълнителите, приключва преписките и ги връчва на клиентите на администрацията.
4. Приема, регистрира, сканира, разпределя и предоставя за резолюция входящата служебна кореспонденция, приключва, извежда, сканира и изпраща изходящата служебна кореспонденция.

Размер на основна месечна заплата: 780.00 /седемстотин и осемдесет/ лева и 1% клас прослужено време.

Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.