Обявления ОРК

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с  идентификатори: 10135.2566.6513 и 10135.2566.163 с обща площ 8046 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „ниско застрояване до 10м“, район „Приморски“, гр. Варна, с цел изграждане на пет жилищни сгради и подземни и надземни (външни) паркинги за моторни превозни средства с възложители: Денислав Гатев, Марийка и Виолета Блъскови, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 26.04.2021г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционни предложения свързани с „изграждането на жилищна сграда на 3 етажа в ПИ 10135.2563.2050 по КККР на гр. Варна и изграждането на два броя жилищни сгради по 4 етажа ПИ 10135.2563.2072 по КККР на гр. Варна, с възложител: „Вип Билд“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 23.04.2021г.


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на двадесет броя еднофамилни двуетажни жилищни сгради и една многофамилна триетажна жилищна сграда” свързано с изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №10135.2623.8882 (стар номер №4137, 4138), с площ 8981 кв.м., в СО„Горна Трака”, район ”Приморски”, гр. Варна с възложител „Николай Буров”ЕООД  и „Шулеков” ЕООД


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: