Обявления ОРК

Съобщение

  Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на хотел в рехабилитационна болница“ в ПИ с идентификатор 10135.2569.378, к.к. „Св.св. Константин и Елена, район „Приморски“, гр.Варна“.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                                            От  администрацията

 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Плаващи басейни“ в крайбрежни морски води, на границата на  ПИ с идентификатор 10135.2570.12, находящ се в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Плаващи басейни“ в крайбрежни морски води, на границата на  ПИ с идентификатор 10135.2570.12, находящ се в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина“ находяща се в УПИ IX-1832, кв.228, по плана на ж.к. „Изгрев“, район „Приморски“, гр.Варна“ .
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

 

Съобщение
  Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение: „ Разширение на дейностите с отпадъци чрез вкл. Добавяне на отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори/НУБА/, излязло от употреба електрическо и елекронно оборудване/ИУЕЕО/, увеличение на количествата с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/, и др., в ПИ 10135.2553.2 и ПИ 10135.2552.48 с обща площ 1160кв.м., кв.1, по плана на 26 м. р. гр.Варна.“ .
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                                            От администрацията
Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение
„Изграждане на извън уличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. „Люляк“, район „Приморски“, гр.Варна“ и „Изграждане на извън уличен паркинг зад бл. 2, 4, 6 и 8 на ул. „Момина сълза“ по плана на 25-ти м.р., район „Приморски“, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                От администрацията

Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 10135.2508.342 (УПИ III-342, кв.13) с площ 917 кв.м, м-ст „Сотира“, район „Приморски“, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
                                                               
 От администрацията

Съобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси и жилища, подземен паркинг – гараж за автомобили и трафопост, свързано с изработване на изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/ в обхвата на ПИ 10135.2562.203 с площ от 2077 кв.м. и ПИ 10135.2562.204 с площ от 1575 кв.м., по КККР на гр.Варна“ .
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                                            От администрациятаСъобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж в УПИ XXVIII-,1036, кв.7 по плана на СО „Акчелар“,  гр.Варна /ПИ 10135.2522.1036/.“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
                                                             От администрацията

Съобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „ Разширение на дейностите с отпадъци чрез вкл. Добавяне на отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори/НУБА/, излязло от употреба електрическо и елекронно оборудване/ИУЕЕО/, увеличение на количествата с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/, и др., в ПИ 10135.2553.2 и ПИ 10135.2552.48 с обща площ 1160кв.м., кв.1, по плана на 26 м. р. гр.Варна.“ .
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
                                                            От администрацията

 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II 37, кв.1 по плана „Ботаническа градина“, гр. Варна“.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата заусловията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация заинвестиционнопредложение„Изграждане на жилищна сграда и магазин, в имот №10135.2552.5212 в ж.к. „Изгрев“, гр. Варна“.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за:„Дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крила юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море при КК „Св. Св. Константин и Елена“.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.


Съобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение „ Промяна предназначение и частично преустройство на жилищна сграда с идентификатор 10135.2508.539.5, „друг вид сграда за обитаване“ №10135.2508.539.4 и „друг вид сграда за обитаване“ №10135.2508.539.6 в ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“, находящ се в СО“Сотира“, район „Приморски“, гр. Варна “.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.


Съобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „ ГАЗОВО СТОПАНСТВО ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел, находящ се в УПИ V-108 „за хотелски комплекс“, кв.18, по плана на к.к.“Златни пясъци“, гр. Варна и площадков газопровод към хотел „Астория Маре“, находящ се в  УПИ VIII-106, 107“ за курортно жилищно строителство“, кв.18 по плана на к.к. “Златни пясъци“, гр. Варна“  и  
„ГАЗОВО СТОПАНСТВО, ПЛОЩАДКОВ ГАЗОПРОВОД И СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА КУХНЕНСКИ БЛОКОВЕ ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел „Астория Бийч“, находящ се в УПИ V „за хотелски комплекс“, /с идентификатор 10135.513.108/ в кв.18 по плана на к.к. “Златни пясъци“, гр. Варна“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение „ Изграждане на водовземно съоръжение за добив на термоминерални води с цел водоснобдяване на комплекс „Градска къпалня“, в поземлен имот с идентификатор 10135.2536.1014 с площ 6653 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг общиствен обект, комплекс, разположен в местност „Буните“, район „Приморски, община Варна “.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.


Съобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначение и частично преустройство на жилищна сграда с идентификатор 10135.2508.539.5, „друг вид сграда за обитаване“ №10135.2508.539.4 и „друг вид сграда за обитаване“ №10135.2508.539.6 в ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“, находящ се в СО“Сотира“, район „Приморски“, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 5/пет броя/ еднофамилни къщи“, в поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4626, район „Приморски“, община Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.


Съобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автомивка в имот с идентификатор 10135.2526.2322, район „Приморски, община Варна“.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
                                            От администрацията
Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение „Изграждане на „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв.36 по плана на кв.Виница (ПИ 10135.2575.433 по КК) с адрес: ул.“Албатрос“, кв.Виница, гр.Варна.“.  
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                                            От администрацията

 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение Изграждане на ВКЕЗ, 0,4 kV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв.“Изгрев“, м-ст Кемер дере, град Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

(публикувано на 30.03.2018 г.)


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение Изграждане на „ТЕНИС ЦЕНТЪР“, находящ се в УПИ I – 64,69,206,207 кв.15 по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.


 

 Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: ВКЕЗ, 0,4 kV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв.“Изгрев“, м-ст Кемер дере, град Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

 


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата запреценяваненеобходимосттаот ОВОС, постъпи уведомление заинвестиционнопредложение за: „Преустройство на съществуващо съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 4126 на „Теленор България“ ЕАД, състоящо се в добавяне на оборудване, във връзка с колокирането в рамките на съоръжението, на приемо-предавателна станция VA4287 – част от националната мрежа на „БТК“ ЕАД за безжична комуникация „VIVACOM“.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92. 

 

 


 

    Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) на територията на имот с местонахождение: гр.Варна, кв.“Изгрев“, ПИ 10135.2552.2554, с площ 600кв.м., от обща площ 1294 кв.м.“.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата запреценяваненеобходимосттаот ОВОС, постъпи уведомление заинвестиционнопредложениеза изграждане на: „Комплекс жилищни сгради в УПИ VII-261, кв.6, по плана на к.к.“Св. Св. Константин и Елена, гр.Варна“.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92. 

 


 

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, касаещи уведомление за инвестиционно предложение от МБАЛ „Света Марина” ЕАД, относно „Основен ремонт и промяна предназначение на складово помещение в „Помещение за котелна инсталация на природен газ”, находящо се на инсталационен етаж в блок 7 и блок 8 в МБАЛ „Св. Марина”ЕАД  и промяна на предназначение на асансьорна шахта в коминско тяло и газопроводно отклонение от площадков газопровод, находящи се в ПИ 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна, Ви уведомяваме, че необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, Екологичен контрол, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 13.12.2017г. 

 


 

ДО
„ИЗТОК ИНВЕСТ 96“ ООД
УЛ. „БЕЛАСИЦА“ № 20
ГР. ВАРНА

ДО
„ЕКО УИКЕНД И СПА“ ЕООД
УЛ. „ОРЕХ“ № 1
ГР. ВАРНА


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

В качеството Ви на представляващ на двете дружества - „ИЗТОК ИНВЕСТ 96“ ООД, ЕИК 200228575, и „ЕКО УИКЕНД И СПА“ ЕООД, ЕИК 201785520, Ви уведомяваме, че за експлоатирания от двете дружества търговски обект Павилион «Мострена зала за врати», находящ се на базара на ул.»Хризантема» и разположен върху общински терен, срещу стадион «Спартак» в гр.Варна, е издадена Заповед № 597/ 06.11.2017 г. на Кмета на Район “Приморски”- Община Варна на основание чл. 65 от ЗОС, във връзка с §17, ал.1 от ЗУТ за освобождаване на заетия общински терен.
Моля да имате предвид, че със Заповедта Ви е определен 5 /пет/ дневен срок за ДОБРОВОЛНОТО й изпълнение, считан от датата на уведомяването за издадената заповед, както и е определена датата за ПРИНУДИТЕЛНОТО й изпълнение - 13.12.2017 г. от 09 часа.
Със съдържанието на ЗАПОВЕДТА може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район “Приморски”- Община Варна, бул. “Ген. Колев” № 92, ет. 4, ст. 80.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- Варна чрез Район „Приморски” – Община Варна, като на основание чл.65, ал.4 от ЗОС, обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(публикувано на 07.12.2017 г.)


 

Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение – „Изграждане на „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв.36 по плана на 24 м.р., гр.Варна (ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК) с адрес ул.“Студентска“, гр.Варна.“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.


СЪОБЩЕНИЕВъв връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността, в район „Приморски”, Община Варна, е предоставено искане от Община Варна , Дирекция „ОМД”, относно „Изграждане на нова сграда към детска градина  №23 „Иглика” в УПИ I, кв. 32 а, по плана на кв. Виница, гр. Варна, Ви уведомяваме, че необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, Екологичен контрол, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 01.12.2017г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГОЛДЕН-2” ООД
УЛ. „ХАЛИЛ ЕФЕНДИ” №4, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.9
ГР. ВАРНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,
    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, че му е съставен
Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000377/20.09.2017г.
 
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.

Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/
                                                     

Дата на поставяне на съобщението:23.11.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:07.12.2017г


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, касаещи инвестиционно предложение за изграждане на „Хотелски комплекс, басейн и трафопост” в УПИ
V-65, кв.14, по плана на к.к. ”Златни пясъци” находящ се в ПИ с идентификатор 10135.513.638, с площ от 5 932 кв.м;/ съгласно виза за проектиране площ 5 928 кв.м./, гр. Варна с възложител „Ловос Резидънс” ЕООД, Ви уведомяваме, че необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, Екологичен контрол, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 03.11.2017г.


                           

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, касаещи инвестиционно предложение за изграждане на „Туристически център представляващ комплекс от сгради с обществено обслужване, находящ се в УПИ 1-197, 199, 214, 232, 233, 234, 235, кв. 10, по плана на к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна с инвеститор „Свети Свети Константин и Елена” АД , Ви уведомяваме, че необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, Екологичен контрол, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 03.11.2017г.


Съобщение
    Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение, - „Нова сграда към детска градина №23 „Иглика“ в УПИ I – „за детско заведение“, кв.32а, по плана на кв.“Виница“, гр.Варна“. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
                                            От администрацията

Съобщение
    Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение, - „Изграждане на въздушна кабелна линия 0.4 с изолирани усукани алуминиеви проводници ( 2 клона с 44 бр. нови стълбове и 2бр. СТС), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от ШК пред ПИ 10135.25101883, електрозахранена от МТП №1 ВЗ „Добрева чешма“. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
                                            От администрацията


Съобщение
    Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение, - „Изграждане на хотелска сграда – 3*, в УПИ IV11, кв.5, по плана на к.к.“Св. Св. Константин и Елена, гр.Варна“. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.
                                            От администрацията
Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение – „Изграждане на паркинг на ул.“Ген. Столипин“ и ул.“Ген. Киселов“, включително подход към ул.Цар Асен“, по плана на 2-ри м.р., гр.Варна.“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                                            От администрацията


Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение – „Изграждане на паркинг пред блокове 4, 6, 8 и 10 на ул.“Д-р Ан. Железкова“, южно от бул.“В. Левски“, по плана на 17 м.р., гр.Варна.“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                                            От администрацията


 

ДО
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛИНАС - 97” ЕООД
ГР. ВАРНА, УЛ. „Д-Р ПИСКЮЛИЕВ” №53

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА, че  е съставен
Констативен акт  №0000003203/18.07.2017г.
Моля, в четиринадесет дневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.
    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.

Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Е. Димитранова/
                                                     
Дата на поставяне на съобщението:18.10.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:01.11.2017г.


ДО
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛИНАС - 97” ЕООД
ГР. ВАРНА, УЛ. „Д-Р ПИСКЮЛИЕВ” №53

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,
В изпълнение на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА, че  е  започнало производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане за задълженията и към Община Варна, което ще приключи в едномесечен срок, считано от настоящата дата.

Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Е. Димитранова/
                                                
Дата на поставяне на съобщението: 18.10.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:01.11.2017г.

 

ДО
ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ
УПРАВИТЕЛ НА „ХАЛИС 06” ЕООД
УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №47, ЕТ.4, АП.12
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЕЙТУНЛУ,

В изпълнение на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ, че  е  започнало производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане за задълженията му към Община Варна, което ще приключи в едномесечен срок, считано от настоящата дата.

Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” .......................
                                            /Е. Димитранова/                                                 
Дата на поставяне на съобщението:17.10.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:31.10.2017г.


ДО
ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ
УПРАВИТЕЛ НА „ХАЛИС 06” ЕООД
УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №47, ЕТ.4, АП.12
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЕЙТУНЛУ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ, че  е съставен
Констативен акт  №0003206/24.07.2017г. Моля, в четиринадесет дневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.
    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Е. Димитранова/                                                 

Дата на поставяне на съобщението:17.10.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:31.10.2017г.

ДО 

ДАНАИЛ РОСЕНОВ СТОЯНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ПАВАЖИ” ЕООД

УЛ. „Д-Р АН. ГОЛОВИНА” №6

ГР. ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

 

В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява ДАНАИЛ РОСЕНОВ СТОЯНОВ, че му е съставен 

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000368/25.04.2017г.

Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.

 

Дата на поставяне на съобщението 17.10.2017г.

Дата  на сваляне на съобщението 31.10.2017г.

 


 

 

Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение – „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – Хотел 1, външен ресторант, басейн, бар и подземен паркинг – етап 1; Хотел 2, ресторант, басейн, бар и подземен паркинг – етап 2“ в УПИ I (идентификатор 10135.513.680), к.к. „Златни пясъци“ гр.Варна.“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение „Преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристрояване и промяна на предназначението на част от обект: Хотелски комплекс „Изгрев-Обзор“ и басейн“ в сграда – хотел „Изгрев“ с идентификатор 10135.513.712.1, със застроена площ 3039 кв.м, находящ се в УПИ I-21, 45, 46, 77, 447-„за хотелски комплекс“,к.к. „Златни пясъци“ гр.Варна
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

                                            От администрацията

съобщение

    Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение, - „ВКЕЗ, 0.4 kV от съществуващ СБС №9 пред УПИ 1423/1 клон, 2 бр. стълбове/ до границата на УПИ Х-4332, кв.160, кв.“Изгрев“, град Варна“. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

                                            От администрациятасъобщение

    Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение, - „Изграждане на жилищна сграда, в имот с идентификатор 10135.2572.180, с площ от 924 кв.м., в землището на гр.Варна, к.к. „Чайка“, район „Приморски“. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

                                            От администрацията

съобщение

    Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение, - „Търговски център в УПИ I-197,199,214,232,233,234,235, кв.10 по плана на к.к.“Св. Св. Константин и Елена“, гр.Варна“. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92.

                                            От администрацията


 

 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата заусловията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление заинвестиционнопредложение- Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „LIDL“, в УПИ III-329, кв.601, 5м.р., гр.Варна /ПИ с идентификатор 10135.2556.329/. Възложител е „Лидл България” ЕООД енд КО. КД със седалище с. Равно поле, общ. Елин Пелин, ул.”Трети март”№1, ЕИК 131071587 . 

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 .

 

 

 

 


 

 

ДО 

ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ МИНЧЕВ

СОБСТВЕНИК НА ЕТ „МИНЧЕВ 44 – ГЕОРГИ МИНЧЕВ” 

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  УЛ. „ПЕТЪР РАЙЧЕВ”  БЛ. №4, ВХ.В, ЕТ.5, АП.62

ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ПЕТЪР РАЙЧЕВ”  БЛ. №4, ВХ.В, ЕТ.5, АП.62

ГР. ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ Г-М МИНЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – търговска дейност, находящ се на ул. „Дубровник”, пред бл.5 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.

Със съдържанието на Покана с рег. № АУ005791ПР_002ПР/08.09.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” № 92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.

Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на постоянния адрес на управителя, на 11.10.2017г.

                                       

и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).

В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 

 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за преценяване необходимостта от ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение, -„Автосервиз и жилище за персонала на сервиза“ в ж.к.“Изгрев“, гр.Варна“. Възложител е Александър Валериев Миланов с адрес: гр.Варна, кв.“Чайка“, бл.10,вх.Г, ет.1, ап.12. Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92. 

 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение за – „Изграждане на въздушна кабелна линия 0.4 с изолирани усукани алуминиеви проводници ( 3 клона с 62 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 7 „Добрева чешма“, по плана СО „Добрева чешма“, гр.Варна.“

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение за – „Изграждане на въздушна кабелна линия 0.4 с изолирани усукани алуминиеви проводници ( 5 клона с 104 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 3 „Добрева чешма“, гр.Варна.“

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение за – „Изграждане на въздушна кабелна линия 0.4 с изолирани усукани алуминиеви проводници ( 2 клона с 66 бр. нови стълбове и един клон с 8 бр. РК-3), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 6 „Добрева чешма“, по плана СО „Добрева чешма“, гр.Варна.“

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение за – „Изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ)0.4 kV, електрозахранена от БКТП №2002 (2 клона с 24бр. нови стълбове и 8бр. СТС) по плана на СО „Ален мак“, землище на гр.Варна“.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 

 


 

 ДО 

ЕВГЕНИЯ ВОЛКОВА

УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ НА УКРАИНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

„УКРАИНСКА ДИАСПОРА”

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ.”ДЕТЕЛИНА” №4Б, ЕТ.1

ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: ГР.ВАРНА, УЛ.”ДЕТЕЛИНА” №4Б, ЕТ.1

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВОЛКОВА,

Уведомяваме Ви, че за обект – павилион, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” – търговска улица, сп.Делфинариум, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.

Със съдържанието на Покана с рег. №АУ002885ПР_002ПР_003ПР/04.09.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.

Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на сайта на Район „Приморски” на 18.09.2017г.

и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).

В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 

 


 

ДО 

РЕНЕТА ТРИФОНОВА АТИП

УПРАВИТЕЛ НА „ДЖЕМ 2010” ЕООД

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  УЛ. „ХАН ПРЕСИЯН” №25, ЕТ.1, АП.1

ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ” №7, ЕТ.5, АП.9

ГР. ВАРНА

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АТИП,

Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се на ул. „Найден Геров”/ул. „Цар Асен” №74 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.

Със съдържанието на Покана с рег. №16000419ПР_008ПР/28.07.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.

Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата, на постоянния адрес на управителя и качено на сайта на Район „Приморски” на  18.09.2017г.

    (дата)

и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).

В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, във връзка с чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата заусловията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление заинвестиционнопредложение- Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „LIDL“, в УПИ III-329, кв.601, 5м.р., гр.Варна /ПИ с идентификатор 10135.2556.329/. Възложител е „Лидл България” ЕООД енд КО. КД със седалище с. Равно поле, общ. Елин Пелин, ул.”Трети март”№1, ЕИК 131071587 . 

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 .

 


ДО
КАЛОЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „НОВА ЗВЕЗДА-2013” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА,  УЛ. „ДРИН” №39
ПОСТОЯНЕН АДРЕС:ГР.АКСАКОВО, УЛ.”ТРЕВЕН” №20
НАСТОЯЩ АДРЕС:ОБЩИНА СУВОРОВО, С.КАЛИМАНЦИ

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” – търговска улица, сп.Делфинариум, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16000419ПР_009ПР/28.07.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на сайта на Район „Приморски” на 15.09.2017г.
                                                (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Цветелина Овчарова, ст.инспектор КБП

2.................................
Елена Димитранова, гл.инспектор КБП

ДО
ИВО АТАНАСОВ ПАВЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „М ПАУЪР 04” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:ГР.ВАРНА,ПЗ ПЛАНОВА, БУЛ.”ТРЕТИ МАРТ”, УПИ 10135.73
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС:ГР.ВАРНА, УЛ.”СВ. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ” №58

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАВЛОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион вулканизатор, находящ се в гр.Варна, сп.Марек, посока Варна е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №АУ022861_005ПР/13.07.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на постоянния и настоящ адрес на управителя и на сайта на Район „Приморски” на 15.09.2017г.
                                  (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Елена Димитранова, гл.инспектор КБП

2.................................
Цветелина Овчарова, ст.инспектор КБП

Уважаеми граждани, във връзка с чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на супермаркет тип „ЛИДЛ“ с РЗП около 2 254кв.м. и 100 паркоместа“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, гр.Варна“.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 .

 

ДО
ДИМИТЪР ПАВЛОВ КОСТОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЛЪКИ-36” ЕООД
УЛ. „НЕВЕН” №15, ВХ.А, АП.21
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява ДИМИТЪР ПАВЛОВ КОСТОВ, че  е съставен
Констативен акт  №0003195/28.06.2017г.
Моля, в четиринадесет дневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.
    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.

Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Е. Димитранова/
                                                     

Дата на поставяне на съобщението:12.09.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:26.09.2017г.ДО
ДИМИТЪР ПАВЛОВ КОСТОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЛЪКИ 36” ЕООД
УЛ. „НЕВЕН” №15У ВХ.А, АП.21
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

В изпълнение на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява
ДИМИТЪР ПАВЛОВ КОСТОВ,
че  е  започнало производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане за задълженията му към Община Варна, което ще приключи в едномесечен срок, считано от настоящата дата.

Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” .......................
                                            /Е. Димитранова/
                                                    
Дата на поставяне на съобщението:12.09.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:26.09.2017гДО
АРТУР СЕРЬОЖАЕВИЧ ОВАНЕСЯН
УПРАВИТЕЛ НА „ЗАРА 8” ООД
УЛ. „ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ” №7, ЕТ.5, АП.12
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВАНЕСЯН,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява АРТУР СЕРЬОЖАЕВИЧ ОВАНЕСЯН, че му е съставен
Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000359/22.02.2017г.
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.
    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.

Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Е. Димитранова/
                                                    
Дата на поставяне на съобщението:12.09.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:26.09.2017г.ДО
ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВИНС РЕД” ЕООД
ЖК „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.25, ЕТ.4, АП.19
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ, че му е съставен
Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000369/19.06.2017г.
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.
    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.

Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Е. Димитранова/
                                                     
Дата на поставяне на съобщението:04.09.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:18.09.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността, в район „Приморски”, Община Варна, е предоставено искане от „АСТОРИЯ БИЙЧ” ООД, относно „Изграждане на подземен паркинг и реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория Бийч” ” в поземлен имот с идентификатор 10135.513.108, кк  ”Златни пясъци”, гр. Варна, Ви уведомяваме, че необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, Екологичен контрол, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 18.08.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, относно „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 kV  електрозахранена от ТП №2002  (2 клона с 24 бр нови стълбове и 8 бр. СТС)” по плана на СО ”Ален мак”, гр. Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от  30 дни, считано от 16.08.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, относно „Изграждане на ВКЛ И КЛ 0,4 kV от МТП №6 „Добрева чешма”(2 клона с 66 бр нови стълбове и един клон с 8 бр РК-3)” по плана на СО ”Добрева чешма”, гр. Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от  30 дни, считано от 16.08.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността, в район „Приморски”, Община Варна, е предоставено искане /уведомление/ от „МАЙ ХОУМ” ЕООД  относно инвестиционно предложение за „Изграждане на нов хотел” в ПИ с идентификатор 10135.513.635, кк  ”Златни пясъци”, гр. Варна, Ви уведомяваме, че необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, Екологичен контрол, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 18.08.2017г.СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление за инвестиционно предложение от „ДЕНТ 2011” ООД,  за  „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС- Хотел 1, външен ресторант, басейн, бар, и подземен паркинг- етап II” в УПИ I                 (ПИ 10135.513.680) от кв. 51- кк „Златни пясъци”, община Варна, област Варна, град Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от 30 дни, считано от 18.08.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление за инвестиционно предложение от Община Варна, относно обект „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс”, кв.36 по плана на кв.”Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433/ по КК с адрес ул.”Албатрос”, кв.”Виница” гр. Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от 30 дни, считано от 16.08.2017г.СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление за инвестиционно предложение от Община Варна, относно обект „Паркинг пред блокове 4, 6, 8 и 10 на ул.”Д-р Железкова” южно от бул.”Васил Левски” по плана на 17 м.р на гр. Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от 30 дни, считано от 16.08.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление за инвестиционно предложение от Община Варна, относно обект „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за  парк и спортен терен”, кв. 36 по плана на 24 м.р., гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. ”Студентска” гр. Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от 30 дни, считано от 16.08.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление за инвестиционно предложение от МБАЛ „Света Марина” ЕАД, относно „Основен ремонт и промяна предназначение на складово помещение в „Помещение за котелна инсталация на природен газ”, находящо се на инсталационен етаж в блок 7 и блок 8 в МБАЛ „Св. Марина”ЕАД  и промяна на предназначение  на асансьорна шахта в коминско тяло и газопроводно отклонение от площадков газопровод, находящи се в ПИ 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от 30 дни, считано от 16.08.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, относно „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 kV от ШК пред  ПИ 10135.2510.1883, електрозахранена от МТП №1 ВЗ „Добрева чешма” (2 клона с 44 бр нови стълбове и 2 бр. СТС)” по плана на СО ”Добрева чешма”, гр. Варна.
Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от  30 дни, считано от 09.08.2017г.СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, относно „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 3 „Добрева чешма”(5 клона с 104 бр нови стълбове)” по плана на СО ”Добрева чешма”, гр. Варна.

Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от  30 дни, считано от 09.08.2017г.СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, относно „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 7 „Добрева чешма”(3 клона с 62 бр нови стълбове)” по плана на СО ”Добрева чешма”, гр. Варна.

Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от  30 дни, считано от 09.08.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „МАЙ ХОУМ 1” ЕООД, относно „Изграждане на нов хотел- Астория Маре ” в поземлен имот с идентификатор 10135.513.635, кк  ”Златни пясъци”, гр. Варна.


Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от 30 дни, считано от 04.08.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „АСТОРИЯ БИЙЧ” ООД, относно „Изграждане на подземен паркинг и реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел ” в поземлен имот с идентификатор 10135.513.108, кк  ”Златни пясъци”, гр. Варна.


Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от 30 дни, считано от 04.08.2017г.


 

ДО
СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „С & Х ФРУТ” ООД
ГР. ВАРНА, УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ” №48, ЕТ.4, АП.39

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Обществен ред и контрол” при Район „Приморски” уведомява СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, че му е съставен
Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000366/20.03.2017г.
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.

Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Е. Димитранова/
                                                     

Дата на поставяне на съобщението:02.08.2017г.
Дата на сваляне на съобщението:17.08.2017г.


 СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, в район „Приморски” постъпи уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, относно „изместване на част от съществуващ въздушен електропровод ВЕЛ 20 кV, извод „Балкантурист” преминаващ над поземлен имот с идентификатор 10135.2522.483, ПИ №771 по плана на СО  ”Акчелар”, гр. Варна.

Съобщението е поставено на информационното табло, ет.1 в сградата на район „Приморски” и на интернет страницата на администрацията за срок от  30 дни, считано от 01.08.2017г.
                        

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за уславията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение„Изграждане на много фамилна жилищна сграда, кафе-сладкарница, магазин за дрехи и подземен паркинг“ в имот с идентификатор №10135.2018.25, в землището на гр.Варна, кв.Виница, р-н „Приморски“.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 

 


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение„Реконструкция, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5, 10135.2556.315.6, находящи се в УПИ IX-315, „за медицински колеж“ в кв.995, 5 м.р., гр.Варна – за учебна сграда Симулационен център на Медицински университет –Варна с адм. адрес: „бул.“Цар Освободител“ №84, гр.Варна“.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 

 


 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ЦОНКО ПАНОВ ИВАНОВ
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ДРУЖБА” БЛ.8, ВХ.А, ЕТ.3, АП.6
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че за общинския жилищен имот, находящ се на ул. „Дружба” бл.8, вх.А, ет.3, ап.6 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №СД14001487ПР_004ПР/02.06.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Гененерал Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на постоянния адрес на лицето и обявено на сайта на района на
24.07.2017г. (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Цветелина Овчарова, ст.инспектор КБП

2.................................
Елена Димитранова, гл.инспектор КБП

Граждански процесуален кодекс
Чл. 43. (1) Съобщението се връчва лично или чрез друго лице.
(2) Съдът може да разпореди връчването да стане чрез прилагане на съобщението към делото или чрез залепване на уведомление
Чл.47    (1) Когато ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея.
(2) В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.
(5) Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда или общината

(публикувано на 24.07.2017 г.)


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение„Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини, офиси и подземен паркинг в поземлен имот с идентификатор №10135.2010.47, м-ст „Варна Йолу“, р-н „Приморски“, гр. Варна“.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.


Съобщение
Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за уславията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение „Промяна предназначение на жилищна сграда с бистро и 3/три/ броя бунгало в дом за стари хора-хоспис , находящи се в м-ст „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр.Варна“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

(публикувано на 20.06.2017 г.)


 

 

Съобщение


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за уславията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение –„Садкова инсталация „АКВА РЕСОРСЕЗ“ за отглеждане на стопански ценни морски видове риби“
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

(публикувано на 08.05.2017 г.)


СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, касаещи инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на магазин в лечебно заведение за извънболнична помощ” находящ се в поземлен имот с идентификатор №10135.2555.2585, кв.4б по плана на 23 м.р”, район „Приморски”, гр.Варна с възложител „ДЕТЕКС” ООД , Ви уведомяваме, че необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, Екологичен контрол, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 28.04.2017г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Решение №628-11 от 31.01.2017 г на  Общински съвет-Варна обнародвано в ДВ бр. 21 от 10.03.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.81, ал.4 от ЗУТ и по доклад на кмета на Община Варна с рег. №АУ048086ПР-003ПР-003ВН/20.01.2017 г., Общински съвет-Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI-2071 “за производствени, склдови и обслужващи дейности”, кв.200 и улична регулация от о.т.2566 до о.т.2567, по плана на кв.”Изгрев”, гр. Варна.
Решението може да бъде обжалвано по реда на 215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-гр.Варна в 30 дневен срок от съобщението му с жалба в два еднообразни екземпляра подадени чрез Общински съвет –Варна.

Плана за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VI-2071“за производствени, склдови и обслужващи дейности”, кв.200 и улична регулация от о.т.2566 до о.т.2567, по плана на кв.”Изгрев”, гр. Варна е изложен в стая 28, ет.2, Район „Приморски” гр. Варна. Приемни дни – понеделник и четвъртък от 8.30 до 12.30 часа, а на телефон 052/359 144 всеки ден от 8.30 до 12.30 часа и 13.30 до 17.30часа.


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10 от Наредбата за уславията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение –„Изграждане на ваканционно селище“  в УПИ 1-60217 с площ от 9181 кв.м., кв.9, по плана на м-ст „Баба Алино“, гр. Варна – етапно строителство.“
 Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул.”Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: