Обявления ОРК

Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение с подземни гаражи” в УПИ XXVIII -1798 “за сграда със смесено предназначение”, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м. НТП „за друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски”, гр. Варна, с възложител: „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 23.03.2023г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение, съдържаща – жилищна част, общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ ХlV-873, „за смес. строителство“,  (ПИ 10135.2508.873), кв.36, СО „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ангел Кънчев, Радослав Кънчев и Росица Кънчева.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 01.03.2023г.


Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, постъпи уведомление за реализация на инвестиционно предложение относно „Изграждане на сградa със смесено предназначение съдържаща-жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ XIV-873, „за смес. строителство“, (ПИ 10135.2508.1873), кв. 36, с.о. „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ангел Кънчев, Радослав Кънчев и Росица Кънчева.
 Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, в сградата на район „Приморски”, считано от 02.01.2023 г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за реализацията на ИП „Промяна предназначението на офис 3А в дентален център“, находящ се в съществуваща сграда в  ПИ 10135.2562.277, урбанизирана територия, с площ 2196 кв.м., НТП „за друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна,  с възложител: „АЙ ЕНД ДИ ЕСТЕТИКС“ ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 24.01.2023г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: