Обявления ОРК

Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на заинтересовани лица, информираме за постъпило искане, за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за търговия и обществено обслужване” в УПИ 1-99, кв.16, идентичен с ПИ с идентификатор №10135.2569.99, урбанизирана територия, с площ 1766 кв.м., НТП, „За курортен хотел, почивен дом”, район „Приморски”, гр. Варна с възложител „АКВА ЕРИЯ” ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 20.08.2021г.


Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ в район „Приморски”- Община Варна, постъпи уведомление за реализация на инвестиционно предложение от „РАМУС” ЕООД, относно „Изграждане  на клинична и вирусологична лаборатории на /СМДЛ/ „РАМУС”, и „Блус Бар-Варна”, представляващи преустройство и смяна на предназначението на „търговски площи” с идентификатори 10135.2555.320.1.202, 10135.2555.320.1.203 и помещение с идентификатор 10135.2555.320.1.201 в приземен етаж,  в „Сграда със смесено предназначение, с обществено обслужваща част, с жилища и подземни гаражи, находяща се в УПИ VI-2555.320, с идентификатор 10135.2555.320, кв.2,   по плана на 23-ти м.р. , гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, в сградата на район „Приморски”, считано от 20.08.2021г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на сграда за търговия и обществено обслужване“ в УПИ I-99, кв.16, идентичен с ПИ 10135.2569.99, урбанизирана територия, с площ 1766 кв.м., НТП „За курортен хотел, почивен дом“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „АКВА ЕРИЯ“ ООД.  
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 05.08.2021г.

 Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 54бр. жилищни сгради, обществена сграда, спортна зона, детска площадка, рекреационна зона и паркинг зона“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ 10135.2517.2543, урбанизирана територия, с площ 15054 кв.м., НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с възложители: „БЕЛМАКС“ ООД и „ЯВОР“ АД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 05.08.2021г.Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение  „Изграждане на жилищен комплекс“ в УПИ ХХVII-1152,1153, кв.7, идентичен с ПИ 10135.2526.2711, урбанизирана територия, с площ 1853кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10м)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „БРИЗ ХИЛ 1“ ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 05.08.2021г.Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Увеличаване на количествата на отпадъци с кодове: 20 01 36 и 16 06 01*, на съществуващи площадки“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4507.318 и 10135.2551.544, гр. Варна, с възложител: „ВИВА МЕТАЛ 1913“ ЕООД, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 05.08.2021г.


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на заинтересовани лица, информираме за постъпило искане, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение „Астрал Тауър” в ПИ с идентификатор №10135.2556.397 по КК и КР на гр. Варна, с административен адрес , гр. Варна, бул.”Цар Освободител” №76-а, район „Приморски”, с площ 8472 кв.м., с възложител „АСТРАЛ КОНСЕПТ”ЕООД .
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 29.07.2021г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ в район „Приморски”- Община Варна, постъпи уведомление за реализация на инвестиционно предложение от „БРИЗ ХИЛ 1” ООД, относно „Изграждане на  жилищен комплекс” в УПИ XXVII-1152, 1153, кв.7, по плана на кв. Св. Никола, гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2526.2711, урбанизирана територия с площ 1853 кв.м., НТП „Ниско застрояване ( до 10 м. )”.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, в сградата на район „Приморски”, считано от 23.07.2021г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на 4 бр. жилищни сгради в застроен комплекс, офиси, детска градина, занималня, аптека, магазин, склад за хранителни стоки и подземни и надземни гаражи“ в ПИ 10135.2039.191, урбанизирана територия, с площ 18098 кв.м, НТП „Нива“, район „Приморски“, гр. Варна с възложител: „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 05.07.2021г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сграда със смесено предназначение „АСТРАЛ ТАУЪР“ в ПИ 10135.2556.397, с площ 8472 кв.м., район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „ДЖЕМИНИ 31“ ЕАД, гр. Радомир, обл. Перник.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 28.06.2021г.


 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на количествата на отпадъци с кодове: 20 01 36 и 16 06 01*, на съществуващи площадки“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4507.318 и 10135.2551.544, гр. Варна, с възложител: „ВИВА МЕТАЛ 1913“ ЕООД, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 10.05.2021г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с  идентификатори: 10135.2566.6513 и 10135.2566.163 с обща площ 8046 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „ниско застрояване до 10м“, район „Приморски“, гр. Варна, с цел изграждане на пет жилищни сгради и подземни и надземни (външни) паркинги за моторни превозни средства с възложители: Денислав Гатев, Марийка и Виолета Блъскови, гр.Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 26.04.2021г.


Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционни предложения свързани с „изграждането на жилищна сграда на 3 етажа в ПИ 10135.2563.2050 по КККР на гр. Варна и изграждането на два броя жилищни сгради по 4 етажа ПИ 10135.2563.2072 по КККР на гр. Варна, с възложител: „Вип Билд“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 23.04.2021г.


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на двадесет броя еднофамилни двуетажни жилищни сгради и една многофамилна триетажна жилищна сграда” свързано с изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №10135.2623.8882 (стар номер №4137, 4138), с площ 8981 кв.м., в СО„Горна Трака”, район ”Приморски”, гр. Варна с възложител „Николай Буров”ЕООД  и „Шулеков” ЕООД


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: