Обявления ОРК

Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на офис сграда и два магазина” в УПИ XX-18, кв.12, идентичен с ПИ 10135.2560.306, урбанизирана територия, с площ 180 кв. м, НТП „Ниско застрояване (до 10 м), с възложители Румянка Иванова, Росица Дочева, Станислав Дочев и „ИКОНОМОВ ПРОЕКТ”ООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.78, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 18.04.2022г.


Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с промяна на предназначението на самостоятелен обект „За обществено хранене – ресторант“ с идентификатор 10135.2563.499.2.32, с площ 285,90 кв.м. в „За групова амбулатория за здравни нужди“ находящ се в многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 10135.2563.499, район „Приморски“, гр. Варна, с възложители: с възложители: г-н и г-жа Димитрови, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 01.04.2022г.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на район „Приморски”, Община Варна, информираме за постъпило искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:„Изработване на ПУП- ПРЗ с цел отреждане на имотите за „Жилищно устройствена зона с малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания”- Жм2, за части от м-сти „Варна Йолу”, „Узун Келеме” и „Каракаш”, (ПИ 10135.2013.27, 10135.2013.133, 10135.2013.134, 10135.2013.135, 10135.2013.136, 10135.2013.138 в местност „Варна Йолу”, 10135.2013.29, 10135.2013.30, 10135.2013.31, 10135.2013.33, 10135.2013.34, 10135.2013.40, 10135.2013.41, 10135.2013.42, 10135.2013.144 в местност „Узун Келеме”, 10135.2013.152, местност „Каракаш”) и улична регулация  от о.т. 1 до о.т.20, от о.т. 20 до о.т.56, о.т. 8 до о.т.59,  о.т. 60 до о.т.61 и о.т. 5 до о.т.62 по плана на „Виница Запад”, м-сти „Варна Йолу”, „Узун Келеме” и „Каракаш” на гр. Варна. Възложители на инвестиционното предложение: Боян Колев, Костадин Костадинов, Йордан Баналиев, Елена Костадинова, Тошо Русинов, „Логос 2004” ЕООД.

Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в 14-дневен срок, в сградата на район „Приморски”, ст.78, ет.4, „Екологичен контрол”, считано от 17.03.2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: