Обявления ОРК

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на укрепително съоръжение и сграда със смесено предназначение“ в УПИ ХХV-170,542, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2563.1885, урбанизирана територия, с площ 2220 кв.м., НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, район „Приморски”, гр.Варна, с възложител: „ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 26.02.2021г. 

СЪОБЩЕНИЕ

Министерство на околната среда и водите обявява, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е разработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000118 „Златни пясъци”.
Защитена зона BG0000118 „Златни пясъци” в землищата на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, гр. Варна, община Варна, област Варна, с. Кичево, с. Осеново, община Аксаково, област Варна, е с обща площ 13 734, 385 дка.
Пълният текст  на проекта  на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на оклната среда и водите –https://www.moew.government.bg/, тема “Природа”, подтема „Обществени обсъждания” и е на разположение в административната сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите- Варна ( гр. Варна, ул.”Ян Палах’’ №4)
В едномесечен срок,  заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения отмносно посочените в проекта на заповед режими.

Съобщението е поставено на 19.02.2021г.,  на информационното табло в сградата на район „Приморски, ет.1 и на интернет страницата на администрацията.

                            


 

Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на двадесет броя еднофамилни жилищни сгради и една многофамилна триетажна жилищна сграда“ свързано с изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на ПИ 10135.2623.8882, урбанизирана територия, с площ 8981 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10м.), СО „Горна трака“, район „Приморски”, гр.Варна, с възложители: „НИКОЛАЙ БУРОВ“ ЕООД И „ШУКЕРОВ“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 05.02.2021г.
Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на смесена сграда с три подземни етажа и хранителен магазин, разположен на партерно ниво“ в УПИ Vlll-231 „за смесено предназначение“, идентичен с ПИ 10135.2562.279, с площ 3324 кв.м., урбанизирана територия, НТП „Високо застрояване (над 15м.)“, район „Приморски”, гр.Варна, с възложител: „ЯВОР ГРУП“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 05.02.2021г.Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение свързано с разделяне на част от ПИ с идентификатор 10135.513.100, с площ 20501 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“ по плана на к.к. „Златни пясъци“, район „Приморски“, гр. Варна на три нови УПИ – УПИ I-100 „За плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, с площ 5720 кв.м.; УПИ VI-100 „За КОО“, с площ 641 кв.м.  и УПИ VII-100 „За ресторант“, с площ 417 кв.м. с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 08.02.2021г.
Съобщение

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на укрепително съоръжение и сграда със смесено предназначение“ в УПИ ХХV-170,542, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2563.1885, урбанизирана територия, с площ 2220 кв.м., НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, район „Приморски”, гр.Варна, с възложител: „ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 11.02.2021г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: