Обявления ОРК

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, е постъпило уведомление от фирма „Медицински център „Хигия” ООД” за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на Офис №1 /самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.38/ и Офис №3 /самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.2558.134.1.40/ в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ, в сграда с идентификатор 10135.2558.134.1, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2558.134, идентичен с УПИ IX-15,16, кв.657, по плана на 6-ти м.р. на гр. Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, в сградата на район „Приморски”, считано от 27.10.2020г.

 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, в район „Приморски”, Община Варна, е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на снек-бар /самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2556.41.1.42/ в Медико- диагностична лаборатория и лекарски кабинет, в сграда с идентификатор 10135.2556.41.1, находяща се в УПИ I-43, кв.628, по плана на 5-ти м.р. на гр. Варна, с възложители: Кирил Кандиларов и Найден Кандиларов.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица, в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, в сградата на район „Приморски”, считано от 29.10.2020г.

 

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане за реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и търговия с авточасти – повторна употреба“, в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.408, с площ 872 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „ДС ВАРНА АУТО“ ООД, гр. Варна.  
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 24.08.2020г.

 

 

ДО
ГИНКА ДИКОВА ИЛИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ИЛИКО РН 75 КОМЕРСИАЛ” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, УЛ.”ВИТИНЯ” №39, БЛ.12, ЕТ.1, АП.11

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,
    Уведомяваме Ви, че за обект – павилион за продажба на ВиК части и ел. материали, находящ се в гр.Варна, ул.”Хризантема” павилион №22 и павилион №23, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16003269ПР_020ПР/07.07.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и на сайта на Район „Приморски” на 21.08.2020г.  в 8.30 часа.                                               (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 03.09.2020г. в 17.30 часа.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, постъпи уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ около 1000 дка, воден обект Черно море, район к.к.”Златни пясъци”, област Варна.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.76, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, считано от 07.07.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: