Обявления ОРК

Уважаеми граждани, във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи уведомление относно инвестиционни предложения за изграждане на десет броя еднофамилни жилищни сгради, по една във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.2569.427, 10135.2569.426, 10135.2569.420, 10135.2569.424, 10135.2569.430, 10135.2569.429, 10135.2569.418, 10135.2569.428, 10135.2569.416, 10135.2569.417,  урбанизирана територия, с обща площ 5245кв.м по КККР на гр. Варна, с възложител: „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92 в 14-дневен срок, считано от 19.11.2021г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, във връзка с чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС, Ви информираме, че постъпи искане относно промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 10135.2029.4, с площ 5.951 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, местност „Стопански двор“, гр. Варна с цел реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за обществено обслужване и складови обекти“, с възложител: „КЛАС ИНВЕСТ“ ЕООД.
Необходимата документация е предоставена и е на разположение на заинтересованите лица в ст.79, ет.4, „Екологичен контрол”, район „Приморски”, бул. „Ген.Колев” 92  в 14-дневен срок, считано от 22.10.2021г.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: