Нормативни документи

Вътрешно-нормативни документи

Прикачени файлове

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от район "Приморски" - община Варна

Заявление за предоставяне на обществена информация

Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на МФ за определяне нормативи на разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя

 Устройствен правилник

Декларация относно Политиката по качеството на общинската администрация на район "Приморски"
Цели по качеството за 2019 г.
Харта на клиента
Етичен кодекс на служителя в администрацията на район "Приморски"
Правилник за вътрешния ред в сградата на район "Приморски"

Документи

 

Протоколи на комисии към район "Приморски"
Заповеди
Входящо/изходяща и вътрешна кореспонденция, вкл. по ЗДОИ - 37 броя
Нормативни актове
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
   
Анализ на удовлетвореност на клиентите
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 г. ДО 31.12.2018 г .

 

 

Декларация по чл.12, т.1 и 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Прикачени файлове по чл.12, т.1

Прикачени файлове по чл.12, т.2

Ръководство

   

Петя Проданова

Пламен Боев

Марияна Малчева

Илия Кафалийски

Живко Желязков

Валентин Койчев

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

   

Станислав Темелков

Веселин Михайлов

Румяна Александрова

 Росица Григорова

 Петранка Пеева

 Пенка Величкова

 Нели Димова

 Надя Драгиева

 Миглена Грудева

 Маргарита Вощинарова

Жоро Атанасов

Желязко Желязков

Биляна Костадинова

Ивелина Цонева

Мария Господинова

Дирекция "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"

   
Саркис Дуварджиян
Галина Данева
Нина Петрова
Даниела Николова
Румяна Димитрова
Вяра Георгиева
Зоро Дамянов

Дирекция "Социално - икономическа дейност"

   
 Румяна Цветкова
Таня Станева
Радка Манолова
Петя Москова
Петя Карагеоргиева
Наташа Еленска
Миляна Маджарова
Марина Тенева
Лиляна Стоянова
Даниела Стоянова
Антоанета Петрова
Анета Иванова
Андриана Иванова

Дирекция "Устройство на територията"

   
Калин Илиев
Златина Славова
Веселина Димитрова
Весела Атанасова
Елена Кючукова
Васил Павлов
Валя Михайлова
Теодора Божанова
Сергей Димитров
Снежана Славова
Румяна Кирилова Тодорова
Румяна Тодорова
Петя Добрева
Петя Костадинова
Милена Илчева
Мария Стефанова
Маргарита Рачева
Иван Жулев
Ирина Станева
Албена Перец
Мария Пеева

Дирекция "Обществен ред и контрол"

   

Стойко Зарзаланов

 Албена Николова

Златомира Карамфилова

Златина Димитрова
Ваня Иванова
Станислав Сотиров
Снежана Йорданова
Николай Кенаров
 Надя Костова
 Лиляна Бончева
Йордан Биков
Ивелина Илиева
Иван Цанев
Ирина Петкова
Ирена Иванова
Елена Димитранова
Десислава Найденова
Делян Грудев
Цветелина Овчарова
Александър Драгнев

Дирекция "Административно и информационно обслужване - Виница"

   

 Венелин Дяков

 Илияна Добрева

Галин Киров
 Албена Радушева
Добринка Рускова
Пламена Александрова

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: