Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 На 18.07.2017 г. в Община Варна постъпи уведомително писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно преустановяване на приема на Заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване на изпълнението на сключените договори за целево финансиране.

След приключване на всички дейности по обновяването на вече одобрените сгради, при възможност и при разполагаем свободен финансов ресурс ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

{tab=За програмата}

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
 • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
 • В рамките на Националната програма ще се предоставя финансова и организационна помощ на Сдруженията на собствениците /СС/, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.

    Помощ и подкрепа ще получат СС в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. СС кандидатстват пред общината, а критериите за подбора предвиждат всички, които отговарят на изискванията, да получат безвъзмездна финансова помощ в определените размери и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия ресурс, определен по програмата.
    Общините осъществяват прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне на финансиране и мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите. Всяка община отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на Закон за обществените поръчки /ЗОП/ за осъществяване на отделните дейности по сградите. Външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП, ще извършат необходимите съпътстващи подготвителни дейности за обновяване (техническо и енергийно обследване, изработване на проектна документация, оценка за съответствието на проектите, ако се изисква такава), както и самото изпълнение на обновяването за енергийна ефективност и строителен надзор, ако се изисква такъв.

Ползи от програмата:

 • Намаляване на енергопотреблението на домакинствата;
 • Икономия на разходите на домакинствата през зимата;
 • Повишаване стойността на имотите;
 • Обновяване на входовете на сградите;
 • Придобиване на нов и модерен облик;
 • Създаване на по-топли, уютни и красиви домове.


Икономически ефект от програмата:

 • Намаляване на енергопотреблението на домакинствата;
 • Икономия на разходите на домакинствата през зимата;
 • Повишаване стойността на имотите;
 • Обновяване на входовете на сградите;
 • Придобиване на нов и модерен облик;
 • Създаване на по-топли, уютни и красиви домове.


Социалният ефект от програмата:

 • Осигуряване на допълнителна заетост;
 • Установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради;
 • Повишаване на разполагаемият доход на домакинствата;
 • Повишаване на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност;
 • Подобряване на качеството на живот на живеещите в панелни сгради.


Основни параметри:
Териториален обхват

 • Дейностите ще се осъществяват на територията на Република България, в рамките на 265 общини.

Продължителност на програмата

 • Кандидатстването ще бъде постоянно в рамките на 2 години: 2015 – 2016 г.
 • Продължителността на програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс.

Ресурс – 1 млрд. лева
Финансова помощ

 • Сгради с одобрени заявления за кандидатстване ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.

Участници :
Общината

 • отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия;
 • приема заявления от СС и сключва договор със съответните сдружения по предоставянето на финансирането и помощта;
 • договаря и разплаща всички дейности по обновяването;
 • сключва договори за целево финансиране с Българската банка за развитие (ББР) и с областния управител за съответното финансиране.

Областният управител

 • в качеството си на представител на държавата подписва договор за целево финансиране с общината и ББР след проверка за наличие на предпоставките за одобряване на сградата.
 • Проверката се извършва чрез попълване на контролен лист по образец.
 • наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране, включително участва в приемателните комисии за обектите и подписва всички протоколи по време на строителството.

Министерство на финансите (МФ) е отговорно за:

 • методическо ръководство по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на схемата;
 • съответните действия по издаване на държавната гаранция по чл. 100 от Законът за държавния бюджет на Република  България /ЗДБРБ/ за 2016 г.

Българската банка за развитие (ББР)

 • ББР участва в договарянето на споразумението/ята за предоставяне на заеми на ББР за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на програмата, за които ще се издава държавна гаранция, съгласно чл. 100 от ЗДБРБ за 2016 г.
 • ББР сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и с областния управител.
 • ББР ще поддържа публичен регистър на подадените искания за сключване на договори за целево финансиране, както и на сключените договори за целево финансиране.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - координатор на програмата

 • координира процеса, издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината. Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез дирекция „Жилищна политика” оказва подкрепа на общините при реализиране на програмата.
 • осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти на програмата;
 •  наблюдава процеса по изпълнение на програмата;
 • в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.
 • В допълнение, МРРБ поддържа регистър за текущото техническо и финансово изпълнение на програмата като регулярно подава информация към МФ и ББР.“

{tab=Условия за програмата}

Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2015 г.
    Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.
    При наличие на свързано строителство, а именно - няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма.
По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група минимум от две блок-секции или за група с повече от две свързано застроени сгради.
По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
    Програмата се реализира съгласно схема за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта „de minimis” (OB, L 352 от 24.12.2013 г.). Условията на схемата се съдържат в допълнителни указания (приложение № 14), неразделна част от тези указания, като при противоречие между указанията и условията на схемата за минимална помощ се прилагат специалните условия на схемата. Съответната община е администратор на минимална помощ за безвъзмездна финансова помощ /БФП/, предоставена на нейна територия, съобразно Закона за държавните помощи.
При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.
     
Допустимост на сградите за 2016 г. съгласно ПМС №23/4.02.2016 г.

Финансиране на многофамилни жилищни сгради през 2016 г.
 В обхвата на Програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране са и:
    - многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
    - многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

    Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 /ПО 1/ и приоритетна ос 2 /ПО 2/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020.
    Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014-2020 е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община - конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и по ОПРР 2014-2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.
    При наличие на свързано строителство при сградите, допустими за финансиране през 2016 г., а именно няколко блок-секции, които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции да кандидатства заедно по Националната програма.
     - В рамките на Националната програма се финансират през 2016 г. многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи съгласно приложения списък (Приложение № 19).
    -  Реализирането на сградите, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, се извършава от съответната община съгласно указания (приложение № 18).

    Инвестициите за сградите следва да се приоритизират, като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.
    В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общината трябва да третира с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите с над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези с под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.
    През 2016 г. общината може да разглежда и да одобрява заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по Програмата при спазване на изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!
    Общината следва да има предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., и при наличен финансов ресурс по Програмата.

    Съобразно разполагаемия финансов ресурс ще се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с над 36 самостоятелни обекта, а след това тези с под 36 самостоятелни обекта, и накрая всички останали сгради.“
Допустимите дейности за финансиране са:

 • дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);
 • дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

По външните сградни ограждащи елементи:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

По системите за поддържане на микроклимата:

 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собственици на самостоятелни обекти /ССО/, включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

    Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

ВАЖНО!
По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

ВАЖНО!
Няма да се финансират:
Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.
Подмяна на асансьори с нови или втора употреба.
Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.

ВАЖНО!
Изпълнението на дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на одобрените сгради е допустимо единствено, ако в доклада от извършеното техническо обследване на сградата са налични констатации, свързани с реализацията на тези дейности, и съответно са предписани задължителни мерки за изпълнение в самото обследване.

 

{tab=Регистрация на сдружение на собствениците}

 • За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е необходимо да се учреди и регистрира Сдружение на собствениците /СС/ по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.
 • Сдруженията на собствениците се създават единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата.

ВАЖНО!

 • Сдружението на собствениците няма правомощие да се разпорежда с имуществото на собствениците на жилища в сградата, която  ще кандидатства по Програмата.
 • Остъклените балкони ще бъдат  вписани в цялостната визия на сградата.

Как се кандидатства:
Стъпка 1:
Етажната собственост регистрира СС по реда на чл. 25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ в съответната община/район, по местонахождение на сградата.
Стъпка 2:
След получаване на Удостоверение за регистрация на СС, сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания, и получава БУЛСТАТ.
За изпълнение на стъпка 1 и стъпка 2 е необходимо:
Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.
Към заявлението се прилагат:
1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Образци:

 

На страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са публикувани утвърдените методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Регистър на подадените Заявления по Националната програма за енергийна ефективност на Община Варна

Тук може да видите пълният РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" - ОБЩИНА ВАРНА

{tab=Подаване на заявление за финансова подкрепа}

Управителят/председателят на управителния съвет /УС/ на сдружението на собствениците /СС/ с подаване на Заявление за интерес и финансова помощ заявява решението на Сдружението на собствениците с идентификационни данни, да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на енергийно обновяване на сградата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Списък на документите приложени към Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ Приложение № 5:

 1. Справка за собствениците на самостоятелни обекти /ССО/ по образец приложение № 6 (за цялата сграда);
 2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (за всяко сдружение);
 3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец приложение № 7 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 4. Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 8 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 5. Протокол от общото събрание на СС по образец приложение № 9, съдържащ решения съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“; (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец приложение № 12 от собствениците – нечленуващи в СС);
 6. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 15, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 16 Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 17, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копия, заверени „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;
 7. Друго /следва да се опише/.

 

{tab=Документи за програмата}

Постановление на Министерски съвет  № 23/04.02.2016 г.

Изменени Методически указания_октомври 2015

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС

Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение 6_Справка за ССО

Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение 9_Протокол от ОС на СС

Приложение 10_Договор СС-община

Приложение 11_Договор за целево финансиране_октомври 2015

Приложение 12_Декларация - нечлен на СС

Приложение 13_КЛ областен управител

Приложение 14_Схема_минимални помощи

Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС

{tab=Контакти}

Припомняме, че в Район „Приморски”  са създадени звена в помощ при кандидатстване:                                                                                                         
Пламен Боев - заместник кмет – ет. 3, стая 38, тел. 052 359 – 103.               
Приемен ден: Понеделник от 9 до 12 часа.

 

За консултации по технически въпроси:
инж. Ирина Станева – ет.2, ст. 23, тел. 052 359 – 143.
арх. Борис Ефтимов – ет. 2, ст. 32, тел. 052 359 – 126.
Приемни дни: понеделник и четвъртък от 8.30 до 12.30 часа.

 

За консултации относно регистрацията на сдруженията на собствениците:                                                                                         

 

Андриана Иванова  – ет.3, ст. 47, тел. 052 359 – 128.
Приемни дни:  Понеделник и четвъртък: от 9 до 12 часа.

 


За информация относно проекти и протоколи, постъпили в Община Варна телефон: 052 820 – 795 – Десислава Цветанова и Ирена Митева.

На телефон 052 359 – 128 можете да се записвате и за ежеседмични консултации, всеки петък от 14.00 часа в Заседателната зала на ет. 3. в административната сграда.

{/tabs}

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: