Проектно предложение Енергийна ефективност

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВАРНА“  

В изпълнение на Инвестиционната програма на Варна, одобрена за финансиране по процедура  ВС16RFOР001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – Инвестиционни програми", част от процедура ВС16RFOР001-1.001-039 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., Община Варна ще подаде за оценка и финансиране проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, в рамките на процедура № BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“. 

В рамките на процедурата ще се предостави безвъзмездна финансова помощ на Община Варна, в размер до 1 587 301.59 лв. за всички дейности включени в проекта [1], за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради [2]на територията на общината, които попадат в рамките на Зоната с публични функции, с висока обществена значимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  гр. Варна и чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Цел на проектното предложение е обновяване на многофамилни жилищни сгради, като, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в сградите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Мерките за енергийна ефективност ще целят постигането на най-малко клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще допринесе за:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
 • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. 

Допустими за енергийно обновяване са:

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи;
 • При наличие на свързано строителство, а именно, няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва за всяка отделна сграда/блок-секция, а не за архитектурния ансамбъл като цяло. 

В рамките на проектното предложение ще се финансират:

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

ü  По външните сградни ограждащи елементи:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

ü  По системите за поддържане на микроклимата:

 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО (собственици на самостоятелни обекти), вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

ü  Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 1. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради; 
 2. Подобряване достъпа за лица с увреждания. 

ВАЖНО!

Строително-монтажни работи (СМР) по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване. 

Ще се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление „С“, в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.  

Ред за кандидатстване:

-          Учредява се и се регистрира СС по реда на раздел III от ЗУЕС, от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Споразумението за създаване на сдружение е приложение № 5, по образец.

-          За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата. Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта и се създава единствено с тази цел.

-          СС заявява интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец) за участие в проекта на базата на постигнато 67% съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). ЗИФП се комплектува и подава в Информационния център на Община Варна. По проекта могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението на собствениците подава ЗИФП за обновяване на цялата сграда.

-          Към ЗИФП, Сдружението на собствениците прилага и Приложения В6, Декларации за минимални  и държавни помощи, попълнени от всички собственици, относно наличие или отсъствие на стопанска дейност.

-          Общината установява контакт със СС и извършва проверка на място в общите части на съответната сграда за наличие/отсъствие на стопанска дейност, проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на пропуски или несъответствия може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи.

-          СС, чиито заявления са одобрени, следва да бъдат поканени от общината да сключат договор по образец. В случаите на повече от едно сдружение в сградата, договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

-          След сключването на договори между СС и общината, последната стартира изготвянето на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и обследвания за енергийна ефективност на допустимите сгради.

-          Общината възлага разработването на технически/работен проект за нуждите на обновяването и предприема реализацията на мерките, предвидени в обследванията, в рамките на подаден и одобрен проект по процедура  BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год. 

Заявления за интерес и финансова помощ ще се приемат от датата на публикуване на информацията, до изчерпване на финансовия ресурс за проектното предложение. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите. 

При оценяване на по-голям брой Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собственици, спрямо предвидения ресурс на проектното предложение, Община Варна ще съблюдава следните критерии:

 1. Ред на подаване на заявленията;
 2. Наличие на техническа готовност – наличие на техническо обследване и обследване за енергийна ефективност;
 3. Местоположение на сградата и постигане на синергия  чрез близост до други обекти, реализирани по проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП „Регионално развитие“ 2007-2013. 

Въпроси и отговори по реда на кандидатстване и оценяване, включително, са достъпни на страницата на ОПРР, на следния адрес:

http://www.bgregio.eu/vaprosi-i-otgovori/otgovori-na-vaprosi-po-2014-2020/otgovori-na-vaprosi-po-2014-2020---os-1.aspx

 Допълнителна информация за реда на регистрация на СС и реда на кандидатстване може да бъде получавана в районните администрации – „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“ и в сградата на Община Варна: 

Район „Одесос“, ет. 2-ри, стая №208, г-н Валентин Радев, тел. 052/612 885

Район „Приморски“, етаж 2-ри, стая №22, инж. Калин Илиев, тел. 052/359 121

Район „Аспарухово“, етаж 4-ти, стая №401, г-жа Даниела Панайотова, 052/370 965, 0884/800 225 

Община Варна, ет. 14-ти, стая №1401, г-н Владимир Минков, тел. 052/820 109

[1] В това число – управление на проекта; изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт; изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за актуално състояние; СМР; заснемания, изготвяне на технически и/или работни проекти; оценка на съответствието на проектите; авторски надзор; строителен надзор; осигуряване на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство; въвеждане на обекта в експлоатация; публичност и визуализация; одит на проекта и др.

[2] Многофамилна жилищна сграда е жилищна сграда, която включва минимум два самостоятелни жилищни обекта, които принадлежат на повече от един собственик  съгласно съответните нотариални актове) независимо от наличието или липсата на родствена връзка между тях. В тази връзка, въпреки че съгласно чл. 3 от ЗУЕС за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността, за целите на кандидатстване за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, включително такива с до три самостоятелни обекта, задължително следва да се създаде сдружение на собствениците, с което общината–конкретен бенефициент сключва договор съгласно предоставените образци по настоящата процедура. (Източник: Отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, актуални към 10.02.2017, стр. 66)

Изтегли документи

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: