Описание на договор - личен асистент

 

 

Обща сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 500 000.00 лева.

 

Изпълнението на дейностите по договора започва на 01.11.2015 г.

 

Срокът за изпълнение на Договора е 20 месеца.

 

Обща цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.

 

Дейности по договора:

Дейност 1 "Организация и управление на проекта“ - стартира на 01.11.2015 г.;

Дейност 2 "Информираност и публичност" - стартира на 01.11.2015 г.;

Дейност 3 "Осигуряване достъп по интегрирани услуги, според специфичните потребности налицата чрез създаване на център за почасово представяне на услуги за социално включване в общността и в семейна среда"- стартира на 01.12.2015 г.;

Дейност 4 "Обучение на персонала за предоставяне на услугите"- стартира на 01.12.2015 г.;

Дейност 5 "Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала" - стартира на 01.01.2016 г.;

Дейност 6 "Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услуги" - стартира на 01.01.2016 г.

Описание на целевата група: Хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Броят лица, ползващи услугата „Личен асистент“ до месец март 2016 г. ще е 15 лица, обгрижвани в домашна среда. От месец март 2016 г. към проекта ще се влеят 32 лица от проект „Нови алтернативи“.

Броят лица, обгрижвани и консултирани в Центъра за предоставяне на комплексни услуги и/или у дома ще бъде 200 лица от целевата група. В центъра ще работят социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор на 6 часа дневно работно време.

С решение № 2241-4 по Протокол № 42 от заседание, проведено на 05, 06.082015 г. Общински съвет Варна прие решение за разкриване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда в сградата на район “Приморски“ - адрес: гр.Варна, бул“Ген.Колев“ № 92 – етаж първи.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: