Общи аспекти - личен асистент

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Номер:

BG05M9OP001-2.002-0005-С001

Наименование:

Комплексни услуги за достоен и независим живот – район Приморски, гр.Варна

Управляващ орган:

Министерство на труда и социалната политика
чрез главна дирекция `Европейски фондове, международни програми и проекти`

Конкретен бенефициент:

Район „Приморски“ - община Варна

Цел:

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.

Финансиране:

Европейския социален фонд
чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020
Процедура BG05M90PO001-2.002 `Независим живот`

Срок на действие:

 

Изпълнението на дейностите по договора започва на 01 ноември 2015 г.
Срокът на изпълнение на договора е 20 месеца

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: