Дирекция "Устройство на територията"

 

I. Процедиране на Подробни Устройствени планове /ПУП/.

 

1. Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП

2. Заявление за произнасяне по допускане проучване и проектиране на изменение на ПУП

3. Заявление за приемане и одобряване на проект за ПУП от ЕСУТ

4. Заявление за изготвяне на копие от ПУП, заверен за вярност.

 

 

II. Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж./Строителство на сгради/.

 

1. Заявление за издаване на виза на основание чл.140 от ЗУТ

2. Заявление за съгласуване / одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство / смяна предназначение / доброволна делба, на основание Раздел II от ЗУТ  

3. Заявление за издаване на разрешение за строеж на основание чл.148 от ЗУТ

4. Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проектот ЗУТ

5. Заявление за издаване на разрешение за строеж за преустройство на помещение с промяна на предназначението на основание чл.38 и чл.39 от ЗУТ

6. Заявление за презаверяване на разрешение за строеж на основание чл.153, ал(3) от ЗУТ, във връзка с чл.153, ал(2) от ЗУТ

7. Заявление за одобряване на промяна на инвестиционните намерения по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ в одобрен инвестиционен проект и издаване на Заповед по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

8. Заявление за одобряване на „План за безопасност и здраве” (ПБЗ) за строителство на нови сгради, реконструкция, основен ремонт, промяна предназначение; или за събаряне на съществуващи законни сгради

9. Заявление за одобряване на „План за управление на строителните отпадъци” (ПУСО) за строителство на нови сгради, реконструкция, основен ремонт, промяна предназначение;или за събаряне на съществуващи законни сгради

10. Заявление за възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект по който е изпълнен строеж чрез заснемане

 

III. Инвестиционно проектиране, Разрешения за строеж.  /Инженерна инфраструктура /.

 

1. Заявление за проучване, разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обектинатехническатаинфраструктура /на основание чл.142, 144, от ЗУТ/

2. Заявление за издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура поодобрениинвестиционнитехнически (работни) проекти

3. Заявление за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства

4. Заявление за издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно - възстановителни работи

5. Заявление за издаване на Протокол за възстановени настилки след прокопаване на улични мрежи и тротоари, наоснование з-д № 0758/16.03.2010 г. наКметанаОбщинаВарна и з-д № 346/09.04.2010 г. наКметанаРайон „Приморски”

 

 

IV. Издаване на документи по време на строителния процес.

 

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за разполагане на строителни материали подобрен ПБЗ, на основание чл.30 от НОАМТЦУТОВ

2. Заявление за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159, ал.(3) от ЗУТ

3. Заявление за издаване на удостоверение, съгласно констативен протокол по чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ

 

 

 

V. Регистрация на строежи, Въвеждане в експлоатация.

 

1. Заявление за предоставяне и регистриране на технически паспорт

2. Заявление за предаване на екзекутив на документация на основание чл.175 от ЗУТ

3. Искане за регистриране на строеж от четвърта категория

4. Искане за регистриране на строеж от пета категория

5. Заявление за издаване на писмо /становище/ относно приложимостта на пар. 6 от ПЗР на Наредба 2/2003 г. – че обектът е заварен по смисъла на пар.21 от ЗР на ЗУТ

 

 

VI. Геодезически услуги

 

1. Заявление за изготвяне на копия от кадастрален план и/или кадастрална листа и/или ръчна скица

2. Заявление за извадка от цифров кадастрален или регулационен план

3. Заявление за издаване на удостоверение / служебна бележка по УТ за идентичност на имоти, местности, кад. планове и др.

4. Заявление за издаване на скица за поземлен имот 

5. Заявление за презаверяване на скица на поземлен имот

6. Заявление за вписване в разписните книги като нов собственик на поземлен имот

 

 

VII.Други

 

1. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съгласно § 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ или § 127, ал. (1) от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение наЗакона за устройство на територията

2.Заявление за поставяне на преместваем обект в частен имот

3.Заявление за издаване на удостоверение / служебна бележка по УТ

4. Заявление за издаване на удостоверения по ТСУ и по ЗКИР (за актуализация на административен адрес)

5. Заявление за издаване на удостоверение за законно изградена сграда при закупуване на земя – частна общинска или частна държавна собственост, съгласно "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество" на Общински съвет - Варна и „Правилник за прилагане на закона за държавната собственост”.

6. Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: