Дирекция "Социално-икономическа дейност"

Услуги

Прикачени файлове

Заявление за подновяване на наемните правоотношения

Заявление за незаверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация съхранявана в "Архив"

ИСКАНЕ за издаване на заверени копия на документи, съхранявани от Органа по настойничеството и по попечителството

Заявление за назначаване на настойничество / попечителство по чл.173, ал.2 от СК (по право)
Заявление за промяна в настойническия / попечителския съвет по чл.160 от СК
Заявление за учредяване на настойнически съвет
/назначаване на попечител и заместник попечител/ и издаване на удостоверение
Заявление-декларация за нуждаещи се от жилище
Заявление за крайнонуждаещите се от жилища граждани в район "Приморски"
Искане за поставяне на рекламно - информационен елемент (РИЕ)
Заявление - декларация за безплатна обществена трапезария
Заявление за търговия на открито със сезонни стоки
Заявление за търговия от превозно средство
Заявление за поставяне на павилион по чл.56 от ЗУТ
Заявление за ползване по $17 от ПР на ЗУТ
Уведомление по чл.46б ЗУЕС за органите на управление на етажната собственост
Заявление за регистрация на Сдружение по чл. 29, ал.(1) от ЗУЕС
Уведомление от председател на управителен съвет/управител на сдружението на собствениците за промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация съхранявана в "Архив"
ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на копие от архитектурни или конструктивни планове и документация към тях съхранявана в "Архив"

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: