Дирекция "Обществен ред и контрол"

Услуги

Прикачени файлове

Заявление за издаване на служебна бележка за неорганизирано сметоизвозване

Заявление за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, във връзка чл.157, ал(2) от ЗУТ
Декларация по чл.117 от Закона за местните данъци и такси
Заявление за установяване на нарушение на ЗУЕС
Заявление за узаконяване на основание § 127, ал.(2) от преходните и заключителни разпоредби на зут

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: