Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
74 3.7.2020 ЗИМНА ГРАДИНА -представляваща надстройка над гараж и пристройка към двуетажна вилна сграда ХХ-1099А 10135.2564.896 48 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "16-та" №30, по плана на "Вилна зона"
73 2.7.2020 Жилищна сграда 193 10135.2522.548 7 по плана на СО "Акчелар"
72 23.6.2020 Семеен пансионат IV-585 10135.2571.4607 40 гр. Варна, ул. "Янко Славчев" №30, по плана на КК "Чайка"
71 23.6.2020 Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на „кафе-бар” с идентификатор № 10135.2555.277.1.134, находящ се на първи етаж в сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част на ул. ”Димитър Икономов” №36, УПИ I-"за адми. и общ. обсл. дейности, кв.19, 23 микрорайон, гр. Варна, в „заведение за обществено хранене-ПИЦАРИЯ "ДОМИНОС”. I-"за адми. и общ. обсл. дейности 10135.2555.277 19 гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №36, по плана на 23-ти микрорайон
70 15.6.2020 Вилна сграда XV-1184 10135.2515.1184 75 гр. Варна, ул. "Васил Попов" №8, по плана на СО "Ален мак"
69 12.6.2020 Жилищна сграда Х-2526.1429 10135.2526.1429 62 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №48, по плана на кв. "Свети Никола"
68 11.6.2020 Жилищна сграда и ограда с плътна част до 0.6 м. и ажурна част с обща височина до 2.20 м. по уличната регулационна линия, а по вътрешната регулационна граница към ПИ 10135.2552.1531, плътна ограда с височина до 2.20 м., разположени изцяло в УПИ XVII-1930, кв.243, по плана на ЖК „Изгрев”, гр. Варна XVII-1930 10135.2552.5094 243 гр. Варна, ул. "Ягода" №18, по плана на ЖК "Изгрев"
67 10.6.2020 "Еднофамилна жилищна сграда XII-248 10135.2520.248 187 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №25, по плана на со "Траката"
66 10.6.2020 "Промяна на предназначението на "Магазин" с идентификатор 10135.2558.1.3.36, кв. 631 по плана на 6 - ти м.р., гр. Варна, адрес ул. "Царевец"№11, бх. Г, ет.1 в "Гараж"   10135.2558.1 631 гр. Варна, по плана на 6-ти м.р.
65 5.6.2020 Жилищна сграда XIV-351 10135.2575.348 30 гр. Варна, ул. "Свети Георги" №10, по плана на кв. Виница
64 5.6.2020 Жилищна сграда ХІХ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2043 29а гр. Варна, ул. "Албена" №26"А", по плана на кв. „Виница”
63 5.6.2020 Жилищна сграда ХVІІІ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2044 29а гр. Варна, ул. "Албена" №26, по плана на кв. „Виница”
62 2.6.2020 Апартаментен хотел - пристройка и надстройка към съществуващо бистро XХХVIII-241, 732 10135.2573.323 11 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №72, по плана на КК "Чайка"
61 2.6.2020 Вилна сграда и работилница 2293 10135.2517.1831 42 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №831, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
60 1.6.2020 “Еднофамилна, жилищна сграда, подпорна стена по северозападната граница на имота с дължина 6,45м и височина от прилежащия терен от 2,00 до 3,00м и подпорна стена по югозападната граница на имота с дължина 6,58м и височина от прилежащия терен до 2,00м, изцяло разположени в УПИ ХХV-416 /ПИ № 10135.2515.3990/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХV-416 10135.2515.3990 20 гр. Варна, ул. "Вилхелм Баренц" №42, по плана на СО "Ален мак"
59 29.5.2020 Жилищна сграда XVIII-1383 10135.2552.5247 169 гр. Варна, ул. "Букет" №70, по плана на кв."Изгрев"
58 29.5.2020 Вътрешно преустройство и промяна предназначението на бар с идентификатор 10135.2560.410.1.31 в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в УПИ ІІ-17 "общ. обслужване и хотел", кв.44 по плана на 18 м.р., идентичен с ПИ 10135.2560.410 по КК на гр.Варна ІІ-17 "общ. обслужване и хотел" 10135.2560.410 44 гр. Варна, по плана на 18 м.р.
57 29.5.2020 Промяна предназначение на склад с ид. 10135.2554.551.1.15 в "апартамент №15", находящо се на шести етаж в жилищна сграда в УПИ XVIII-1434, кв.32, по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул."Дубровник" №46Б. XVIII-1434 10135.2554.551 32 гр. Варна, ул. "Дубровник" №46Б, по плана на 24 -ти микрорайон
56 27.5.2020 Етапно строителство на еднофамилна жилищна сграда: първи етап – жилищна сграда ХХVIII – 4349 „за жил. стр.” 10135.2552.4349 71 гр. Варна, ул. "Туя" №26, по плана на кв. "Изгрев"
55 27.5.2020 Жилищна сграда 3661 10135.2552.1055 121 гр. Варна, ул. "Гардения" №46, по плана на ЖК "Изгрев"
54 27.5.2020 Жилищна сграда 3662 10135.2552.1056 121 гр. Варна, ул. "Гардения" №44, по плана на ЖК "Изгрев"
53 15.5.2020 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения XLV-36 10135.2563.36 19 гр. Варна, по плана на Ж.К. "Бриз"
52 14.5.2020 "Промяна предназначението на "Гараж 1" в "Магазин" в УПИ VI - 395, кв. 17 по плана на 18 - ти м.р., ПИ с идентификатор 10135.2560.395.3.12 с административен адрес :ул. "Д - р Иван Богоров" 4, гр. Варна" VI - 395 10135.2560.395 17 гр. Варна, ул. "Д-р Иван Богоров" №4, по плана на 18-ти м.р.
51 13.5.2020 Жилищна сграда VII-736 10135.2575.1213 51 гр. Варна, ул. "Мария Бацарова" №20, по плана на кв. Виница
50 13.5.2020 Жилищна сграда ХІ-400 10135.2516.4880 27 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №880, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
49 12.5.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1672 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2564.1709, кв.49, по плана на Вилна зона, гр.Варна   10135.2564.1709 49 гр. Варна, по плана на Вилна зона
48 12.5.2020 Еднофамилна жилищна сграда V-5236 10135.2517.5346 123 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №346, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
47 28.4.2020 Жилищна сграда и подпорни стени V-757 10135.2052.763 49 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №13, по плана на СО "Виница-север"
46 9.4.2020 Жилищна сграда IV-1944 10135.2552.1094 160 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
45 7.4.2020 Вилна сграда 602 10135.2510.602 48 гр. Варна, ул. СО "Добрева чешма 510" №602, по плана на СО "Добрева чешма"
44 1.4.2020 Жилищна сграда XIII-1609 10135.2552.1816 29 гр. Варна, ул. "Орхидея" №49, по плана на кв. Изгрев
43 31.3.2020 Жилищна сграда II-2725 10135.2552.2725 241 гр. Варна, ул. "Ягода" №12, по плана на кв. "Изгрев"
42 31.3.2020 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени: № 1 в северозападната част на имота с дължина 15,50м и височина от 1,60м до 2,60м от прилежащия терен, № 2 покрай североизточната граница на имота с дължина от 55,00м и височина от 1,45 м до 4,20м от прилежащия терен и № 3 в югоизточната част на имота с дължина от 15,30м и височина от 3,00м до 4,20м от прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ ХХХІ-331 / ПИ № 10135.2508.311/, кв. 24 по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХХХІ-331 10135.2508.311 24 гр. Варна, ул. "Мир" №136, по плана на СО "Сотира"
41 31.3.2020 Еднофамилна жилищна сграда V-1571 10135.2564.246 17а гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №26, по плана на "Вилна зона"
40 26.3.2020 Многофамилна жилищна сграда ХХ-869 10135.2575.2019 60 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №42, по плана на кв. Виница
39 26.3.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-6А (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 932) до електромерно табло тип ТЕПО на съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ № 3 до УПИ ІV-4355, кв. 113 (идентичен с ПИ 10135.2552.4355) по плана на ж. к. "Изгрев", гр. Варна ІV-4355 10135.2552.4355 113 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж. к. Изгрев
38 19.3.2020 Жилищна сграда V-4100 10135.2552.4100 125 гр. Варна, ул. "Петуния" №39, по плана на кв. Изгрев
37 17.3.2020 Еднофамилна жилищна сграда ПИ 249 10135.2520.249 187 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №27, по плана на СО "Траката"
36 17.3.2020 Жилищна сграда 7828 10135.2623.7828 209 гр. Варна, ул. "Блага Димитрова" №70, по плана на СО "Горна Трака"
35 17.3.2020 Жилищна сграда XXХVIII-950 10135.2526.2311 23 гр. Варна, ул. "Димитър Константинов" №24, по плана на Ж.К. "Бриз"
34 17.3.2020 Жилищна сграда XXXIX-950 10135.2526.2312 23 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №33Б, по плана на ЖК "Бриз"
33 13.3.2020 Вилна сграда XIV-219 10135.2508.219 8 гр. Варна, ул. "Проф. Камен Проданов" №7, по плана на СО "Сотира"
32 11.3.2020 Първи етап на жилищна сграда на три етажа с магазин и гараж на първи етаж от общо пет етажна жилищна сграда IV-370 10135.2553.681 1082 гр. Варна, ул. "Кестен" №11, по плана на 26-ти м.р.
31 10.3.2020 Вилна сграда състояща се от полуподземен, надземен и тавански етажи и гараж ІІ-211 10135.2520.3311 14 гр. Варна, ул. "Илия Петров" №13, по плана на СО "Траката"
30 10.3.2020 Еднофамилна жилищна сграда ІV-232 10135.2515.232 18 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №20, по плана на СО „Ален мак”
29 9.3.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХІ-6077 10135.2623.6089 195 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №94, по плана на СО "Горна Трака"
28 5.3.2020 Пристройка към съществуваща вилна сграда 647 10135.2520.647 141 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
27 5.3.2020 Еднофамилна жилищна сграда III-160 10135.2551.160 16 гр. Варна, ул. "Ръж" №41, по плана на кв. Изгрев
26 27.2.2020 Преустройство и промяна предназначение на семеен хотел с идентификатор №10135.2555.182.1.58, находящ се на първи и втори етаж в жилищна сграда в УПИ III-2452, кв. 19, идентичен с идентификатор 10135.2555.182, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул."Димитър Икономов" №32, в "апартамент" и "кафе-бар". III-2492 10135.2555.182 19 гр. Варна, по плана на 23-ти микрорайон
25 27.2.2020 “Жилищна сграда Х-459 10135.2515.4011 23 гр. Варна, №11, по плана на СО „Ален мак”
24 24.2.2020 Жилищна сграда ХХIХ-40 10135.2575.2066 17 гр. Варна, ул. "Христо Каварналиев" №18А, по плана на кв. Виница
23 21.2.2020 'Жилищна сграда XX-1574 10135.2564.199 18 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №35, по плана на "Вилна зона"
22 13.2.2020 Промяна предназначение и преустройство на Пералня в Жилище ХV-965 10135.2575.1278 50А гр. Варна, ул. "Свети Константин и Елена" №40, вх.10, по плана на кв."Виница"
21 13.2.2020 Жилищна сграда V-850=V-310 10135.2575.1974 41 гр. Варна, ул. "Ламбо Пасков" №18, по плана на кв. Виница
20 13.2.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /МТП/ № 1852 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІ-913, кв.54, идентично с ПИ 10135.2526.913, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІІ-913 10135.2526.913 54 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
19 10.2.2020 Допълващо застрояване - гараж със склад I-836 10135.2575.2028 43 гр. Варна, ул. "Свети Константин и Елена" №9, по плана на кв. Виница
18 10.2.2020 Жилищна сграда ХХХ-1542 10135.2564.1542 26 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.13-ТА №31, по плана на "Вилна зона"
17 6.2.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 2103 до електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХІІ-2067, кв.47 /идентичен с ПИ 10135.2563.1905/, по плана на 21-ви м.р., кв."Св.Никола", № 117, гр.Варна. ХІІ-2067 10135.2563.1905   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
16 6.2.2020 Жилищна сграда 739 10135.2564.739   гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.18-ТА №4, по плана на Вилна зона
15 6.2.2020 Еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и масивна ограда ХХI-760 10135.2575.1995 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №5, по плана на кв.Виница
14 3.2.2020 Жилищна сграда 392 10135.2520.392 168 гр. Варна, ул. "Никола Ганушев" №5, по плана на СО "Траката"
13 3.2.2020 Жилищна сграда IV-475 10135.2508.1467 18 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №63, по плана на СО "Сотира"
12 3.2.2020 "Смяна на предназначение на склад в апартамент (жилище)"   10135.2723.830 84 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №27, ет.1, ап.13, по плана на со "Ваялар"
11 29.1.2020 Жилищна сграда 423 10135.2522.399   гр. Варна, по плана на "Акчелар" /"Руски окопи"/
10 27.1.2020 "Преустройство и промяна на предназначение на офис с ид. 10135.2556.378.1.31 в лекарски кабинет в Многофамилна жилищна сграда в УПИ II -10,11 и 12, кв. 602, по плана на 5 -ти м.р., гр. Варна" II - 10,11,12 10135.2556.378.1.31 602 гр. Варна, ул. "Селиолу" №11, ет.1 обект 2, по плана на 5 - ти м.р.
9 23.1.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1882 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV-585, кв.40 /идентичен с ПИ 10135.2571.4607/ по плана на к.к."Чайка", гр.Варна IV-585 10135.2571.4607 40 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
8 16.1.2020 Жилищна сграда IX-1139 10135.2526.236 25 гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №16А, по плана на ЖК "Бриз"
7 15.1.2020 Жилищна сграда с гараж IV-667 10135.2052.667 49 гр. Варна, ул. "Кастрица" №46, по плана на СО "Виница север"
6 15.1.2020 Еднофамилна жилищна сграда XI-31 10135.2516.4867 2 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №867, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
5 15.1.2020 Жилищна сграда и ограда V-223 10135.2563.2000 44 гр. Варна, ул. "Д-р Янаки Богданов" №11, по плана на 21-ви м.р.
4 13.1.2020 Реконструкция на покрив над магазини /представляващи част от жилищна сграда/ XXIII-5а 10135.2560.300 12 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №30а, по плана на 18-ти м.р.
3 13.1.2020 Eднофамилна жилищна сграда ХХ-1582 10135.2526.2292 26 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №15, по плана на ЖК "Бриз"
2 8.1.2020 Вилна сграда 2078 10135.2517.1923   гр. Варна, ул. "Веселина Цанкова" №50, по плана на "Манастирски рид"
1 6.1.2020 Вилна сграда 3719 10135.2515.3719 62 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №6, по плана на СО "Ален мак"
203 19.12.2019 Еднофамилна жилищна сграда III-993, 994 10135.2022.663 61 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №5, по плана на кв. Виница
202 19.12.2019 Двуетажна жилищна сграда с външни ВиК връзки XIII-183   48 гр. Варна, по плана на с. Каменар
201 19.12.2019 Еднофамилна сграда 8834 10135.2623.8834 210 гр. Варна, ул. "Кирил Христов" №6, по плана на СО "Горна Трака"
200 18.12.2019 "Преустройство и промяна предназначението на "игрална зала" в "банков офис" "жил. стр., маг. и трп." 10135.2560.5 4 гр. Варна, ул. "Осми Приморски полк" №100, по плана на 18-ти м.р.
199 18.12.2019 Жилищна сграда XХХVI-134 10135.2522.1150 19 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-1" №150, по плана на СО "Акчелар"
198 18.12.2019 Вилна сграда   10135.2515.559 46 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
197 16.12.2019 Жилищна сграда IV-327 10135.2520.7173 /стар 10135.2520.327/ 134 гр. Варна, ул. "Теодор Траянов" №17, по плана на СО "Траката"
196 16.12.2019 Жилищни сгради ІV-2919 10135.2526.2712,10135.2526.2713 /стар 10135.2526.2673/ 24 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов", "Проф. д-р Н. Константинов" №6, по плана на ж.к.Бриз
195 16.12.2019 Сградно водопроводно отклонение за хотел "Кораба", находящ се в ПИ №158, кв.148 /ПИ с ид.№10135.2573.1078/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна 158 10135.2573.1078 148 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
194 11.12.2019 Изграждане на капандура в апартамент №13 /ПИ 10135.2560.414.2.13/ находящ се на седми надземен етаж, част от жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.2560.414, кв.21 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна   10135.2560.414.2.13 21 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
193 11.12.2019 Жилищна сграда ХХV-3473 10135.2515.3969 39 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
192 11.12.2019 Фитнес и жилищна сграда XXIII-3793 10135.2515.3793 39 по плана на СО "Ален мак"
191 9.12.2019 Жилищна сграда и работилница III-95 10135.2052.95 48 гр. Варна, ул. "Кастрица" №55, по плана на СО "Виница север"
190 6.12.2019 Жилищна сграда II-55 10135.2052.55 45 гр. Варна, ул. "Тюркоаз" №6, по плана на СО "Виница-север"
189 5.12.2019 "Промяна на предназначение на обект №9 (склад) в жилище в многофамилна жилищна сграда в ПИ 619, кв.101 по ПНИ на со "Ваялар", гр. Варна" 619 10135.2723.619 101 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
188 4.12.2019 Жилищна сграда ХХVIІ - 1242 10135.2564.1407 26 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.20-ТА №12, по плана на "Вилна зона"
187 2.12.2019 Промяна предназначение на съществуваща тераса в жилищно помещение и преустройство на апартамент с идентификатор №10135.2555.277.1.80, находящ се в сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част в УПИ I-адм. и обсл. дейности, кв.19, /идентификатор 10135.2555.277/, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна I-адм. и обсл. дейности 10135.2555.277.1.80 19 гр. Варна, по плана на 23 микрорайон
186 2.12.2019 Жилищна сграда V-86 10135.2052.776 33 гр. Варна, ул. "Кастрица" №67, по плана на со "Виница север"
185 2.12.2019 Жилищна сграда 2 - втори етап XII-1413 10135.2723.732 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №63, по плана на "Траката"
184 29.11.2019 Семеен пансионат 726 10135.2515.726 27 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №41, по плана на СО "Ален мак"
183 28.11.2019 Еднофамилни жилищни сгради XLIII-1509 10135.2564.1509 48 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.17-ТА №29, по плана на Вилна зона
182 27.11.2019 Двуфамилна вилна сграда XII-4054 10135.2623.4054 200 гр. Варна, ул. "Илия Христович" №9, по плана на СО "Горна Трака"
181 27.11.2019 Промяна на предназначението на „еднофамилна жилищна сграда” в "детска градина", находяща се в УПИ IX-1832"за жил.стр. и детска градина", с идентификатор 10135.2552.5201, кв.228 по плана на кв."Изгрев", гр.Варна. IX-1832"за жил.стр. и детска градина" 10135.2552.5201 228 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
180 21.11.2019 Жилищна сграда ХI-1456,1457,1927 10135.2575.2046 38 гр. Варна, ул. "Черно море" №10, по плана на кв. Виница
179 21.11.2019 Жилищна сграда с гараж XХХI-1441 10135.2564.222 18 гр. Варна, ул. "Вилна зона", ул. "7-ма" №49, по плана на "Вилна зона"
178 21.11.2019 Масивна жилищна сграда с гараж 1376"а" 10135.2526.846 30 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №29, по плана на кв. "Св. Никола"
177 20.11.2019 Жилищна сграда - блок А и блок Б с водопроводно и битово канализационно отклонения XLIX-174, 343 10135.2563.1828 43 гр. Варна, ул. "Д-р Параскев Казаски" №1А, за тяло А - вх. А за тяло Б - вх.Б, по плана на 21-ви м.р.
176 20.11.2019 Жилищна сграда Х-1085 10135.2526.1085 10 гр. Варна, ул. "Арх. Константин Бойчев" №11, по плана на кв. "Свети Никола"
175 20.11.2019 Жилищна сграда XII-869 10135.2510.2032 68 гр. Варна, ул. "Вулкан" №4, по плана на СО "Добрева чешма"
174 18.11.2019 Жилищна сграда IХ-35 10135.2575.97 18 гр. Варна, ул. "Димитър Димов" №19, по плана на кв. Виница
173 18.11.2019 Жилищна сграда XIII-558 10135.2508.1404 17 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №50, по плана на СО "Сотира"
172 14.11.2019 Жилищна сграда и ограда XVII-4901 10135.2517.4901 67 гр. Варна, №901, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
171 11.11.2019 Жилищна сграда IХ-804 10135.2526.1869 5 гр. Варна, ул. "Уста Генчо Кънев" №27, по плана на кв. "Свети Никола"
170 11.11.2019 Жлищна сграда, гараж и ограда ХХIII-1264=1769 10135.2564.1769 21а гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.9-ТА №14, по плана на Вилна зона
169 11.11.2019 Многофамилни жилищни сгради XХXII-1673 10135.2575.1673 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №37, по плана на кв. Виница
168 8.11.2019 АТЕЛИЕ с идентификатор 10135.2558.87.13.45 и НАПРАВА НА КАПАНДУРИ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляващо промяна на предназначение на таван №10 /идентификатор 10135.2558.87.13.10/, таван №16 /идентификатор 10135.2558.87.13.16/, таванско помещение към апартамент №1 /10135.2558.87.13.1/ и таванско помещение към апартамент №4 /идентификатор 10135.2558.87.13.4/ 97 10135.2558.87 658 гр. Варна, ул. "бул. "Чаталджа" №14Б, вход "А", по плана на 6-ти м.р.
167 7.11.2019 Жилищна сграда 3780 10135.2552.1557 10 гр. Варна, ул. "Кайсия" №21, по плана на ЖК "Изгрев"
166 31.10.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на офис 6 с ид. 10135.2560.374.1.39, офис 7 с ид. 10135.2560.374.1.40 и офис 4 с ид. 10135.2560.374.1.38 в УПИ I-7, кв.14 по плана на 18 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Райно Попович" №8, в жилища и офис" I-7 10135.2560.374 14 гр. Варна, ул. "Райно Попович" №8, по плана на 18-ти м.р.
165 31.10.2019 Жилищна сграда 546 10135.2571.413 43 гр. Варна, ул. "Янко Маринов" №7, по плана на КК "Чайка"
164 31.10.2019 "Преустройство, промяна предназначение и делба на ателие с ид 10135.2556.1.6.16 по КК в жилище и ателие, находящо се в сграда в УПИ III – "за жил. стр. и обещет. на собствениците", кв. 595 по плана на 5 м.р., бул. „Цар Освободител” №88, вх. 3, ет.6, гр. Варна” III - "за жил. стр. и обещет. на собствениците" 10135.2556.1.6.16 595 гр. Варна, ул. "Цар Освободител" №88, по плана на 5 - ти м.р.
163 29.10.2019 Жилищна сграда II-2234 10135.2552.2234 222 гр. Варна, ул. "Мимоза" №24, по плана на кв. "Изгрев"
162 25.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда и сградно ел. отклонение XXIII-3141 10135.2515.3945 48 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №81, по плана на СО "Ален мак"
161 25.10.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.468.1.43 по кадастралната карта на гр.Варна, в „игрална зала с кафе-бар”, находящ се в сграда в УПИ I-общ., кв.36 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:4, гр.Варна. VI-общ. 10135.2554.468 36 гр. Варна, ул. "Дубровник" №4, по плана на 24 -ти микрорайон
160 25.10.2019 "Преустройство и промяна предназначение на "Магазин за промишлени стоки" в "Игрална зала с кафе - бар" в ПИ с идентификатор 10135.2560.47.10, кв. 11 по плана на 18 м.р. , гр. Варна"   10135.2560.47.10 11 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
159 23.10.2019 Жилищна сграда XIII-910 10135.2552.4972 144 гр. Варна, ул. "Дъб" №9, по плана на кв. Изгрев
158 18.10.2019 Преустройство и промяна на предназначение на апартамент № 5 /идентификатор № 10135.2557.241.1.5/, в дентален кабинет и свързването му към съществуваща АИППСП, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-225, кв. 697, по плана на 2 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Асен” № 48. ХІІІ-225 10135.2557.241.1.5 697 гр. Варна, ул. "Цар Асен" №48, по плана на 2 м.р.
157 18.10.2019 Жилищна сграда VII-910 10135.2552.4973 144 гр. Варна, ул. "Дъб" №11, по плана на кв.Изгрев
156 16.10.2019 Жилищна сграда II-107   10 гр. Варна, ул. "Цар Петър I" №24, по плана на с. Каменар
155 16.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред трафопост МТП № 1767 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2522.1151 за захранване на УПИ ХХХVІ-134, кв.19, идентичен с ПИ 10135.2522.1150, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна УПИ ХХХVІ-134,   19 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
154 16.10.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на Гараж "2" с идентификатор 10135.2557.237.5.2 и Гараж "3" с идентификатор 10135.2557.237.5.3 в ОФИС в УПИ VIII - 8, кв. 689, по плана на 2 м.р., с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" № 5" VIII-8 10135.2557.237 689 гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" №5, по плана на 2 м.р.
153 10.10.2019 Жилищна сграда ХХІV-156 10135.2509.379 15 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №379, по плана на СО „Телевизионна кула”
152 10.10.2019 АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ I-ви етап - "Тяло "А"; II-ри етап - "Тяло "Б" XIХ-3210 10135.2572.158 24 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №82, вх.А, вх.Б, по плана на КК "Чайка"
151 8.10.2019 Жилищна сграда XХХVI-1750 10135.2563.1917 30 гр. Варна, ул. ул "д-р Индржишка Кръстева" №14, по плана на 21-ви м.р.
150 7.10.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-701 10135.2526.2015 58 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №22, по плана на кв. "Свети Никола"
149 4.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Цани Гинчев" № 13 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 474) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VI-12, кв. 37 (идентичен с ПИ 10135.2560.97) по плана на 18-ти м.р., ул. "Цани Гинчев" № 15, гр. Варна. VI-12 10135.2560.97 37 гр. Варна, УЛ.ЦАНИ ГИНЧЕВ №15, по плана на 18 м.р.
148 4.10.2019 Жилищна сграда Х-343 10135.2019.362 7 гр. Варна, №362 , по плана на кв. Виница
147 4.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда ХІІІ-539 10135.2516.539 43 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №539, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146 30.9.2019 Промяна предназначение на жилищна сграда и 3 броя бунгала с идентификатори 10135.2517.5234.1, 10135.2517.5234.2, 10135.2517.5234.3 и 10135.2517.5234.4 в СОЦИАЛЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА XIХ-4185 10135.2517.5234 132 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №234, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
145 30.9.2019 Жилищна сграда с гараж VII-756 10135.2552.756 97 гр. Варна, ул. "Билка" №18, по плана на ЖК "Изгрев"
144 30.9.2019 Жилищна сграда V-495 10135.2508.495 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №2А, по плана на СО "Сотира"
143 26.9.2019 Жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж XI-487 10135.2520.7152 133 гр. Варна, ул. "Михалаки Георгиев" №11, по плана на СО "Траката"
142 26.9.2019 Жилищна сграда IX-722 10135.2520.722 112 гр. Варна, ул. "Георги Божков" №7, по плана на СО "Траката"
141 26.9.2019 Водопроводно отклонение за УПИ XV-3875, кв.10, СО "Ален мак", ПИ с ид.№10135.2515.3931, гр.Варна XV-3875 10135.2515.3931 10 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
140 25.9.2019 Преустройство и промяна на предназначение на аптека с идентификатор № 10135.2553.768.1.88, в амбулатория за дентална помощ /АГПИДП/, находяща се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ І-1308, кв. 37, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Роза” № 29-а. І-1308 10135.2553.768.1.88 37 гр. Варна, ул. "Роза" №29-а, по плана на 25 м.р.
139 24.9.2019 Еднофамилна жилищна сграда III-565 10135.2052.735 42 гр. Варна, ул. "Смарагд" №11, по плана на СО "Виница север"
138 24.9.2019 Жилищна сграда с барбекю XVIII-143 10135.2623.6056 203 гр. Варна, №2, по плана на СО "Горна Трака"
137 24.9.2019 Промяна предназначение на Ателие №3 с идентификатор 10135.2553.78.1.16 в Жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ VІІ-1415, кв.8 по плана на 25-ти м.р., с адм. адрес ул."Роза" №38 ет 5 гр.Варна VІІ-1415 10135.2553.78 8 гр. Варна, ул. "Роза" №38, ет.5, по плана на 25-ти м.р.
136 24.9.2019 Еднофамилна жилищна сграда XLV-1348 10135.2564.1714 54 по плана на "Вилна зона"
135 20.9.2019 Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда представляващ ОФИС с идентификатор 10135.2560.130.1.15 в УПИ ІХ-1, кв.35 по плана на 18-ти м.р. на гр.Варна в СТУДИО ЗА КРАСОТА ІХ-1 10135.2560.130.1.15 35 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №67, по плана на 18-ти м.р.
134 20.9.2019 Жилищна сграда, автосервиз и склад IV-6027 "за автосервиз, склад и жилищна сграда" 10135.2623.6065 209 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №56, по плана на СО "Горна Трака"
133 16.9.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Бяла мура" № 8(електрозахранен от ТП № 436) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-387, кв. 1081 (идентичен с ПИ 10135.2553.717), по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 9, гр. Варна. V-387 10135.2553.717 1081 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №9, по плана на 26 м..р.
132 16.9.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от разпределителна касета ШК-4 пред трафопост ТП №1921 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 3649, кв.82 /ПИ с ид.№10135.2723.882/, по плана на СО "Траката", гр.Варна 3649 10135.2723.882 82 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
131 2.9.2019 Жилищна сграда VI-902, 3901"за жил. стр." 10135.2552.5018 141 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
130 30.8.2019 Жилищна сграда I-474 10135.2520.474 133 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
129 30.8.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на обект за търговска дейност / магазин с идентификатор 10135.2556.378.1.22 и офис с идентификатор 10135.2556.378.1.33 в медико - дентален център" в сграда в УПИ II - 10, 11, 12, кв. 602 по плана на 5 м.р. , гр. Варна." II - 10,11,12 10135.2556.378 602 гр. Варна, ул. "Селиолу" №11, по плана на 5 - ти м.р.
128 30.8.2019 „Промяна предназначение на ателие, с идентификатор №10135.2573.1077.1.19, находящо се на трети етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”“№1,гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №17”. XL-799 10135.2573.1077 10 гр. Варна, №1, по плана на кк "Чайка"
127 29.8.2019 Жилищна сграда III – 1887 10135.2563.1737 42 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №61, по плана на 21-ви м.р.
126 26.8.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА 193 10135.2520.193   гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №38, по плана на СО "Траката"
125 26.8.2019 Жилищна сграда III-22 10135.2515.22 2 гр. Варна, ул. "Вилям Янсон" №26, по плана на СО "Ален мак"
124 26.8.2019 Двуфамилна вилна сграда и лека ограда 10135.2723.131 10135.2723.1076 176 гр. Варна, ул. "Безмер" №56, вх.1, вх.2, по плана на СО "Ваялар"
123 26.8.2019 Жилищни сгради /А, Б и В/ XXХII-1072, 1073 10135.2575.2114, 10135.2575.2115, 10135.2575.2116 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №34, по плана на кв. Виница
122 26.8.2019 Жилищна сграда 3778 10135.2552.1555 10 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №70, по плана на ЖК "Изгрев"
121 23.8.2019 Жилищна сграда XX-522 10135.2563.522 45 гр. Варна, ул. бул. "Княз Борис I" №159, по плана на 21-ви м.р.
120 23.8.2019 Жилищна сграда ХХ-1706 10135.2552.1625 144 гр. Варна, ул. "Латинка" №80, по плана на ЖК "Изгрев"
119 22.8.2019 Многофамилна жилищна сграда IV-281 10135.2575.194 20б гр. Варна, ул. "Аладжа манастир" №31, по плана на кв. Виница
118 22.8.2019 Жилищна сграда VII-426 10135.2575.426 38а гр. Варна, ул. "Черно море" №12б, по плана на кв. Виница
117 20.8.2019 Вилна сграда 340 10135.2516.340 8 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №340, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
116 20.8.2019 Жилищна сграда VI-494 10135.2508.494 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №4, по плана на СО "Сотира"
115 20.8.2019 Жилищна сграда с ограда XIХ-242 10135.2526.242 27 гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №12А, по плана на Ж.К. "Бриз"
114 19.8.2019 Жилищна сграда и масивни огради XХХV-971 10135.2575.1589 20 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №40, по плана на кв. Виница
113 14.8.2019 Жилищна сграда и гараж ХХ-1567 10135.2564.235 17 гр. Варна, по плана на ВЗ "Траката"
112 14.8.2019 Жилищна сграда 1205 10135.2515.3934 76 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №37, по плана на СО "Ален мак"
111 14.8.2019 Жилищна сграда, ограда и подпорна стена XLIV-530 10135.2563.1831 44 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №8, по плана на 21-ви м.р.
110 14.8.2019 "СКЛАД ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ и ПРИСТРОЙКА– I-ви етап” с водопроводно отклонение, V „терен за не замърсяващи производства   52 гр. Варна, по плана на с. Каменар
109 14.8.2019 Жилищна сграда XV-1652=738 10135.2526.1788 47 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №33, по плана на "Свети Никола"
108 14.8.2019 Жилищна сграда 718=1067 10135.2508.1276   гр. Варна, ул. "Проф. Ал. Рождественски" №3, по плана на СО "Сотира"
107 14.8.2019 Вилна сграда 2062 10135.2520.2062 128 гр. Варна, ул. "Наум Преславски" №33, по плана на СО "Траката"
106 14.8.2019 Жилищна сграда и гараж VI-1706 10135.2517.2706 49 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид БЧД 517-2" №706, по плана на "Манастирски рид"
105 13.8.2019 Вилна сграда IV-1309 10135.2515.1309 82 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
104 13.8.2019 Пристройка и надстройка на жилищна сграда XVI-3441 10135.2515.3985 19 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №48, по плана на СО "Ален мак"
103 13.8.2019 Еднофамилна жилищна сграда Х-3488 10135.2515.4012 49 гр. Варна, ул. "Станчо Савов" №45, по плана на СО "Ален мак"
102 13.8.2019 Еднофамилна жилищна сграда XVI-834 10135.2508.834 37 гр. Варна, ул. "Георги Китов" №81, по плана на СО "Сотира"
101 13.8.2019 Жилищна сграда, лятна кухня 2608=1608/стар/ 10135.2517.2608 37 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид БЧД 517-2" №608, по плана на "Манастирски рид"
100 13.8.2019 Жилищна сграда III-818 10135.2723.1201 76 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №34, по плана на СО "Ваялар"
99 13.8.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.612.4.20 по кадастралната карта на гр.Варна, в „магазин за алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, ядки, захарни изделия, пакетирани стоки, бутилирани води и други”, находящ се на първи етаж във вход 2 в сграда в УПИ I-64, кв.32 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:54, гр.Варна. I-64 10135.2554.612 32 гр. Варна, по плана на 24 -ти микрорайон
98 25.7.2019 Еднофамилна жилищна сграда XVII-713, 714 10135.2052.792 40 гр. Варна, ул. "Графит" №40, по плана на СО "Виница север"
97 22.7.2019 Двуфамилна жилищна сграда XХХVII-990, 991 10135.2508.1348 26 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг доц. Цв. Папазов" №33, по плана на СО "Сотира"
96 19.7.2019 Жилищна сграда XXIV-106 10135.2575.620 56 гр. Варна, ул. "Кастрица" №42, по плана на кв. Виница
95 18.7.2019 Реконструкция, пристройка и надстройка към съществуваща вилна сграда I-1676=684 10135.2723.684 79 гр. Варна, ул. "Дамян Дамянов" №12, по плана на СО "Ваялар"
94 15.7.2019 Жилищна сграда - втори етап- къща 3 3503 10135.2552.1911 164 гр. Варна, ул. "Маргарита" №39, вх.3, по плана на ЖК "Изгрев"
93 15.7.2019 Жилищна сграда -I-ви етап 623 10135.2520.623 157 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
92 11.7.2019 Автосервиз IX-282 10135.2551.282 104 №Варна, по плана на кв."Изгрев"
91 10.7.2019 Вилна сграда XХVII-1010 10135.2508.1386 2 гр. Варна, ул. "инж. Крум Петров" №48, по плана на СО "Сотира"
90 9.7.2019 "Промяна предназначение на партер и първи етаж, представляващи част от сграда с идентификатор 10135.2564.259.13 в частно средно училище, находяща се в УПИ XLI-2857 = 259, кв. 17, по плана на "Вилна зона", гр. Варна" XLI-2857 10135.2564.259 17 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
89 8.7.2019 Жилищна сграда къща "А" II-866 10135.2526.2509 44 гр. Варна, ул. "Евгени Дякович" №32, по плана на кв. "Свети Никола"
88 5.7.2019 Вилна сграда и гараж   10135.2515.1194 72 гр. Варна, ул. "Никола Димитров" №38, по плана на СО "Ален мак"
87 5.7.2019 Жилищна сграда I-855 10135.2575.1125 41 гр. Варна, ул. "Светослав Обретенов" №1, по плана на кв. Виница
86 3.7.2019 Жилищна сграда VII-1505 10135.2526.1505 20 гр. Варна, ул. "Арх.Константин Бойчев" №7, по плана на кв. "Свети Никола"
85 28.6.2019 Жилищна сграда XIV-4092 10135.2623.4092 207 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №44, по плана на СО "Горна Трака"
84 28.6.2019 Еднофамилна жилищна сграда IХ-455 10135.2510.455 45 гр. Варна, ул. "Пегас" №35, по плана на СО "Добрева чешма"
83 28.6.2019 Жилищна сграда, гараж за велосипеди и мотоциклет и плътна ограда ХХХIX-559 10135.2508.1118 27 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №49, по плана на СО "Сотира"
82 24.6.2019 Жилищни сгради - 3 броя Х-202 10135.2508.1469 21 гр. Варна, ул. "Д-р акд. Димитър Мишев" №24, по плана на СО "Сотира"
81 20.6.2019 Вилна сграда 2510.582 10135.2510.582   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
80 20.6.2019 Еднофамилна жилищна сграда Х-1695 "за жил. строителство" 10135.2517.5192 135 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №192, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
79 12.6.2019 "Смяна предназначение на фризьорски салон и козметичен салон в ателие в УПИ IX-9, кв. 686, по плана на 2 м.р., гр. Варна" IX-9 10135.2557.130 686 гр. Варна, ул. "Генерал Паренсов" №42, по плана на 2 м.р.
78 7.6.2019 "Преустройство и промяна предназначение на магазин за промишлени стоки с ид.№10135.2555.277.1.133 в "салон за красота", находящ се в к-с "Вива 4", в УПИ I-"за административни и обслужващи дейности", кв.19, 23 м.р. гр. Варна, ул.Димитър Икономов' №36. I-"за административни и обслужващи дейности" 10135.2555.277 19 гр. Варна, УЛ.ДИМИТЪР ИКОНОМОВ №36, по плана на 23 -ти микрорайон
77 7.6.2019 Жилищна сграда XV-407 10135.2571.255 31=33/стар/ гр. Варна, ул. "Георги Урумов" №8, по плана на КК "Чайка"
76 5.6.2019 Вилна сграда 1565 10135.2510.1565 36 гр. Варна, ул. "Орфей" №68, по плана на СО "Добрева чешма"
75 31.5.2019 Вилна сграда №2 464 10135.2516.464 34 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №464, вх.1, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
74 31.5.2019 Вилна сграда с пристройка за сезонно обитаване 1308 10135.2515.1308 77 гр. Варна, ул. "Гено Станев" №12, по плана на СО "Ален мак"
73 31.5.2019 Жилищна сграда XXХI-1508 10135.2575.2030 10 гр. Варна, ул. "Света Екатерина" №9, по плана на кв. Виница
72 23.5.2019 Жилищна сграда с три входа ІV –4355 10135.2552.4355 113 гр. Варна, ул. "Невен" №77, вх.А, вх. Б, вх.В, по плана на кв. Изгрев
71 17.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда и масивна ограда VII-4053 10135.2552.5000 162 гр. Варна, ул. "Латинка" №107, по плана на ЖК "Изгрев"
70 17.5.2019 Вилна сграда 3615 10135.2515.3615 59 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №1, по плана на СО "Ален мак"
69 15.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени XХХV-1418 10135.2508.1418 21 гр. Варна, ул. "Д-р акад. Димитър Мишев" №26, по плана на СО "Сотира"
68 13.5.2019 Жилищна сграда XLVI-13 10135.2563.13 19 гр. Варна, ул. "Д-р Максим Караденев" №21, по плана на Ж.К. "Бриз"
67 9.5.2019 Жилищни сгради "А" и "Б" и подпорни стени LI-426 10135.2563.1949 42 гр. Варна, ул. "Д-р Параскев Казаски" №22, сграда "Б"-ул."Д-р Кирил Йорданов" №53, по плана на 21-ви м.р.
66 3.5.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж /допълващо застрояване/” I-42 "за жилищно строителство" 10135.2516.42 3 гр. Варна, №42, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”
65 3.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения XI-2637 10135.2552.2637 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №68, по плана на кв.Изгрев
64 3.5.2019 Две двуфамилни жилищни сгради - I-ви и II-ри етап и подпорни стени от 1.2 м. до 2.00 м. от прилежащия терен и плътни огради от 0.60 м. до 2.00 м. от прилежащия терен по югоизточната и югозападната граници на имота, изцяло разположени в УПИ VIII-644 /ПИ №10135.2508.644/, кв.29, по плана на СО "Сотира", гр. Варна VIII-644 10135.2508.644 29 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг доц. Цв. Папазов" №74, по плана на СО "Сотира"
63 24.4.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения X-4332 10135.2552.4332 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №70, по плана на кв. "Изгрев"
62 24.4.2019 Пристройка, преустройство и ремонт на жилищна сграда II-1326 10135.2526.1326 39 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №44, по плана на "Свети Никола"
61 24.4.2019 Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.2562.128.1.55, находящ се на първи етаж в сграда №7, УПИ I-128, кв.16, по плана на 20 микрорайон, ЖК "Чайка" БЛ.51, гр. Варна в "ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ". I-128 10135.2562.128.1.55 16 гр. Варна, по плана на 20 микрорайон
60 24.4.2019 Жилищна сграда Х-1824 10135.2563.118 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №32, по плана на ЖК "Бриз"
59 23.4.2019 Жилищна сграда LIII-281 "за жил. строителство" 10135.2563.281 44 гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №10, по плана на 21-ви м.р.
58 19.4.2019 Преустройство на апартаменти №20-2 /ид.№10135.2554.528.1.103/, №24-2 /ид.№10135.2554.528.1.105/, №29-1 /ид.№10135.2554.528.1.106/ и №29-2 /ид.№10135.2554.528.1.107/, находящи се в многофамилна жилищна сграда на ул. "Студентска" №6, УПИ II-1505 /идентификатор №10135.2554.528, кв.32, 24-ти микрорайон, гр. Варна. II-1505 10135.2554.528 32 №6, по плана на 24-ти м.р.
57 18.4.2019 Вилна сграда 6136 10135.2520.6136 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №10, по плана на СО "Траката"
56 18.4.2019 Масивна жилищна сграда XII-1409 10135.2553.1920 56 гр. Варна, ул. "Люляк" №8, по плана на 25 м.р.
55 17.4.2019 “НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА„ XII-198А   40 ул. "Княз Борис" №14А, по плана на с.Каменар
54 15.4.2019 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-487 "за жил. строителство” 10135.2516.4844 38 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №844, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”,
53 11.4.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1991 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXIII-136, 139, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2564.1690/ по плана на "Вилна зона", ул."3-та" , гр.Варна XXIII-136, 139 10135.2564.1690 8 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.3-ТА, по плана на "Вилна зона"
52 3.4.2019 Промяна предназначение на гараж №2 /Ид. №10135.2575.1011.5.2/ в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
51 3.4.2019 Промяна предназначение на гараж №4 /Ид. №10135.2575.1011.5.4/ в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
50 3.4.2019 Промяна предназначение на гараж №3 /Ид. №10135.2575.1011.5.3/ в МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XХVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
49 1.4.2019 „Комплекс жилищни сгради етапно строителство - сграда 1, 2 и 3“ 3865 10135.2552.2244 30 гр. Варна, ул. "Орхидея" №27, по плана на ЖК "Изгрев"
48 1.4.2019 Жилищна сграда VI-2124 10135.2552.2124 238 гр. Варна, ул. "Ягода" №3, по плана на кв. "Изгрев"
47 29.3.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVI-1479 10135.2564.435 21 гр. Варна, №263, по плана на ВЗ "Траката"
46 29.3.2019 Жилищна сграда и сградни ВиК отклонения II-195 10135.2554.292 22 гр. Варна, ул. "Константин Щъркелов" №6, по плана на 24-ти м.р.
45 25.3.2019 Жилищна сграда XIX-881 10135.2510.2031 70 гр. Варна, ул. "Зевс" №18, по плана на СО "Добрева чешма"
44 25.3.2019 Жилищна сграда IV-1929 10135.2520.1929 108 гр. Варна, ул. "Наум Преславски" №4, по плана на СО "Траката"
43 22.3.2019 Жилищна сграда /I-ви етап/ XХVIII-1857 10135.2575.1857 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №7, по плана на кв. Виница
42 21.3.2019 Пристройка и надстройка на вилна сграда и изместване на съществуващо сградно водопроводно отклонение 172 10135.2515.172 15 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №77, по плана на СО "Ален мак"
41 21.3.2019 Промяна предназначение на магазин в банков офис ул. "Дойран" №2 II- "за жилища" 10135.2556.236.9 603а гр. Варна, ул. "Дойран" №2, ет.1, по плана на 5 - ти м.р.
40 20.3.2019 Многофамилна жилищна сграда ПИ 622 10135.2520.622 157 гр. Варна, ул. "Васил Стоилов" №66, по плана на СО "Траката"
39 20.3.2019 "Надстройка на вх.1 и вх.4 и промяна на предназначение на ат.5 и ат.6 вх.1 и ат.6 и ат.7 вх.4 в АПАРТАМЕНТИ от Жилищна сграда в УПИ IV-143, кв.4, м-ст "Долна Трака" идентичен с ПИ 10135.2566.143 по КК и КР на гр. Варна" IV-143 10135.2566.143 4 гр. Варна, по плана на м-ст "Долнa Трака"
38 13.3.2019 Жилищна сграда ХХХIХ-1105 10135.2564.1105 53 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.26-ТА №5Б, по плана на „Вилна зона”,
37 13.3.2019 Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда Х-12 10135.2560.355 28 гр. Варна, ул. "Добри Чинтулов" №4, по плана на 18-ти м.р.
36 11.3.2019 Пристройка и надстройка на жилищна сграда XXII-1352а 10135.2526.857 30 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №5, по плана на "Свети Никола"
35 6.3.2019 Жилищна сграда 3407 10135.2552.2733 189 гр. Варна, ул. "Минзухар" №47, по плана на ЖК "Изгрев"
34 6.3.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 /електрозахранен от трафопост ТП №1988/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.173/ за електрозахранване на УПИ VII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.104/, по плана на м."Долна Трака", гр.Варна VII-1502, 10135.2566.104 3 гр. Варна, по плана на м."Долна Трака"
33 28.2.2019 Еднофамилна жилищна сграда XXIII-354 10135.2575.1952 и 10135.2575.1954 29 гр. Варна, ул. "Свети Георги" №5, по плана на кв. Виница
32 25.2.2019 Преустройство и промяна предназначение на МАГАЗИН №1 с идентификатор 10135.2563.497.1.22 в АМБУЛАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІV-146, кв.47, /идентичен с ПИ 10135.2563.497 по КК на гр.Варна/ по плана на 21-ви м.р. гр.Варна и застроена площ 54.30 кв.м. ХІV-146 10135.2563.497 47 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №137, по плана на 21-ви м.р гр.Варна
31 25.2.2019 Гараж за две коли I-1486=390 10135.2564.390 12а гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
30 22.2.2019 Еднофамилна жилищна сграда ХIV-2740 10135.2552.5031 119 гр. Варна, ул. "Орхидея" №101А, по плана на "Изгрев"
29 21.2.2019 "Преустройство и промяна предназначение на търговски обект №4 с ид.№10135.2555.287.1.55 в обект за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия", находящ се в сграда, в УПИ II-1500"за жил. стр. и общ. обсл.", кв.18, 23 м.р. гр. Варна. II-1500 10135.2555.287 18 гр. Варна, УЛ.СТУДЕНТСКА №21, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
28 21.2.2019 "Промяна предназначение на офис-козметичен салон с идентификатор 10135.2556.201.1.29 в жилище" в жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-1 / ПИ с идентификатор 10135.2556.201 /, кв.621, 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" №16, ет.1, гр. Варна" XVII-1 10135.2556.201.1.29 621 гр. Варна, №16, ет.1, по плана на 5 - ти м.р.
27 20.2.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП № 893 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXV-974, кв.46 /ПИ с ид.№10135.2575.974/, по плана на кв.Виница, гр.Варна, ул."Мария Бацарова"№3 XXV-974 10135.2575.974 46 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Мария Бацарова"№3
26 20.2.2019 Жилищна сграда в УПИ XXII-6078, кв.195 СО "Траката" XXII-6078 10135.2623.6088 195 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №94А, по плана на СО "Траката"
25 20.2.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIX-221, кв.29 /ПИ с ид.№10135.2554.633/ по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №39, гр.Варна XIX-221 10135.2554.633 29 гр. Варна, УЛ.ДУБРОВНИК №39, по плана на 24-ти м.р.
24 19.2.2019 “Пристройка на вилна сграда с магазин за хранителни стоки – II-ри етап „ II-37 10135.2515.37 3 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №153, по плана на „Ален мак”,
23 13.2.2019 Преустройство и промяна на предназначение на работилница за обущари /идентификатор № 10135.2562.55.1.55/, находяща се в приземен и първи етажи, в жилищна сграда в УПИ ІІ-55, кв. 8, по плана на 19 м.р., жк „Чайка”, гр.Варна с административен адрес: жк „Чайка”, бл. 27, вх. Г в „Козметичен и фризьорски салон”. ІІ-55 10135.2562.55 8 гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.№27, вх.Г, по плана на жк "Чайка"
22 12.2.2019 Жилищна сграда XIV-446 10135.2515.3959 24 гр. Варна, ул. "Бартоломео Диас" №7, по плана на СО "Ален мак"
21 7.2.2019 Жилищна сграда - I-ви етап XXIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, ул. "Катя Папазова" №7, по плана на КК "Чайка"
20 7.2.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Еделвайс" № 7 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023), до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-738, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.476), по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс"№ 7а, гр. Варна VІІ-738 10135.2553.476 52 гр. Варна, №7А, Еделвайс, по плана на 25-ти м.р.
19 7.2.2019 Еднофамилна жилищна сграда I-2132 10135.2517.5308 106 гр. Варна, №308, по плана на "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
18 5.2.2019 Жилищна сграда IV-2328 10135.2563.91 3 гр. Варна, ул. "д-р Петър Скорчев" №15, по плана на Ж.К."Бриз-юг"
17 4.2.2019 Жилищна сграда XХVI-6139 "за жил. строителство" 10135.2520.7153 12 гр. Варна, ул. "Чудомир" №10, по плана на СО "Траката"
16 4.2.2019 Жилищна сграда XХVIII-6858 10135.2520.6858 12 гр. Варна, ул. "Чудомир" №14, по плана на СО "Траката"
15 4.2.2019 Жилищна сграда XVI-2426 10135.2517.2426 109 гр. Варна, ул. С.О. "Манастирски рид, БЧД 517-2" №426, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
14 25.1.2019 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на МАГАЗИН с ид.№10135.2557.89.1.23, находящ се в УПИ VI-9, кв.683 по плана на 2-ри м.р. гр. Варна с административен адрес ул. "Илинден" №7 в АПТЕКА с ид.№10135.2557.89.1.23 VI-9 10135.2557.89.1.23 683 гр. Варна, ул. "Илинден" №7, по плана на 2 м.р.
13 25.1.2019 Жилищна сграда и гараж III-3869 10135.2515.3869 63 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №40, по плана на СО "Ален мак"
12 23.1.2019 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор № 10135.2575.1413.3.17/, находящ се в приземен етаж в жилищна сграда в УПИ ХІІ-291 /ПИ № 10135.2575.1413/, кв. 37, по плана на кв. Виница, гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Борис ІІІ” № 44 в „Зала за хазартни игри и кафе - бар”. ХІІ-291 10135.2575.1413.3.17 37 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №44, по плана на кв. „Виница”
11 23.1.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 292, кв.67 /ПИ с ид.№10135.2723.292/, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна 292 10135.2723.292 67 гр. Варна, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна
10 22.1.2019 Вилна сграда 852 10135.2515.852 61 гр. Варна, ул. "Димитър Петров" №28, по плана на СО "Ален мак"
9 22.1.2019 Реконструкция и ремонт на покрив и подпокривно пространство на част от жилищна сграда /над ап.№9/ IХ-8 10135.2560.60 11а гр. Варна, ул. "Генерал Столетов" №16, по плана на 18-ти м.р.
8 21.1.2019 Промяна предназначение на кабинет и склад с идентификатор 10135.2575.958.4.13 в Жилище, находящ се в УПИ XI-723, кв.47, по плана на кв. Виница, идентичен с ПИ 10135.2575.958, по КК на гр. Варна с идентификатор №10135.2575.958.4.13 XI-723 10135.2575.958 47 гр. Варна, ул. "Ангел Главчев" №7, по плана на кв. Виница
7 21.1.2019 Двуетажна пристройка към съществуваща вилна сграда IX-590 10135.2517.5275 46 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №275, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
6 17.1.2019 Промяна предназначение и преустройство на част от канцеларии /офиси/с идентификатор 10135.2560.33.1.82, находящи се в жилищна сграда на ул. "Княз Николаевич" №8 в поземлен имот с идентификатор 10135.2560.33, кв.2 по плана на 18-ти м.р., гр. Варна в МАГАЗИНИ с идентификатори 10135.2560.33.1.83, 10135.2560.33.1.84, 10135.2560.33.1.85, 10135.2560.33.1.86"   10135.2560.33 2 гр. Варна, ул. "Княз Николаевич" №8, по плана на 18-ти м.р.
5 14.1.2019 Многофамилна жилищна сграда XXV-974 10135.2575.974 46 гр. Варна, ул. "Мария Бацарова" №3, по плана на кв. Виница
4 14.1.2019 ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС- I етап - блок №1 IV -11,12,1149,1150 10135.2028.17 65 гр. Варна, ул. "Овеч" №10, бл.1, по плана на кв. Виница
3 10.1.2019 Жилищна сграда 2169 10135.2515.2178 80 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №13, по плана на СО "Ален мак"
2 7.1.2019 Преустройство и промяна предназначение на магазин - офис в жилище   10135.2558.1.7.51   гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" №30, по плана на 6-ти м.р.
1 7.1.2019 Жилищна сграда XXII-94 "за жил. стр." 10135.2723.94 177 гр. Варна, ул. "Безмер" №20, по плана на СО "Ваялар"
137 21.12.2018 Жилищна сграда II-3285 10135.2515.3926 23 гр. Варна, ул. "Педро Кабрал" №3, по плана на СО "Ален мак"
136 18.12.2018 Преустройство и промяна предназначение на кафе-аперитив с идентификатор 10135.2575.1350.1.16 в две ателиета, в жилищна сграда №1 в УПИ XIV-1052, кв.50Б, ул. "Найден Райков" №2Б, кв. Виница, гр. Варна. XIV-1052 10135.2575.1350 50Б гр. Варна, ул. "Найден Райков" №2Б, по плана на кв. Виница
135 14.12.2018 Вилна сграда   10135.2571.202   гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №53, по плана на К.К. "Чайка"
134 14.12.2018 Жилищна сграда XIV-111 "за жил. стр." 10135.2551.2108 1 гр. Варна, ул. "Азалия" №138, по плана на ЖК "Изгрев"
133 13.12.2018 Канализационно отклонение 1139 10135.2526.236 25 гр. Варна, по плана на ЖК "Бриз"
132 13.12.2018 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.52.4.16 по КК на гр.Варна, от КАФЕ-БАР в ЖИЛИЩЕ с идентификатор 10135.2563.52.4.16, намиращ се в УПИ ІХ-1059, кв.1 по плана на ж.к."Бриз-юг" ІХ-1059 10135.2563.52 1 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
131 13.12.2018 Жилищна сграда IX-271 10135.2575.1583 34а гр. Варна, ул. "Корал" №6, по плана на кв. Виница
130 11.12.2018 Еднофамилна жилищна сграда XV-564 10135.2520.7205 160 гр. Варна, ул. "Илия Бешков" №6, по плана на СО "Траката"
129 11.12.2018 Многофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения XVI-63 10135.2575.1623 19 гр. Варна, ул. "Аладжа манастир" №7А, по плана на кв. Виница
128 7.12.2018 Две жилищни сгради и гаражи - 2 бр. 3517 10135.2552.4015, 10135.2552.4016   гр. Варна, ул. "Перуника" №3А, ул. "Перуника" №3 -за сграда 2, по плана на ЖК "Изгрев"
127 6.12.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1839 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХIII-648, кв.31(ПИ с ид.№10135.2571.861), /актуален ПИ с ид.№10135.2571.4690/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна ХХIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
126 6.12.2018 Жилищна сграда XLII-255, 4109 10135.2515.4117 19 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №5, по плана на СО "Ален мак"
125 6.12.2018 Жилищни сгради №1, №2 и №3; Първи етап - Жилищна сграда №3, Втори етап - Жилищна сграда №2, Трети етап - Жилищна сграда №1 XVII-122 10135.2575.222 22 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №67, по плана на кв. Виница
124 28.11.2018 Жилищна сграда V-5008 10135.2552.5081 70 гр. Варна, ул. "Маточина" №76, по плана на кв. "Изгрев"
123 26.11.2018 Жилищна сграда, сградно водопроводно и канализационно отклонения, XVII-961А 10135.2575.1891 2 гр. Варна, ул. "Св. Йоан Кръстител" №16, по плана на кв. Виница
122 26.11.2018 Вилна сграда и гараж 3654 10135.2723.178 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №67, по плана на СО "Траката"
121 26.11.2018 „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Телекомуникационна компания Варна" ЕАД в 18-ти м.р., от съществуваща шахта кш. 9 (ул. „Любен Каравелов" №77) и нов кабелен шкаф РШ1 (ул. „Любен Каравелов" № 60а) и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа до крайни потребители": РШ1 - бул. „Осми приморски полк" №128, ул. „Кап. Рончевски" №8, бул.„Княз Борис I" №101, №109, ул. „Княз Николаевич" №20-№22, №28, №30, №32, №36, №44, №50, №52, №25, №27, ул. „Л. Каравелов" №57А, №65, №67, №73, №75, №79, ул. „Ф. Каниц" №24-№26, №50В, №52Б, ул. „В. Друмев" №47В, №57, ул. „Т. Икономов" №1, №6-№8, №10А, №12-№14, №16, №7А-№9, №13, №15, №17, №19, №21А, ул. „Ген. Паренсов" №3А, №4, №8, ул. „Ген. Гурко" №13А, ул. „Ген. Столетов" №4-№6, №16, №9-№11, №15А, бул. „Чаталджа" №3А, №19В, №14, ул. „С. Радулов" №2, №4-6-№8, №12, №14, №16, №20, №22, №1, №11-13, №19-№21, ул. „Ц. Гинчев" №13, №17, №18-20, №22, №26, №28, ул. „Р. Блъсков" №5, №4, №6, №10, №12, №14, ул. „В. Кунчев" №3, №5, №4, №6, №10, №12, ул. „Д. Войников" №14, №1, №11, №29, №33, ул. „Н. Геров" №38, №48, №35, №37, №39, №41, №43, ул. „Морска сирена" №25, №24, №26, ул. „Конст. Фотинов" №10, №14, №18, №25, №27, ул. „Д-р. И. Богоров" №9 вх. В, вх. Д, ул. „Н. Михайловски" №3, №4, №18, ул. „Р. Попович" №5, №7-№9, №12, ул. „Лейт, Минков" №4, №8, №7, №9, ул. „Д. Чинтулов" №6, №8, №10”       гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
120 19.11.2018 Жилищна сграда VII-13, 13а 10135.2560.144 34 гр. Варна, ул. "Добри Войников" №29, по плана на 18-ти м.р.
119 19.11.2018 Двуетажна, еднофамилна жилищна сграда XVI-415 10135.2564.415 25 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №63, по плана на "Вилна зона"
118 15.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда, с допълващо застрояване - гараж и ограда I-6087 10135.2520.7074 10 гр. Варна, ул. "Никола Танев" №36, по плана на СО "Траката"
117 15.11.2018 Вилна сграда и гараж. Надстройка - ателие на съществуващ гараж към вилна сграда и остъкляване на съществуващ балкон   10135.2515.3627 15 гр. Варна, ул. "Джеймс Кук" №11, по плана на СО "Ален мак"
116 9.11.2018 Жилищна сграда XVIII-179 10135.2522.179 20 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №179, по плана на СО "Акчелар"
115 9.11.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5А пред УПИ ХХІІІ-259, кв.46 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.483/, захранен от трафопост /ТП/ № 1686, до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХV-267 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1751/, кв.46, по плана на 21 м.р., гр.Варна     46 гр. Варна, ул. 21-ви м.р, по плана на 21-ви м.р.
114 6.11.2018 Вилна сграда и гараж 1839 10135.2520.1839 130 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №1, по плана на СО "Траката"
113 30.10.2018 Жилищна сграда с гараж и масивни огради с височина до 2.20 м.л. по вътрешните регулационни линии II-3 10135.2575.42 17 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №4, по плана на кв. Виница
112 30.10.2018 Авторемонтна и складова база за автомобилни части V-2095 "автоцентър за дейности с ИУМПС, автосервиз и склад" 10135.2551.2112 106 гр. Варна, ул. "Азалия" №60, по плана на кв. Изгрев
111 24.10.2018 Жилищна сграда на два етажа I-2890 10135.2559.59 20 гр. Варна, №12, по плана на 17-ти м.р.
110 24.10.2018 Жилищна сграда VI-5007 10135.2552.5080 70 гр. Варна, ул. "Маточина" №76А, по плана на ЖК "Изгрев"
109 24.10.2018 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НЕЖИЛИЩНА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА /гараж и две избени помещения/ В АТЕЛИЕ за индивидуална и творческа дейност. IV-д. 10135.2575.913 58 гр. Варна, ул. "Константин Илиев" №8, по плана на кв. Виница
108 24.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда XIV-2889 10135.2552.2706 144 гр. Варна, ул. "Латинка" №97А, по плана на ЖК "Изгрев"
107 24.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда ХХХ-861 10135.2510.861 66 гр. Варна, ул. "Белун" №2, по плана на СО "Добрева чешма"
106 24.10.2018 „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАЖ №1 ( Ид. № 10135.2575.1011.5.1) В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ХХVI-761, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, на ул. „Цар Борис III” № 20“ ХХVI-761 10135.2575.1011.5.1 45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
105 19.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда с ограда разположена изцяло в имота на възложителя LX-71, 4116 10135.2623.6130 211 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №130, по плана на СО "Горна Трака"
104 19.10.2018 Вилна сграда 550 10135.2510.550   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
103 17.10.2018 Промяна предназначение на ОФИС №1(с идентификатор 10135.2526.2457.2.27), находящ се в жилищна сграда на кота +2.85 в УПИ ХХVІ-167,1553, кв.5 по плана на ж.к."Бриз" в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ХХVІ-167,1553 10135.2526.2457 5 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
102 10.10.2018 "Допълващо застрояване - гараж - I-ви етап" XХVII-115 10135.2575.1757 20 гр. Варна, ул. "Горска" №8, по плана на кв. Виница
101 8.10.2018 Жилищна сграда XLVII-1084 10135.2623.6092 207 гр. Варна, ул. "Безмер" №37, по плана на СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар"
100 5.10.2018 Жилищна сграда с гараж VII-1176 10135.2512.1176 14 гр. Варна, ул. "Юпитер" №39, по плана на СО "Перчемлията"
99 3.10.2018 Жилищна сграда с апартаменти и медицински център XVIII-400, 401 10135.2575.2031 37 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №48, по плана на кв. Виница
98 3.10.2018 Преустройство на "тавански етаж", находящ се в жилищна сграда на ул. "Железни врата" №33, УПИ Х-3298, кв.19, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна в два апартамента Х-3298   19 гр. Варна, ул. "Железни врата" №33, по плана на 24-ти м.р.
97 1.10.2018 „Изграждане на тръбна мрежа на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД и "ЦИФРОВА КОРПОРАЦИЯ" ООД от съществуваща шахта ш.4 на кръстовище бул.“Осми Приморски полк“ и бул.“Чаталджа“ и изтегляне на оптичен кабел в нея от РШ1 (ул. Ген. Столетов бл. 49), РШ2 (бул. "Чаталджа" №49, вх.В), РШ3 (ул. "Цар Асен" №43) до адреси във втори микрорайон, гр.Варна РШ1 - (ул. Ген. Столетов бл. 49) – бул.Чаталджа 35; ул. Ген. Столетов 37, бл. 35, 45, 47; ул. Ген. Скобелев 44, 48, 50, 58; ул. Ген. Гурко от бл. 31 до бл. 37, МУ Варна; ул.Ген. Паренсов от № 21 до № 25, бл. 28, 27, 30; ул. Марин Дринов 62, 66, 68, 48; бул. Осми Приморски полк бл. 95, бл. 105, бл.107; РШ2 - (бул.Чаталджа 49, вх.В) - бул.Чаталджа бл. 49, № 83, № 87, 67, 69, 81, 85, 89; ул. Ген. Колев 76, 68, 68б, 68а, 70, 72,74,; ул. Ген. Столетов 67, от 77 до 85, 68, 82, 65, 49, 84-86, 90, 92; ул. Ген. Скобелев бл. 65, бл. 66, бл.84, от 81 до 89, 67, 82, 86, 88; ул. Ген. Гурко 43, 51, 64, от 80 до 86, 47, 53, 88; ул. Ген. Паренсов 35, 39, 44, 42, 46, 50; ул. Ген. Киселов 13, 15, 19, 21, 25, 17, 23, 27; РШ3 - (ул.Цар Асен 43) - бул. Осми Приморски полк 91, 93; ул. Иван Аксаков 17, 21/23, 46, 48, 51, 63, 65, 69, 19, 27, 31, 32, 33-35, 37, 39, 42-44, 47, 53, 71; ул. Ген. Цимерман 4, 10, 11, 17, 19, 27, 33, 35, от 26 до 30, 36, 42, 48, 55,3, 5, 9, 6, 8, 12, 23-25, 18-20, 22, 24, 38-40, 44, 49, 50, 51, 52, 56, 57; ул. Ген. Колев 60а, 64, 60, 66; бул. Цар Освободител 76, 60, 30, ул. Ген. Киселов 5, 7, 8, 3, 10, 11, 12; ул.Цар Асен 46, 48, 43; ул. Марин Дринов 51, 43, 45, 53, 56; ул. Ген. Столипин от 3 до 13, 17, 23 24, от 51 до 57, от 50 до 58.”   10135.2557   гр. Варна, по плана на 2-ри м.р.
96 25.9.2018 Водопроводно отклонение за ПИ №996, УПИ ХХХVIII-13856, кв.54, по плана на Вилна зона, ул.30-та №21, гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2564.996 ХХХVIII-13856 10135.2564.996 54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
95 25.9.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 988, УПИ I-13855, кв.54 по плана на "Вилна зона", ул.30-та №23, гр.Варна ПИ с ид.№10135.2564.988 I-13855 10135.2564.988 54 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.30-ТА №23, по плана на Вилна зона
94 25.9.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 987, по плана на Вилна зона , ул.30-та №25 987 10135.2564.987 54 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "30-та" №25, по плана на Вилна зона
93 19.9.2018 Автосервиз - първи етап от Жилищна сграда с автосервиз XII-2122"за жил. стр" 10135.2552.2122 238 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
92 19.9.2018 Промяна предназначението на гараж №3, находящ се в партера на жилищна сграда на ул. "Нидерле" №2, УПИ XIII-5, 6; кв.41, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, в МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. XIII-5, 6 10135.2560.236 41 гр. Варна, ул. "Нидерле" №2, по плана на 18-ти м.р.
91 19.9.2018 Масивна жилищна сграда 340 10135.2508.340   гр. Варна, ул. "Димитър Димитров" №21, по плана на "Сотира"
90 17.9.2018 Жилищна сграда II-2544 10135.2555.254 4 гр. Варна, ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" №7, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ"
89 17.9.2018 Жилищна сграда III-3320 10135.2555.261 4 гр. Варна, ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" №5, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ"
88 17.9.2018 Жилищна сграда VIII-448 10135.2571.232 30 гр. Варна, ул. "Янко Славчев" №52А, по плана на КК "Чайка"
87 17.9.2018 Промяна на предназначение на складово помещение № 3 /идентификатор № 10135.2559.206.1.15/, находящо се на 6 етаж, в жилищна сграда в УПИ ІІ-6422, 6423, кв. 30, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Мадара” № 20-а в апартамент. УПИ ІІ-6422, 6423 № 10135.2559.206.1.15 30 гр. Варна, ул. "Мадара" №20а, по плана на 17 м.р.
86 12.9.2018 Промяна предназначение на склад №4, с идентификатор №10135.2552.2416.2.16, находящ се в жилищна сграда 2 в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2416, по плана на жк „Изгрев”, в „АПАРТАМЕНТ №13 ” 10135.2552.2416 10135.2552.2416   №Варна, Ж.К. "Изгрев" бл.Б ет.4, по плана на кв."Изгрев"
85 10.9.2018 "Жилищна сграда, ограда и подпорни стени" XI-4998 10135.2517.4998 135 гр. Варна, ул. ул. "СО "Манастирски рид, БЧД 517-4" №998, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
84 4.9.2018 Еднофамилна, жилищна сграда III-6968 10135.2520.7144 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №12, по плана на СО "Траката"
83 4.9.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-6968 10135.2520.7145 158 гр. Варна, ул. "Матей Граматиков" №59, по плана на СО "Траката"
82 29.8.2018 Жилищна сграда 94=728 10135.2522.728   гр. Варна, №728, по плана на "Акчелар" /Руски окопи/
81 29.8.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2021 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XV-480, кв.33 /ПИ с ид.№10135.2515.480/, по плана на СО "Ален мак" XV-480 10135.2515.480 33 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
80 24.8.2018 Жилищна сграда I-726 10135.2508.726 38 гр. Варна, ул. "Проф. Ал. Рождественски" №2, по плана на СО "Сотира"
79 22.8.2018 Еднофамилна жилищна сграда XLV-771 10135.2517.5317 60 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №317, по плана на С.О. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
78 22.8.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ТП № 1064 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2508.685 /идентичен с УПИ І-685, кв.33/, по плана на местност "Сотира", гр.Варна І-685 10135.2508.685 33 гр. Варна, С.О.СОТИРА №685
77 22.8.2018 Водопроводно отклонение за УПИ V-322, 328, кв.28, по плана на СО "Виница - Север", гр.Варна V-322, 328   28 гр. Варна, по плана на СО "Виница - Север",
76 20.8.2018 Промяна предназначение на магазин №6 с идентификатор №10135.2555.98.7.30, находящ се в сграда №7, УПИ II-1068, кв. 22, по плана на 23 микрорайон, ул. "Народен юмрук" №3, вх. Б, ет.1, гр. Варна в "ОФИС" с идентификатор 10135.2555.98.7.30 II-1068 10135.2555.98.7.30 22 гр. Варна, ул. "Народен юмрук" №3, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
75 16.8.2018 Жилищна сграда на два етажа и полуподземен етаж с два гаража ХХ-1545 10135.2564.352 16 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "12-та" №12, по плана на ВЗ "Траката"
74 14.8.2018 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БТКП № 1128 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV - 111, /ПИ 10135. 2554.507/, кв. 11, ул. "Подвис", гр. Варна" ІV - 111 10135.2554.507 11 гр. Варна, ул. Подвис, по плана на 25 м.р.
73 14.8.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХIII-607, кв.20 (ПИ с ид.№10135.2554.607), ул."Емануил Манолов" №33, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна ХIII-607 10135.2554.607 20 гр. Варна, УЛ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ №33, по плана на 24-ти м.р.
72 14.8.2018 Жилищна сграда II-557 10135.2723.1155 105 гр. Варна, ул. "Данаил Дечев" №34, по плана на СО "Ваялар"
71 14.8.2018 Преустройство и промяна предназначение на два броя тавански помещения №1 и №6 в жилище с идентификатор 10135.2560.7.11.20, находящи се в жилищна сграда с ид. 10135.2560.7.11 с административен адрес: гр. Варна ул. "Княз Николай Николаевич" №23, вх.В, ет.4 по плана на кв.7, 18-ти м.р.   10135.2560.7.11 7 гр. Варна, ул. "Княз Николаевич" №23, вх. В, ет.4, ап.7, по плана на 18-ти м.р.
70 30.7.2018 Жилищна сграда 1983 10135.2517.1983 55 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №983, по плана на "Манастирски рид"
69 30.7.2018 “Вилна сграда „ 665 10135.2520.665 131 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №17, по плана на "Траката"
68 23.7.2018 Жилищна сграда XVIII-741 10135.2526.741 47 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №27, по плана на "Свети Никола"
67 13.7.2018 Жилищна сграда III-43 10135.2509.43 18 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №43, по плана на "Телевизионна кула"
66 6.7.2018 Жилищна сграда 1977 10135.2520.1977 127 гр. Варна, ул. "Николай Райнов" №27, по плана на СО "Траката"
65 6.7.2018 Жилищна сграда 720 10135.2510.720 62 гр. Варна, ул. "Аврора" №3, по плана на СО "Добрева чешма"
64 2.7.2018 Етапно строителство на жилищна сграда - I-ви етап XV-1147 10135.2526.1147 7 гр. Варна, ул. "арх. Манол Йорданов" №65, по плана на "Свети Никола"
63 2.7.2018 "Жилищна сграда и ограда" V-6792 10135.2520.6792 160 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №27, по плана на СО "Траката"
62 22.6.2018 Пристройка и надстройка към вилна сграда VIII-1063 10135.2564.1156 60 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.28-МА №14, по плана на "Вилна зона"
61 22.6.2018 Жилищна сграда XXVIII-1123 10135.2575.1751. гр. Варна, ул. "Св. Йоан Кръстител" №26, по плана на кв. Виница
60 20.6.2018 Вилна сграда 51 10135.2509.51   гр. Варна, №51, по плана на СО "Телевизионна кула"
59 20.6.2018 Жилищна сграда 295 10135.2510.295 30 гр. Варна, ул. "Лада" №23, по плана на СО "Добрева чешма"
58 14.6.2018 Жилищна сграда - I-ви етап XXXVII-2280 10135.2526.2280 36 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №79, по плана на "Свети Никола"
57 6.6.2018 Водопроводно отклонение за жилищна сграда 3020 10135.2515.3020 15 гр. Варна, ул. "Робърт Скот" №11, по плана на СО "Ален мак"
56 6.6.2018 Ваканционна сграда 3020 10135.2515.3020 15 гр. Варна, ул. "Робърт Скот" №11, по плана на СО "Ален мак"
55 5.6.2018 Преустройство и пристройка към съществуваща /търпима/ жилищна сграда ХIV-240 "за жил. стр." 10135.2520.7179 85 гр. Варна, ул. "Фани Мутафова" №5, по плана на СО "Траката"
54 1.6.2018 “Двуетажна вилна сграда с разположен двоен гараж на приземният етаж„ II-2622 10135.2526.1830 6 гр. Варна, ул. "арх. Ангел Леонкев" №10, по плана на "Свети Никола"
53 31.5.2018 Жилищна сграда, басейн до 100 куб. м., ажурна ограда с плътна част 0.6 м. към улицата на северозапад - по регулационната граница и плътна ограда с височина до 2.20 м. към североизточната и към част от югоизточната граница на имота разположени изцяло в УПИ I-138, кв. 19, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №138. I-138 10135.2522.138 19 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №138, по плана на СО "Акчелар"
52 31.5.2018 Жилищна сграда Х-181   48 гр. Варна, ул. ул. "Хан Аспарух" №7, по плана на с. Каменар
51 31.5.2018 Реконструкция, надстройка, пристройка и допълващо застрояване на сезонна постройка X-1042 10135.2526.1042 33 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №37, по плана на СО "Свети Никола"
50 31.5.2018 Вилна сграда 762 10135.2515.762 55 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №70, по плана на СО "Ален мак"
49 31.5.2018 Обединение и смяна предназначение на Ателие за творческа дейност с идентификатор 10135.2563.1803.1.81 и ОФИС с идентификатор 10135.2563.1803.1.89 в АПАРТАМЕНТ, находящи се в жилищна сграда в УПИ I-130, кв.49, /идентичен с ПИ 10135.2563.1803 по КК на гр. Варна/, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна I-130, 10135.2563.1803 49 гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №49-А ет.1, по плана на 21-ви м.р.
48 23.5.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 /електрозахранен от ТП№1888/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-3468, кв.20 /ПИ с ид.№10135.2515.3468/ по плана на СО "Ален мак", гр.Варна IV-3468, 10135.2515.3468/ 20 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
47 23.5.2018 Жилищна сграда XXIII-2254, 2594 10135.2526.461 32 гр. Варна, ул. "Петър Слабаков" №22, по плана на Ж.К."Бриз"
46 21.5.2018 „ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДИ, като допълващо застрояване" XLIX -174, 343 10135.2563.1828 43 по плана на 21-ви м.р.
45 18.5.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-658 10135.2723.658 74 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №45, по плана на СО "Ваялар"
44 18.5.2018 Жилищна сграда XXII-670 10135.2564.1667 37 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "22-ра" №9 №9, по плана на "Вилна зона"
43 18.5.2018 Жилищна сграда с гараж XVII-1939 10135.2563.527 44 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №2, по плана на 21-ви м.р.
42 17.5.2018 Преустройство и промяна предназначение на част от БИСТРО В МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИКА ХХI-23 10135.2556.132 619 гр. Варна, ул. "Брегалница" №34, по плана на 5-ти м.р.
41 16.5.2018 Пристройка и надстройка на съществуваща сезонна постройка   10135.2509.75 16 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №75, по плана на СО "Телевизионна кула"
40 16.5.2018 Жилищна сграда с гараж и басейн до 100 куб. м. XLII-1788 10135.2563.1788 18 гр. Варна, ул. "Стоян Бъчваров" №6, по плана на Ж.К. "Бриз"
39 9.5.2018 Вилна сграда с водопроводно и битово канализационни отклонения 288 10135.2723.288 71 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №19, по плана на СО "Ваялар"
38 8.5.2018 Преустройство и реконструкция на подпокривно пространство на жилищна сграда XXI-2151 10135.2520.2151 150 по плана на "Вилна зона"
37 27.4.2018 Жилищна сграда, гараж и подпорни стени XL-876 10135.2522.1136 6 гр. Варна, №136, по плана на СО "Акчелар"
36 24.4.2018 Жилищна сграда 297 10135.2520.7124 13 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №008, по плана на С.О."Траката-разширение"
35 24.4.2018 Вилна сграда XVII-1154 10135.2564.939 50 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "16-та" №12, по плана на "Вилна зона"
34 24.4.2018 Водопроводно отклонение за жилищна сграда XVII-1154 10135.2564.939 50 по плана на "Вилна зона"
33 16.4.2018 Жиищна сграда 3987 10135.2517.3987 85 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-3" №987, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
32 16.4.2018 Еднофамилна жилищна сграда IX-1147 10135.2564.755 41 гр. Варна, ул. бул. "Княз Борис I" №289, по плана на "Вилна зона"
31 5.4.2018 Жилищна сграда 498 10135.2571.348 19 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №39, по плана на КК "Чайка"
30 5.4.2018 Преустройство на АПАРТАМЕНТ №11 и таванско помещение с идентификатори 10135.2564.434.1.11, 10135.2564.434.1.12 и пристройка на зимна градина, находящи се във вилна сграда XVII-2778 10135.2564.434 21 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.11-ТА №8, по плана на Вилна зона
29 4.4.2018 Преустройство на еднофамилна, вилна сграда - първи етап VIII-1511а 10135.2566.96 1 гр. Варна, ул. "Сандрово" №11, по плана на м-ст "Старите лозя"
28 30.3.2018 “Жилищна сграда „ 460 10135.2520.460 162 гр. Варна, ул. ул. "Параскев Пиперов" №27, по плана на СО "Траката"
27 29.3.2018 Гараж за градинска техника III-1010 10135.2001.10-допълващо застрояване 62 гр. Варна, ул. "Свети Прокопий Варненски" №61Г, по плана на Виница
26 29.3.2018 "Еднофамилна жилищна сграда с ограда разположена изцяло в имота на възложителя" LXII-70 10135.2623.70 211 гр. Варна, ул. ул. "Св. Климент Охридски" №134, по плана на СО "Горна Трака"
25 23.3.2018 Офис сграда с производство на електронни модули ХХV-1902 "за офис сграда с производство на електронни модули" 10135.2552.1902 238 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
24 16.3.2018 Жилищна сграда VI-1047 10135.2723.1208 66 гр. Варна, ул. "Българка" №7, по плана на СО "Ваялар"
23 16.3.2018 Банков офис на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, представляващ преустройство и промяна предназначението I-2955 10135.2555.216 26 гр. Варна, ул. "Дружба" №20, по плана на 23-ТИ М.Р.
22 16.3.2018 Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда XIV-1495a 10135.2564.335 12 гр. Варна, ул. бул. "Княз Борис I" №235, по плана на ВЗ "Траката"
21 14.3.2018 Преустройство и промяна на предназначението на "търговски обекти 2.14 с ид. 10135.2558.149.1.25; 2.16 с ид. 10135.2558.149.1.26; 2.18 с ид. 10135.2558.149.1.27; 2.20 с ид. 10135.2558.149.1.28; 2.22 с ид. 10135.2558.149.1.29; 2.24 с ид. 10135.2558.149.1.30; 2.26 с ид. 10135.2558.149.1.31 и 2.28 с ид. 10135.2558.149.1.32, във "ФИТНЕС ЦЕНТЪР", УПИ III-1 "за обществено обслужване" 10135.2558.149 660 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №115, по плана на 6-ти м.р.
20 13.3.2018 Двуфамилна жилищна сграда /тип "близнак"/ 313 10135.2052.318   гр. Варна, ул. ул. "Съби Великов" №3, по плана на "Виница-север"
19 19.2.2018 Промяна предназначение на МАГАЗИН с идентификатор №10135.2552.2183.1.2, находящ се в жилищна сграда в УПИ I-"за озел.", кв.6, по плана на "Жилищна група западно от ВМИ" с идентификатор №10135.2552.2183, ул. "Мир" №89, гр. Варна, в "АВТОСЕРВИЗ". I-"за озел." 10135.2552.2183 6 гр. Варна, ул. "Мир" №89, по плана на "Жилищна група западно от ВМИ"
18 19.2.2018 Офис сграда с водопроводно и битово канализационни отклонения ХХII-167, "1553 "за общ. обслужване" 10135.2526.2459 13 гр. Варна, ул. "Преслав Петров" №9, по плана на ЖК "Бриз"
17 13.2.2018 Жилищна сграда с магазин ХІІ-291 10135.2575.1413 37 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №44, по плана на кв. Виница
16 7.2.2018 Преустройство и промяна на предназначение на СКЛАД с идентификатор №10135.2552.3876.1.30, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор №10135.2552.3876, по плана на ЖК « Изгрев» гр. Варна, в «Апартамент №26»   10135.2552.3876   гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
15 2.2.2018 Жилищна сграда XII-5042 10135.2517.5042 135 гр. Варна, №042, по плана на "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
14 2.2.2018 Магазин за плодове и зеленчуци V-418 10135.2575.1802 44 гр. Варна, по плана на кв. Виница
13 26.1.2018 Жилищна сграда, ХІІІ-3900 10135.2515.4104 29 гр. Варна, ул. ул. "Жак Ив Кусто" №4, по плана на СО "Ален мак"
12 26.1.2018 Жилищна сграда ХІІ-3899 10135.2515.4105 29 гр. Варна, ул. ул. "Вилхелм Баренц" №5, по плана на СО "Ален мак"
11 26.1.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-909 10135.2515.3946 58 гр. Варна, ул. "Никола Вълканов" №4, по плана на СО "Ален мак"
10 25.1.2018 Бистро с идентификатор 10135.2559.61.1.22, представляващо промяна на предназначение и преустройство на гараж № 1 / идентификатор № 10135.2559.61.1.10 /, склад в сутеренен етаж / част от идентификатор №10135.2559.61.1.11 /, двоен гараж № 2 / част от идентификатор №10135.2559.61.1.11 / и част от двоен гараж № 3 / част от идентификатор № 10135.2559.61.1.11 / и приобщаването му към съществуващо бистро с идентификатор № 10135.2559.61.1.9 III – 2892 10135.2559.61 20 гр. Варна, ул. "Мадара" №23, по плана на 17-ти м.р.
9 25.1.2018 Жилищна сграда с магазин ХХVI-167, 1553 10135.2526.2457 5 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №202, по плана на Ж.К. "Бриз"
8 25.1.2018 Преустройство и промяна на предназначението на "Склад за търговия на едро с готови лекарствени средства" с идентификатор №10135.2554.142.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор №10135.2554.142, кв.31, 24-ти м.р., ул. "Железни врата" №42, гр. Варна, в "снек бар".   10135.2554.142 31 гр. Варна, ул. "Железни врата" №42, по плана на 24-ти м.р.
7 22.1.2018 “Вилна сграда „ 977 10135.2517.977   гр. Варна, ул. СО Манастирски рид, БЧД-517 №977, по плана на СО „Бялата чешма и Дъбравата”
6 22.1.2018 Комплекс жилищни сгради XIV-198 10135.2526.198 14 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №8, по плана на ЖК "Бриз"
5 19.1.2018 Жилищна сграда и ограда XXIII-971 10135.2526.971 53 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №13, по плана на кв. "Свети Никола"
4 19.1.2018 Жилищна сграда и гараж XXII-2884 10135.2526.2432 36 гр. Варна, ул. "арх. Евгени Дякович" №64 №64, по плана на кв. "Свети Никола"
3 19.1.2018 Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда 2238 10135.2517.2717. 45 гр. Варна, по плана на С.О. "Манастирски рид"
2 19.1.2018 Ателие с жилище   10135.2571.1253 32 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №28, по плана на КК "Чайка"
1 8.1.2018 "АМБУЛАТОРИЯ за ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА за ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ по ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -представляваща промяна предназначение, на апартамент №2, находящ се на втори етаж в жилищна сграда" XI-11 10135.2557.51 676 гр. Варна, ул. "Генерал Скобелев" №86, по плана на 2-ри м.р
153 20.12.2017 Жилищна сграда XIV-688 10135.2515.688 40 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №10, по плана на СО "Ален мак"
152 18.12.2017 Жилищна сграда IX-1556 10135.2564.134 7 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.3-ТА №23, по плана на "Вилна зона"
151 11.12.2017 Промяна предназначение на два броя гаражи с идентификатори 10135.2526.686.1.5 и 10135.2526.686.1.6 в ПРОЕКТАНСКО АТЕЛИЕ с идентификатор 10135.2526.686.1.11, находящо се в жилищна сграда в ПИ 1708, кв.52, по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна. 1708 10135.2526.686 52 по плана на "Свети Никола"
150 11.12.2017 Жилищна сграда и сградни отклонения: водопроводно канализационно /за битова канализация/ и канализационно /за дъждовна канализация/, гр. Варна. I-685 10135.2508.685 33 гр. Варна, ул. "Мир" №114, по плана на СО "Сотира"
149 11.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда 2160 10135.2517.3992   гр. Варна, ул. СО "Бялата чешма и Дъбравата" 2 №160, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
148 8.12.2017 Жилищна сграда с гараж III-1539 10135.2526.1833 52 гр. Варна, УЛ.АРХ.СТЕФАН ВЕНЕДИКТ ПОПОВ №61, по плана на "Свети Никола"
147 8.12.2017 Жилищна сграда XIX-2710=1410 10135.2526.1782 51 гр. Варна, ул. ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №41, по плана на "Свети Никола"
146 5.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда - I-ви етап VI-1601 10135.2564.53 10 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "4-та" №35, по плана на "Вилна зона"
145 30.11.2017 Жилищна сграда IV-1058 10135.2522.1058 14 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-1" №058, по плана на СО "Акчелар"
144 30.11.2017 Многофамилна жилищна сграда с гаражи и паркинг VII-493 10135.2508.1394 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №6, по плана на СО "Сотира"
143 29.11.2017 Преустройство и промяна на предназначение на част от сграда с обществено предназначение с идентификатор 10135.2552.3927.1 в ЖИЛИЩНА ЧАСТ - находящ се в УПИ IX ( ид.10135.2552.3927), кв.6 по плана на “ Жилищна група западно от болничен комплекс ” , гр. Варна, с административен адрес: ул. “ Мир ” №75, гр. Варна. IX 10135.2552.3927 6 гр. Варна, ул. "Мир" №75, по плана на “ жилищна група западно от болничен комплекс ”
142 27.11.2017 Сградно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф пред УПИ ХVI-288 /електрозахранен от трафопост ТП №1765/ до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2563.208 /УПИ VI-15, кв.34/, по плана на 21 м.р., гр.Варна. VI-15 10135.2563.208 34 по плана на 21-ви м.р.
141 27.11.2017 Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване VI-6089 10135.2520.6089 112 гр. Варна, ул. "Георги Божков" №5, по плана на СО "Траката"
140 15.11.2017 Надстройка на жилищна сграда XVI-887 10135.2553.333 48 гр. Варна, ул. "Карамфил" №26, по плана на 25-ти м.р.
139 14.11.2017 Едноетажна вилна сграда XVI-3268 10135.2520.3268 12 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №3, по плана на СО "Траката"
138 14.11.2017 Едноетажна жилищна сграда с мансарден етаж ХІІ-589 10135.2520.589 166 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №24, по плана на "Траката"
137 9.11.2017 Многофамилна жилищна сграда І-51 10135.2575.1612 19 гр. Варна, ул. "Горска" №6, по плана на „Виница“
136 9.11.2017 Вилна сграда XII-1510л 10135.2566.6509 2 гр. Варна, ул. "Сандрово" №26, по плана на СО "Старите лозя"
135 6.11.2017 Жилищна сграда XXIII-314 10135.2052.314 47 гр. Варна, ул. "Албена" №37, по плана на СО " Виница север"
134 30.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от Трафопост /ТП/ №461 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред УПИ IV-782, кв.37а /идентичен с ПИ 10135.2553.782/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" №33 IV-782 10135.2553.782 37а гр. Варна, ул. "Роза" №33, по плана на 25-ти м.р.
133 30.10.2017 Жилищна сграда 1409 10135.2723.177 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №69, по плана на "Траката"
132 27.10.2017 Преустройство и промяна на предназначението на магазин с идентификатор 10135.2562.206.2.16 и "обект за спортни и развлекателни дейности с идентификатор 10135.2562.206.2.15 в "амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина" с идентификатор 10135.2562.206.2.18, находящи се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ II-2650, кв.28, /идентификатор 10135.2562.206/, по плана на 19-ти м.р., ЖК "Чайка" бл.201, ет.1, гр. Варна. II-2650 10135.2562.206 28 гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.201, ет.1, по плана на 19-ти
131 25.10.2017 Гараж I-773 10135.2723.1192 /10135.2723.773/ 89 гр. Варна, по плана на С.О. "Ваялар"
130 23.10.2017 Жилищна сграда - I-ви етап ХХI-873 10135.2526.345 5 гр. Варна, ул. "Преслав Петров" №32, по плана на ЖК "Бриз"
129 23.10.2017 Водопроводно отклонение   10135.2526.345   по плана на ЖК "Бриз"
128 20.10.2017 Пристройка и надстройка на едноетажна масивна сграда   10135.2522.925   гр. Варна, №925, по плана на с.о”Акчелар”
127 19.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6А пред ПИ 10135.2515.824 /електрозахранен от ТП №1501/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ Х-3488, кв.49 /ПИ с ид. №10135.2515.3488/, по плана на СО "Ален мак". Х-3488 10135.2515.3488 49 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак".
126 19.10.2017 Еднофамилна жилищна сграда 878 10135.2623.878 172/стар 193/ гр. Варна, №49, по плана на СО "Горна Трака"
125 19.10.2017 Жилищна сграда XXVIII-2149 10135.2520.7228 152 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №131, по плана на СО "Траката"
124 16.10.2017 Еднофамилна жилищна сграда 5622 10135.2520.7196 157 ул. "Васил Стоилов" №68, по плана на СО "Траката"
123 11.10.2017 Пристройка - Гараж, към вилна сграда   10135.2520.1727 99 ул. "Веселин Ханчев" №4, по плана на СО "Траката"
122 11.10.2017 Вилна сграда 1727 10135.2723.640 99 гр. Варна, ул. "Веселин Ханчев" №4, по плана на "Траката"
121 11.10.2017 Гараж XII-18 10135.2508.18 2 гр. Варна, по плана на "Сотира"
120 4.10.2017 Преустройство и промяна на предназначение на магазин с идентификатор №10135.2552.3876.1.28, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор №10135.2552.3876, по плана на кв. Изгрев гр. Варна, в «Апартамент»   10135.2552.3876   гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
119 4.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.2564.128 /електрозахранен от ТП №1991/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IX-1556, кв.7 /ПИ с ид. №10135.2564.134/, по плана на "Вилна зона", гр. Варна. IX-1556 10135.2564.128 7 по плана на "Вилна зона"
118 2.10.2017 Вилна сграда 463 10135.2512.463   гр. Варна, ул. "Марс" №34, по плана на "Перчемлията"
117 2.10.2017 Вилна сграда 384 10135.2512.384   гр. Варна, ул. "Марс" №65, по плана на "Перчемлията"
116 2.10.2017 Жилищна сграда 1586 10135.2517.1586 85 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №586, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
115 27.9.2017 Еднофамилна, вилна сграда и допълващо застрояване: Постройка за отоплителни материали и инвентар - I етап XXV-1119 10135.2564.1119 58 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "27-ма" №6, по плана на "Вилна зона"
114 27.9.2017 Жилищна сграда XVI-1891 10135.2552.1891 234 гр. Варна, ул. "Латинка" №99, по плана на ЖК "Изгрев"
113 25.9.2017 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в УПИ II-2544 и III-3320, кв.4, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна. УПИ II-2544 и III-3320 10135.2555.254 и 10135.2555.261 4 гр. Варна, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ
112 21.9.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от ТП №2064 до електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2723.328 /ид. ПИ 328, кв.75 и кв.76/, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна. 328 10135.2723.328 75 и 76 по плана на СО "Ваялар"
111 20.9.2017 Жилищна сграда XI-1383 10135.2526.1049 19 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №141А, по плана на "Свети Никола"
110 20.9.2017 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, представляващ промяна предназначение на офис с ид. 10135.2560.146.3.24, находяща се в партера на жилищна сграда в УПИ VIII-2560.146=14, кв.34, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна. VIII-2560.146=14 10135.2560.146.3.24 34 №29Б ет.1 обект 1, по плана на 18-ти м.р.
109 18.9.2017 Жилищна сграда 2135 10135.2517.1781 76 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №781, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
108 18.9.2017 “Жилищна сграда „ ХІХ-387 10135.2522.264 23 гр. Варна, С.О.АКЧЕЛАР 522 №264, по плана на ”Акчелар”,
107 18.9.2017 Жилищна сграда с надстройка /мансардно ниво/ 2225=2109/стар№/ 10135.2517.3988   гр. Варна, ул. С.О."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата 517-3" №988, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
106 18.9.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ кабелен шкаф пред ПИ с ид.10135.2564.1265 /електрозахранен от ТП №2056/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XVI-415, кв.25 /ПИ с ид.№10135.2564.415/, по плана на Вилна зона, гр. Варна. XVI-415 10135.2564.415 24 по плана на Вилна зона
105 11.9.2017 Еднофамилна вилна сграда 329 10135.2509.329 19 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №329, по плана на СО "Телевизионна кула"
104 11.9.2017 “Масивна жилищна сграда на един етаж с частични маза „ с идентификатор 10135.2052.37.1 37 10135.2052.37   ул. "Ахат" №16, по плана на СО „Виница-север” /местност „Розмарин”/
103 7.9.2017 "Промяна предназначение на АТЕЛИЕ А0 /Ид. №10135.2575.1123.4.1/ в жилище /апартамент/ А0, в жилищна сграда, находяща се в УПИ III-854, кв.41, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Ангел Главчев" №36" III-854 10135.2575.1123 41 гр. Варна, ул. "Ангел Главчев" №36, по плана на кв. Виница
102 4.9.2017 "Преустройство и промяна предназначение на жилище /с идентификатор 10135.2556.243.1.1/ находящо се на първи етаж в жилищна сграда на ул. "Тракия" №61, УПИ XIV, кв.992, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна в КАБИНЕТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" XIV 10135.2556.243 992 гр. Варна, УЛ.ТРАКИЯ №61, по плана на 5-ти м.р.
101 4.9.2017 "Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ шкаф кабелен шкаф кабелен тип ШК на ул. "Добри Войников" №31 /електрозахранване от ТП №1015/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-13, 13а, кв.34 /идентично с ПИ 10135.2560.144/, по плана на 18-ти м.р., ул. "Добри Войников" №29, гр. Варна". VII-13, 13а 10135.2560.144 34 гр. Варна, ул. Добри Войников №29-31, по плана на 18-ти
100 25.8.2017 Обслужващ обект   10135.2553.122 21 гр. Варна, ул. "Прилеп" №42а, по плана на 25-ти м.р.
99 25.8.2017 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор №10135.2559.261.1.14/, находящ се на I етаж в жилищна сграда в УПИ I -6421 /ПИ 10135.2559.261/, кв.30, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна с административен адрес ул. "Мадара" №22 в "Самостоятелна извънболнична медико - диагностична лаборатория". I -6421 10135.2559.261 30 гр. Варна, ул. "Мадара" №22, по плана на 17-ти м.р.
98 21.8.2017 Вилна сграда 3198 10135.2515.3198 77 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №25а, по плана на СО "Ален мак"
97 21.8.2017 Жилищна сграда I-773 10135.2723.1192 89 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №67, по плана на СО "Ваялар"
96 16.8.2017 Жилищна сграда на два етажа 3476 10135.2623.4121 209 гр. Варна, ул. "Кирил Христов" №11, по плана на "Траката"
95 16.8.2017 Жилищна сграда и постройка за инвентар II-1236А 10135.2564.525 28 гр. Варна, ул. "Вилна зона", "24-та" №4, по плана на "Вилна зона"
94 16.8.2017 Еднофамилна жилищна сграда III-2945=941/ч/ 10135.2526.1805 61 гр. Варна, ул. арх. Стефан Венедикт Попов №6, по плана на "Свети Никола"
93 16.8.2017 Преустройство и промяна предназначение на избено помещение /ид. №10135.2557.317.3.2/, находящо се в сутерена и преустройство на първи етаж от заведение за бърза закуска /ид. №10135.2557.317.3.1/|, находящи се в част от сграда в УПИ VIII-8, кв.699, 2-ри м.р., гр. Варна /ПИ с ид.№10135.2557.317/ с цел обособяване на Заведение за бързо обслужване /фаст фуудс/ УПИ VIII-8 10135.2557.317.3.3 кв.699 гр. Варна, ул. "Осми Приморски полк" №81 ет.1, по плана на 2-ри м.р
92 28.7.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4кV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 на ул. "Горска" №5 /електрозахранен от ТП №688/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-51, кв.19 /ПИ с ид. №10135.2575.1612/, по плана на кв.Виница, ул. "Горска" №6, гр. Варна. I-51 10135.2575.1612 19 гр. Варна, ул. "Горска" №6, по плана на кв.Виница
91 21.7.2017 Жилищна сграда XXIV-689, 688а, 680 10135.2575.1530 6 гр. Варна, ул. "Свети Прокопий Варненски" №5, по плана на кв.Виница
90 21.7.2017 Жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения VIII-1103 10135.2526.112 24 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №39, по плана на Ж.К. "Бриз"
89 17.7.2017 Вилна сграда 116 10135.2522.633 9 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №633, по плана на СО "Акчелар"
88 13.7.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ 1859 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-1103, кв.24 /идентично с ПИ 10135.2526.112/ по плана на Ж.К. "Бриз", гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост /ТП/ №1859 до кабелен шкаф пред ПИ 10135.2526.105, кв.24, по плана на Ж.К. "Бриз", гр. Варна.   10135.2526.105 24 по плана на Ж.К. "Бриз"
87 13.7.2017 Жилищна сграда, с идентификатор 10135.2552.3854.1, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2552.3854, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ IХ-3854, кв.232, по плана на ЖК „Изгрев”, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна ул. „Букет” №38 IХ-3854 10135.2552.3854 232 гр. Варна, ул. „Букет” №38, по плана на ЖК „Изгрев”
86 10.7.2017 Жилищна сграда VI – 256 10135.2575.1831 32а гр. Варна, ул. "Хоризонт-Виница" №1, по плана на кв.Виница
85 10.7.2017 Ателие XIV-4196 "за обществено обслужване" 10135.2623.4196 195 гр. Варна, ул. "Камен Калчев" №23, по плана на СО "Горна Трака"
84 10.7.2017 Жилищна сграда XVII-800 10135.2623.800 196 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №114, по плана на СО "Горна Трака"
83 6.7.2017 Жилищна сграда VIII-683 10135.2575.844 6 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №18, по плана на кв.Виница
82 6.7.2017 Жилищна сграда 218 10135.2520.7034   гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №12, по плана на СО "Траката"
81 30.6.2017 Промяна предназначение на склад с идентификатор №10135.2554.121.2.4, находящ се в жилищна сграда в УПИ Х-3298 /идентификатор 10135.2554.121/, кв.19, по плана на 24 м.р., в "жилищна част - апартамент". Х-3298 10135.2554.121 19 гр. Варна, по плана на 24 м.р.
80 29.6.2017 Жилищна сграда XXXIV-144 "за жилищно строителство" 10135.2573.243 12 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №158, по плана на КК "Чайка"
79 29.6.2017 Жилищна сграда ХХХIII-820 10135.2573.354 12 гр. Варна, ул. "Станко Вълчанов" №11, по плана на КК "Чайка"
78 29.6.2017 Преустройство и промяна на предназначението на "самостоятелен обект за обществено хранене - РЕСТОРАНТ" с идентификатор №10135.2573.299.3.318, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХХI-152, 153, 154, 155, кв.12, /идентификатор 10135.2573.299/ по плана на КК "Чайка, вход 4, на партерен и първи етаж и под вход 3 - на подземен етаж, първи подземен и втори подземен етаж в "ЧЕТИРИ БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И РЕСТОРАНТ" ХХI-152, 153, 154, 155 10135.2573.299 12 гр. Варна, по плана на КК "Чайка"
77 23.6.2017 “Промяна на предназначение на ателие №1 /идентификатор №10135.2522.263.7.9/, находящо се на партерен етаж /ет. -1/ в жилищна сграда в ПИ 263, кв.23 / с идентификатор №10135.2522.263/, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна в жилищен апартамент”. 263 10135.2522.263 23 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар"
76 23.6.2017 Еднофамилна, жилищна сграда и стопанска постройка II-7067 10135.2520.7067 161 гр. Варна, ул. "Чавдар Мутафов" №1, по плана на СО "Траката"
75 23.6.2017 Вилна сграда с пристройка към нея 13864"в" 10135.2564.1215 73 гр. Варна, ул. Радой Ралин" №10, по плана на ВЗ "Траката"
74 23.6.2017 Жилищна сграда XIV-754=II-584 10135.2575.1001 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №13, по плана на кв. Виница
73 22.6.2017 Надстройка на съществуваща вилна сграда VIII-711 10135.2522.711 32 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №711, по плана на СО "Акчелар"
72 21.6.2017 Изграждане на тръбна мрежа на "БТК" ЕАД и изтегляне на оптичен кабел от КШ 3-II 1.001а до сграда на адрес ул. "Дружба" №4, по плана на 23 м.р.,гр.Варна".       гр. Варна, ул. "Дружба" №4, по плана на 23-м.р.
71 21.6.2017 Жилищна сграда VIII-270 10135.2575.1877 34а гр. Варна, ул. Корал №8, по плана на кв. Виница
70 21.6.2017 Жилищна сграда от две тела - I-ви етап Х-2876 10135.2552.2113 123 гр. Варна, ул. "Перуника" №34, по плана на ЖК "Изгрев"
69 14.6.2017 Жилищна сграда и ателие 2972 10135.2552.2560   гр. Варна, ул. "Букет" №4, по плана на ЖК "Изгрев"
68 14.6.2017 Промяна предназначение на магазин във фурна за топли закуски в жилищна сграда в част от УПИ XV-424, кв.10 с идентификатор 10135.2575.1647, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Свети Димитър Солунски" №1 XV-424 10135.2575.1647 10 гр. Варна, ул. "Свети Димитър Солунски" №1, по плана на кв.Виница

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: