Разрешения за строеж /ГИ/

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
74 14.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ "Жилищни блокове" до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлени имоти с идентификатори 35701.501.619 и 35701.501.548, ул. "Цар Симеон" № 52, с. Каменар, община Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 35701.501.619, ул. "Цар Симеон" № 52, с. Каменар, община Варна.   35701.501.619   с.Каменар, №52, по плана на с. Каменар
73 08.11.2022 Временно водопроводно отклонение за ПИ 8925, кв.185 / ПИ 10135.2623.8925/ по плана на СО "Траката", СО "Ваялар" , СО "Горна Трака", гр.Варна   10135.2623.8925   гр. Варна, по плана на СО "Траката", СО "Ваялар" , СО "Горна Трака", гр.Варна
72 03.11.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV, елекрозахранена от трафопост МТП "В3 Телевизия" с 23 броя нови стоманобетонни стълба СБС и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 23 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2509.395, по плана на СО "Телевизионна кула", гр.Варна   10135.2509.395   гр. Варна, по плана на СО "Телевизионна кула"
71 01.11.2022 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2517.1252, кв.121, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна   10135.2517.1252 121 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
70 01.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№1655 до два броя нови шкафове кабелни тип ШК-4-ШК-4.1 пред УПИ III-340, кв.30 /ид.с ПИ 10135.2575.337/, ул."Кастрица"№9 и ШК-4.2 пред УПИ V-342, кв.30 /ид. с ПИ 10135.2575.339/, ул."Кастрица" №5 по плана на кв.Виница, резервна връзка между двата кабелни шкафа, кабелна линия 0.4kV от шкаф кабелен ШК-4.1 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-340, кв.30 /ид.с ПИ 10135.2575.337/ и от шкаф кабелен ШК-4.2 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-342, кв.30 /ид.с ПИ 10135.2575.339/, ул."Кастрица" №5, по плана на кв.Виница, гр.Варна III-340 10135.2575.337 30 гр. Варна, по плана на ул."Кастрица" №5 по плана на кв.Виница
69 31.10.2022 Водопроводно отклонение за УПИ II-1945, кв.96 /ПИ 10135.2520.7131, по плана на СО "Траката", гр.Варна II-1945 10135.2520.7131 96 гр. Варна, по плана на СО "Траката", гр.Варна
68 24.10.2022 Въздушна кабелна мрежа 0.4kV електрозахранена от трафопост /ТП/ в ПИ 10135.2517.5311 с 19бр. стоманобетонни стълба /СБС/ и електромерно табло тип ТЕМО 1Т, монтирано на стълб №19 пред УПИ CXXIV-4859, кв.85 /идентичен с ПИ 10135.2517.5489/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна CXXIV-4859, 10135.2517.5489 85 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
67 21.10.2022 Въздушна кабелна мрежа 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ №23 на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ електрозахранена от трафопост /ТП/ №947 със 7 броя стоманобетонни стълба и кабелна линия от стълб №23.7 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2517.2152, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна   10135.2517.2152   гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
66 21.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /КТП/ №1993 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VI-1188, кв.40 /ПИ 10135.2564.724/, по плана на "Вилна зона", ул.20-та №34, гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ VI-1188, кв.40 /ПИ 10135.2564.724/ VI-1188 10135.2564.724 40 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", ул.20-та №34, гр.Варна
65 20.10.2022 Въшно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2077 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ IV-1044, кв.33 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.3171/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.3171. IV-1044 10135.2526.3171.   гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
64 18.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 82 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІІІ-359 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2551.2036/ по плана на кв. "Изгрев", ул. "Гладиола" № 1, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ ІІІ-359 /идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2551.2036/ по плана на кв. "Изгрев", ул. "Гладиола" № 1, гр. Варна. ІІІ-359 10135.2551.2036 200 гр. Варна, УЛ.ГЛАДИОЛА №1, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
63 04.10.2022 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ на въздушна мрежа НН /ВМНН/ от трафопост ТП №2021 с 5бр. стомонобетонни стълба /СБС/ и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред ПИ 10135.2515.4150 по плана на СО"Ален мак", гр.Варна   10135.2515.4150   гр. Варна, по плана на СО"Ален мак", гр.Варна
62 24.08.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2575.759 /електрозахранен от ТП №699/ до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XVI-582, кв.4 /ПИ 10135.2575.757/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски"№27, гр.Варна XVI-582 10135.2575.757 4 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски"№27, гр.Варна
61 16.08.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /ТП/ №2064 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2723.361 по плана на СО "Ваялар", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2723.361 по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.361   гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна
60 16.08.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /КТП/ №1993 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VIII-1200, кв.39 /ПИ 10135.2564.707/, по плана на "Вилна зона", ул."20-та" №39, гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до ново електромерно табло тип ТЕМО УПИ VIII-1200 10135.2564.707 39 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", ул."20-та" №39, гр.Варна
59 12.08.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1055 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІV-373, 686, кв. 1082, (ПИ с идентификатор 10135.2553.2125) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 6, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1055 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2016 и изграждане на кабелна линия от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2016. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІV-373, 686,кв. 1082 (поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2125) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 6, гр. Варна. ХІV-373, 686 10135.2553.2125 1082 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №6, по плана на 26-ти м.р.
58 02.08.2022 Временно канализационно отклонение РVС ф200 с дължина 7,00л.м. за ПИ 10135.2552.4964, кв. 121, по плана на кв. "Изгрев", ул. "Петуния" № 47, гр. Варна. 4964 10135.2552.4964 121 гр. Варна, ул. "Петуния" №47, по плана на кв. "Изгрев"
57 29.07.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ № 26 на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/, електрозахранена от трафопост ТП № 668 /сградно отклонение/ с 3 броя стоманобетонни стълба и електромерно табло тип ТЕМО 1М, монтирано на стълб № 29 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1195, по плана на СО "Сотира", гр.Варна   10135.2508.1195   гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
56 28.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2163 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VI-15, кв.34, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.208, по плана на 21 м.р., кв."Св.Никола", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред УПИ VI-15, кв.34, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.208, по плана на 21 м.р., кв."Св.Никола", гр.Варна   10135.2563.208   гр. Варна, по плана на 21-ви м.р., местн."Свети Никола" №11
55 26.07.2022 Изграждане на въздушна линия 0.4kV от трафопост /МТП/ №981 и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред трафопоста (4клона с 61бр. стоманобетонни стълбове /СБС/ и 24бр.стоманотръбни /СТС/) и продължаване на съществуваща въздушна кабелна линия /ВКЛ/ НН клон 1от трафопост /МТП/ №1511 (едно отклонение с 4бр.СБС) по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
54 26.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /ТП/ в ПИ 10135.2012.188 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-14, кв.226 /идентичен с ПИ 10135.2012.14/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-14, кв.226 /идентичен с ПИ 10135.2012.14/, по плана на кв.Виница, гр.Варна II-14 10135.2012.14 226 гр. Варна, по плана на кв.Виница, гр.Варна
53 18.07.2022 Сградно канализационно отклонение РVС ф200 с дължина L=8,20 л.м. за УПИ ІІІ-1592 /ПИ с идентификатор 10135.2552.1592/, кв. 129, ул. "Маргарита" № 98, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ІІІ-1592 10135.2552.1592 129 гр. Варна, ул. "Маргарита" №98, по плана на кв. "Изгрев"
52 15.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /БКТП/ №2014 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ I-4129, кв.248 /идентичен с ПИ 10135.2552.5405/ по плана на кв.Изгрев, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-4129, кв.248 /идентичен с ПИ 10135.2552.5405/, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна I-4129 10135.2552.5405 248 гр. Варна, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна
51 11.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2010 до електромерно табло тип ТЕПО /сградно ел.отклонение/ пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.578, по плана на ж.к."Бриз", м-ст "Св.Никола", гр.Варна   10135.2526.578   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз
50 06.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №311 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VI-638, кв.23 /ПИ 10135.2554.638/ по плана на 24-ти м.р., ул."Жеравна" №8, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен ти ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VI-638, кв.23 /ПИ 10135.2554.638/ по плана на 24-ти м.р., ул."Жеравна" №8, гр.Варна VI-638 10135.2554.638 23 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Жеравна" №8, гр.Варна
49 05.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №894 до кабелна касета тип ШК-4 пред УПИ XXXIV-1770, кв.1 /ПИ 10135.2575.1770/ по плана на кв.Виница, гр.Варна, сградно електрозахранване от новата ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в имота XXXIV-1770 10135.2575.1770 1 гр. Варна, по плана на кв.Виница, гр.Варна
48 05.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2106 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2573.338 по плана на к.к."Чайка" гр.Варна, чрез удължаване на кабелна линия от трафопост ТП №2106 до шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2573.1079 и изграждане на резервна връзка между шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2573.338 и шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2573.1079 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2573.338 по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.338   гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
47 29.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 1701 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ IX-141, кв.49 , поземлен имот с идентификатор 10135.2563.2072, по плана на 21-ви м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО А и ТЕПО Б/ в УПИ IX-141, кв.49 , поземлен имот с идентификатор 10135.2563.2072, по плана на 21-ви м.р.,ж.к."Бриз" гр.Варна.   10135.2563.2072   гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.,ж.к."Бриз" гр.Варна.
46 28.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 при трафопост БКТП №1938 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХХIV-1836, 1837, кв.21, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1986, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХIV-1836, 1837, кв.21, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1986, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна. ХХХIV-1836, 1837 10135.2563.1986, 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз
45 28.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1650 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXXV-1556, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.1556/ по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №59, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №1650 до ШК пред ПИ 10135.2575.1722 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXV-1556, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.1556/ по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №59, гр.Варна XXXV-1556 10135.2575.1556 5 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №59, гр.Варна
44 21.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 290 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2589 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна   10135.2552.2589   гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" №13, по плана на кв. "Изгрев"
43 21.06.2022 Временно водопроводно отклонение за ПИ 10135.2520.7455, кв.121 /идентичен с УПИ XXIV-2040/, по плана на СО "Ваялар", СО "Горна Трака", СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.7455 121 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", СО "Горна Трака", СО "Траката", гр.Варна
42 20.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1794 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопоста и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2520.6950 по плана на СО "Траката", м."Фатрико дере", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2520.6950 по плана на СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.6950   гр. Варна, по плана на СО "Траката", гр.Варна
41 16.06.2022 Кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ от трафопост ТП № 1665 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост ТП № 1665 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2522.210 за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 10135.2522.196, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от разпределителна кутия тип РК-3 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2522.210 за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 10135.2522.196, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна   10135.2522.210   гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
40 02.06.2022 "Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД от съществуваща кабелна шахта 3-ІV 1.7.4.2 до съществуваща кабелна шахта 3-ІV 1.7.01 и отклонение до жилищна сграда с административен адреси бул. "Царевец" № 5, (ПИ 10135.2558.167), по плана на 6-ти м. р., гр. Варна". ХІІ-81 10135.2558.167 651 гр. Варна, УЛ.ЦАРЕВЕЦ №5, по плана на 6-ти м.р.
39 01.06.2022 "Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "БТК" ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта 5-2-133-029 на ул. "Кестен" до следните адреси: ул. "Бяла мура" № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20-22 и ул. "Прилеп" № 27, по плана на 26-ти м. р., гр. Варна".   10135.2553.694   гр. Варна, ул. "Бяла мура", по плана на 26-ти м.р.
38 20.05.2022     10135.2723.324 76 гр. Варна
37 19.05.2022 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2723.132 /УПИ IX-132, кв.176, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна IX-132 10135.2723.132 176 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна
36 09.05.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 1030 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХI-13, кв.792 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2559.118/, по плана на 17-ти м.р., ул."Д-р Басанович", № 24, гр.Варна   10135.2559.118   гр. Варна, по плана на 17-ти м.р
35 28.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от трафопост ТП №890 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VII-117, кв.23а /идентичен с ПИ 10135.2575.247/, по плана на кв.Виница, ул."Петрич", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-117, кв.23а /идентичен с ПИ 10135.2575.247/, по плана на кв.Виница, ул."Петрич", гр.Варна VII-117 0135.2575.247 23а гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Петрич", гр.Варна
34 20.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост /ТП/ в ПИ 10135.2575.2131 до нов шкаф кабелен тип ШK-4 пред УПИ XXXVI-1982, кв. 6 (идентичен с ПИ 10135.2575.1982) по плана на кв. "Виница", гр. Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШK-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в XXXVI-1982, кв. 6 (идентичен с ПИ 10135.2575.1982) по плана на кв. "Виница", гр. Варна XXXVI-1982 10135.2575.1982 6 по плана на кв. Виница, гр. Варна
33 20.04.2022 Водопроводно отклонение за ПИ 687, кв.40 /идентичен с ПИ 10135.2515.687/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна 687 ПИ 10135.2515.687 40 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
32 20.04.2022 Временно водопроводно и канализационно отклонение за павилион , ул."Дубровник"№94, по плана на 24 ти м.р., гр.Варна       гр. Варна, по плана на 24 ти м.р., ул."Дубровник"№94
31 18.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК /електрозахранен от трафопост ТП № 1819/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1229 по плана на СО "Сотира", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до елекромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2508.1229   гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
30 15.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост /ТП/ № 1643 до нов шкаф кабелен тип ШK-4 пред УПИ VI-441, кв. 32 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.441) по плана на кв. "Виница", ул. „Цар Борис III“ № 66, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервен кабел от Трафопост /ТП/ № 1643 до съществуващ шкаф кабелен на ул. „Цар Борис“ № 61 и резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШK-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в VI-441, кв. 32 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.441) по плана на кв. "Виница", ул. „Цар Борис III“ № 66, гр. Варна VI-441 10135.2575.441 32 гр. Варна, по плана на кв. "Виница", ул. „Цар Борис III“ № 66, гр. Варна
29 15.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 2138 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІІ-2397, кв. 226 /идентичен с ПИ 10135.2552. 2397/ по плана на ж.к. „Изгрев”, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до но електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІ-2397, кв. 226 /идентичен с ПИ 10135.2552. 2397/ по плана на ж.к. „Изгрев”, гр. Варна. ІІ-2397 10135.2552.2397 226 гр. Варна, ул. "Мимоза" №5, по плана на жк. "Изгрев"
28 12.04.2022 Кабелна мрежа ниско напрежение /НН/ от трафопост ТП № 1665 до 3 броя разпределителни кутии тип РК-3 и 3 броя електромерни табла тип ТЕМО пред поземлени имоти с идентификатори: 10135.2522.205, 10135.2522.207, 10135.2522.216 и до един брой електромерно табло тип ТЕМО до поземлен имот с идентификатор 10135.2522.1259, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна.   10135.2522.205   гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
27 04.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /ТП/ №699 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XVIII-579, кв.4 /идентичен с ПИ 10135.2575.759/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски" №23, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XVIII-579, кв.4 /идентичен с ПИ 10135.2575.759/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски" №23, гр.Варна XVIII-579 10135.2575.759 4 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски" №23, гр.Варна
26 31.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2092 до 2 броя нови шкафове кабелен тип ШК-4 - ШК-4-1 пред УПИ ХХII-642, кв-18 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.642/ и ШК-4-2 пред УПИ I-47, кв.18 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.47/, по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4-1 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХII-642, кв.18 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.642/ и от нов шкаф кабелен тип ШК-4-2 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ I-47, кв.18 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.47/, по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна ХХII-642, 10135.2563.47 18 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
25 25.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /ТП/ №893 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2575.1718 за захранване на УПИ XXVII-760, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2575.1994/ по плана на кв.Виница, ул."Сава Геренов"№5, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXVII-760, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2575.1994/ по плана на кв.Виница, ул."Сава Геренов"№5, гр.Варна XXVII-760 10135.2575.1994 45 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Сава Геренов"№5, гр.Варна
24 25.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост /ТП/ №1901 /електрозахранен от трафопост /ТП/ №1901/ до нов шкаф кабелен тип ШК-4, монтиран пред УПИ VIII-1554, кв.12 /идентичен с ПИ с ид №10135.2564.1352/ и УПИ XLI-1554, кв.12/идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.1351/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО 1/ в УПИ XLI-1554, кв.12 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.1351/ и ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО 2/ в УПИ XLI-1554, VIII-1554 10135.2564.1351, 10135.2564.1352 12 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
23 24.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 до Трафопост /МТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.286 по плана на кв. "Изгрев", ул. "Жасмин" № 53, гр. Варна, кабелни линии 0,4 кV от Трафопост /МТП/ № 1870 до размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 (подмяна на съществуваща кабелна линия) и от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.203 до ново монтиран шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.286. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.286 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. V-286 10135.2551.286 104 гр. Варна, ул. "Жасмин" №53, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
22 16.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 350 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.428 по плана на 18-ти м.р., ул. "Васил Друмев" № 73, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.428 по плана на 18-ти м.р., ул. "Васил Друмев" № 73, гр. Варна.   10135.2560.428   гр. Варна, УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ №73, по плана на 18 м.р.
21 16.03.2022 Въздушна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1982, сградно отклонение от ВМНН с 3 броя стоманобетонни стълба и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ ХІ - 777, кв. 94 / идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5441/ по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. ХІ-777 10135.2552.5441 94 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №105, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
19 16.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /ТП/ №1650 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VIII-631, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.1722/ по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-631, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.1722/ по плана на кв.Виница, гр.Варна VIII-631 10135.2575.1722 5 гр. Варна, по плана на кв.Виница, гр.Варна
18 15.03.2022 Монтаж на телекомуникационен шкаф на "А1 България" ЕАД в ПИ 10135.2562.103, 19 м.р., гр.Варна, с адрес ж.к."Чайка", бл.19, вх.А, свързването му към най-близката шахта на "А1 България" ЕАД и разширение на подземна физическа инфраструктура за разполагане на ЕСМ.   10135.2562.103   гр. Варна, по плана на ж.к."Чайка"
17 10.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1734 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІ-2031, кв. 228 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2031/ по плана на кв. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 32, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІ-2031, кв. 228 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2031/ по плана на кв. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 32, гр. Варна. ХІІІ-2031 10135.2552.2031 228 гр. Варна, УЛ.ОРХИДЕЯ №32, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
16 04.03.2022 Въздушна мрежа 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ №9 на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ електрозахранена от трафопост /ТП/ №887 /сградно отклонение от ВМНН/ с 4бр.СБС и електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на стълб №13 пред ПИ с ид.№10135.2564.1896, ул."Драган Данаилов" №48 по плана на Вилна зона, гр.Варна       гр. Варна, по плана на ул."Драган Данаилов" №48 по плана на Вилна зона, гр.Варна
15 02.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2153 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ LXXXIII-1912, 1913, кв.18 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1992/ по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ LXXXIII-1912, 1913, кв.18 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1992/ по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна   10135.2563.1992   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
14 28.02.2022 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в ПИ 10135.2522.465, кв.26, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна   10135.2522.465   гр. Варна, по плана на СО"Акчелар",
13 21.02.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1055 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-725, кв. 1081 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2016) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 1, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-725, кв. 1081 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2016) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 1, гр. Варна. ХІІІ-725 10135.2553.2016 1081 гр. Варна, УЛ.БЯЛА МУРА №1, по плана на 26-ти м.р.
12 14.02.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1015 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХVІІ-7, кв. 9 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2560.165) по плана на 18-ти м.р., ул. "Найден Геров" № 48, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІІ-7, кв. 9 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2560.165) по плана на 18-ти м.р., ул. "Найден Геров" № 48, гр. Варна ХVІІ-7 10135.2560.165 9 гр. Варна, УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ №48, по плана на 18-ти м.р.
11 07.02.2022 Кабелни линии ниско напрежение /НН/ от Трафопост /ТП/ № 2078 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2088 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2108 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.2108   гр. Варна, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
10 28.01.2022 външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП № 1650 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XVIII-961, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2575.1617/ и УПИ XVII-961, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2575.1616/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Йоан Кръстител" №12, гр.Варна, чрез разкъсване, муфиране и удължаване на резервна кабелна линия от ТП №1650 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXVI-961а, кв.2 /идентичен с ПИ10135.2575.1253/ и резервна кабелна линия между двата шкафа кабелни тип ШК-4 XVIII-961,УПИ XVII-961 10135.2575.1617, 10135.2575.1616 2 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Йоан Кръстител" №12, гр.Варна
9 24.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 305 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-9, кв. 989 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.292/ по плана на 5-ти м.р., ул. "Дойран" № 26, гр. Варна, монтаж на нови главно трансформаторно табло ГТТ и два броя разпределителни табла РТ /подмяна на съществуващи/ в ТП № 305. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІІІ-9, кв. 989 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.292/ по плана на 5-ти м.р., ул. "Дойран" № 26, гр. Варна. ХІІІ-9 10135.2556.292 989 гр. Варна, УЛ.ДОЙРАН №26, по плана на 5-ти м.р.
8 21.01.2022 Изграждане на подземна физическа инфрастуктура , предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "БТК"ЕАД от съществуваща кабелна шахта 3-I1.6.1.04 до ул."Мир" № 68 /ПИ 10135.2555.322/, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна", гр.Варна   10135.2555.322   по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна
7 21.01.2022 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "БТК"ЕАД от съществуваща кабелна шахта 3-I 1.6.1.04 до жилищни сгради на ул."Проф.д-р Ванко Ванков", по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна", гр.Варна   ПИ 10135.2555.322   гр. Варна, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна
6 20.01.2022 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП № 140 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-133, кв.44 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2562.133/, по плана на 19-ти м.р., ж.к."Чайка", гр.Варна
5 12.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 през поземлен имот с идентификатор 10135.2551.167 за електрозахранване на УПИ VІ-179, кв. 17 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2210/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.147, кабелна линия от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VІ-179, кв. 17 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2210/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ VІ-179, кв. 17 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2210/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. VІ-179 10135.2551.2210 17 гр. Варна, КВ ИЗГРЕВ, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
4 11.01.2022 Въздушна кабелна линия 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1478 към трафопост МТП № 1617 /1 клон с 15 бр.нови стълбове/, въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4 кV от трафопост БКТП № 2010 /удължаване на клон 2 с 9 бр.нови стълбове и 1 бр. разпределителна кутия тип РК-3/, въздушна кабелна линия 0,4 кV от трафопост МТП № 1925 /удължаване на клон 1 с 3 бр.нови стълбове/ и въздушна кабелна линия 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2522.402 към трафопост МТП № 1622 /1 клон с 5 бр.нови стълбове/ и КЛ 0,4 кV от същ.ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2522.1046, по плана на СО "Акчелар" и кв."Св.Никола",гр.Варна   10135.2522.1046   по плана на СО"Акчелар", кв."Св.Никола"
3 10.01.2022 Външно кабелно електрозахранване от Трафопост /ТП/ № 253 до 2 /два/ броя кабелни шкафа ШК-4 и от тях до 4 /четири/ броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХІІ-81, кв. 651, /ПИ 10135.2558.167/, по плана на 6-ти м.р., ул. "Царевец" № 5, гр. Варна ХІІ-81 10135.2558.167 651 гр. Варна, УЛ.ЦАРЕВЕЦ №5, по плана на 6-ти м.р.
2 10.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№311 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ III-482, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2554.482/, по плана на 24-ти м.р., ул."Арх.Петко Момилов"№38, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-482, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2554.482/, по плана на 24-ти м.р., ул."Арх.Петко Момилов"№38, гр.Варна III-482 10135.2554.482 2 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Арх.Петко Момилов"№38, гр.Варна
1 05.01.2022 Монтаж на телекомуникационен шкаф на "А1 България" ЕАД в ПИ 10135.2563.604, 21 м.р., ж.к."Бриз", ул."Д-р Петър Скорчев", гр.Варна и свързването му към най-близката шахта на "БТК" ЕАД   ПИ 10135.2563.604,   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
82 29.12.2021 Временно водопроводно отклонение за преместваеми обекти в ПИ 10135.2060.287, по плана на СО "Добрева чешма", м-ст "Еникьой йолу", гр.Варна   10135.2060.287   гр. Варна
81 16.12.2021 Въздушна кабелна мрежа от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/, електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1803 с 3 броя стоманобетонни стълба и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.712, ул. "Перуника" № 141, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.712   гр. Варна, №141, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
80 14.12.2021 Въздушна кабелна мрежа 0.4kV електрозахранена от нов шкаф кабелен тип ШК-7А /монтиран до трафопост МТП №962/ с 4бр. стоманобетонни стълбове /СБС/ и електромерно табло ТЕМО 1Т, монтирано на стълб №4 пред УПИ II-392, кв.27 /идентичен с ПИ 10135.2516.4894/ по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна II-392 10135.2516.4894 27 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата",
79 14.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен шкаф тип ШК /електрозахранен от трафопост БКТП №2018/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ ХХ-4780, кв.16 /идентичен с ПИ 10135.2516.4780/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна ХХ-4780 10135.2516.4780 16 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
78 07.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопос ТП№1901 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост ТП №1901, от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XXI-1570, кв.17а /идентичен с ПИ 10135.2564.1839/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна и от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот XXI-1570 10135.2564.1839 17а гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
77 03.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 491 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-391 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.391/, кв.32, по плана на СО "Сотира", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 491 до ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.3876 и резервна кабелна линия между шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.391 и шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.3876. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-391 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.391/, кв.32, по плана на СО "Сотира", гр.Варна II-391 10135.2508.391   гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
76 30.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост КТП № 1073 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2563.680, по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2563.680,   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
75 30.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №2106 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2573.1079, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2573.1079, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.1079   гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
74 30.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП в ПИ 10135.2575.2131 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXIV-696, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.812/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III", гр.Варна XXIV-696 10135.2575.812 10 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III",
73 29.11.2021 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV /1 клон с 13 броя стълба/ електрозахранена от съществуващ шкаф кабелен до трафопост МТП № 1767, удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение НН /електрозахранена от трафопост БКТП № 1925/ от стълб № 14, клон 1 с 3 броя стълба, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО"Акчелар",
72 29.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 38 до нов размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 пред Трафопост /ТП/ № 38 и от нов размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІV-25, 25а- "за жил. строителство", кв. 623 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.70), по плана на 5-ти м.р., ул. "Полковник Свещаров" № 6, 6а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІV-25, 25а- "за жил. строителство", кв. 623 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.70), по плана на 5-ти м.р., ул. "Полковник Свещаров" № 6, 6а, гр. Варна. ХІV-25,25а 10135.2556.70 623 гр. Варна, УЛ.ПОЛК.СВЕЩАРОВ №6,6а, по плана на 5-ти м.р.
71 29.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 491 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-393, кв. 32 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1598), по плана на СО "Сотира", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-393 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1598), кв. 32, по плана на СО "Сотира", гр. Варна ІV-393 10135.2508.1598 32 гр. Варна, С.О.СОТИРА, по плана на СО "Сотира"
70 25.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2163 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXVII-195, кв.34 /идентичен с ПИ 10135.2563.2066/, по плана на 21-ви м.р., местн."Свети Никола" №117, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ в УПИ XXVII-195, кв.34 /идентичен с ПИ 10135.2563.2066/, по плана на 21-ви м.р., местн."Свети Никола" №117, гр.Варна XXVII-195 10135.2563.2066 34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р., местн."Свети Никола" №117, гр.Варна
69 25.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №626 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXV-2340, 2342, кв.15 /идентичен с ПИ 10135.2526.2647/, по плана на ж.к."Бриз", местност "Св.Никола", гр.Варна XXV-2340 10135.2526.2647 15 по плана на ж.к."Бриз", местност "Св.Никола", гр.Варна
68 23.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост в ПИ 10135.2575.2131 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2575.2096 за електрозахранване на УПИ XXXV-819, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2095/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXV-819, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2095/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски", гр.Варна XXXV-819 10135.2575.2095 10 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски"
67 23.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2623.9 /електрозахранен от трафопост ТП №1923/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XXVI-31, кв.212 /идентичен с ПИ 10135.2623.6115/ и УПИ XVII-31, кв.212 /идентичен с ПИ 10135.2623.6116/ и от нова разпределителна кутия РК до ново електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна XXVI-31, XVII-31 10135.2623.6115, 10135.2623.6116 212 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна
66 23.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 435 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 монтиран през УПИ V-309, кв. 996-5 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.383), по плана на 5-ти м.р., бул. "Цар Освободител" № 86а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ V-309, кв. 996-5 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.383), по плана на 5-ти м.р., бул. "Цар Освободител" № 86а, гр. Варна. V-309 10135.2556.383 996-5 гр. Варна, БУЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №86а, по плана на 5-ти м.р.
65 23.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 429 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 монтиран през УПИ ХVІІІ-2, кв. 621 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.381), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 18, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между Трафопост /ТП/ № 429 и съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред УПИ І-8 и кабелна линия между двата шкафа кабелни. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІІІ-2, кв. 621 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.381), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 18, гр. Варна. ХVІІІ-2 10135.2556.381 621 гр. Варна, УЛ.ТОПРА ХИСАР №18, по плана на 5-ти м.р.
64 22.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №349 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-603 "за жил.стр.", кв.35 /идентичен с ПИ 10135.2554.603/ по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №58А, гр.Варна и изграждане на резервна кабелна линия между ШК-4 на ул."Дубровник" №58А и съществуващ ШК пред ПИ с ид.№10135.2554.521 ул."Дубровник"№58 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-603 "за жил.стр.", кв.35 /идентичен с ПИ 10135.2564.603/, по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №58А, гр.Варна II-603 "за жил.стр." 10135.2554.603 35 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №58А, гр.Варна
63 12.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК в поземлен имот с идентификатор 10135.2508.9547 /електрозахранен от трафопост ТП № 1126/ до разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.705, по плана на СО "Сотира", гр.Варна и от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2508.705   гр. Варна, по плана на СО "Сотира
62 02.11.2021 Временно водопроводно отклонение за ПИ 10135.2517.4328=УПИ XV-4328, кв.111, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна XV-4328 10135.2517.4328 111 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
61 25.10.2021 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект, находящ се в ПИ 10135.2522.26, кв.46, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна.   10135.2522.26   гр. Варна, по плана на СО"Акчелар",
60 22.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2575.727 /електрозахранен от ТП 1650/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXIV-728, кв.5 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2575.728/ , по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №55, гр.Варна XXXIV-728 10135.2575.728 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №55, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №55, гр.Варна
59 22.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 при трафопост ТП №1708 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2723.73, кв.178 по плана на СО "Ваялар", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2723.73, кв.178, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.73   гр. Варна
58 20.10.2021 Въздушна кабелна мрежа 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2039.184 /захранен от МТП №984/, 1клон с 10бр.стоманобетонни стълбове СБС, м."Таушан тепе", гр.Варна   10135.2039.184   гр. Варна, по плана на м."Таушан тепе", гр.Варна
57 18.10.2021 Подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "БТК" ЕАД от съществуваща КШ 5231-І 1.07.02 до ПИ 10135.2552.5212, ПИ 10135.2552.4954, ПИ 10135.2552.2693 и ПИ 10135.2552.2363 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна, Община Варна   10135.2552.5212   гр. Варна, УЛ.НЕВЕН
56 08.10.2021 Водопроводно отклонение РЕНD ф 25/10 с дължина L= 10,50 м. л. за УПИ ХІ-1815, /с идентификатор 10135.2552.1815/, кв. 173, ул. "Орхидея" № 51, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ХІ-1815 10135.2552.1815 173 гр. Варна, УЛ.ОРХИДЕЯ №51, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
55 08.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.189 /електрозахранен от трафопост ТП № 626/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVI-2341, кв.15 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.2341/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2526.2341 15 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
54 30.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП № 491 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV -496, кв.31 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.496/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна IV -496 10135.2508.496   гр. Варна, по плана на СО "Сотира
53 23.09.2021 Въздушно кабелно електрозахранване XVIII-779 10135.2623.779 195 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна
52 14.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 429 до нов шкаф кабелен тип ШК- 4 монтиран пред УПИ ХІХ-3, кв. 621 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2558.196), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 20, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между Трафопост /ТП/ № 429 и съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХІІ-6, 6аь кв. 621 и кабелна линия между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІХ-3, кв. 621 ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.196), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 20, гр. Варна. ХІХ-3 10135.2556.196 621 гр. Варна, №20, по плана на 5-ти м.р.
51 30.08.2021 Канализационно отклонение РVС ф 200 с дължина L= 7,5 м за ПИ 2285 с идентификатор 10135.2552.2285, кв. 231 по плана на ж.к. "Изгрев", ул. "Букет" № 18, гр. Варна 2285 10135.2552.2285 231 гр. Варна, ул. "Букет" №18, по плана на кв. "Изгрев"
50 30.08.2021 Кабелиране на част от въздушна мрежа НН електрозахранена от МТП №624, чрез изграждане на два броя нови кабелни линии от размножителен шкаф ШК-4 пред МТП №624 до стълб №2 на Клон 1 и стълб №2 на Клон 2 и монтаж на 2 броя електромерни табла до ШК-4 по плана на СО "Траката" и "Вилна зона", ул."Драган Данаилов" /ул."8-ма"/, гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО "Траката" и "Вилна зона", ул."Драган Данаилов" /ул."8-ма"/
49 24.08.2021 Въздушна кабелна мрежа 0.4kV електрозахранена от трафопост ТП №893 /4клона с 46броя СБС, нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред ПИ с ид.№10135.2575.1199 и 2броя разпределителни кутии тип РК-3/ РК-3.1 пред ПИ с ид.№10135.2575.1171 и РК-3.2 пред ПИ с ид.№10135.2575.1170/ по плана на кв.Виница, гр.Варна   10135.2575.1171, 10135.2575.1170   гр. Варна, по плана на кв.Виница
48 17.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от размножителна касета пред трафопост ТП №1923 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 и до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2623.9, за електрозахранване на ПИ с ид.№10135.2623.8, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна   10135.2623.8   гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна
47 06.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2563.23 /електрозахранен от трафопост ТП № 2153/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІІІ-1708, кв.19, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1708, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІІІ-1708, 10135.2563.1708   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
46 06.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /БКТП/ № 1734 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-2768, кв. 173 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5130), по плана на кв. "Изгрев", ул. "Маргарита" № 79, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-2768, кв. 173 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5130), по плана на кв. "Изгрев", ул. "Маргарита" № 79, гр. Варна. ІV-2768 10135.2552.5130 173 гр. Варна, ул. "Маргарита" №79, по плана на кв. "Изгрев"
45 05.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №186 до нов шкаф кабелен тип ШК-4пред УПИ XV-676, кв.7 /идeнтичен с ПИ с ид.№10135.2554.334/ по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов" №10, гр.Варна, чрез разкъсване и муфиране на резервна кабелна линия от трафопост ТП №186 до шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Генерал Г.Попов" №8 и изграждане на резервна кабелна линия между шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Ген.Г.Попов" №10 и шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Ген.Г.Попов" №8 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XV-676, кв.7 /идeнтичен с ПИ с ид.№10135.2554.334/ по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов" №10, гр.Варна, XV-676 10135.2554.334 7 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов" №10
44 29.07.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен /СБ/ стълб № 14, клон 4, част от въздушна мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от трафопост ТП № 1802 с 2 броя стоманобетонни стълбове /СБС/ и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 16 пред УПИ ХІV-610, кв.27, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.610, по плана на СО "Сотира", гр.Варна УПИ ХІV-610 10135.2508.610 27 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
43 19.07.2021 Въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред трафопост МТП №887 /1клон с 23бр.стоманобетонни /СБС/ и 18бр.стоманотръбни /СТС/ стълбове/, по плана на СО "Траката", гр.Варна       гр. Варна
42 29.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Никола Козлев"№8 /електрозахранен от трафопост ТП №186/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ I-677, кв.7 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2554.333/, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов"№12 I-677 10135.2554.333 7 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов"№12
41 29.06.2021 Въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0.4kV от трафопост /МТП/ №1501 /3 клона с 35бр.стоманобетонни /СБС/ и 13бр.стоманотръбни /СТС/ стълбове/ и от трафопост /БКТП/ №1935 /2клона с 52бр.СБС и 5бр.СТС стълбове , шкаф кабелен тип ШК-7 и 2бр.разпределителни кутии тип РК-3/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
40 29.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.242 /електрозахранен от трафопост ТП № 1830 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХVІІІ-1436, кв.35, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1436, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2526.1436   по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
39 29.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.311 /електрозахранен от трафопост БКТП № 2105 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1159 по плана на СО "Сотира", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2508.1159   по плана на СО"Сотира"
38 18.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ (част от въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/, електрозахранена от МТП 626) до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.108 и от нова разпределителна кутия тип РК до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2526.108   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
37 17.06.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ клон на въздушна мрежа от трафопост ТП №891 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2519.418, по плана на м."Дели Сава", гр.Варна   10135.2519.418   гр. Варна, по плана на м."Дели Сава", гр.Варна
36 17.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1923 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 до ТП 1923 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ I-1116, 1117, 1118, кв.68 /идентичен с ПИ 10135.2575.1794/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ I-1116, 1117, 1118, кв.68 /идентичен с ПИ 10135.2575.1794/, по плана на кв.Виница I-1116, 1117, 1118 10135.2575.1794 68 гр. Варна, по плана на кв.Виница
35 17.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2037 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XXXVI-1458, 1559, 1460, кв.1 /идентичен с ПИ 10135.2575.2149/, по плана на кв.Виница, ул."Света Параскева"№7, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от трафопост ТП №2037 до шкаф кабелен тип ШК и връзка между двата кабелни шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ XXXVI-1458, 1559, 1460, кв.1 /идентичен с ПИ 10135.2575.2149/, по плана на кв.Виница, ул."Света Параскева" №7, гр.Варна XXXVI-1458, 1559, 1460 10135.2575.2149 1 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул.Света Параскева" №7
34 15.06.2021 Канализационно отклонение ф 200 с дължина L=10м, за отвеждане на битови отпадни води от ПИ 591, /с идентификатор 10135.2551.591/, кв. 211, по плана на кв. "Изгрев", ул. Невен" № 1, гр. Варна 591 10135.2551.591 211 гр. Варна, УЛ.НЕВЕН №1, по плана на кв. "Изгрев"
33 08.06.2021 Канализационно отклонение ф 200 РVС с дължина 13 м. за ПИ 2014 /с идентификатор 10135.2552.5502/, кв. 173, ул. "Орхидея" № 43, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ХV-2014 10135.2552.5502 173 гр. Варна, УЛ.ОРХИДЕЯ №43, по плана на кв. "Изгрев"
32 04.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1064 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред трафопост ТП № 1064 и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХХІІІ-2630, кв.1 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2630/, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна", ул."Мир" № 94, гр.Варна ХХХІІІ-2630 10135.2555.2630 1 гр. Варна, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна"
31 02.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2163 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХІ-31, кв.30, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1968, от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до две нови електромерни табла тип ТЕПО в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1968 и електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІІ-32, кв.30, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1963, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХХІІ-32 10135.2563.1963, 30 гр. Варна, по плана на 21 м.р
30 18.05.2021 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "БТК"ЕАД по ул."Аладжа манастир" и ул."Овеч", кв.Виница, гр.Варна       гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Аладжа манастир" и ул."Овеч"
29 18.05.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1941 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ I-1615, кв.5 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.1314/, от нов шкаф кабелен тип ШК до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ II-1615, кв.5 /идентичен с ПИ с ид.№ 10135.2564.1313/ и от нова разпределителна кутия тип РК до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2564.1313, по плана на "Вилна зона", ул."4-та" №9, гр.Варна I-1615,II-1615 10135.2564.1313, 10135.2564.1314 5 гр. Варна, по плана на Вилна зона", ул."4-та" №9, гр.Варна
28 14.05.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2105 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.161, по плана на СО"Сотира", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2508.161   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
27 28.04.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 122 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІХ-1431, кв. 25 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.190), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" № 2Г, гр. Варна ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, УЛ.КОКИЧЕ №2Г, по плана на 25 м.р
26 28.04.2021 Кабелни линии 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 256 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред Трафопост /КТП/ № 301 в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.91 и прехвърляне на захранващи кабели от Трафопост /КТП/ № 301 в нов шкаф кабелен тип ШК-7, по плана на 25-ти м.р., ул. "Подвис", гр. Варна   10135.2553.91   гр. Варна, УЛ.ПОДВИС №32, по плана на 25 м.р.
25 28.04.2021 Водопроводно отклонение за УПИ II-437, кв.69 по ПУР на СО "Добрева чешма", гр.Варна, ПИ 10135.2060.1026 II-437   69 гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
24 26.04.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманотръбен /СТС/ стълб № 93, част от мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1982 с 3 броя стоманотръбни /СТС/ и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб П-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.419, по плана на ж.к. "Изгрев-І", гр. Варна   10135.2552.418   гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ-1, по плана на жк Изгрев
23 16.04.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№893 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXVI-1740, 1741, кв.46 /идентичен с ПИ 10135.2575.2112/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО-ТЕПО-1 в УПИ XXVI-1740, 1741, кв.46 /идентичен с ПИ 10135.2575.2112/, по плана на кв.Виница, гр.Варна и ТЕПО-2 пред УПИ XXVI-1740, 1741, кв.46 /идентичен с ПИ 10135.2575.2112/, по плана на кв.Виница, ул."Мария Бацарова", гр.Варна XXVI-1740, 1741 10135.2575.2112 46 гр. Варна, по плана на кв.Виница
22 12.04.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост № 2161 до нов шкаф кабелен тип ШК /ШК-4-1/ пред УПИ ХХХІ-322, кв.40 , идентичен с поземлен имот с ид. 10135.2563.1903, по плана на 21-ви м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна, от ТП № 2161 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІ-322, кв.40, идентичен с ПИ 10135.2563.1903, от трафопост ТП № 2161 до нов шкаф кабелен тип ШК /ШК-4-2/ пред УПИ ХХХ-322, кв.40, идентичен с ПИ 10135.2563.1902, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между трафопост ТП № 2161 и шкаф кабелен тип ШК /ШК-4-1/, резервна кабелна линия между двата шкафа, тръбна мрежа към трафопост ТП № 2161 с 1 бр. кабелна шахта КШ. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 /ШК-4-1/ до ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО-1/ в УПИ ХХХІ-322, кв.40, идентичен с ПИ с ид.10135.2563.1903, по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 /ШК-4-2/ до ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО-2/ в УПИ ХХХ-322, кв.40, идентичен с ПИ с ид. 10135.2563.1902, по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХ-322, 10135.2563.1902 40 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
21 29.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от предстоящ за изграждане трафопост БКТП в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1680 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХІV-92 "за жил.строителство", кв.3, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.92, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХІV-92 "за жил.строителство", кв.3, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.92, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна ХХІV-92 10135.2563.92 3 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна
20 26.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1924 до разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с ид.№10135.2516.4271, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна и от нова разпределителна кутия РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1Т   10135.2516.4271   гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
19 17.03.2021 Външно кабелно електрозохранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.519 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХ-710, кв. 43 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.520) по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс" № 8, гр. Варна. ХХ-710 10135.2553.520 43 гр. Варна, УЛ.ЕДЕЛВАЙС №8, по плана на 25 м.р.
18 12.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1945 до два броя нови шкафове кабелни тип ШК-4 пред УПИ ХХХV-76, 1724, 1725, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1952/ и в УПИ ХХХVІІІ-78, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.78/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХVІІІ-78, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.78/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХV-76, 1724, 1725, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1952/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХV-76, 1724, 1725 10135.2563.1952 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
17 09.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 /електрозахранен от трафопост ТП № 1126/ пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1205 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.689, по плана на СО "Сотира", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред същия поземлен имот.   10135.2508.689   по плана на СО"Сотира"
16 08.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1731 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХХVІІ-2183, 2184, 2185, 2186, кв.36, идентичен с ПИ 10135.2526.2554, по плана на СО "Св.Никола", гр.Варна   10135.2526.2554 36 по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
15 08.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ на клон 5, електрозахранен от трафопост ТП № 1000 до ново електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред УПИ ХХV-1002, кв.42, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1002, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ХХV-1002 10135.2526.1002   по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
14 08.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 378 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-172, кв. 4 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.172), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" № 10, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-172, кв. 4 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.172), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" № 10, гр. Варна. ІV-172 10135.2553.172 4 гр. Варна, УЛ.КОКИЧЕ №10, по плана на 25 м.р.
13 08.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1105 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 (ШК-4-1) пред УПИ І-1147, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008) по плана на 25-ти м.р., ул. „Прилеп“ № 18, гр. Варна, чрез разкъсване, муфиране и удължаване на резервна кабелна линия ниско напрежение /НН/ от Трафопост /ТП/ № 1105 до шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.755, нов шкаф кабелен тип ШК-4 (ШК-4-2) пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.550 и поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1105 до електромерно табло тип ТЕПО на ул. „Прилеп“ № 12 и кабелна линия ниско напрежение /НН/ между двата новомонтирани кабелни шкафа тип ШК-4. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 (ШК-4-1) пред УПИ І-1147, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008) до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ І-1147, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008), по плана на 25-ти м.р., ул. „Прилеп“ № 18, гр. Варна и до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІ-1148, 1150, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1957) по плана на 25-ти м., ул. „Божур“ № 11, гр. Варна ІІ-1148,1150 10135.2553.1957 64 гр. Варна, УЛ.БОЖУР №11, по плана на 25 м.р.
12 01.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1767 до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред УПИ ХХХІV-136, кв.19, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2522.136, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна, чрез изграждане на кабелна линия от трафопост ТП до стълб № 1 и изправяне на 3 бр. стоманобетонни стълба /СБС/ ХХХІV-136 10135.2522.136 19 гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
11 23.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размножителна касета тип ШК до трафопост ТП № 538 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ LІ-746, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.746, по плана на 21 м.р., гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ LІ-746, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.746/, по плана на 21 м.р., гр.Варна   10135.2563.746   гр. Варна, по плана на 21 м.р
10 23.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXI-1624, кв.37 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2575.1641/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXI-1624, кв.37 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2575.1641/, по плана на кв.Виница, гр.Варна XXI-1624 10135.2575.1641 37 гр. Варна, по плана на кв.Виница, гр.Варна
9 10.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от кабелен шкаф до КТП 1923 до новомонтиран шкаф кабелен ШК-4 пред УПИ XXVII-1070 /идентичен с ПИ 10135.2575.1841/, кв.2б по плана на кв.Виница, гр.Варна XXVII-1070 10135.2575.1841 гр. Варна, по плана на кв.Виница, гр.Варна
8 27.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-7А /електрозахранен от ТП №1850/ до нов шкаф кабелен тип ШК-4 и електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2520.7326 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7А до разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XXIII-2042, кв.121 /идентичен с ПИ 10135.2520.7243/ по плана на СО "Траката", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред ПИ с ид.№10135.2520.7243 XXIII-2042 10135.2520.7243 121 по плана на СО "Траката", гр.Варна
7 25.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ в ПИ 10135.2555.322 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХІІІ-5051,05052, кв. 6 (идентичен с ПИ 10135.2552.5139) по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-5051, 5052, кв. 6 (идентичен с ПИ 10135.2552.5139) по прана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. ХІІІ-5051,5052 10135.2552.5139 6 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж.к. Изгрев
6 19.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1991 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXIV-141, 144, кв.8 /идентичен с ПИ ид.№10135.2564.1770/ по плана на "Вилна зона", ул."6-та" №1, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXIV-141, 144, кв.8 /идентичен с ПИ ид.№10135.2564.1770/ по плана на "Вилна зона", ул."6-та" №1, гр.Варна XXIV-141, 144 10135.2564.1770 8 гр. Варна, В.З.ТРАКАТА-УЛ.6-ТА, по плана на Вилна зона, гр.Варна
5 19.01.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен ШК-7 пред ПИ с ид.№10135.2564.645 /електрозахранен от ТП №1696/ до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред УПИ XXI - 761, кв.45 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.761/ по плана на "Вилна зона", гр.Варна XXI - 761 10135.2564.761 45 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
4 15.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с ид.№10135.2520.6770 до нова кабелна кутия тип РК-3 пред УПИ III-6769, кв.218 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2520.7281/ по плана на СО "Траката", гр.Варна и от нова кабелна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО III-6769 10135.2520.7281 218 гр. Варна, по плана на СО "Траката", гр.Варна
3 15.01.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2564.977 /електрозахранен от ТП №968/ /1клон, 3бр.СБС, 1бр.СТС и 1кабелна линия/ до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2564.1349 по плана на Вилна зона, гр.Варна   10135.2564.1349   гр. Варна, по плана на Вилна зона, гр.Варна
2 13.01.2021 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „Цифрова Корпорация“ ООД и изтегляне на оптичен кабел по нея до адреси в 17-ти м.р., гр.Варна РШ 17-1 - бул."Васил Левски" бл.1А; бул."Осми Приморски Полк" бл.151; ул."Бреза" 8, 8А; ул."Мадара" 16, 20А, 22, 24, 26, 28; РШ 17-2 - ул."Д-р Анастасия Головина" 7, 8, 9, 10, 12, 16; ул."Д-р Анастасия Желязкова" 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21; ул."Д-р Басанович" 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24; ул."Мадара" 4, 6, 8, 10; ул."Царевец" 36, 38; ул."Караагач" 2. РШ 17-3 - бул."Васил Левски" бл.7; ул."Бряст" 1, 4; ул."Д-р Анастасия Желязкова" 14, 40, 42, 44, бл. 35; ул."Зора" 6, 8, 10, 14, 16, 18; ул."Каймакчалан" 5, 7, 8, 8А, 9, 10А; ул. "Мадара" 15-17, 17А, 19, 21А, 23, 23А, бл. 9; ул."Мир" бл. 10, бл. 11, бл. 12, бл. 14; ул."Света Ирина" 18, 19, 20       гр. Варна, по плана на 17 м.р.
1 13.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №172 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ X-3033, 3034, кв.8 /идентичен с ПИ 10135.2559.280/ по плана на 17-ти м.р., ул."Зора" №14, гр.Варна, чрез разкъсване и удължаване на кабелна линия между трафопост ТП №172 и шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2559.197 и изграждане на резервна кабелна връзка между двата шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ X-3033, кв.8 /идентичен с ПИ 10135.2559.280/ по плана на 17-ти м.р., ул."Зора" №14, гр.Варна X-3033, 3034 10135.2559.280 8 гр. Варна, по плана на 17-ти м.р., ул."Зора" №14
94 21.12.2020 Водопроводно отклонение за ПИ с ид.№10135.2623.30, кв.212 по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна       гр. Варна
93 21.12.2020 Въздушна кабелна линия 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7А електрозахранена от трафопост /МТП/№1503- /2 клона с 21бр.СБС и 8бр.СТС/ и от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7А пред ПИ с ид.№10135.2520.6782, електрозахранен от нов кабелен от нов кабелен шкаф тип ШК-4А пред ТП 1503-/2клона с 13бр.СБС, 11бр.СТС/ и до 3бр.разпределителни кутии РК-3, по плана на СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.6782   гр. Варна, по плана на СО "Траката"
92 21.12.2020 Временно водопроводно отклонение за ПИ 108, кв.15, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна 108   15 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
91 16.12.2020 Въздушна кабелна линия ниско напрежение /НН/ до 5бр.стълбове /от стълб №1 пред ПИ с ид.№10135.2516.323 до стълб №5 пред ПИ с ид.№10135.2516.321/ и кабелна линия ниско напрежение /НН/ до 3бр.разпределителни кутии тип РК-3 пред ПИ с ид.№10135.2516.324, 10135.2516.4812, 10135.2516.327, електрозахранени от трафопост /БКТП/ №1924   10135.2516.321   гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
90 11.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.495 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІV-499, кв. 53 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.499) по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 37, гр. Варна ХІV-499 10135.2553.499 53 гр. Варна, УЛ.ЛЮЛЯК №37, по плана на 25 м.р.
89 08.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от предстоящ за изграждане трафопост тип БКТП в ПИ с ид.№10135.2563.1917 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ IX-1755, кв.33 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2563.1957/, по плана на ж.к."Бриз", 21-ви м.р., гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IX-1755, кв.33 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2563.1957/, по плана на ж.к."Бриз", 21-ви м.р., гр.Варна IX-1755 10135.2563.1957 33 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", 21-ви м.р., гр.Варна
88 07.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2526.1651 /електрозахранен от трафопост ТП №1908/ до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред ПИ с ид.№10135.2526.1206, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна   10135.2526.1206   гр. Варна, по плана на м."Св.Никола", ж.к."Бриз"
87 07.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1747 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2563.700 за електрозахранване на УПИ LX-351, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.351/, по плана на 21-ви м.р., СО "Свети Никола", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №1747 до съществуващ кабелен шкаф пред ПИ 10135.2563.356 и резервна кабелна линия между двата шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ LX-351, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.351/, по плана на 21-ви м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2563.356   гр. Варна
85 03.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 419 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.175 и от него до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.175, ул. "Морска сирена" № 37, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна   10135.2560.175   гр. Варна, УЛ.МОРСКА СИРЕНА №37, по плана на 18 м.р.
86 02.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от БКТП 1143 до два броя шкаф кабелен ШК-4А пред УПИ I-229, кв.21, по плана на ж.к."Чайка" /ПИ с ид.№10135.2562.287/, гр.Варна и кабелни линии н.н. от кабелни шкафове до два броя електромерни табла тип ТЕПО I-229 10135.2562.287 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Чайка"
84 24.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №890 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIII-137, кв.21 /идентичен с ПИ 10135.2575.231/, по плана на кв.Виница, ул."Петрич" №14, гр.Варна и кабелна линия от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до съществуващ шкаф кабелен тип ШК в ПИ 10135.2575.232 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIII-137, кв.21 /идентичен с ПИ 10135.2575.231/, по плана на кв.Виница, ул."Петрич" №14, гр.Варна XIII-137 10135.2575.231 21 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Петрич" №14
83 24.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1040) на ул. "Феликс Каниц" № 7 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІ-217, кв. 47 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2560.217), по плана на 18-ти м.р., ул. "Феликс Каниц" № 9, гр. Варна. ХХІ-217 10135.2560.217 47 гр. Варна, УЛ.ФЕЛИКС КАНИЦ №9, по плана на 18 м.р.
82 24.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Тодор Икономов" № 20 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1033) до ново електромерно табло ТЕПО пред УПИ VІІІ-8, кв. 15 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2560.329) по плана на 18-ти м.р., ул. "Никола Михайловски" № 11, гр. Варна. VІІІ-8 10135.2560.329 15 гр. Варна, УЛ.НИКОЛА МИХАЙЛОВСКИ №11, по плана на 18 м.р.
81 13.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 1686 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-407, кв.41, идентичен с ПИ 10135.2563.2005, по плана на 21-ви м.р., ул."Борис Окс" № 9, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между трафопост ТП № 1686 и шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VІ-105 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК 4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-407, кв.41, идентичен с ПИ 10135.2563.2005, по плана на 21-ви м.р., ул."Д-р Борис Окс" № 9, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІV-406, кв.41, идентичен с ПИ 10135.2563.2011, по плана на 21 м.р., ул."Д-р Борис Окс", гр.Варна ХІІІ-407 10135.2563.2005, 41 по плана на 21 м.р
80 09.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.1208, по плана на СО "Сотира", гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия между трафопост ТП № 1126 и шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.1205 и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот.   10135.2508.1205   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
79 05.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №2026 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2573.172 по плана на к.к."Чайка", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2573.172, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.172   гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
78 04.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1845 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2024.21 и ПИ с ид.№10135.2024.28, за електрозахранване на УПИ XIII-10, кв.62 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2024.21/, по плана на кв.Виница, м."Пелит тарла", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО XIII-10 10135.2024.21 62 гр. Варна, по плана на кв.Виница
77 26.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 491 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.922 за електрозахранване на УПИ ХІІ-668, кв.34, идентичен с ПИ 10135.2508.668, по плана на СО "Сотира", ул."Капитан І ранг доц.Цв.Папазов" № 48, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП 491 до шкаф кабелен пред ПИ 10135.2508.674, резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО в ПИ 10135.2508.668 ХІІ-668, 10135.2508.668 34 по плана на СО"Сотира"
76 23.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 290 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2122 до електромерно табло тип ТЕМО в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2123, ул. "1-ва", по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.2123   гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на Ж.К. ИЗГРЕВ
75 22.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 467 пред ПИ с ид.10135.2554.568 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIV-441 "за жил.стр.", кв. 3 (идентичен с ПИ с ид.10135.2554.441), по плана на 24-ти м.р., ул. "Арх. Петко Момилов" № 5, гр. Варна XIV-441 "за жил.стр.", 10135.2554.441 3 гр. Варна
74 22.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2564.247 /електрозахранен от ТП №1921/ до ново електромерно табло пред УПИ V-1571, кв.17а /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.246/, по плана на СО "Ваялар", ул."Седма", гр.Варна V-1571 10135.2564.246 17а гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", ул."Седма"
73 15.10.2020 Водопроводно отклонение за УПИ ІІІ-1080, кв.10, идентично с ПИ 10135.2526.1080, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІІІ-1080 10135.2526.1080 10 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
72 15.10.2020 Водопроводно отклонение за УПИ ІV-1081, кв.10, идентичен с ПИ 10135.2526.2632, по плана на кв."Свети Никола", гр.Варна ІV-1081, 10135.2526.2632 10 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
71 07.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1131 до кабелен шкаф ШК-4 и от него да два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХVІІ-2610, идентификатор 10135.2555.2679, кв.4, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна", гр.Варна ХVІІ-2610 10135.2555.2679 4 гр. Варна, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна
70 01.10.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2515.3103 /електрозахранен от ТП №1935/ до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред ПИ с ид.№10135.2515.3140, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна, чрез монтаж на 3бр.стоманобетонни стълбове /СБС/   10135.2515.3140   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
69 01.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А /електрозахранен от трафопост ТП №1921/ пред ПИ 10135.2723.527 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2723.532 по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.532   гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна
68 30.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 2078 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХV-5095, кв. 238 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5182), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ в УПИ ХV-5059, кв. 238 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5182), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. ХV-5095 10135.2552.5182 238 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж.к. "Изгрев"
67 29.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2553.365 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ І-918, кв. 55 (идентичен с ПИ 10135.2553.635), по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 12, гр. Варна І-918 10135.2553.635 55 гр. Варна, ул. "Люляк" №12, по плана на 25-ти м.р.
66 29.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1021 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІІ-847, 848, кв. 49 (идентичен с ПИ 10135.2553.364), по плана на 25-ти м.р., ул. "Бели Лилии" № 1, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1021 до шкаф кабелен на ул. "Люляк" № 25 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШКІ4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІ-847, 848, кв. 49 (идентично с ПИ 10135.2553.364), по плана на 25-ти м.р., ул. "Бели Лилии" № 1, гр. Варна VІІ-847,848 10135.2553.364 49 гр. Варна, УЛ.БЕЛИ ЛИЛИИ №1, по плана на 25-ти м.р.
65 24.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост № 2153 до разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.2563.37, от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1М и от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХLVІІ-35, кв.19, идентичен с ПИ 10135.2563.1998, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХLVІІ-35 10135.2563.1998 19 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
64 21.09.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /МТП/ №965 до разклонителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ I-104, 105, кв.8 /идентичен с ПИ 10135.2516.4853/ и до електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.2516.59, с 12бр.стълбове, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна I-104, 105 10135.2516.4853 8 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
63 21.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /БКТП/ №1967 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ II-3440, кв.28 /идентичен с ПИ 10135.2515.3830/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-3440, кв.28 /идентичен с ПИ 10135.2515.3830/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна II-3440 10135.2515.3830 28 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
62 21.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1731 до разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1305, по плана на кв."Свети Никола", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО.   10135.2526.1305   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
61 18.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1597 до разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XL-477, кв.37 /ид.с ПИ 10135.2571.4627/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от ТП №1597 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2571.4627 XL-477 10135.2571.4627 37 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
60 18.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1888 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2515.730, за електрозахранване на ПИ с ид.№10135.2515.3577, кв.15, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕМО 1М на стълб пред ПИ с ид.№10135.2515.3577, кв.15, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.3577 15 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
59 18.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1628 до нов стоманобетонен стълб /СБС/ пред ПИ 10135.2623.8841, ул."Цар Борис III" и въздушно кабелно електрозахранване от нов стоманобетонен стълб /СБС/ до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2623.8840, по плана на СО "Горна Трака", местн."Коджа тепе", гр.Варна   10135.2623.8840   гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", местн."Коджа тепе",
58 17.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шках кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІІІ-2564, 232, кв.2, идентичен с ПИ 10135.2555.2638, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф. д-р Ванко Ванков" № 22, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІІ-2564, 232, кв.2, идентичен с ПИ 10135.2555.2638, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, ул."Проф.д-р Ванко Ванков", № 22, гр.Варна.   10135.2555.2638 2 гр. Варна, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна.
57 14.09.2020 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2573.172, кв.48, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.172 48 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
56 10.09.2020 Разширение на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Варна Лан"ООД на територията на кв.Виница, гр.Варна, L=4898м       гр. Варна, КВ.ВИНИЦА 2029
55 31.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2551.147 за електрозахранване на УПИ ІІІ-160, кв. 16 (идентичен с ПИ 10135.2551.160), по плана на кв. "Изгрев", местност "Франга дере и Кокарджа", гр. Варна, чрез муфиране и удължаване на резервен кабел от Трафопост /ТП/ № 1870 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2551.203. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.159 за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 10135.2551.160. ІІІ-160 10135.2551.160 16 гр. Варна, МЕСТН.ФРАНГА ДЕРЕ И КОКАРДЖА, кв. "Изгрев", по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
54 21.08.2020 Водопроводно отклонение за УПИ ХVІ-1693, кв.11, ПИ 10135.2526.1693, по плана на кв."Св.Никола" , гр.Варна ХVІ-1693 10135.2526.1693 11 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
53 20.08.2020 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект в ПИ10135.536.352, по плана на "Приморски парк", м-ст "Горчивата чешма", гр.Варна.   10135.536.352   гр. Варна
52 13.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 45 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХVІ-1398, кв.4Б, идентичен с ПИ 10135.2555.2627, по плана на 23 м.р., гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО-ТЕПО-1 и ТЕПО-2 в ПИ 10135.2555.2627. ХVІ-1398 10135.2555.2627. гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
51 13.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/, част от въздушна мрежа Н.Н., електрозахранена от трафопост ТП №771, до разпределителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XVII-1270, кв.88 /идентичен с ПИ 10135.2517.5335/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна XVII-1270 10135.2517.5335 88 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
50 12.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2078 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХIV-1901, кв.238 /идентичен с ПИ 10135.2552.5254/ по плана на кв.Изгрев, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХIV-1901, кв.238 /идентичен с ПИ 10135.2552.5254/ по плана на кв.Изгрев, гр.Варна ХХIV-1901 10135.2552.5254 238 гр. Варна, по плана на кв.Изгрев
49 12.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №689 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VII-435, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.795/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-435, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.795/, по плана на кв.Виница, гр.Варна VII-435 10135.2575.795 10 гр. Варна, по плана на кв.Виница
48 04.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №1967 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XVII-750, кв.56 /ПИ с ид.№10135.2515.3980/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна за електрозахранване на ПИ 2093 /ПИ с ид.№10135.2515.2093/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна XVII-750 10135.2515.2093 56 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
47 03.08.2020 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект, находящ се в ПИ 27, кв.181, по плана на СО "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна, ПИ 10135.2723.27 27 10135.2723.27 181 гр. Варна, по плана на СО "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака"
46 27.07.2020 Временни водопроводно и канализационно отклонения за преместваем обект, находящ се в ПИ 10135.2552.4343, кв.246, по плана на кв."Изгрев", гр.Варна   10135.2552.4343 246 гр. Варна, по плана на кв.Изгрев
45 27.07.2020 Водопроводно отклонение за ПИ 1006, кв.52, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.1006 52 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
44 23.07.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен пред ПИ 10135.2564.975 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXIII-2409, кв.53 /идентичен с ПИ 10135.2564.1422/ по плана на "Вилна зона", гр.Варна XXXIII-2409 10135.2564.1422 53 по плана на "Вилна зона"
43 16.07.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост ТП №1921 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2723.1242, по плана на СО "Ваялар"   10135.2723.1242   гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
42 10.07.2020 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект, находящ се в УПИ XIX-616, кв.47 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна XIX-616 10135.2517.5383 47 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
41 29.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2012 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-691, кв.57, идентичен с ПИ 10135.2526.691, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-691, кв.57, идентичен с ПИ 10135.2526.691, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІV-691, 10135.2526.691 57 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
40 26.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2012 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-705, кв.58, идентичен с ПИ 10135.2526.705, по плана на ж.к."Бриз", кв."Св.Никола", гр.Варна VІІ-705 10135.2526.705, 58 гр. Варна, Ж.К.БРИЗ, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
39 25.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 при трафопост ТП № 1859 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІ-1897, 1898, кв.38, идентичен с ПИ 10135.2563.1981, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна. ХІІ-1897, 1898, 10135.2563.1981 38 гр. Варна, Ж.К.БРИЗ, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
38 24.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1643 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ I-220=458, кв.31а /идентичен с ПИ 10135.2575.458/, по плана на кв.Виница, ул."Евксиноград" №11, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-220=458, кв.31а /идентичен с ПИ 10135.2575.458/, по плана на кв.Виница, ул."Евксиноград" №11, гр.Варна I-220=458 10135.2575.458 11 гр. Варна, УЛ.ЕВКСИНОГРАД №11, по плана на кв.Виница, ул."Евксиноград" №11, гр.Варна
37 24.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XXI-232 /ПИ с ид.№10135.2554.232/ и ПИ с ид.№10135.2554.231 по плана на 24-ти м.р., ул."Георги Бакалов" № 6, 8, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от трафопост ТП№468 до кабелен шкаф на ул."Георги Бакалов" №2 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXI-232 /ПИ с ид.№10135.2554.232/, ул."Георги Бакалов" №6, 8, гр.Варна XXI-232 10135.2554.232   гр. Варна, №6, 8, по плана на 24-ти м.р., ул."Георги Бакалов" № 6, 8
36 24.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2563.69 /електрозахранен от трафопост ТП 1938/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІІІ-90, кв.23, идентичен с ПИ 10135.2526.90, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІІІ-90 10135.2526.90, 23 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
35 24.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК4-2 на ул."Мир" № 35 електрозахранен от трафопост ТП № 169, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ І-"общ", кв.4а, идентичен с ПИ 10135.2555.52, по плана на 23 м.р., гр.Варна УПИ І-"общ" 10135.2555.52 гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
34 15.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А пред ПИ 10135.2560.387, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1033 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-9, кв. 16 (идентичен с ПИ 10135.2560.389), по плана на 18-ти м.р., бул. "Княз Борис І" № 99, гр. Варна ІV-9 10135.2560.389 16 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №99, по плана на 18-ти м.р.
33 11.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А на ул. "Нарцис"/ул. "Еделвайс" (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 265) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-739, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.474), по плана на 25-ти м.р., ул. "Нарцис" № 12а, гр. Варна V-739 10135.2553.474 52 гр. Варна, УЛ.НАРЦИС №12а, по плана на 25-ти м.р.
32 04.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2554.292, ул."Константин Щъркелов" №6 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-283, кв.21 /идентичен с ПИ 10135.2554.283/, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов" №7, гр.Варна V-283 10135.2554.283 21 гр. Варна, №7, по плана на 24-ти м.р., ул."К.Щъркелов" №7
31 03.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХХІХ-228, 229, кв.1, електрозахранен от трафопост ТП № 1126, до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.713 за електрозахранване на ПИ 10135.2508.712, по плана на СО"Сотира", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот. ХХХІХ-228, 229 ПИ 10135.2508.712, 1 гр. Варна, С.О.СОТИРА, по плана на СО"Сотира"
30 01.06.2020 Канализационно отклонение РVС ф200 с дължина 5 метра и площадкова канализация РVС ф160 с дължина 48 метра за ПИ 10135.2552.2248, кв. 225 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна   10135.2552.2248 225 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
29 29.05.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2105 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХХХ-331, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2508.311, по плана на СО"Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХ-331, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2508.311, по плана на СО "Сотира", гр.Варна ХХХ-331 10135.2508.311 24 по плана на СО"Сотира"
28 27.05.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 2014 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1271, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна, чрез удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение от Трафопост /ТП/ № 2014 до стълб пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.740 с 10 броя стълбове. 1904 10135.2552.1271 81 гр. Варна, по плана на жк. "Изгрев"
27 19.05.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А пред ПИ 10135.2515.774 до разклонителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.2515.770, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна и от разклонителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот   10135.2515.770   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
26 19.05.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №892 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VII-767, кв.45 / идентичен с ПИ 10135.2575.1007/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Св.Константин и Елена"12, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-767, кв.45 / идентичен с ПИ 10135.2575.1007/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Св.Константин и Елена"12, гр.Варна VII-767 10135.2575.1007 45 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
25 19.05.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /МТП/ №981 до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред УПИ LVIII-4795, кв.121 /идентичен с ПИ 10135.2517.5286/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна LVIII-4795 10135.2517.5286 121 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
24 19.05.2020 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2515.4094 /стар ид.№10135.2515.801/, кв.2515, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.4094   гр. Варна
23 11.05.2020 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Цифрова Корпорация" ООД, на територията на гр. Варна в 25 м.р. и изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители описани в Приложение 1 неразделна част от Разрешението за строеж   10135.2553   гр. Варна, по плана на 25 м.р.
22 04.05.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХLI-2565, кв.1, идентичен с ПИ 10135.2555.2636, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХLI-2565, кв.1, идентичен с ПИ 10135.2555.2636, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна. ХLI, 10135.2555.2636 1 по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна.
21 30.04.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 1925 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 386 /идентичен с ПИ 10135.2522.162/, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост БКТП № 1925 до кабелен шкаф тип ШК пред ПИ 10135.2522.986 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кебелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 386/идентичен с ПИ 10135.2522.162/ по плана на СО"Акчелар", гр.Варна   10135.2522.162   гр. Варна, СО Акчелар, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
20 22.04.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 69 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІІ-783, кв. 46 (идентичен с ПИ 10135.2553.425), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 22а, гр. Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от ТП № 69 до шкаф кабелен тип ШК на ул. "Роза" № 24 и резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХVІІ-783, кв. 46 (идентичен с ПИ 10135.2553.425), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 22а, гр. Варна. ХVІІ-783 10135.2553.425 46 гр. Варна, ул. "Роза" №22а, по плана на 25 м. р.
19 16.04.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2040 до електромерно табло тип ТЕПО /секция 1 и секция 2/ в УПИ VII-14, 15, кв.65 /идентичен с ПИ 10135.2028.27/, по плана на кв.Виница,ул."Овеч", гр.Варна УПИ VII-14, 15 10135.2028.27 65 гр. Варна, УЛ.ОВЕЧ, по плана на кв.Виница,ул."Овеч"
18 26.03.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб № 21 /СБС/ на въздушна мрежа /ВМ/ електрозахранена от Трафопост /КТП/ № 1803 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІ-5007, кв. 70 (идентичен с ПИ 10135.2552.5080) по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна VІ-5007 10135.2552.5080 70 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
17 18.03.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №1991 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-63, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2564.63/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна III-63 10135.2564.63 2 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
16 18.03.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №2039 до 4бр.разпределителни шкафа ШК-4 и от тях до 4бр.електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ XIV-20, кв.3 /ПИ 10135.2039.166/, по плана на СО "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", м-ст "Таушан тепе", гр.Варна XIV-20 10135.2039.166 3 гр. Варна, по плана на СО "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", м-ст "Таушан тепе", гр.Варна
15 02.03.2020 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП 1701 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХІІ-1867, кв.49 /идентичен с ПИ 10135.2563.1867/, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХХІІ-1867 10135.2563.1867 49 гр. Варна, по плана на 21 м.р
14 27.02.2020 Сградно водопроводно отклонение за ПИ с ид.№10135.2551.32, кв.9, по плана на кв.Изгрев, ул."Праскова"№26   10135.2551.32 9 гр. Варна, №26, по плана на кв.Изгрев
13 27.02.2020 Водопроводно отконение за ПИ 10135.2522.729, кв.14, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна   10135.2522.729 14 гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
12 24.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред ТП №1888 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2515.4083, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2515.4083, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна, за захранване на УПИ V-3841, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2515.4082 V-3841 10135.2515.4082 6 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
11 21.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен пред УПИ ХХХІІІ-297 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХХVІІ-1734, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2563.1734/, по плана на 21 м.р., кв."Св.Никола", ж.к."Бриз, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 1765 до шкаф кабелен пред УПИ ХХХІІІ-297 и резервна кабелна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-секция 1 и ТЕПО-секция2/ в УПИ ХХХVІІ-1734, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2563.1734/, по плана на 21 м.р., кв."Св.Никола", ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХVІІ-1734, ПИ 10135.2563.1734 30 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола, ж.к."Бриз"
10 13.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1622 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХІХ-400, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2522.402, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ХХХІV-400, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2522.4185, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна ХХХІV-400 ПИ 10135.2522.4185 24 по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
9 10.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 2036 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2563.1771 за електрозахранване на УПИ ХVІІ-1866, кв.40, който е идентичен с ПИ 10135.2563.1768, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХVІІ-1866 10135.2563.1768 40 гр. Варна, по плана на 21 м.р
8 29.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №688 до нов шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2052.667, по плана на СО "Виница-север", гр.Варна, за електрозахранване на УПИ V-757, кв.49 /идентичен с ПИ 10135.2052.763/, по плана на СО "Виница-север", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-757, кв.49 /идентичен с ПИ 10135.2052.763/, по плана на СО "Виница-север", гр.Варна, ул."Съби Велков" V-757 10135.2052.763 49 гр. Варна, по плана на СО "Виница-север"
7 23.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 299 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ Х-12, кв. 696 (идентичен с ПИ 10135.2557.204), по плана на 2-ри м.р., ул. "Генерал Цимерман" № 22, гр. Варна, чрез разкъсване резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 299 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2557.334 и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ Х-12, кв. 696 (идентичен с ПИ 10135.2557.204), по плана на 2-ри м.р., ул. "Генерал Цимерман" № 22, гр. Варна Х-12 10135.2557.204 696 гр. Варна, №22, по плана на 2 м.р.
6 22.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1655 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIX-382, кв.29а /идентичен с ПИ 10135.2575.2043/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ XIX-382, кв.29а /идентичен с ПИ 10135.2575.2043/ и пред УПИ VIII-382 "за жил.строителство", кв.29а /идентичен с ПИ 10135.2575.2044/, по плана на кв.Виница, гр.Варна XIX-382 10135.2575.2043 29а гр. Варна, по плана на кв.Виница
5 21.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №699 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXXII-788, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2042/, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина"№11, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП №699 до съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2575.2032 и изграждане на резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXII-788, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2042/, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина"№11, гр.Варна XXXII-788 10135.2575.2042 10 гр. Варна, №11, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина"11
4 20.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от Трафопост /БКТП/ №1982 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ V-4100, кв.125 /идентичен с ПИ 10135.2552.4100/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-4100, кв.125 /идентичен с ПИ 10135.2552.4100/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. V-4100 10135.2552.4100 125 гр. Варна, №39, по плана на кв. "Изгрев"
3 16.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 491 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ V-495, кв.31 /идентичен с ПИ 10135.2508.495/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 491 до шкаф кабелен пред ПИ 10135.2508.1394 и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-495, кв.31 /идентичен с ПИ 10135.2508.495/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна V-495 10135.2508.495 31 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
2 10.01.2020 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2723.133, кв.176 по плана на СО "Ваялар", СО "Траката" и СО "Горна Трака", гр.Варна   10135.2723.133 176 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", СО "Траката" и СО "Горна Трака", гр.Варна
1 10.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от предстоящ за изграждане трафопост тип БКТП в ПИ 10135.2563.1938 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ LХХХІ-23, кв.18 /идентичен с ПИ 10135.2563.23/, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна LХХХІ-23 10135.2563.1938 18 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг
96 20.12.2019 Площадкова канализация Ф 200 РVС с дължина L = 76 метра, заустваща се в съществуващо канализационно отклонение, за УПИ V-872 /с идентификатор 10135.2526.872/ и УПИ ІV-868 /с идентификатор 10135.2526.868/, кв. 44, по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна V-872 и ІV-868 10135.2526.872 и 10135.2526.868 44 гр. Варна, по плана на кв. "Свети Никола"
95 09.12.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 1065, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна 1065     гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
94 04.12.2019 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа собственост на "БТК" ЕАД преминаваща през поземлен имот 10135.2553.190, (УПИ ХІХ-1431, кв. 25) по плана на 25 м. р., с административен адрес ул. "Кокиче" № 2Г, гр. Варна ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, ул. "Кокиче " №2Г, по плана на 25 м. р.
93 25.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2049 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ V-223, кв.44 /идентичен с ПИ 10135.2563.2000/, по плана на 21 м.р., ул."Д-р Янаки Богданов" № 11, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 2049 до шкаф кабелен пред ПИ 10135.2526.926. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-223, кв.44,/идентичен с ПИ 10135.2563.2000, по плана на 21 м-р-, ул-"Д-р Янаки Богданов", № 11, гр.Варна V-223, 10135.2563.200 44 по плана на 21 м.р.
92 25.11.2019 Разширение на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "А1 България"ЕАД на територията на кв.Виница, гр.Варна       гр. Варна, по плана на кв.Виница
91 21.11.2019 Водопроводно отклонение за жилищна сграда в УПИ ХІХ-1156, кв.7, ид.10135.2526.1156, по плана на кв."Свети Никола", ул."Арх.Желязко Богданов" № 39, гр.Варна. ХІХ-1156 10135.2526.1156 7 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
90 19.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1665 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2522.873 и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2522.873, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .   10135.2522.873   по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
89 08.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 371 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІV-6428, 6429, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.213, по плана на 17 м.р., гр.Варна, ул."Бреза" № 4А. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред УПИ ХІV-6428, 6429, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.213, по плана на 17 м.р., гр.Варна   10135.2559.213,   гр. Варна, УЛ.БРЕЗА, по плана на 17 м.р.
88 05.11.2019 Въздушна кабелна линия 0.4kV от трафопост МТП №964 в ПИ с ид.№10135.2520.9514 /5клона със 120бр.нови СБС и 76бр.СТС/, по плана на СО "Траката", СО "Ваялар", СО "Горна Трака", гр.Варна   10135.2520.9514   гр. Варна, по плана на СО "Траката", СО "Ваялар", СО "Горна Трака", гр.Варна
87 05.11.2019 Въздушна кабелна линия 0.4kV от трафопост МТП №963, находящ се в ПИ с ид.№10135.2520.9533 /3 клона с 85бр.СБС и 12бр.СТС/, по плана на СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.9533   гр. Варна, по плана на СО "Траката"
86 05.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5 пред УПИ XXXII-3, кв.3, /електрозахранен от трафопост ТП №1650/, до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXIV-1511, кв.3 /идентичен с ПИ 10135.2575.2101/, по плана на кв.Виница, гр.Варна XXXIV-1511 10135.2575.2101 3 гр. Варна, по плана на кв.Виница
85 04.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIV-1556, кв.7 /ПИ с ид.№10135.2564.135/, електрозахранен от трафопост КТП №1901, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XV-1532, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2564.159/, по плана на Вилна зона, ул.6-та №15, гр.Варна XV-1532 10135.2564.159 8 гр. Варна, №15, по плана на Вилна зона, ул.6-та №15
84 16.10.2019 Канализационно отклонение РVС ф 200 с дължина 7,00м. за ПИ 1814, /с идентификатор 10135.2552.1814/, кв. 173 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна 1814 10135.2552.1814 173 гр. Варна, ул. "Орхидея", по плана на кв. "Изгрев"
83 07.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1672 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2564.1709, кв.49, по плана на Вилна зона, гр.Варна   10135.2564.1709 49 гр. Варна, по плана на Вилна зона
82 07.10.2019 Въздушна кабелна линия 0.4kV електрозахранена от трафопост ТП №890, находящ се в ПИ с ид.№10135.2575.261-сграда 10135.2575.261.2 (2клона с 27бр.нови стоманобетонни стълбове и 3бр.стоманотръбни стълбове) и Въздушна кабелна линия 0.4kV електрозахранена от трафопост ТП №688, находящ се в ПИ с ид.№10135.2575.115-сграда 10135.2575.115.1 (1клон с 15бр.нови стоманобетонни стълбове и 5бр.стоманотръбни стълбове), по плана на кв.Виница, гр.Варна       гр. Варна, КВ.ВИНИЦА 2029, по плана на кв.Виница
81 04.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /МТП/ № 592 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред Трафопост /МТП/ № 592, от нов ШК до първи стоманобетонен стълб /СБС/ от нов клон на въздушна мрежа ниско напрежение /НН/ и въздушно електрозахранване от първи стоманобетонен стълб /СБС/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХХ- 4187, кв. 131 (идентичен с ПИ 10135.2517.4187), по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбрава", гр. Варна ХХХ-4187 10135.2517.4187 131 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбрава"
80 03.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1988 до нов шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ ХІ-202 /стар 1510а/, кв. 1 (идентичен с ПИ 10135.2566.202), по плана на местност "Старите лозя", "Долна Трака", гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1988 до шкаф кабелен тип ШК-6 пред ПИ 10135.2566.170 и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред ХІ-202 /стар 1510а/, кв. 1 (идентичен с ПИ 10135.2566.202), по плана на местност "Старите лозя", "Долна трака", гр. Варна. ХІ-202 10135.2566.202 1 гр. Варна, по плана на м-ст "Долна Трака"
79 03.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXV-688, кв.6 /електрозахранен от БКТП №2037/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXVI-761, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2575.1011/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №20, гр.Варна XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №20
78 02.10.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2723.201, кв.65, по плана на СО "Ваялар", СО "Траката", СО "Горна Трака", гр.Варна   10135.2723.201 65 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", СО "Траката", СО "Горна Трака", гр.Варна
77 02.10.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2723.200, кв.65, по плана на СО "Ваялар", СО "Траката" и СО "Горна Трака", гр.Варна   10135.2723.200 65 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", СО "Траката" и СО "Горна Трака", гр.Варна
76 30.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 23 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХVІ-7, кв. 38 (идентичен с ПИ 10135.2560.74), по плана на 18-ти м. р., бул. "Чаталджа" № 14, гр. Варна, чрез муфиране и удължаване на кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 23 до разпределителна кутия тип РК на бул. "Чаталджа" № 12. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІ-7, кв. 38 (идентичен с ПИ 10135.2560.74), по плана на 18-ти м. р., бул. "Чаталджа" № 14, гр. Варна. ХVІ-7 10135.2560.74 38 гр. Варна, №14, по плана на 18 м. р.
75 20.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост 1061 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VІ-1769, кв.40,/ идентичен с ПИ 10135.2563.1892/, по плана на 21-ви м.р., ул."Д-р Стойчо Йорданов" № 9, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между трафопост № 1061 и шкаф кабелен тип ШК, монтиран в УПИ ХХVІІІ-352 /ПИ 10135.2563.700/ и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІ-1769, кв.40 /идентичен с ПИ 10135.2563.1892/, по плана 21-ви м.р., ул."Д-р Стойчо Йорданов" № 9, гр.Варна VІ-1769, 10135.2563.1892   гр. Варна, по плана на 21-ви м.р
74 19.09.2019 Канализационно отклонение PVC ф200 с дължина 5,50 метра и площадкова канализация PVC ф160 с дължина 38,30 метра за УПИ VІІІ-2240 (с идентификатор 10135.2552.2240) и ПИ 2242 (с идентификатор 10135.2552.2242), кв. 222 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна VІІІ-2240 10135.2552.2240 222 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
73 16.09.2019 Реконструкция на кабелни линии 0,4 кVА по ул."Васил Петлешков", с изграждане на кабелна канална мрежа с 2 бр.шахти пред УПИ ХІ-91, кв.10а, ПИ 10135.2555.93, по плана на 23 м.р., гр.Варна ХІ-91, 10135.2555.93 10а гр. Варна, УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ, по плана на 23 м.р., гр.Варна
72 16.09.2019 Въздушни кабелни линии 0.4kV електрозахранени от трафопост МТП №1504 находящ се в ПИ 10135.2052.9522 /3клона със 72бр. СБС, 22бр. СТС/, по плана на СО "Виница север", гр.Варна   10135.2052.9522   гр. Варна, по плана на СО "Виница север"
71 16.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №688 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXXV-971, кв.20 /идентичен с ПИ 10135.2575.1589/, по плана на кв.Виница, ул."Съби Велков", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXV-971, кв.20 /идентичен с ПИ 10135.2575.1589/, по плана на кв.Виница, ул."Съби Велков", гр.Варна XXXV-971 10135.2575.1589 20 по плана на кв.Виница, ул."Съби Велков"
70 12.09.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2723.202, кв.65, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.202   гр. Варна
69 30.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1055 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІІІ-368, кв. 8 (идентичен с ПИ 10135.2553.680) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 12, гр. Варна и изграждане на тръбна мрежа с РVС тръби и 1 брой кабелна шахта. Кабелно електрозахранване от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІІІ-368, кв. 8 (идентичен с ПИ 10135.2553.680) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 12, гр. Варна. ХVІІІ-368 10135.2553.680 8 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №12, по плана на 26 м.р.
68 30.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1939 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XV-1510м, 1510н, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2566.6505/, по плана на м."Старите лозя", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №1939 до шкаф кабелен тип ШК-7 пред ПИ 10135.2566.216 и резервна кабелна връзка между двата кабелни шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XV-1510м, 1510н, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2566.6505/, по плана на м."Старите лозя", гр.Варна XV-1510м, 1510н 0135.2566.216 2 гр. Варна, по плана на м."Старите лозя"
67 30.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2078 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VII-1896, кв.239 /идентичен с ПИ 10135.2552.5246/, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-1896, кв.239 /идентичен с ПИ 10135.2552.5246/, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Варна VII-1896 10135.2552.5246 239 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
66 30.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1650 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXXIII-727, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.727/, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXIII-727, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.727/, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов", гр.Варна XXXIII-727 10135.2575.727 5 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов"
65 14.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІІ-3855, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2555.2611/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-3855, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2555.2611/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна VІІ-3855 10135.2555.2611/,   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
64 13.08.2019 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 220 до три броя електромерни табла тип ТЕПО за жилищна сграда в УПИ І-157 "за жил.строителство и търговия", кв.20,ПИ 10135.2562.157, по плана на ж.к."Чайка", гр.Варна УПИ І-154 10135.2562.157 20 по плана на ж.к."Чайка"
63 13.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2065 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2564.952 /идентичен с УПИ XV-1160-б, кв.50/, по плана на "Вилна зона", бул."Княз Борис I" №315, гр.Варна XV-1160-б 10135.2564.952 50 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №315, по плана на вилна зона
62 13.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2056 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2564.280, по плана на Вилна зона, гр.Варна, разкъсване на съществуваща кабелна линия между шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2564.1265 и електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XVI-415, кв.25 /ПИ с ид.№10135.2564.415/ и подвеждане на кабела в нов шкаф кабелен тип ШК XVI-415 10135.2564.415 25 гр. Варна, по плана на Вилна зона
61 12.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1655 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XIV -351, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2575.348/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Георги" №10, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIV -351, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2575.348/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Георги" №10, гр.Варна XIV-351 10135.2575.348/ 30 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Георги" №10
60 08.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /БКТП/ № 2130 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХ-522, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2563.522/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХ-522, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2563.522/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна. ХХ-522, 10135.2563.522 45 по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна.
59 23.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №893 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VII-736, кв.51 /идентичен с ПИ 10135.2575.1213/ по плана на кв.Виница , ул."Мария Бацарова" №20, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-736, кв.51 /идентичен с ПИ 10135.2575.1213/ по плана на кв.Виница , ул."Мария Бацарова" №20, гр.Варна VII-736 10135.2623.6098 51 гр. Варна, №20, по плана на СО "Горна Трака"
58 23.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №465 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VII-246, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2554.246/ по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №11, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №465 до кабелен шкаф на ул."Батова" №7 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-246, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2554.246/ по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №11, гр.Варна VII-246 10135.2554.246 10 гр. Варна, №11, по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №7
57 19.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 2103 до електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХІІ-2067, кв.47 /идентичен с ПИ 10135.2563.1905/, по плана на 21-ви м.р., кв."Св.Никола", № 117, гр.Варна. ХІІ-2067 10135.2563.1905   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
56 15.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 626 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХVІІІ-189, кв.15 /идентичен с ПИ 10135.2526.189/, по плана на ж.к."Бриз", ул."Д-р Любен Попов" № 68, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVІІІ-189, кв.15 /идентичен с ПИ 10135.2526.189/, по плана на ж.к."Бриз", ул"Д-р Любен Попов", № 68, гр.Варна. ХХVІІІ-189 ПИ 10135.2526.189 15 по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
55 15.07.2019 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.332, част от въздушна мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1870 /с монтаж на три броя нови стълбове/, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІХ-2073, кв. 197 (идентичен с ПИ 10135.2551.2129), по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ІХ-2073 10135.2551.2129 197 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
54 15.07.2019 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ Стоманобетонен стълб /СБС/ на клон 1, пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1786, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1982 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХV-4285, кв.183, (идентичен с ПИ 10135.2552.5069), по плана на ж.к. "Изгрев 1", гр. Варна ХV-4285 10135.2552.5069 183 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев 1"
53 15.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 302 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VІІІ-928 - "за жилищно строителство", кв. 56 (идентичен с ПИ 10135.2553.619) по плана на 25-ти м.р., ул. "Карамфил" № 7а, гр. Варна VІІІ-928 10135.2553.619 56 гр. Варна, ул. "Карамфил" №7а, по плана на 25 м.р.
52 11.07.2019 Изместване на съществуващи кабелни касети тип ШК пред ПИ 10135.2562.265 /идентичен с ПИ ІІІ-231, кв.47/, по плана на 19-ти м.р., ж.к."Чайка", гр.Варна ІІІ-231 10135.2562.265 47 по плана на 19 м.р.
51 11.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Бяла Мура" № 11 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1055) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-710,713,кв. 1081 (идентичен с ПИ 10135.2553.1924), по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла Мура" № 13, гр. Варна ХІІІ-710,713 10135.2553.1924 1081 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №13, по плана на 26 м.р.
50 02.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен ШК, монтиран пред Трафопост /ТП/ № 1870 до разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2141 /за захранване на УПИ ІХ-282, кв. 104 (идентичен с ПИ 10135.2551.282), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна и от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО. ІХ-282 10135.2551.282 104 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
49 28.06.2019 Изместване на въздушна електропроводна линия с изолиран проводник 0.4kV от трафопост ТП 2005 и заместването й с подземна кабелна линия 0.4kV в района на ПИ с ид.№10135.2623.6098, СО "Горна Трака", м-ст "Коджа тепе", гр.Варна   10135.2623.6098   гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
48 28.06.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1643 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XVI-123, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2575.221/ по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №69, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП№1643 до шкаф кабелен пред УПИ XIV-125, кв.22 и резервна връзка между двата кабелни шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XVI-123, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2575.221/ по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №69, гр.Варна XVI-123, 10135.2575.221 22 гр. Варна, №69, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №69
47 25.06.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№1643 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VIII-1829, 1830, кв.32 /идентичен с ПИ 10135.2575.2053/, по плана на кв.Виница, ул."Хоризонт-Виница" №3, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия между трафопост ТП №1643 и електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2575.1831 Кабелно електрозахранване 0.4kVот нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-1829, 1830, кв.32 /идентичен с ПИ 10135.2575.2053/, по плана на кв.Виница, ул."Хоризонт-Виница" №3 VIII-1829,1830 10135.2575.2053 32 гр. Варна, №3, по плана на кв.Виница
46 24.06.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1794 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 1913, кв.119 /идентичен с ПИ 10135.2520.1913/, по плана на СО "Траката", гр.Варна и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО 1913 10135.2520.1913 119 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
45 24.06.2019 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1803 до електромерно табло тип ТЕПО на стълб №8 срещу УПИ VIII-4373, кв.160 /идентичен с ПИ 10135.2552.4273/, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Варна VIII-4373 10135.2552.4273 160 гр. Варна, по плана на ж.к."Изгрев"
44 10.06.2019 Сградно канализационно отклонение XXXIII-662, кв.1, по плана на кв.Виница, ул."Света Параскева" 15, гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2575.1236 XXXIII-662 10135.2575.1236 1 гр. Варна, по плана на кв.Виница
43 10.06.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А пред трафопост ТП №1708 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ IX-1569, кв.62 /идентичен с ПИ 10135.2723.843/, по плана на СО "Траката", гр.Варна IX-1569 10135.2723.843 62 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
42 10.06.2019 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV чрез удължаване на съществуваща въздушна мрежа НН, електрозахранена от трафопост БКТП №2021 /с монтаж на два броя нови стълбове/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ III-3077, кв.35 /идентичен с ПИ 10135.2515.3944/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна и изтегляне на нова кабелна линия от трафопост БКТП №2021 до стоманобетонен стълб /СБС/ №1 /СБС /№1 III-3077 10135.2515.3944 35 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
41 10.06.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2520.474 /електрозахранен от трафопост ТП№964/ до две нови разпределителни кутии тип РК-3 пред ПИ 10135.2520.6040 и пред ПИ 10135.2520.321 и до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2520.321 по плана на СО "Траката", местност "Малко Ю", гр.Варна   10135.2520.321   гр. Варна, по плана на СО "Траката"
40 04.06.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1923 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.2575.1787 /за електрозахранване на ПИ 10135.2575.2019, идентичен с УПИ ХХ-869, кв.60/, по плана на кв.Виница, гр.Варна ХХ-869 10135.2575.2019 60 гр. Варна, по плана на кв.Виница
39 27.05.2019 Временно водопроводно отклонение и временно канализационно отклонение за преместваем обект в ПИ с ид.№10135.2554.636, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов", гр.Варна   10135.2554.636   гр. Варна, по плана на 24-ти м.р.
38 27.05.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №1991 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXIV-160, кв.13 /идентичен с ПИ 10135.2564.1721/, по плана на "Вилна зона", ул."Седма", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXIV-160, кв.13 /идентичен с ПИ 10135.2564.1721/, по плана на "Вилна зона", ул."Седма", гр.Варна XXIV-160 10135.2564.1721 13 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
37 27.05.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №964 до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.2520.249, кв.187, по плана на СО "Траката", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нова разклонителна кутия тип РК-3 до ново електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2520.249, кв.187, по плана на СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.249 187 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
36 21.05.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №890 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ IV-281, кв.206 /идентичен ПИ 10135.2575.194/ по плана на кв.Виница, ул."Аладжа манастир"№31, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов кабелен шкаф тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-281, кв.206 /идентичен ПИ 10135.2575.194/ по плана на кв.Виница, ул."Аладжа манастир"№31, гр.Варна IV-281 10135.2575.194 206 гр. Варна, №31, по плана на кв.Виница
35 17.05.2019 Временно водопроводно отклонение с дължина 42,40 м. л., ф 25 ПЕВП за ПИ 3967, б=475, / идентификатор 10135.2553.11/, кв. 448 по КК на 26-ти м.р., гр. Варна 3967 б=475 10135.2553.11 448 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
34 16.05.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост КТП №1901 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ LXIII-3663, 3664, кв.12 по плана на Вилна зона, гр.Варна /ПИ с ид.№10135.2564.1354/ и от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в имота LXIII-3663, 3664 10135.2564.1354 12 по плана на Вилна зона
33 24.04.2019 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект в ПИ 10135.2571.4656, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2571.4656   по плана на к.к."Чайка"
32 23.04.2019 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-6А (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 932) до електромерно табло тип ТЕПО на съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ № 3 до УПИ ІV-4355, кв. 113 (идентичен с ПИ 10135.2552.4355) по плана на ж. к. "Изгрев", гр. Варна ІV-4355 10135.2552.4355 113 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж. к. Изгрев
31 10.04.2019 Временно водопроводно отклонение за ПИ 122, кв.62, по плана на "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2520.122 122 10135.2520.122 62 гр. Варна, по плана на "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака"
30 10.04.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 4788, кв.112, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2517.4788 4788 10135.2517.4788 112 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
29 09.04.2019 Реконструкция на клон №1 от ТП №293 на въздушна мрежа НН чрез ликвидиране на 2бр. стоманобетонни стълбове /СБС/ пред УПИ II-409, кв.21 /ПИ с ид.№10135.2554.279/ по плана на 24-ти м.р., гр.Варна и кабелиране чрез муфиране на подхождащи към тях кабели НН. Изграждане на кабелни линии НН от съществуваща ШК-4А пред ПИ №10135.2554.515 до 2бр.РК-3, 24-ти м.р., ул."Емануил Манолов", гр.Варна II-409 10135.2554.515 21 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р.
28 05.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1982 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2552.5085 за електрозахранване на жилищна сграда в УПИ ХІV-5086, кв. 127 (идентичен с ПИ 10135.2552.5103), по плана на кв. Изгрев, гр. Варна ХІV-5086 10135.2552.5103 127 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на кв. Изгрев
27 29.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1882 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV-585, кв.40 /идентичен с ПИ 10135.2571.4607/ по плана на к.к."Чайка", гр.Варна IV-585 10135.2571.4607 40 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
26 21.03.2019 Водопроводно отклонение с дължина 4 метра, ПЕВП ф 25 за УПИ V "терен за не замърсяващи производства", кв. 52, по плана на с. Каменар, Община Варна V   52 с.Каменар, по плана на с. Каменар
25 21.03.2019 Изместване на съществуващ СБС пред УПИ XIX-221 /ПИ с ид.№10135.2554.633/, кв.29 по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник"№39, гр.Варна, част от въздушна мрежа НН на трафопост ТП №468 XIX-221 10135.2554.633 29 гр. Варна, УЛ.ДУБРОВНИК №39, по плана на 24-ти м.р.
24 21.03.2019 Канализационно включване с дължина 13,75 метра, РVС ф 200 от РШ2 до РШ1, за жилищна сграда находяща се в ПИ 3033-б, кв. 175, /с идентификатор 10135.2552.4329/, по плана на ж.к. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 26, гр. Варна 3033-б 10135.2552.4329 175 гр. Варна, ул. "Орхидея" №26
23 21.03.2019 Канализационно включване с дължина 13,85 метра, РVС ф 200 от РШ2 до РШ1, за жилищна сграда находяща се в ПИ 3033-а, кв. 175, /с идентификатор 10135.2552.4328/, по плана на ж.к. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 26А, гр. Варна 3033-а 10135.2552.4328 175 гр. Варна, ул. "Орхидея" №26А, по плана на ж.к. "Изгрев"
22 20.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №234 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ X-1355, кв.14 /идентичен с ПИ 10135.2554.77/, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Георги Попов" №28, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ X-1355, кв.14 /идентичен с ПИ 10135.2554.77/, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Георги Попов" №28, гр.Варна X-1355 10135.2554.77 14 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Георги Попов" №28,
21 12.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №1988 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-165, 166, кв.6 /идентичен с ПИ 10135.2566.249/, по плана на м."Старите лозя", Долна Трака, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ II-165, 166, кв.6 /идентичен с ПИ 10135.2566.249/ и в УПИ XVII-165, 166, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2566.247/, по плана на м."Старите лозя", Долна Трака, гр.Варна II-165, 166, УПИ XVII-165, 166, 10135.2566.249, 10135.2566.247 6,5 гр. Варна, по плана на м."Старите лозя"
20 27.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 124 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ІІІ-6412, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.276, по плана на 17 м.р., ул."Бреза" № 8, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІІ-6412, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.276, по плана на 17 м.р., ул."Бреза" № 8, гр.Варна ІІІ-6412, 10135.2559.276 18 гр. Варна, по плана на 17 м.р.
19 27.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред трафопост МТП № 1767 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2522.1151 за захранване на УПИ ХХХVІ-134, кв.19, идентичен с ПИ 10135.2522.1150, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна УПИ ХХХVІ-134,   19 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
18 26.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1859 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 при ТП № 1859 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХХІХ-950 /идентичен с ПИ 10135.2526.2312/, кв.23, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІХ-950 10135.2526.2312   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
17 25.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Бяла мура" № 8(електрозахранен от ТП № 436) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-387, кв. 1081 (идентичен с ПИ 10135.2553.717), по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 9, гр. Варна. V-387 10135.2553.717 1081 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №9, по плана на 26 м..р.
16 22.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Цани Гинчев" № 13 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 474) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VI-12, кв. 37 (идентичен с ПИ 10135.2560.97) по плана на 18-ти м.р., ул. "Цани Гинчев" № 15, гр. Варна. VI-12 10135.2560.97 37 гр. Варна, УЛ.ЦАНИ ГИНЧЕВ №15, по плана на 18 м.р.
15 20.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /МТП/ № 1852 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІ-913, кв.54, идентично с ПИ 10135.2526.913, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІІ-913 10135.2526.913 54 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
14 20.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2105 до нови кабелни шкафове тип ШК /ШК-7 пред ПИ 10135.2508.197 и ШК-4 пред ПИ 10135.2508.1254/ и от новите кабелни шкафове тип ШК до девет броя разпределителни кабелни кутии тип РК-3, по плана на СО "Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1254 и кабелно електрозахранване 0,4 кV от разпределителна кабелна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.175, по плана на СО "Сотира", гр.Варна       гр. Варна, С.О.СОТИРА, по плана на СО"Сотира"
13 20.02.2019 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в УПИ ХLV 36, кв.19, ПИ 10135.2563.36, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна УПИ ХLV 36 10135.2563.36 19 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
12 20.02.2019 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Цифрова Корпорация" ООД, на територията на гр. Варна в 18 м. р. и изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители описани в Приложение 1 неразделна част от Разрешението за строеж   10135.2560   гр. Варна, по плана на 18 м.р.
11 11.02.2019 Водопроводно отклонение за ПИ с ид.№10135.2723.69, кв.178, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.69 178 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
10 08.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1921 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 3649, кв.82 /ПИ с ид.№10135.2723.882/, по плана на СО "Траката", гр.Варна 3649 10135.2723.882 82 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
9 07.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1098 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-409, кв.21 /ПИ с ид.№10135.2554.279/, по плана на 24-ти м.р., ул."Евлоги Георгиев"№18, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-409, кв.21 /ПИ с ид.№10135.2554.279/, по плана на 24-ти м.р., ул."Евлоги Георгиев"№18, гр.Варна II-409 10135.2554.279 21 гр. Варна, №18, по плана на 24-ти м.р.
8 07.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XI-1456, 1457, 1927, кв.38 / ПИ с ид.№10135.2575.2046/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №10, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XI-1456, 1457, 1927, кв.38 / ПИ с ид.№10135.2575.2046/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №10, гр.Варна XI-1456, 1457, 1927 10135.2575.2046 38 гр. Варна, №10, по плана на кв.Виница
7 06.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №689 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VIII-1947, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2575.1947/ по плана на кв.Виница, ул."Св.Димитър Солунски" №13, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-1947, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2575.1947/ по плана на кв.Виница, ул."Св.Димитър Солунски" №13, гр.Варна VIII-1947 10135.2575.1947 8 гр. Варна, №13, по плана на кв.Виница
6 06.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2037 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XXXII-1673, кв.5 /ПИ с ид.№10135.2575.1673/ по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов"№37, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ пред УПИ XXXII-1673, кв.5 /ПИ с ид.№10135.2575.1673/ по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов"№37, гр.Варна XXXII-1673 10135.2575.1673 5 гр. Варна, №37, по плана на кв.Виница
5 30.01.2019 Външно кабелно елекрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5 на ул. "Кокиче" № 2А (електрозахранен от Трафопост № 122) до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-233, кв. 25 (идентичен с ПИ 10135.2553.186) на ул. "Кокиче" № 2Б, по плана на 25 м.р., гр. Варна ХІІІ-233 10135.2553.186 25 гр. Варна, ул. "Кокиче " №2Б, по плана на 25 м.р.
4 23.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификсатор 10135.2526.1842 /електрозахранен от ТП № 1687/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV-1843 /идентичен с ПИ 10135.2526.1843/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІV-1843 10135.2526.1843   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
3 11.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VII-426, кв.38 /ПИ с ид.№10135.2575.426/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №12Б, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от трафопост ТП №527 до кабелен шкаф на ул."Корал" №8 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-426, кв.38 /ПИ с ид.№10135.2575.426/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №12Б, гр.Варна VII-426, 10135.2575.426 38 гр. Варна, №12Б, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №12Б
2 09.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред трафопост /ТП/ № 1686 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1829, за захранване на жилищна сграда в ПИ 10135.2563.1828 /идентичен с УПИ ХLІХ-174, 343, кв.43/, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХLІХ-174 ПИ 10135.2563.1828 43 по плана на 21 м.р
1 08.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 378 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІІ-146, кв. 17 (идентичен с ПИ 10135.2553.1951), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче", гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 378 до кабелен шкаф на ул. "Кокиче" № 6а и резервна връзка между двата кабелни шкафа. ХVІІ-146 10135.2553.1951 17 гр. Варна, ул. Кокиче, по плана на 25-ти м.р.
57 14.12.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП № 893 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXV-974, кв.46 /ПИ с ид.№10135.2575.974/, по плана на кв.Виница, гр.Варна, ул."Мария Бацарова"№3 XXV-974 10135.2575.974 46 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Мария Бацарова"№3
56 16.11.2018 Канализационно отклонение за ПИ с ид.№10135.2564.369 /УПИ XLVIII-1498, кв. 12В/, по плана на Вилна зона, гр. Варна XLVIII-1498 10135.2564.369 12В гр. Варна, №53, по плана на Вилна зона
55 15.11.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 1938 до нов кабелен шкаф тип ШК при трафопост /ТП/ № 1938 и от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.13 /идентичен с УПИ ХLVІ-13, кв.19/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХLVІ-13 10135.2563.13 19 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
54 15.11.2018 Сградно водопроводно отклонение за хотел "Кораба", находящ се в ПИ №158, кв.148 /ПИ с ид.№10135.2573.1078/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна 158 10135.2573.1078 148 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
53 13.11.2018 Временно водопроводно отклонение с дължина 3,0 м.л., ф 25 ПЕВП за преместваем обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2522.684, кв. 28, по плана на местност "Акчелар", гр. Варна.   10135.2522.684 28 гр. Варна, СО Акчелар, по плана на м. Акчелар
52 13.11.2018 Временно водопроводно отклонение с дължина 1,5 м.л., ф 25 ПЕВП за преместваем обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2522.647, кв. 29, по плана на местност "Акчелар", гр. Варна.   10135.2522.647 29 гр. Варна, м. Акчелар, по плана на м. Акчелар
51 19.10.2018 Водопроводно отклонение за УПИ VII-1599, кв.9 /ПИ с ид.№10135.2564.85/, по плана на "Вилна зона" VII-1599 10135.2564.85 9 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
50 18.10.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2515.3211 ( електрозахранен от трафопост ТП № 1501) до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред УПИ XII-887, кв.62 ( ПИ с ид.№10135.2515.4108), по плана на СО "Ален мак", гр.Варна XII-887 10135.2515.4108 62 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
49 04.10.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №699 до шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2575.2032 за електрозахранване на УПИ XXXI-1508, кв.10 /ПИ с ид.№10135.2575.2030/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло ти ТЕПО в УПИ XXXI-1508, кв.10 /ПИ с ид.№10135.2575.2030/, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина" №9, гр.Варна XXXI-1508 10135.2575.2030 10 гр. Варна, №9, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина" №9
48 04.10.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7А /електрозахранен от трафопост ТП №558/ пред ПИ с ид.№10135.2515.2141 до разпределителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2515.3617, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.3617   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
47 20.09.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 452 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ ХІ-91, кв.10а /идентичен с ПИ 10135.2555.91/, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" № 11, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 452 до кабелен шкаф на ул."Васил Петлешков" № 18 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-91, кв.10а /идентичен с ПИ 10135.2555.91/, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" № 11, гр.Варна   10135.2555.91 10а гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
46 20.09.2018 Временно водопроводно отклонение с дължина 6,00м., ф 25 ПЕВП за преместваем обект, находящ се в поземлен имот ПИ-617, кв. 46, по плана на с. Каменар, Община Варна        
45 10.09.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1047 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ VІІ-373, кв. 603 (идентичен с ПИ 10135.2556.373) по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 18, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1047 до кабелен шкаф на ул. "Топра Хисар" № 10 и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-373, кв. 603 (идентичен с ПИ 10135.2556.373) по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 18, гр. Варна VІІ-373 10135.2556.373 603 гр. Варна, ул. "Брегалница" № 18, по плана на 5-ти м.р.
44 10.09.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIX-221, кв.29 /ПИ с ид.№10135.2554.633/ по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №39, гр.Варна XIX-221 10135.2554.633 29 гр. Варна, УЛ.ДУБРОВНИК №39, по плана на 24-ти м.р.
43 07.09.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1991 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXIII-136, 139, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2564.1690/ по плана на "Вилна зона", ул."3-та" , гр.Варна XXIII-136, 139 10135.2564.1690 8 по плана на "Вилна зона"
42 04.09.2018 Временно водопроводно отклонение за ПИ с ид.№10135.2520.7256, по плана на СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.7256   гр. Варна, по плана на СО "Траката"
41 09.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1830 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІХ-242, кв.27 /идентичен с ПИ 10135.2526.242/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 1830 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІХ-1139, кв.25 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІХ-242, кв.27 /идентичен с ПИ 10135.2526.242/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна.   ПИ 10135.2526.242   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
40 09.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф пред ПИ 10135.2556.115, ул. "Кюстенджа" № 22 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 496), до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІ-18,19, кв. 625 (идентичен с ПИ 10135.2556.375), по плана на 5-ти м.р., ул. "Тодор Димов" № 21, гр. Варна. ХІ-18,19 10135.2556.375 625 гр. Варна, ул. Тодор Димов №21, по плана на 5-ти м.р.
39 07.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2026 до шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XXXVIII-241, 732, кв.11 (ПИ с ид.№10135.2573.323), по плана на к.к."Чайка", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXVIII-241, 732, кв.11 (ПИ с ид.№10135.2573.323), по плана на к.к."Чайка", гр.Варна XXXVIII-241, 732 10135.2573.323 11 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
38 03.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 429 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІІІ-15, 15а, кв. 621 (идентичен с ПИ 10135.2556.188), по плана на 5-ти м.р., ул. "Битоля" № 31, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 429 до кабелен шкаф на ул. "Братя Бъкстон" № 9 и резервна кабелна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІІ-15, 15а, кв. 621 (идентичен с ПИ 10135.2556.188), по плана на 5-ти м.р., ул. "Битоля" № 31, гр. Варна. VІІІ-15,15а 10135.2556.188 621 гр. Варна, ул. Битоля №31, по плана на 5-ти м.р.
37 26.07.2018 Водопроводно отклонение за УПИ IV-305, кв.36 с нов ид.№10135.2575.430, по плана на кв.Виница, ул."Морски звуци" №5 , гр.Варна IV-305 10135.2575.430 36 гр. Варна, по плана на кв.Виница
36 20.07.2018 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб на въздушна мрежа НН (клон 3) от трафопост МТП №1669 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-4207, кв.170 /ПИ с ид.№10135.2623.6070/, по плана на СО "Горна Трака"/, гр.Варна VII-4207 10135.2623.6070 170 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
35 20.07.2018 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХХХV-1461, кв.152 (ПИ с ид.№10135.2552.1461), УПИ XIX-1668, кв.151 (ПИ с ид.№10135.2552.5006), ПИ 10135.2552.1284, по плана на кв."Изгрев", гр.Варна ХХХV-1461, XIX-1668 10135.2552.1461, 10135.2552.5006, 10135.2552.1284 152, 151 гр. Варна, по плана на кв.Изгрев
34 12.07.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №541 до нов ШК-4 пред УПИ XXVII-1242, кв.26 /ПИ с ид.№10135.2564.1407/ по плана на Вилна зона, гр.Варна Кабелно захранване 0.4kV от нов ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXVII-1242 /ПИ с ид.№10135.2564.1407/ по плана на Вилна зона, гр.Варна XXVII-1242 10135.2564.1407 26 гр. Варна, по плана на Вилна зона
33 10.07.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 292, кв.67 /ПИ с ид.№10135.2723.292/, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна 292 10135.2723.292 67 гр. Варна, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна
32 10.07.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-6 в близост до трафопост ТП № 1686 /електрозахранен от ТП № 1686/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІІ-1895, кв.43 ,идентичен с ПИ 10135.2563.1839, по плана на 21 м.р., гр.Варна ІІІ-1895 10135.2563.1839 43 гр. Варна, по плана на 21 м.р
31 10.07.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Еделвайс" № 7 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023), до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-738, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.476), по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс"№ 7а, гр. Варна VІІ-738 10135.2553.476 52 гр. Варна, №7А, Еделвайс, по плана на 25-ти м.р.
30 10.07.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1023 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-495, кв.53, /идентичен с ПИ 10135.2553.495/, по плана на 25-ти м.р., ул."Люляк" № 35, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1023 до съществуващ ШК-4 на ул. "Еделвайс" № 1 и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-495, кв. 53, /идентичен с ПИ 10135.2553.495/, по плана на 25-ти м.р., ул."Люляк" № 35, гр. Варна ХІІІ-495 10135.2553,495 53 гр. Варна, ул. "Люляк" №35, по плана на 25-ти м.р.
29 21.06.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№1098 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-195, кв.22 /ПИ с ид.№10135.2554.292/, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов"№6, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-195, кв.22 /ПИ с ид.№10135.2554.292/, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов" №6, гр.Варна II-195 10135.2554.292 22 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р.
28 21.06.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 /електрозахранен от трафопост ТП №1988/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.173/ за електрозахранване на УПИ VII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.104/, по плана на м."Долна Трака", гр.Варна VII-1502, 10135.2566.104 3 гр. Варна, по плана на м."Долна Трака"
27 11.06.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 326 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ ХІ-3, кв.37, /идентичен с ПИ 10135.2560.96/, по плана на 18-ти м.р., ул."Сава Радулов" № 16, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 326 до кабелен шкаф на ул. "Сава Радулов" № 18 и резервна кабелна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІ-3, кв. 37, /идентичен с ПИ 10135.2560.96/, по плана на 18-ти м.р., ул."Сава Радулов" № 16, гр. Варна ХІ-3 10135.2560.96 37 гр. Варна, №16, по плана на 18-ти м.р.
26 11.06.2018 Временно водопроводно отклонение с дължина 16,50м., ф 25 ПЕВП и временно канализационно отклонение с дължина 61,50м., ф 200 РVС, за преместваем обект, находящ се в поземлен имот /ПИ/ 2071 (идентификатор 10135.2551.2071), по плана на м. "Франга дере и Кокарджа", ул. "Азалия" № 6, гр.Варна, идентичен с УПИ 2071, по плана на м. "Франга дере и Кокарджа", гр. Варна. 2071 10135.2551.2071   гр. Варна, ул. Азалия №6, по плана на Франга дере и Кокарджа
25 23.05.2018 Разширение на електронна съобщителна мрежа и прилежащата инфраструктура на "Мобилтел"ЕАД, чрез полагане на HDPE тръби ф32мм и ф40мм в изкоп, изграждане на 2 бр.шахти и изтегляне на кабел 24 OF/ SM с дължина на трасето 206 м. в ПИ с идентификатор 10135.2555.19 по плана на ""Жилищна група западно от болничен к-с на ВМИ-Варна", гр.Варна, бул."Христо Смирненски"   10135.2555.19   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
24 17.05.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 845, по плана на Вилна зона, гр.Варна 845     гр. Варна, по плана на Вилна зона
23 14.05.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от ТП 1099 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІ-1064, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2555.97, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" и ул."Дружба", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ VІ-1064, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2555.97/, по плана на 23 м.р., ул.Васил Петлешков" и ул."Дружба", гр.Варна VІ-1064 10135.2555.97 22 гр. Варна, УЛ.ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ, по плана на 23 м.р., гр.Варна
22 03.05.2018 Изместване на част от въздушна мрежа ниско напрежение през ПИ с ид.№10135.2575.430, кв.36, по плана на кв.Виница, гр.Варна   10135.2575.430   гр. Варна
21 03.05.2018 Оптично кабелно захранване на Търговски център, обект 4 / УПИ V-1102 /, ул."Св.Димитър Солунски" №2, по плана на кв.Виница, гр.Варна V-1102     гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Горска"№6
20 02.05.2018 Оптично кабелно захранване на "БТК" ЕАД на Медико дентален център Суис Дентапрайм, по плана на "Вилна зона", ул."27-ма" №1, гр.Варна от същ.мрежа на ул.1-ва чрез изграждане на кш1-кш4 XVI-1058     гр. Варна
19 30.04.2018 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект, находящ се в ПИ 6044(ид.10135.2623.6044) по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна 6044 10135.2623.6044   гр. Варна, С.О.ГОРНА ТРАКА, по плана на СО "Горна Трака"
18 19.04.2018 Временно водопроводно отклонение за преместваем обект, находящ се в ПИ 5236(ид.10135.2517.5346), по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна   10135.2517.5346   гр. Варна, по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
17 18.04.2018 Водопроводно отклонение за УПИ VII-270, кв.34а по плана на кв.Виница, гр.Варна, ул."Корал" №10 VII-270 10135.2575.1878 34а гр. Варна, ул. "Корал" №10, по плана на кв.Виница
16 17.04.2018 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БТКП № 1128 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV - 111, /ПИ 10135. 2554.507/, кв. 11, ул. "Подвис", гр. Варна" ІV - 111 10135.2554.507 11 гр. Варна, ул. Подвис, по плана на 25 м.р.
15 17.04.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1839 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХIII-648, кв.31(ПИ с ид.№10135.2571.861), /актуален ПИ с ид.№10135.2571.4690/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна ХХIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
14 30.03.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Генерал Киселов" № 13 /електрозахранен от ТП № 24/, до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.2557.173 /УПИ ІІІ - 3, кв.688/, по плана на 2-ри м.р., ул. "Иван Аксаков" № 69, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия между ШК на ул. "Генерал Киселов" № 13 и ШК на ул. "Иван Аксаков" № 65, резервна връзка с ШК на ул. "Иван Аксаков" № 65 и сградно кабелно ел. отклонение от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2557.173, /УПИ ІІІ - 3, кв.688/, ул. "Иван Аксаков" № 69, по плана на 2 м.р., гр. Варна ІІІ-3 10135.2557.173 688 гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" №69, по плана на 2-ри м.р.
13 14.03.2018 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 2012 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.2563.1949 /УПИ LІ-426, кв.42/, по плана на 21-ви м.р., гр.Варна и сградно кабелно ел.отклонение от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.1949 /УПИ LІ-426, кв.42/. LІ-426 10135.2563.1849 42 гр. Варна, ул. 21-ви м.р, по плана на 21 м.р.
12 12.03.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ТП № 1064 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2508.685 /идентичен с УПИ І-685, кв.33/, по плана на местност "Сотира", гр.Варна І-685 10135.2508.685 33 гр. Варна, С.О.СОТИРА №685
11 08.03.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост МТП № 982 в СО "Ален мак" до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред ПИ с ид.№10135.2515.920 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2571.116 и ПИ с ид.№10135.2571.117, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2571.117   гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
10 28.02.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5А пред УПИ ХХІІІ-259, кв.46 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.483/, захранен от трафопост /ТП/ № 1686, до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХV-267 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1751/, кв.46, по плана на 21 м.р., гр.Варна       гр. Варна, ул. 21-ви м.р
9 23.02.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХIII-607, кв.20 (ПИ с ид.№10135.2554.607), ул."Емануил Манолов" №33, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна ХIII-607 10135.2554.607 20 гр. Варна, УЛ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ №33, по плана на 24-ти м.р.
8 22.02.2018 Въздушна кабелна електропроводна линия НН 0.4kV от съществуващ стълб №9 пред УПИ 1423 /1клон , 2бр.стълбове/ до границата на УПИ Х-4332, кв.160 /ПИ с ид.№10135.2552.4332/, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна Х-4332 10135.2552.4332 160 гр. Варна, по плана на кв.Изгрев
7 14.02.2018 Въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0.4kV електрозахранена от БКТП №2002 ( 2клона ), по плана на СО "Ален мак", гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
6 14.02.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 9556, кв.184 по плана на СО"Траката", "Горна Трака", "Ваялар", гр.Варна 9556   184 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
5 09.02.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №984 до нова размножителна касета тип ШК-7 пред ТП и от нов ШК-7 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2520.614 (ПИ 614, кв.157) по плана на СО "Траката", гр.Варна 614 10135.2520.614 157 гр. Варна, С.О.ТРАКАТА, по плана на СО "Траката"
4 01.02.2018 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 69 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.2553.231 /идентичен с УПИ ХІІІ - 285, кв.38/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Детелина" № 11, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 69 до кабелен шкаф ШК на ул. "Детелина" № 9, резервна връзка между двата кабелни шкафа и сградно отклонение от новия кабелен шкаф до електромерно табло ТЕПО пред ПИ 10135.2553.231, ул. "Детелина" № 11, по плана на 25 м.р., гр. Варна ХІІІ-285 10135.2553.231 38 гр. Варна, ул. Детелина №11, по плана на 25 м.р.
3 17.01.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №688 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XVI-63, кв.19 /ПИ с ид.№ 10135.2575.1623/, по плана на кв.Виница, ул."Аладжа манастир" №7, гр. Варна XVI-63 10135.2575.1623 19 гр. Варна, по плана на кв.Виница
2 15.01.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№516 до кабелен шкаф ШК пред УПИ XV-446, кв.25 /ПИ с ид.№10135.2564.446/, по плана на Вилна зона , ул."9-та" №21, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №516 до кабелен шкаф пред УПИ XV-1477, кв.21 XV-446 10135.2564.446 25 гр. Варна, по плана на Вилна зона
1 09.01.2018 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 1090 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.2553.226 /УПИ ІІ - 259, кв.37/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 29, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 1090 до кабелен шкаф ШК пред УПИ VІ-297, кв. 37, резервна връзка между двата кабелни шкафа и сградно кабелно ел. отклонение от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2553.226 /УПИ ІІ-259, кв. 37/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 29, гр. Варна ІІ-295 10135.2553.226 37 гр. Варна, №29, по плана на 25 м.р.
55 28.12.2017 Външно кабелно електрозахранване от МБКТП 2092 до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХХІV-760, кв.18, /ПИ 10135.2563.760/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХІV-760, ПИ 10135.2563.760/ 18 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
54 22.12.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 45 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХVІІ / ПИ 10135.2555.2585/, кв.4б, по плана на 23 м.р., гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО-1 в същия поземлен имот. УПИ ХVІІ ПИ 10135.2555.2585 гр. Варна, по плана на 23 м.р.
53 07.12.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 496 до шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІ-18, кв. 619,(идентичен с ПИ 10135.2556.137 ), по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 24, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 496 до шкаф кабелен на ул. "Брегалница" № 28 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІ-18, кв. 619 (идентичен с ПИ 10135.2556.137), по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 24, гр. Варна. ХVІ-18 10135.2556.137 619 гр. Варна, ул. Брегалница №24, по плана на 5-ти м.р.
52 20.11.2017 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф пред трафопост ТП № 668 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ І-340, кв.13 /идентичен с ПИ 10135.2508.340/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна І-340 10135.2508.340 13 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
51 17.11.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 65, кв.178, по плана на СО"Траката, Горна Трака, Ваялар", гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2723.65 XXI-1484 10135.2723.65 178 гр. Варна, по плана на СО"Траката, Горна Трака, Ваялар"
50 16.11.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 50, кв.180, по ПУП-ПУР на СО "Траката, Горна Трака, Ваялар", гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2723.50 50 10135.2723.50 180 гр. Варна
49 15.11.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 75, кв.178 по ПУП-ПУР на СО"Траката, Горна Трака и Ваялар", гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2723.75 75 10135.2723.75 178 гр. Варна, по плана на СО"Траката, Горна Трака и Ваялар"
48 14.11.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 987, по плана на Вилна зона , ул.30-та №25 987 10135.2564.987 54 гр. Варна, №25, по плана на Вилна зона
47 07.11.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 /електрозахранен от ТП№1888/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-3468, кв.20 /ПИ с ид.№10135.2515.3468/ по плана на СО "Ален мак", гр.Варна IV-3468, 10135.2515.3468/ 20 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
46 01.11.2017 Водопроводно и канализационно отклонения за ПИ с идентификатор 10135.2559.246, по плана на 17 м.р., гр.Варна, ул."Мир", № 40   10135.2559.246,   гр. Варна, №40, по плана на 17 м.р.
45 18.10.2017 Външно кабелно електрозахранване от ТП №527 до два нови кабелни шкафа тип ШК-4 пред ПИ 10135.2575.1413 УПИ XII-291, кв.37 по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III"№44, гр.Варна и сградно отклонение до ТЕПО 1 и ТЕПО 2 в ПИ 10135.2575.1413 XII-291 10135.2575.1413 37 гр. Варна, УЛ.ЦАР БОРИС III, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III"№44
44 18.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до два нови кабелни шкафа тип ШК-4 пред УПИ XVIII-400, 401, кв.37 /ПИ с ид.№10135.2575.2031/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №46, гр.Варна и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0.4kV от два нови кабелни шкафа тип ШК-4до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XVIII-400, 401, кв.37 /ПИ с ид.№10135.2575.2031/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №46, гр.Варна XVIII-400, 401 10135.2575.2031 37 гр. Варна, УЛ.ЦАР БОРИС III №46, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №46, гр.Варна
43 05.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 436 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІ-374, кв. 1082,(идентичен с ПИ 10135.2553.685 ), по плана на 26-ти м.р., ул. "Кестен" № 7, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 436 до ШК пред ПИ 10135.2553.766 (ул. "Бяла Мура" № 2) и резервна връзка между двата кабелни шкафа. VІ-374 10135.2553.685 1082 гр. Варна, ул. Кестен №7, по плана на 26 м.р.
42 28.09.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 988, УПИ I-13855, кв.54 по плана на "Вилна зона", ул.30-та №23, гр.Варна ПИ с ид.№10135.2564.988 I-13855 10135.2564.988 54 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.30-ТА №23, по плана на Вилна зона
41 28.09.2017 Водопроводно отклонение за ПИ №996, УПИ ХХХVIII-13856, кв.54, по плана на Вилна зона, ул.30-та №21, гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2564.996 ХХХVIII-13856 10135.2564.996 54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
40 27.09.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№890 до кабелен шкаф ШК-4 пред УПИ ХVII-122, кв.22/ПИ с ид.№10135.2575.222/, по плана на кв.Виница, гр.Варна чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от ТП №890 до кабелен шкаф пред ПИ с ид.№10135.2575.1418 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. ХVII-122 10135.2575.222 22 гр. Варна, КВ.ВИНИЦА 2029, по плана на кв.Виница
39 15.09.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Генерал Скобелев" № 14 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 94) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІХ-5, кв. 11Б (идентичен с ПИ 10135.2560.55), по плана на 18-ти м.р., ул. "Генерал Скобелев" № 10, гр. Варна ІХ-5 10135.2560.55 11Б по плана на 18-ти м.р.
38 10.08.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1119 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIII-62, кв.59а /ПИ с ид.№10135.2554.147/, по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник"№52, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ XIII-62, кв.59а /ПИ с ид.№10135.2554.147/, по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник"№52, гр.Варна. XIII-62 10135.2554.147 59а гр. Варна, УЛ.ДУБРОВНИК №52, по плана на 24-ти м.р.,
37 09.08.2017 Подмяна и удължаване на съществуващи кабелни линии 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 258 до съществуващ кабелен шкаф тип ОК-4А (след подмяна с шкаф кабелен тип ШК-7) пред УПИ ХІІ-290, кв. 698 (идентичен с ПИ 10135.2557.290), по плана на 2м.р., ул. "Цар Асен" и ул. "Ген. Столипин", гр. Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІ-290, кв. 698 (идентичен с ПИ 10135.2557.290), по плана на 2м.р., ул. "Цар Асен" и ул. "Ген. Столипин", гр. Варна ХІІ - 290 10135.2557.290 698 гр. Варна, ул. "Цар Асен" №46
36 09.08.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 461 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред УПИ ІV-782, кв. 37а (идентичен с ПИ 10135.2553.782 ), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 33, гр. Варна ІV-782 10135.2553.782 37а гр. Варна, №33, по плана на 25 м.р.
35 07.08.2017 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП № 491 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІІ-493, кв.31, /идентичен с ПИ 10135.2508.1394/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-493, кв.31 /идентично с ПИ 10135.2508.1394/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна VІІ-493 ПИ 10135.2508.1394 31 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
34 26.07.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 857, кв.110, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна 857   110 гр. Варна, С.О.БЯЛАТА ЧЕШМА-ДЪБРАВА 517-1, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
33 26.07.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 780, кад.район 517, по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" 780   517 гр. Варна, С.О.БЯЛАТА ЧЕШМА-ДЪБРАВА 517-1, по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
32 20.07.2017 Канална помпена станция и канализационен тласкател за УПИ XIII-1314, кв.33 /ПИ с ид.№10135.2564.505/, по плана на Вилна зона, гр.Варна XIII-1314 10135.2564.505 33 гр. Варна
31 19.07.2017 Изграждане на тръбна мрежа на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД от съществуваща шахта ш.4 на кръстовище бул.“Осми Приморски полк“ и бул.“Чаталджа“ и изтегляне на оптичен кабел в нея от РШ1 (ул.М.Дринов №68), РШ2 (бул.Чаталджа №49, вх.В), РШ3 (ул.Цар Асен №43) до адреси във втори микрорайон гр.Варна   10135.2557   по плана на 2-ри м.р.
30 11.07.2017 Временно водопроводно отклонение за ПИ № 582, кв. 54, по плана на с. Каменар, Община Варна 582   54 по плана на с. Каменар, Община Варна
29 28.06.2017 Водопроводно отклонение за УПИ V-322, 328, кв.28, по плана на СО "Виница - Север", гр.Варна V-322, 328   28 гр. Варна, по плана на СО "Виница - Север",
28 26.06.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 452 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХVІ-151, кв.10 /идентично с ПИ 10135.2555.151/ по плана на 23 м.р., ул."Острава" № 8, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 452 до кабелен шкаф ШК-4 на ул."Острава" № 18 и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІ-151, кв.10 /идентично с ПИ 10135.2555.151/, по плана на 23 м.р., ул."Острава" № 8, гр.Варна ХVІ-151 10135.2555.151 10 гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
27 26.06.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1023 до шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ VІІІ - 736, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.477), по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс" № 7, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1023 до кабелен шкаф ШК на ул. "Еделвайс" № 5 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІІ-736, кв. 52, ул. "Еделвайс" № 7, по плана на 25-ти м.р., , гр. Варна. VІІІ-736 10135.2553.477 52 гр. Варна, ул. "Еделвайс" №7, по плана на 25 м.р.
26 20.06.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2021 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XV-480, кв.33 /ПИ с ид.№10135.2515.480/, по плана на СО "Ален мак" XV-480 10135.2515.480 33 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
25 20.06.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 5220 по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" 5220     гр. Варна, С.О.МАНАСТИРСКИ РИД, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
24 05.06.2017 Водопроводно и канализационно отклонения за ПИ 9597 /ид.10135.2522.9597/, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна 9597 10135.2522.9597    
23 29.05.2017 Водопроводно и канализационно отклонения за поземлен имот с идентификатор 10135.2552.3904, по плана на "Жилищна група, западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Мир", № 89, гр.Варна   10135.2552.3904    
22 18.05.2017 Външно кабелно електрозахранване от ТП №2040 до два броя кабелни шкафове тип ШК-4 /ШК-4 бл.1 и ШК-4 бл.3/ пред УПИ V-322, 328, кв.28 /ПИ с ид.№10135.2028.26/, по плана на СО "Виница Север", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нови кабелни шкафове тип ШК-4 /ШК-4 бл.1 и ШК-4 бл.3/ до четири броя електромерни табла тип ТЕПО / ТЕПО-1А, ТЕПО-1Б, ТЕПО-3А и ТЕПО-3Б/ в УПИ V-322, 328, кв.28, по плана на СО"Виница Север", гр.Варна V-322, 328 10135.2028.26 28 гр. Варна, С.О.ВИНИЦА СЕВЕР 2052
21 18.05.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.2564.128 /електрозахранен от ТП №1991/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IХ-1556, кв.7 /ПИ с ид.№10135.2564.134/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна IХ-1556, 10135.2564.134 7 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.7-МА
20 18.05.2017 Водопроводно отклонение за УПИ Х-701, кв.54, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна, ПИ с ид.№10135.517.701 Х-701 10135.517.701 54 гр. Варна
19 15.05.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 267 до шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ ІV - 935, кв. 60 (идентичен с ПИ 10135.2553.568), по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 4а, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 267 до ШК пред ПИ 10135.2553.533 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV-935, кв. 60, (идентичен с ПИ 10135.2553.568), по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 4а, гр. Варна ІV - 935 10135.2553.568 60  
18 26.04.2017 Водопроводно отклонение за УПИ XV-3875, кв.10, СО "Ален мак", ПИ с ид.№10135.2515.3931, гр.Варна XV-3875 10135.2515.3931 10 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
17 25.04.2017 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 462 до нов шкаф кабелен тип Шк - 4 пред УПИ ІV - 1506, кв. 8 (идентичен с ПИ 10135.2553.79), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 44, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV91506, кв. 8, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 44, гр. Варна." ІV - 1506 10135.2553.79 8  
16 25.04.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6А пред ПИ 10135.2515.824 /електрозахранен от ТП №1501/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ X-3488, кв.49 /ПИ с ид.№ 10135.2515.3488/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна X-3488 10135.2515.3488 49 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
15 12.04.2017 Канализационна помпена станция и канализационно отклонение за ПИ с ид.№10135.2520.7017, кв.123, СО "Траката"   10135.2520.7017 123 гр. Варна, по плана на СО"Траката, Горна Трака и Ваялар"
14 11.04.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №290 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XII-2122, кв.238 /ПИ с ид.№10135.2552.2122/, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна, чрез разкъсване и удължаване на кабелна линия от трафопост ТП №290 до ШК-3 пред ПИ с ид.№10135.2552.4008 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XII-2122, кв.238, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна XII-2122 ПИ с ид.№10135.2552.2122 238  
13 11.04.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kVот трафопост тип МТП №630 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2723.885, кв.63, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО А и ТЕПО Б/ в ПИ с ид.№10135.2723.885, кв.63, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.885 63 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
12 29.03.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №465 до кабелен шкаф ШК-4 пред УПИ VIII-414, кв.21 /ПИ с ид.№10135.2554.286 /, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов"№1, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №465 до ШК-4 на ул."Никола Козлев" №31, резервна връзка между двата шкафа и сградно кабелно захранване от нов ШК-4 до ТЕПО в УПИ VIII-414, кв.21 VIII-414 10135.2554.286 21 гр. Варна, №1, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов"№1
11 10.02.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №467 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХIV-634, 635, 636, кв.2 /ПИ с ид.№10135.2554.587/, по плана на 24-ти м.р., ул."Подполковник Калитин" №11, гр.Варна. Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ ХIV-634, 635, 636, кв.2 /ПИ с ид.№10135.2554.587/ ХIV-634, 635, 636 10135.2554.587 2  
10 09.02.2017 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1860 до кабелен шкаф тип ШК-7 пред ТП №1860 и от нов кабелен шкаф тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 288, кв.71 / ПИ с ид №10135.2723.288 /, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна 288 10135.2723.288 71  
9 09.02.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф пред ПИ с ид.№10135.2564.1265 / електрозахранен от ТП №2056 / до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XVI - 415, кв.25 /ПИ с ид.№ 10135.2564.415/, по плана на Вилна зона, гр.Варна XVI - 415 10135.2564.415 25  
8 09.02.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №2064 до електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2723.328 /ид.ПИ 328.кв.75 и кв.76/, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна 328 10135.2723.328 75 гр. Варна, по плана на Со "Ваялар"
7 09.02.2017 „Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 122 до шкаф кабелен тип ШК-4 в УПИ ІV-876, кв. 34 (идентично с ПИ 10135.2553.309), по плана на 25-ти м.р., ул. „Карамфил” № 19, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 122 до шкаф кабелен на ул. „Карамфил” № 19а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-876, кв. 34 (идентично с ПИ 10135.2553.309), по плана на 25-ти м.р., гр. Варна.” ІV - 876 10135.2553.309 37  
6 08.02.2017 „Временно водопроводно отклонение за УПИ ХV-1196≡1361, кв. 39,/ПИ с идентификатор 10135.2564.1361/, по плана на в.з. „Траката”, ул. „14-та” № 10, гр. Варна”. ХV-1196=1361 10135.2564.1361 39 гр. Варна, №10, по плана на Вилна зона
5 06.02.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 на ул."Горска" №5 /електрозахранен от ТП №688/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-51, кв.19 /ПИ с ид.№10135.2575.1612/, по плана на кв.Виница, ул."Горска"№6, гр.Варна УПИ I-51 ПИ с ид.№10135.2575.1612 19 гр. Варна, №6, по плана на кв.Виница, ул."Горска"№6
4 27.01.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №49 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VI-378, кв.9 /ПИ с ид.№10135.2554.265/ по плана на 24-ти м.р., ул."Батова"№14, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №49 до кабелен шкаф на ул."Емануил Манолов"№2, гр.Варна VI-378 10135.2554.265 9 гр. Варна, №14, по плана на 24-ти м.р.
3 13.01.2017 Сградно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф пред УПИ ХVІ-288 /електрозахранен от трафопост ТП № 1765/ до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2563.208 /УПИ VІ-15, кв.34/, по плана на 21 м.р, гр.Варна.   ПИ 10135.2563.208    
2 10.01.2017 „Външно кабелно електрозахранване от ТП № 1055 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.2553.1911 /УПИ Х-670, 671 „за жил.стр.”, кв. 1083/, по плана на 26-ти м.р., ул. „Бяла Мура” № 16, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 1055 до кабелен шкаф ШК пред ул. „Кестен” № 23, резервна връзка между двата кабелни шкафа и сградно кабелно ел. отклонение от нов кабелен шкаф ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2553.1911 /УПИ Х-670,671„за жил.стр.”, кв.1083/,по плана на 26-ти м.р., гр. Варна.” Х-670,671 10135.2553.1911 1083  
1 10.01.2017 „Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 326 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ІІ-5, кв. 46 (идентично с ПИ 10135.2560.187), по плана на 18-ти м.р., ул. „Любен Каравелов” № 44, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 326 до кабелен шкаф ШК-4 пред ул. „Любен Каравелов” № 61 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІ-5, кв. 46, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна.” ІІ-5 10135.2560.187 46  

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: