Конкурси

ОБЩИНА ВАРНА
РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

На основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 15 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 329/09.07.2019 г. на Кмета на Район „Приморски”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
СЕКРЕТАР „МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ“
В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
• да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
• степен на образование: бакалавър; без строго определена област
• професионален опит: 1 (една) година
• ранг за държавен служител: IV (четвърти) младши
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office и др.
• Способност за работа с офис техника;
• Предпочитани специалности – Право, Психология, Педагогика
3. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсната процедура да се проведе чрез практически изпит и интервю
4. Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено заявление за участие в конкурс Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДСл);
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл (образец);
• Копия от документи за придобитите образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността по чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКДСл;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДСл;
• Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: документ за присъден ранг; aвтобиография тип СV; препоръки от работодатели;
Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването им се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно от 11.07.2019 г. до 24.07.2019 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Ген.Колев” 92, ет. I, стая 10, служител „Човешки ресурси”.
Кратко описание на длъжността:

Назначаването ще бъде на основание чл.15 от ЗДСл - по заместване.
Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на района. Изготвя планове и програми за дейността на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН), предлага на ръководството на района инициативи и дейности по превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Подготвя и организира разглеждането на постъпките на малолетните и непълнолетните (възпитателни дела), както и поведението на нехайните родители, като:
• докладва на председателя на МКБППМН постъпили предложения за разглеждане на възпитателни дела;
• предлага на председателя на МКБППМН състави за разглеждане на възпитателни дела;
• упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки и мерките за обществено въздействие по ЗБППМН;
• подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и мерките за обществено въздействие.
Организира заседанията на МКБППМН. Ръководи и контролира дейността на обществени възпитатели. Подготвя предложения за размера на материалното им стимулиране. Подготвя отчетен доклад за дейността на МКБППМН за календарната година и попълва образците от НСИ (Национален статистически институт). Взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците и методически ги подпомага. Поддържа връзки със специализираните заведения (Социално педагогически интернати (СПИ), Възпитателно училище - интернат (ВУИ), приюти, Дом за временно настаняване на малолетните и непълнолетните (ДВНМН), приюти за деца (ПД)) и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от съда по предложение на местната комисия. Съдейства на малолетните и непълнолетните, пребивавали в СПИ, ВУИ и ПД и условно осъдени за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми и за интегрирането им в обществото. Прави мотивирани предложения пред компетентните органи за предсрочно освобождаване на настанените във ВУИ, СПИ, ПД малолетни и непълнолетни. Съвместно с други органи и организации организира разнообразни форми и дейности за подпомагане на родителите при възпитанието на децата им. Уведомява специализираните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата, както от родители, така и от други лица. Представлява МК при упражняване на контрол върху Детска педагогическа стая (ДПС), ДВНМН, ВУИ, СПИ, приюти за безнадзорни деца, ПД, настойници и попечители, социалните работници, специализирани за работа с деца на територията на района. Съвместно с инспекцията по труда упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по ЗБППМН. Взаимодейства с държавни органи, училищни власти, неправителствени организации. Организира и провежда квалификационна дейност със специалисти от системата за БППМН. Подготвя и води всички документи по указание за прилагане номенклатурата на делата на МКБППМН, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд. Отговаря за техническото оборудване и офис-обзавеждането на комисията и нейните помощни органи – център за превенция, консултативен кабинет и др. Спазва изискванията за конфиденциалност; Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции. Изпълнява и други дейности, възложени от ръководството. Носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнение на длъжността.Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството.
Размер на основната заплата: от 600.00 (шестстотин) лева до 1700.00 (хиляда и седемстотин) лева.
Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.
Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: