Конкурси

С П И С Ъ К
на кандидатите в конкурса за длъжността
Младши експерт „ТРЗ и касиер”
 дирекция „Финансово – счетоводни и стопански дейности”,
които СЕ ДОПУСКАТ  до практически изпит


Допускат се до конкурс следните кандидати:

    
1.    вх. № ЧР001ФССД/ 26.01.2021 г.
2.    вх. № ЧР002ФССД/ 26.01.2021 г.
3.    вх. № ЧР003ФССД/ 01.02.2021 г.
4.    вх. № ЧР004ФССД/ 02.02.2021 г.
5.    вх. № ЧР005ФССД/ 04.02.2021 г.
    


Посочените кандидати трябва да се явят на 19 февруари 2021 г. от 09:30 часа в административната сграда на район "Приморски" – заседателна зала – ІІІ-ти етаж за провеждане на практически изпит.

На основание чл. 40, ал. 2 от НПКПМДСл кандидатите могат да ползват нормативни актове.


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ТРЗ и КАСИЕР“

 ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
 • Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/;
 • Висше образование – образователна степен Бакалавър – счетоводство, икономика, финанси;
 • минимален професионален опит – не се изисква;
 • ранг: V /пети/ младши;
 • да познава – Административнопроцесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за местните данъци и такси, Закон за счетоводството, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, Наредба за административното обслужване.
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 • Компютърни умениямного добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office, Excel, Internet и др.
 • Способност за работа с офис техника;
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 2. Първи етап: Практически изпит – включва въпроси от:

Административнопроцесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Наредба за административното обслужване, Закон за местните данъци и такси, Закон за счетоводстовото, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021г.

 1. Втори етап: Интервю.
 2. 4. Необходими документи за кандидатстване:
 • Писмено заявление за участие в конкурс Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността по чл.17, ал.3, т.2 от НПКПМДСл;  
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДСл;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

          - Автобиография тип СV, документ за присъден ранг;

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

     Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:

 • лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с пълномощно от 26.01.2021 г. до 04.02.2021 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр.Варна, бул.”Ген.Колев” 92, ет.I, стая 10, служител „Човешки ресурси” ;
 • По електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в този случай Заявлението и Декларацията по чл. 17 ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис или чрез ССЕВ.
 1. Кратко описание на длъжността:

Познава и спазва законовите и подзаконови норми касаещи организацията, нормирането и възнаграждението на труда; Следи промените в действащата трудово-правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение; Приема, отчита и съхранява парични средства и документи по Бюджетна каса и по Набирателна каса, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им; Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи; Стриктно изпълнява заповедите на Кмета на района, свързани с приложението на СФУК в районната администрация; Води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация; Ежедневно проверява фактическата наличност на паричните суми и приключва касовата отчетност; Изготвя платежни нареждания за събраните приходи от общински вземания в районната администрация платени касово; Потвърждава в АИС ИМЕОН съответните банкови плащания от физически и юридически лица на общински вземания; Организира инкасо услуга и отразява извършената инкасо услуга в определен за целта регистър; Изготвя платежни ведомости за трудовите възнаграждения на служителите, включително и авансовите, и проверява тяхното съответствие с подадените данни, както и възнаграждения по съответни заповеди на Кмета на района; Подава информация за  осигурителни вноски в персоналния регистър на НАП-Варна; Изготвя служебни бележки за дохода, удостоверения за трудов стаж и за пенсиониране на настоящи и бивши служители на районната администрация; Изготвя анализи и статистически справки, както и други подобни, свързани с ТРЗ; Замества при отсъствие на титуляра „Счетоводител”; Подава информация за болничните листи на служителите на районната администрация към НОИ – Варна; Архивира и съхранява според закона ведомости за трудови и хонорарни възнаграждения; Извършва проверки и изготвя експертни становища и отговори по жалби, сигнали, молби, предложения, свързани с областта на дейност, резолирани за изпълнение; Носи пряка отговорност пред ресорния директор на дирекция за изпълнението на поставени задачи; Участва в изпълнението на организационно-техническия план за произвеждане на избори по смисъла на Изборния кодекс и референдуми; Вписва и попълва данни в интегрираната информационна система за държавната администрация /ИИСДА/, като  спазва всички срокове съгласно наредба за Административния регистър /НАР/;  Спазва изискванията за защита на личните данни и нормите, заложени в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация; Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции; Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността и извън нея;

Размер на основната заплата: от 650.00 /шестстотин и петдесет/ лева до 1600.00 /хиляда и шестстотин/ лева.

Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.

           Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: