Конкурси

Списък на кандидатите в конкурса за длъжността Старши инспектор "Контрол бюджетни приходи" дирекция "Финансово - счетоводни и стопански дейности", които СЕ ДОПУСКАТ до практически изпит.

 

 

ОБЩИНА ВАРНА
РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

На основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 346/19.08.2021г. на Кмета на Район „Приморски”


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
СТАРШИ ИНСПЕКТОР „КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ“
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
• Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.
• Висше образование, степен – бакалавър
• Специалност – икономика, финанси
• минимален професионален опит – 1 /една/ година или ранг V /пети/ младши за държавен служител;
• да познава - Административнопроцесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за местните данъци и такси, Закон за счетоводството, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, Наредба за административното обслужване.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office, Internet и др.
• Способност за работа с офис техника;
3. Начин на провеждане на конкурса:
1.Първи Етап: Практически изпит – включва въпроси от: Административнопроцесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Кодекс на труда, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Наредба за административното обслужване, Закон за местните данъци и такси, Закон за счетоводстовото, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021г., Закон за публичните финанси, Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна
2. Втори Етап: Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.
• Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
• Копия от документи за придобитите: образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКПМДСл.
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността съгл. чл. 17, ал. 3, т. 2 от НПКПМДСл;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит съгл. чл. 17, ал. 3, т. 3 от НПКПМДСл;
• Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:
- Автобиография тип СV, документ за присъден ранг.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:
• лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с пълномощно от 20.08.2021г. до 30.08.2021г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр.Варна, бул.”Ген.Колев” 92, ет. I, стая 10, служител „Човешки ресурси” ;
• По електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез профил в Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, като в тези случаи Заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларацията по чл. 17 ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.


Кратко описание на длъжността:

Планира и осъществява планови и целеви проверки на физически и юридически лица относно установяване на общински вземания – такси, наеми и др.;
Осъществява ежедневен мониторинг върху плащанията на всички видове общински вземания;
Извършва контрол на въведените в АИС „ИМЕОН” разрешения и договори, относно спазване на натуралните измерители и дължими суми;
Участва в комисии по заповеди на Кмета за инцидентни или целеви проверки;
Съставя Констативни протоколи, Констативни актове и Актове за установяване на публични общински вземания;
Изпраща покани за доброволно плащане на длъжниците;
Окомплектова и предава досиета на длъжници за принудително изпълнение по надлежен ред;
Извършва инвентаризация на разчетите на Район „Приморски”, в изпълнение на заповед на Кмета на района;
Изготвя и попълва ежедневно нарочен регистър на съставените Констативни протоколи, Констативни актове и Актове за установяване на публични общински вземания;
Ежемесечно изготвя справки за окончателно дължими суми по контрагенти, които се предават на направление „Счетоводство”;
Изготвя месечни отчети, справки и тримесечни анализи по изпълнение на приходната част на бюджета и контролната дейност, дава становище и предприема мерки относно повишаване на събираемостта;
При отсъствие на титуляра приема, окомплектова, регистрира в програмен продукт и контролира Заявка за поемане на задължение /ЗПЗ/ и Искане за извършване на разход /ИИР/;
Извършва проверки и изготвя експертни становища и отговори по жалби, сигнали, молби, предложения, свързани с областта на дейност, резолирани за изпълнение;
Замества при отсъствие на титуляра Инспектор „Контрол приходи търговска дейност”;
Осъществява взаимозаменяемост при отсъствие на служители от направление „Счетоводство”;
Носи пряка отговорност за съставените от него документи и за действията си в изпълнение на дейността;
Оказва пълно съдействие на органите на вътрешен одит и вътрешен контрол;
Участва в изпълнението на организационно-техническия план за произвеждане на избори по смисъла на Изборния кодекс и референдуми;
Спазва изискванията за защита на личните данни и нормите, заложени в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
Грижи се за здравето и безопасността си, както и на другите лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции;
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността и извън нея;
Минималният размер на основната заплата за длъжността е 710.00 /седемстотин и десет/ лева, основниаят размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на вазнаграждението.

Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.
Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: