КонкурсиОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността
СТАРШИ ИНСПЕКТОР „КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ“
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”


1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
•    Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.
•    Висше икономическо образование, степен – бакалавър
•    Специалност – икономика, финанси
•    минимален професионален опит – 1 /една/ година или ранг  V /пети/ младши за държавен служител;
•    да познава - Закон за администрацията /ЗА/,  Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна /НОАМЦУТОВ/, Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна /НРПДТ/, Наредба за разполагане на преместваеми обекти /НРППО/, Наредба за рекламната дейност на територията на Община Варна /НРД/, Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им /НУРУЖНГНПОЖ/.
2.    Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
•    Компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office, Excel, Internet и др.
•    Способност за работа с офис техника;
3.    Начин на провеждане на конкурса:
•    тест за установяване на професионалните знания и умения – включва въпроси от ЗА, ЗМДТ, НОАМЦУТОВ, НРПДТ, НРППО, НРД, НУРУЖНГНПОЖ, и
•    интервю - събеседване.
4. Необходими документи за кандидатстване:
•    Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДСл/.
•    Декларация  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл /образец/.
•    Копия от документи за придобитите: образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКДСл.
•    Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДСл.
•    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността:  Документ за присъден ранг; Автобиография тип CV; Препоръки от работодатели.
5.    Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването им се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно  от 12.02.2019 г. до 25.02.2019 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Ген.Колев” 92, ет.I, стая 10, служител „Човешки ресурси”.Кратко описание на длъжността:
Планира и осъществява планови и целеви проверки на физически и юридически лица относно установяване на общински вземания – такси, наеми и др.;
Осъществява ежедневен мониторинг върху плащанията на всички видове общински вземания;
Извършва контрол  на въведените в АИС „ИМЕОН” разрешения и договори, относно спазване на натуралните измерители и дължими суми;
Участва в комисии по заповеди на Кмета за инцидентни или целеви проверки;
Съставя Констативни протоколи, Констативни актове и Актове за установяване на публични общински вземания;
Изпраща покани за доброволно плащане на длъжниците;
Окомплектова и предава досиета на длъжници за принудително изпълнение по надлежен ред;
Извършва инвентаризация на разчетите на Район „Приморски”, в изпълнение на заповед на Кмета на района;
Изготвя и попълва ежедневно нарочен регистър на съставените Констативни протоколи, Констативни актове и Актове за установяване на публични общински вземания;
Ежемесечно изготвя справки за окончателно дължими суми по контрагенти, които се предават на направление  „Счетоводство”;
Изготвя месечни отчети, справки и тримесечни анализи по изпълнение на приходната част на бюджета и контролната дейност, дава становище и предприема мерки относно повишаване на събираемостта;
При отсъствие на титуляра приема, окомплектова, регистрира в програмен продукт и контролира Заявка за поемане на задължение /ЗПЗ/ и Искане за извършване на разход /ИИР/;
Извършва проверки и изготвя експертни становища по жалби, сигнали, молби, предложения на граждани свързани с областта на дейност, резолирани за изпълнение;
Носи пряка отговорност за съставените от него документи и за действията си в изпълнение на дейността;
Оказва пълно съдействие на органите на вътрешен одит и вътрешен контрол;
Спазва изискванията за конфиденциалност;
Грижи се за здравето и безопасността си, както и на другите лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции;
Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството.
           Размер на основната заплата: от 600.00 /шестстотин/ лева до 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева.
Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.
     Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: