Конкурси

ОБЩИНА ВАРНА
РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

На основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 340/24.09.2020 г. на Кмета на Район „Приморски”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
СТАРШИ ИНСПЕКТОР „ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ“
 ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
•    Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/;
•    Висше образование – образователна степен – бакалавър;
•    Специалност – с предимство Екология и опазване на околната следа.
•    минимален професионален опит – в сферата на екологията и опазването на околната среда -1 /една/ година или минимален ранг – V младши за държавен служител;
•    да познава - Административнопроцесуален кодекс, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Наредба за административното обслужване, Закон за местните данъци и такси, Закон за административните нарушения и наказания, Закона за водите, Закон за управление на отпадъците, НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства, НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, НАРЕДБА на Общински съвет- Варна за обществения ред, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна.
2.    Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
•    Компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office, Excel, Internet и др.
•    Способност за работа с офис техника;
3.    Начин на провеждане на конкурса:
•    Първи етап: Практически изпит– включва въпроси от:
 Административнопроцесуален кодекс, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, НАРЕДБА за административното обслужване, Закон за местните данъци и такси, Закон за административните нарушения и наказания, Закона за водите, Закон за управление на отпадъците, НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства, НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, НАРЕДБА на Общински съвет- Варна за обществения ред, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна.
•    Втори етап: Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
•    Писмено заявление за участие в конкурс Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
•    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;•    Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността по чл.17, ал.3, т.2 от НПКПМДСл;    
•    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДСл;
•    Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:
     - Автобиография тип СV, документ за присъден ранг;
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
     Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:
•    лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с пълномощно от 26.09.2020 г. до 05.10.2020 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр.Варна, бул.”Ген.Колев” 92, ет.I, стая 10, служител „Човешки ресурси” ;
•    По електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в този случай Заявлението и Декларацията по чл. 17 ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис или чрез ССЕВ.
6. Кратко описание на длъжността:
Изготвя заявки, осъществява предварителен, текущ и последващ контрол относно работата на сметопочистващите фирми, която се приема с изготвен двустранен приемо-предавателен протокол;
Извършва контрол на екологичното състояние и чистотата на територията на район "Приморски”, като: контролира състоянието на зелената система; контролира нивото на показателите на основните компоненти на околната среда; съставя предвидените в нормативната уредба актове, отнасящи се за различните видове нарушения в областта на екологията и опазването на околната среда; извършва проверки по сигнали, жалби и искания и др. от физически и юридически лица и предприема действия по компетентност.
Извършва предвидените в законовата уредба действия, свързани с ОВОС,  относно инвестиционните намерения на граждани и организации; Извършва регистрация на домашни животни и осъществява контрол по спазване на действащата нормативна уредба; Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по провеждане на дератизация и дезакаризация, дезинсекция и дезинфекция на територията на района; Извършва проверки и предприема действия по компетентност относно репатриране на стари и негодни МПС. Спазва изискванията за конфиденциалност. Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в   съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции. Носи пряка отговорност за съставяните от него документи. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството.  
Размер на основната заплата: от 610.00 /шестстотин и десет/ лева до 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева.
Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.
         Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.
 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: