Конкурси

С П И С Ъ К на кандидатите в конкурса за длъжността
Директор дирекция „Обществен ред и контрол",  дирекция „Обществен ред и контрол”, които СЕ ДОПУСКАТ до практически изпит

Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Рег. № УЧРАУ21000575ПР/18.11.2021г.
2. Вх. № ЧР001ОРК/17.11.2021г.

Посочените кандидати трябва да се явят на 7 декември 2021 г. от 09:00 часа в административната сграда на район "Приморски" – заседателна зала – ІІІ-ти етаж за провеждане на практически изпит.

На основание чл. 40, ал. 2 от НПКПМДСл кандидатите могат да ползват нормативни актове.

 

 

 

ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 448/05.11.2021г. на Кмета на Район „Приморски”

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

 ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”

ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

 

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.
 • Висше образование, степен – Магистър
 • минимален професионален опит – 4 /четири/ години или ранг III /трети/ младши за държавен служител;

·         да познава - Административнопроцесуален кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за устройство на територията, Закон за управление на отпадъците, Закон за местните данъци и такси, Закон за управление на етажната собственост, НАРЕДБА на Общински съвет- Варна за обществения ред, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна, НАРЕДБА на ОбС Варна за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна и НАРЕДБА на ОбС Варна за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 • Компютърни умениямного добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office, Internet и др.
 • Способност за работа с офис техника;
 1. Начин на провеждане на конкурса:

1.Първи Етап: Практически изпит – Административнопроцесуален кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за устройство на територията, Закон за управление на отпадъците, Закон за местните данъци и такси, Закон за управление на етажната собственост, НАРЕДБА на Общински съвет- Варна за обществения ред, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна, НАРЕДБА на ОбС Варна за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна и НАРЕДБА на ОбС Варна за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна

 1. Втори Етап: Интервю.
 2.  4. Необходими документи за кандидатстване:
 • Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността съгл. чл. 17, ал. 3, т. 2 от НПКПМДСл;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит съгл. чл. 17, ал. 3, т. 3 от НПКПМДСл;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

         - Автобиография тип СV, документ за присъден ранг.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:

 • лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с пълномощно от 11.2021г. до 18.11.2021г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр.Варна, бул.”Ген.Колев” 92, ет. I, стая 10, служител „Човешки ресурси” ;
 • По електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез профил в Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, като в тези случаи Заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларацията по чл. 17 ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Кратко описание на длъжността:

Организира, разпределя и контролира работата на служителите от дирекцията, като ръководи методически, професионално и административно работата им по изпълнение на конкретните задачи, поставени за изпълнение от дирекцията.

Познава и прилага нормативната база, свързана с предмета на дейност на дирекцията, като следи за спазване на законите, подзаконовите нормативни актове и наредбите на община Варна в рамките на правомощията на районната администрация и конкретната компетентност.

Носи отговорност пред Кмета на района за изпълнение на възлаганите задачи  на дирекцията.

Отчита изпълнението на целите и дейността на дирекцията пред Кмета на района.

Организира и контролира движението на преписките в дирекцията.

Организира контрола на търговската дейност извършвана на територията на район “Приморски”

Подпомага Кмета при упражняване правомощията му в направление строителен контрол, осъществяван на територията на район “Приморски”.

Контролира организацията по обслужване на гражданите, юридическите лица и институциите и прави предложения за мерки, целящи повишаване качеството и ефективността  на работа на личния състав на дирекцията.

Контролира работата и спазването на законовите изисквания в направление “Екологичен контрол”.

Организира и подпомага служителите при планирането и осъществяването на превантивния контрол в областите на дейност на дирекцията.

Координира изпълнението на задачите с другите дирекции на районната администрация, Община Варна, РДНСК и другите структури в областта на обществения ред и контрол.

Планира и подпомага служителите при осъществяването на постоянни и целеви проверки по жалби, сигнали, предложения и др. на гражданите.

Осъществява контролни функции по прилагане на законодателството в областта на строителството, чрез извършване на проверки и огледи на място и съставяне на административни актове, във връзка с чл. 223 от ЗУТ, както и присъствие при даване на строителна линия и ниво на строеж, и при откриване на строителна площадка.

Контролира срочното и законосъобразно окомплектоване на преписките подготвени от служителите в дирекцията.

Участва в процеса на атестирането на служителите в дирекцията.

Изготвя длъжностните характеристики на подчинените служители.

 

Ръководи, координира, контролира и пряко участва в изготвяне на анализи, разработки, становища и предложения целящи подобряване работата на дирекцията.

Основниаят размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на вазнаграждението.

 

Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.

     Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: