Конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

• Да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/;
• Висше образование – образователна степен Бакалавър – счетоводство, икономика, финанси;
• минимален професионален опит – 3 /три/ години;
• ранг: IV /четвърти/ младши;
• да отговаря на изискванията на чл.18 от Закона за счетоводството;
• да познава Административнопроцесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за местните данъци и такси, Закон за счетоводството, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, Закон за публичните финанси, Наредба за административното обслужване.
• С предимство се ползват Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 Закона за резерва на въоръжените сили на Република България съгласно чл. 14, ал.4 от от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office, Excel, Internet и др.
• Способност за работа с офис техника, програмни продукти и специализиран счетоводен софтуер.
3. Начин на провеждане на конкурса:
1. Първи етап: Практически изпит – включва въпроси от:
Административнопроцесуален кодекс, Кодекс за социалното осигуряване, Кодекс на труда, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Наредба за административното обслужване, Закон за местните данъци и такси, Закон за счетоводстовото, Закон за публичните финанси, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021г.
2. Втори етап: Интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено Заявление за участие в конкурс Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
• Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгл. чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;

 

 

• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността съгл. чл.17, ал.3, т.2 от НПКПМДСл;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит съгл. чл.17, ал.3, т.3 от НПКПМДСл;
• Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:
- Автобиография тип СV, документ за присъден ранг.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва:
• лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице с пълномощно от 14.05.2021 г. до 23.05.2021 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр.Варна, бул.”Ген.Колев” 92, ет.I, стая 10, служител „Човешки ресурси” ;
• По електронен път на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в този случай Заявлението - Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл и Декларацията по чл. 17 ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис или чрез профил в Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/.
6. Кратко описание на длъжността:
Организира счетоводната дейност и счетоводната политика на района;
Изготвя проектобюджет в частта му за Район „Приморски” съгласно Закона за общинските бюджети;
Контролира счетоводното отразяване на приходите и разходите на бюджета на района, съгласно Единната бюджетна класификация;
Контролира и участва в изготвянето на всички платежни документи, касаещи касовите и безналични плащания и изрядността на разходооправдателните документи към тях, както и спазване на касовата дисциплина;
Съгласува всички отчетни и статистически форми по образец на МФ и НСИ, касаещи счетоводната информация;
Контролира отчетността на всички дълготрайни и краткотрайни активи и пасиви, както и организира ежегодни инвентаризации, отразява резултатите от тях и организира правилното ползване, съхраняване и бракуване на инвентара;
Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху разходването на бюджетни средства и спазване на финансовата дисциплина;
Контролира правилното внасяне на събраните суми от наеми, такси и услуги в приход на общинския бюджет;
Следи за правилното разходване на средствата и разпределението на материалните ценности от дарения, съгласно волята на дарителите;
Контролира документите и заверката на отчетите по Закона за ДДС;
Контролира начисляваните и изплащани трудови възнаграждения на служителите и други подобни плащания;
Участва в изготвянето на оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, изготвя и заверява годишни счетоводни отчети и баланси на района;
Валидира, контролира и при необходимост пряко участва в действието на СФУК;
Изготвя експертни анализи, оценки и становища, участва в разработването на проекти на нормативни актове, методики и механизми, както и методически указания по прилагане на нормативната уредба;
Контролира възстановяването на недължимо внесени суми;
Контролира извършените действия при промяна на начислени суми в АИС ИМЕОН;
Участва в изпълнението на организационно-техническия план за произвеждане на избори по смисъла на Изборния кодекс и референдуми;
Извършва проверки и съставя протоколи за касова наличност в касите на района;Контролира банковите сметки на района;
Замества при отсъствие на титуляра Главен експерт „Финанси и бюджет”;
Носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативната уредба и предлаганите решения;
Спазва изискванията за защита на личните данни и нормите, заложени в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

 

Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции;
Контролира и участва в изпълнението и на други конкретно възложени задачи, свързани с дейността и извън нея;
Основната заплата за длъжността се определя съобразно изискванията за длъжността и вътрешните правила на Район „Приморски” за длъжностно ниво – Експертно ниво 4 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ПМС № 29/27.02.2020г.

Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg.
Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: