Обявления ФССД

 ДО
РАБИХ САБРА
УПРАВИТЕЛ НА  „СТОЯНСТОЙ И СИН” ООД
БУЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” №252
ГР. ПЛОВДИВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САБРА,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява РАБИХ САБРА, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000394/10.01.2018г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Ст. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Ц. Овчарова/
                                                      


Дата на поставяне на съобщението: 13.02.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:27.02.2018г.

ДО
НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ДЯНКОВ
УПРАВИТЕЛ НА  „ПЛАМИ ФРЕШ” ЕООД
ЖК „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.20, ВХ.14, ЕТ.2, АП.5
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ДЯНКОВ, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000383/09.11.2017г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/
                                                      


Дата на поставяне на съобщението: 16.02.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:02.03.2018г.






 

 

ДО
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА  „БИЙР БАЙК” ЕООД
ЖК „ИВ. РИЛСКИ” БЛ.27, ВХ.В, АП.74
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000382/09.11.2017г.
   
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/
                                                     


Дата на поставяне на съобщението: 01.02.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:15.02.2018г.


 

ДО
ГАБРИЕЛ ВАНЬОВ ТРИФОНОВ
УПРАВИТЕЛ НА ДЗЗД „ТРИФОНОВИ КОМЕРС”
ЖК „ЧАЙКА” БЛ.62, ВХ.А, ЕТ.4, АП.11
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ГАБРИЕЛ ВАНЬОВ ТРИФОНОВ, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000375/20.09.2017г.
   
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/
                                                     


Дата на поставяне на съобщението: 22.01.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:05.02.2018г.


 





ДО
РЕНЕТА ТРИФОНОВА АТИП
УПРАВИТЕЛ НА „ДЖЕМ 2010” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  УЛ. „ХАН ПРЕСИЯН” №25, ЕТ.1, АП.1
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ” №7, ЕТ.5, АП.9
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО АТИП,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се на ул. „Найден Геров”/ул. „Цар Асен” №74 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №16000419ПР_010ПР/30.11.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата, на постоянния адрес на управителя и качено на сайта на Район „Приморски” на 29.01.2018г.
                                                     (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Цветелина Овчарова, ст.инспектор КБП
2.................................
Лиляна  Бончева, ст.инспектор КПТД



ДО
КАЛОЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „НОВА ЗВЕЗДА-2013” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА,  УЛ. „ДРИН” №39
ПОСТОЯНЕН АДРЕС:ГР.АКСАКОВО, УЛ.”ТРЕВЕН” №20
НАСТОЯЩ АДРЕС:ОБЩИНА СУВОРОВО, С.КАЛИМАНЦИ

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” – търговска улица, сп.Делфинариум, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16000419ПР_011ПР/30.11.2017г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на сайта на Район „Приморски” на 29.01.2018г.
                                    (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Цветелина Овчарова, ст.инспектор КБП

2.................................
Лиляна Бончева, ст.инспектор КПТД


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО
НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ГЕО ТУР 66” ЕООД
УЛ. „ПЛОВДИВ” №1, ЕТ.5, АП.8
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕДЯЛКОВА,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово счетоводна и стопанска дейност” при Район „Приморски” уведомява НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА, че и е съставен

Констативен акт  №0003229/27.10.2017г.
   
Моля, в четиринадесет дневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи и СФУК” ....................
                                                     /Е. Димитранова/
                                                     


Дата на поставяне на съобщението: 22.01.2018г.


Дата на сваляне на съобщението: 05.02.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДО
НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ГЕО ТУР 66” ЕООД
УЛ. „ПЛОВДИВ” №1, ЕТ.5, АП.8
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕДЯЛКОВА,


В изпълнение на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс,  Дирекция „Финансово счетоводна и стопанска дейност” при Район „Приморски” уведомява

НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА,

че  е  започнало производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане за задълженията и към Община Варна, което ще приключи в едномесечен срок, считано от настоящата дата.



Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи и СФУК” ....................
                                                    /Е. Димитранова/
                                                     



Дата на поставяне на съобщението: 22.01.2018г.


Дата на сваляне на съобщението: 05.02.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО
НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ГЕО ТУР 66” ЕООД
УЛ. „ПЛОВДИВ” №1, ЕТ.5, АП.8
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕДЯЛКОВА,


    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово счетоводна и стопанска дейност” при Район „Приморски” уведомява НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА, че и е съставен

Констативен акт  №0003229/27.10.2017г.
   
Моля, в четиринадесет дневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи и СФУК” ....................
                                                     /Е. Димитранова/
                                                     


Дата на поставяне на съобщението: 22.01.2018г.


Дата на сваляне на съобщението: 05.02.2018г.







 

 

 

 

 • Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски" За услуги и такси
  IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
  За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура.
  BG 50 CECB 9790 3324 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: