Обявления ФССД

ДО
ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ХАРАЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  „ДЕЙТАЙМ” ЕООД
УЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН” №15, ЕТ.6, АП.15
ГР. ВАРНАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАНОВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ХАРАЛАНОВ, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000396/16.02.2018г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/
                                                      


Дата на поставяне на съобщението: 03.05.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:17.05.2018г.

 

ДО
РАБИХ САБРА
УПРАВИТЕЛ НА  „СТОЯНСТОЙ И СИН” ООД
БУЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” №252
ГР. ПЛОВДИВУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САБРА,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява РАБИХ САБРА, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000393/16.02.2018г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Ст. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Ц. Овчарова/
                                                      


Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:08.05.2018г.

 

ДО
НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ГЕОТУР 66” ЕООД
УЛ. „ПЛОВДИВ” №1, ЕТ.5, АП.8
ГР. ВАРНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕДЯЛКОВА,

В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА, че и е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане 2№0000397/16.02.2018г.

Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
„Контрол бюджетни приходи и СФУК” ....................
                                                     /Е. Димитранова/

Дата на поставяне на съобщението: 19.04.2018г. 


 

ДО
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
УПРАВИТЕЛ НА  „ЕЛИНАС - 97” ЕООД
УЛ. „Д-Р ПИСКЮЛИЕВ” №53
ГР. ВАРНАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА, че и е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000389/20.11.2017г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/Дата на поставяне на съобщението: 28.03.2018г.    


Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г.

ДО
ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ
УПРАВИТЕЛ НА  „ХАЛИС - 06” ЕООД
УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №47, ЕТ.4, АП.12
ГР. ВАРНАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЕЙТУНЛУ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000390/20.11.2017г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/


Дата на поставяне на съобщението: 28.03.2018г.                                                     


Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г.

ДО
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЮФЕТ” ЕООД
ЖК „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.3, ВХ.2, ЕТ.4, АП.58
ГР. ВАРНАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,


В изпълнение на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ,

че  е  започнало производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане за задълженията му към Община Варна, което ще приключи в едномесечен срок, считано от настоящата дата.Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи и СФУК” .......................
                                                        /Е. Димитранова/


Дата на поставяне на съобщението:28.03.2018г.

Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г.

ДО
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЮФЕТ” ЕООД
ЖК „ВЛ. ВАРНЕНЧИК”  БЛ.3, ВХ.2, ЕТ.4, АП.58
ГР. ВАРНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,


    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ, че  е съставен

Констативен акт  №0003204/18.07.2017г.
    
Моля, в четиринадесет дневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи и СФУК” ....................
                                                     /Е. Димитранова/
                                                      Дата на поставяне на съобщението:28.03.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г. 

 ДО
МАРТА БРИГИДИН
УПРАВИТЕЛ НА  „ДАНИ 3” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  КВ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” БЛ. № 309, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 48
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: КВ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” БЛ. № 309, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 48
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО БРИГИДИН,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – търговска дейност, находящ се на ул. „Мир”, до бл. 3 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. № АУ017271ПР_004ПР/17.01.2018 г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” № 92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на постоянния адрес на управителя, на  19.03.2018 г.
                                                                   
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Лиляна Бончева, ст.инспектор КПТД


2.................................
Цветелина Овчарова ст.инспектор КБП
 

 


 

 

 

 

 • Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски" За услуги и такси
  IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
  За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура.
  BG 50 CECB 9790 3324 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: