Обявления АИО


ПРОТОКОЛ


Долуподписаната Деляна Атанасова Михайлова, на длъжност мл. експерт „ЕСГРАОН и ГС” в Община Варна, район “Приморски”,

УДОСТОВЕРЯВАМ,

че днес, 07.11.2016 г., поставих 1 /брой/ ЗАПОВЕД № 587/07.11.2016 г. на определеното за това място в сградата на Район  „Приморски”.
Същата е обявена и на интернет страницата на Район „Приморски”
Обявяването на заповедта ще трае 14 /четиринадесет/ дни, като започне на 07.11.2016 г.  и ще приключи в края на работния ден на 21.11.2016 г. в 17.30 часа.


 

С П И С Ъ К

на кандидатите в конкурса за длъжността
Директор дирекция „Административно и информационно обслужване”,
които СЕ ДОПУСКАТ  до практически изпит


Допускат се до конкурс следните кандидати:

1.    Станислав Темелков Димитров


Посочените кандидати трябва да се явят на 14 юни 2016 г. от 09:00 часа в административната сграда на район "Приморски" – заседателна зала – ІІІ-ти етаж за провеждане на практически изпит.


С П И С Ъ К

на кандидатите в конкурса за длъжността
Директор дирекция „Административно и информационно обслужване”,
които НЕ СЕ ДОПУСКАТ  до практически изпит

1.    Кремена Желева Дерелиева   

Основание за недопускане
Чл. 20, ал.(2) от НПКДС
- липса на професионален опит по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатор на длъжностите  в администрацията
- липса на придобит ранг за държавен служител


 

 

ОБЩИНА ВАРНА
РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

На основание чл.46, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  254 / 09.05.2016 г. / на Кмета на Район „Приморски”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ / АИО /”
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
1.1.  степен на завършено образование – магистър;
1.2.  минимален професионален опит – 4 / четири / години;
1.3.  ранг – III / трети / младши.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.
    3. Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.
         4.  Необходими документи за кандидатстване:
             4.1. Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл.17, ал. (1) от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители / НПКДС /.
             4.2.  Декларация  по чл.17, ал. (2), т.1 от НПКДС / образец /.
             4.3. Копия от документи за придобитите образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл.17, ал. (2), т.2 от НПКДС.
             4.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл.17, ал. (2), т.3 от НПКДС.
             4.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: Копие от документ за самоличност; Документ за присъден ранг; Автобиография, тип CV; Препоръки от работотдатели.
                 5. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в десет дневен срок от публикуването на обявата за конкурса на адрес: гр.Варна, бул.”Ген.Колев” 92, ет.III, стая 44, Главен специалист „Човешки ресурси” .
            6.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
6. 1. Основна цел на длъжността:
         Ръководи, планира, организира и контролира работата на служителите в дирекцията.Координира задачите с другите дирекции на районната администрация, Община Варна и другите структури в областта на административното и информационното обслужване.Подпомага осъществяването правомощията на Кмета на района, като създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.           Оказва съдействие на служителите в дирекцията при изпълнение на дейностите, свързани с прилагането на законовата уредба в областта на АИО, с цел по-добро и качествено обслужване на гражданите, юридическите лица и институциите.  
           6.2. Области на дейност:
          Административното обслужване на гражданите и юридическите лица на принципа “Едно гише”. Гражданското състояние и Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението / ЕСГРАОН / са  съществено функционално направление на дейността.Информационното обслужване като важна дейност в процеса на качественото и срочно изпълнение исканията на гражданите.    Човешките ресурси и правните дейности като основен фактор в реализацията на целите и функциите на районната администрация.Координацията на обществените, културните и образователните дейности като важно условие за изпълнение задачите от районната администрация.
     6.3. Основни задължения:
    Организира, разпределя и контролира работата на служителите от дирекцията като ръководи методически, професионално и административно работата им по изпълнение на конкретните задачи, поставени за изпълнение от дирекцията.  Познава и прилага нормативната база, свързана с предмета на дейност на дирекцията като следи за спазване на законите, подзаконовите нормативни актове и наредбите на Община Варна в рамките на правомощията на районната администрация и конкретната компетентност.Носи отговорност пред Кмета на района за изпълнение на възлаганите задачи  на дирекцията.Отчита изпълнението на целите и дейността на дирекцията пред Кмета на района.Организира и контролира движението на преписките в дирекцията. Организира административното обслужване на клиентите на администрацията на принципа “Едно гише”.Подпомага Кмета при упражняване правомощията му за административното обслужване по Гражданско състояние и ЕСГРАОН на гражданите, юридическите лица и институциите.Контролира организацията по обслужване на гражданите, юридическите лица и институциите и прави предложения за мерки, целящи повишаване качеството и ефективността  на работа на личния състав на дирекцията.  Контролира  работата и спазването на законовите изисквания в направление “Човешки ресурси”. Контролира изпълнението на задълженията в направление “Правни дейности”. Организира изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията и системата за самооценка на административното обслужване. Контролира и подпомага служителите от функционално направление “Информационни технологии”, както и дейността им по поддръжката и оптимизацията на компютърната и офис техниката. Следи за обезпечаване техническата подготовка при провеждане на парламентарни и президентски избори, избори за евродепутати, избори за местни органи на управление и референдуми. Упражнява контрол по осъществяване на мероприятия и дейности, извършвани от Направление „Координация на обществени, културни и образователни дейности“ / КОКОД /. Контролира срочното и законосъобразно окомплектоване на преписките, подготвени от служителите в дирекцията.    Участва в процеса на атестирането на служителите в дирекцията. Изготвя длъжностните характеристики на служителите в дирекцията. Ръководи, координира, контролира и пряко участва в изготвяне на анализи, разработки, становища и предложения, целящи подобряване работата на дирекцията. Спазва изискванията за конфиденциалност. Грижи се за здравето и безопасността си, както и на другите лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции.
      6.4. Възлагане, планиране и отчитане на работата: 
     Работата се възлага от: Кмет, Заместник кмет и Секретар в рамките на определените им правомощия. Служителят се отчита пред тях. Служителят в максимална степен самостоятелно  планира преобладаващата част от извършваните дейности в рамките на работното време, освен ако няма изрично нареждане от висшестоящ ръководител.Възможностите на служителя са ограничени  за самостоятелно планиране на извършваните дейности при изпълнение на заповедите на Кмета, разработените и утвърдени от  висшестоящи ръководители, планове, програми, правила, инструкции и други.
     6.5. Вземане на решения: 
     Подпомага с анализи, мнения, становища и предложения вземането на решения от висшестоящите ръководители.Взема решения в рамките на конкретните правила, в съответствие със съществуващата нормативна уредба и в максимално самостоятелна степен, при необходимост съгласува действията си с ръководството на района. Има възможност за лична преценка и самостоятелни действия при осъществяването им.
   

       6.6. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и ресурсите:
      Носи отговорност за работата на служителите в дирекцията, чиито брой и длъжности са определени с утвърденото длъжностно разписание.Носи отговорност за  стопанисването на дълготрайни материални активи и техническото оборудване в помещението, в което работи.
     7. Минимален размер на основната заплата за заеманата длъжност:   
     420 / четиристотин и двадесет / лева.
      8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна.
     9. Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.


Протокол за извършена проверка в Район „ Приморски” Община Варна, Варненска област на основание §16, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗГР


 

Във връзка с отмяна на Заповед 1008/09,04,2008г. относно административната услуга набавяне на служебни бележки за наличие или липса на задължения към Община Варна, както и удостоверения за липса на публични общински вземания, Ви уведомяваме, че отпада таксата за тяхното издаване и изискуемостта им.


 

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 23 Март 2001г., доп. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.


Чл. 92. (1) (В сила от 1.01.2000 г., предишен текст на чл. 92 - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Органите по ал. 1 съхраняват копия от документите по ал. 2 и 3 за срок 5 години.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и 3. Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по ал. 2 и 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.
(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) Обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по ал. 2, се установяват от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинската администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Агенцията за социално подпомагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) В случаите по ал. 8 органите по ал. 1 сезират незабавно комисията, която извършва проверка на обстоятелствата и дава становище за адресна регистрация в 7-дневен срок. Въз основа на становището на комисията органите по ал. 1 извършват адресната регистрация при спазване на разпоредбата на чл. 99а.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: