Управление на етажната собственост

I. ПРОЕКТ: BG161PO001/1.2-01/0001 „Енергийно обновяване на българските домове” - (изтегли)

II. СЪОБЩЕНИЯ

 • Правна помощ за всички управители на етажна собственост (отвори)

 • Във връзка с правомощията на Кмета на район "Приморски" по чл.44, ал.1, чл. 46б и чл.47 от ЗУЕС напомняме на живеещите граждани в нерегистрирани сгради в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на район "Приморски", че следва да извършат регистрация в публичния регистър в районната администрация в най-кратък срок.
 • Сдружение на собствениците

  На основание чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост, в район "Приморски" е създаден публичен регистър на учредените сдружения на собствениците (отвори)

III. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

 • Закон за управление на етажната собственост (отвори)
 • Наредбa РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдружнията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.
 • Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост (изтегли)
 • Книга на етажната собственост (изтегли)
 • ЗАПОВЕД №РД 02 - 14 - 755/10.05.2010 (изтегли)
 • Уведомление по чл.46б от ЗУЕС за органите на управление на етажната собственост (изтегли от раздел услуги, дирекция СИД)
 • Заявление за регистрация на сдружение по чл.29, ал(1) от ЗУЕС (изтегли от раздел услуги, дирекция СИД)
 • Уведомление от председател на управителен съвет/управител на сдружението на собствениците за промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
  (изтегли от раздел услуги, дирекция СИД)
 • Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС (изтегли)
 • Заявление за установяване на нарушение на ЗУЕС (изтегли)
 • Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (отвори)

IV. ОТГОВОРИ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (отвори)

V. ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, В ПОМОЩ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛЯ, КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ / КОНТРОЛЬОРА И СОБСТВЕНИЦИТЕ / ОБИТАТЕЛИТЕ

 • Покана за свикване на общо събрание от Управителния съвет(изтегли)
 • Покана за свикване на общо събрание от Контролния съвет(изтегли)
 • Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части за свикване на общо събрание (изтегли)
 • Примерен протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост (изтегли)
 • Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание (изтегли)
 • Протокол за поставено съобщение за изготвен протокол по чл.16 ал.7 от ЗУЕС (изтегли)
 • Протокол от заседание на управителния съвет на етажна собственост (изтегли)
 • Протокол от заседание на контролния съвет на етажна собственост(изтегли)
 • Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управител от общото събрание) (изтегли)
 • Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управителен съвет от общото събрание) (изтегли)
 • Констативен протокол за установяване на нарушение извършено от член на управителния съвет / управител (изтегли)
 • Отчет по данни от книгата на собствениците относно отглежданите домашни животни (изтегли)

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: