Конкурси

 С П И С Ъ К

на кандидатите в конкурса за длъжността
Директор дирекция „Обществен ред и контрол”,
които СЕ ДОПУСКАТ до интервю


Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ДРАГНЕВ
2. СТЕЛИЯН ОБРЕТЕНОВ ЖЕЛЕЗОВПосочените кандидати трябва да се явят на 15 ноември 2018 г. от 14:00 часа в административната сграда на район "Приморски" – заседателна зала – ІІІ-ти етаж за провеждане на практически изпит.

КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
•    да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;
•    висше икономическо образование, образователна степен – бакалавър;
•    специалност – счетоводство и контрол, финанси и др.
•    професионален опит – минимум 3 /три/ години или минимален ранг – IV мл.ранг,
•    предимство е работата в бюджетно счетоводство
•    да отговаря на изискванията на чл.18 от Закона за счетоводството,
•    да познава и да умее да работи със счетоводен продукт за обработване на заплатите,
•    да познава Закон за администрацията /ЗА/, Закон за счетоводството /ЗС/, Кодекс за социално осигуряване /КСО/, счетоводни стандарти, Сметкоплана на бюджетните предприятия и всички други наредби и нормативни документи, регламентиращи счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, методите на икономически анализ и финансово-счетоводните механизми.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
•    Предпочитана специалност – „Счетоводство и контрол“
•    Компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложение Microsoft Office, Excel, Internet и др.  

3. Начин на провеждане на конкурса :
•    Тест за установяване на професионални знания и умения – включва въпроси от Закон за администрацията, Кодекс за социално осигуряване, счетоводни стандарти, Закона за счетоводството, Закона за устройство на държавния бюджет, Закон за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративно подоходно облагане, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за държавния служител, Закона за Националната агенция за приходите, Указания на министерството на финансите, Сметкоплана на бюджетните предприятия, както и въпроси свързани с нормативната уредба, касаеща финансово-счетоводната дейност, Закон за данъците върху доходите на физическите лица и
•    интервю - събеседване  
4. Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Писмено заявление за участие в конкурс Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДСл/;
4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл (образец);
4.3. Копия от документи за придобитите образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността по чл.17, ал.2, т.2 от НПКДСл;    
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл.17, ал.2, т.3 от НПКДСл;
4.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:
•    документ за присъден ранг;
•    Автобиография тип СV;
•    препоръки от работодатели;
5. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник от 13 ноември до 26 ноември 2018 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Генерал Колев” № 92, ет. I, стая 10, служител „Човешки ресурси”.
6. Описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Организира счетоводната дейност и счетоводната политика на района;
Счетоводно отразява приходите и разходите на бюджета на района, съгласно Единната бюджетна класификация;
Контролира и участва в изготвянето на всички платежни документи, касаещи касовите и безналичните плащания и контролира изрядността на разходооправдателните документи към тях;
Извършва текущ и последващ контрол по своевременното осчетоводяване на стопанските операции и разходването на средства;
Изготвя всички отчетни и статистически форми по образец от МФ и НСИ, касаещи счетоводната информация;
Води отчетност на всички дълготрайни и краткотрайни активи и пасиви, като извършва ежегодни инвентаризации и предлага препоръки по правилното ползване, съхраняване и бракуване на инвентара;
Прави предложения по НОАМТЦУТОВ до Общински съвет за освобождаване на отделни категории граждани, изцяло или частично, от заплащане на отделни такси;
Осъществява оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства;
Следи за правилното внасяне на събраните суми от наеми, такси и услуги в приход на общинския бюджет;
Следи за правилното разходване на средствата и разпределението на материалните ценности от дарения, съгласно волята на дарителите;
Контролира и участва в изпълнението на възложените задачи от Кмета на района и други висшестоящи ръководители, в рамките на компетентността им;
Контролира движението на първичните счетоводни документи;
Контролира  документите и заверката на отчетите по ДДС;
Контролира банковите сметки на района;
Упражнява счетоводен контрол върху финансите на района;
Контролира начисляваните и изплащани трудови възнаграждения на персонала и други подобни плащания;
Заверява съответните месечни отчети;
Изготвя и заверява годишни счетоводни отчети и баланс на района;
Валидира разходните документи, разплащани по касов път;
Валидира, контролира и при необходимост пряко участва в действието на СФУК; Участва в изготвянето на проекто-бюджет на района;
Изготвя експертни анализи, оценки и становища, участва в разработването на      проекти на нормативни актове, методологии, методики и механизми, както и методически указания по прилагане на нормативната уредба;
Носи пряка отговорност във връзка с прилагане на нормативната уредба и предлаганите решения;
Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции;
Спазва изискванията за конфиденциалност.
Размер на основната заплата: от 510.00 /петстотин и десет/ до 1250.00 /хиляда двеста и петдесет/ лева.
Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в административната сградата на Район „Приморски”

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: