Конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”
ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

     1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
     1.1. степен на завършено образование – МАГИСТЪР „Право“ ;
     1.2. минимален професионален опит – 1 /една/ година;
     1.3. ранг – V / пети / младши за държавен служител.
     2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: Компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.
     3. Начин на провеждане на конкурса: Практически изпит или тест и интервю.
     4. Документи за участие в конкурсната процедура:
     4.1.Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители  / НПКДСл /.
     4.2. Декларация  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл / образец /.
     4.3.Копия от документи за придобитите образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКДСл.
     4.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДСл.
     4.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността:   Документ за присъден ранг;  Автобиография тип CV;  Препоръки от работодатели.
     5.Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат /лична карта/ или чрез пълномощник от 22 май до 04 юни 2018 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12.:00 часа и от 14.00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Генерал Колев” № 92, ет. I-ви, стая 10, служител „Човешки ресурси”. Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.
     6.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
     6.1. Основна цел на длъжността: Правилно прилагане на нормативната уредба на Република България. Подпомага осъществяването на правомощията на Кмета на района и осъществяване на дейността на общата и специализирана администрация.
      6.2. Основни задължения: Осъществява сроков контрол по изпълнение на разпорежданията на съда, а в определени случаи съдейства за самото изпълнение. Оказва правна помощ на ръководството и служителите в районната администрация за законосъобразното изпълнение на техните функции като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси. Участва в състава на комисии, назначени със заповед на Кмета на района. Участва в разработване на вътрешните административни актове на района и при необходимост подготвя техни проекти. Дава правни становища и съгласува административните актове на района във връзка с тяхната законосъобразност. Осъществява процесуално представителство след изрично упълномощаване. Следи съдебните дела и докладва своевременно за движението им. Получава призовки и съобщения от съда и други държавни институции. Следи за правилното комплектоване на преписките за изпращане в съда, като за целта длъжностните лица от районната администрация са длъжни да оказват пълно съдействие. Извършва справки в сградите на съдилищата и на интернет страниците им. Изготвя становища по законосъобразността на договори, проекти, заповеди и др. Следи за промени в нормативната уредба и уведомява за тях. Извършва плащания от името на район „Приморски” във връзка с внасяне на депозити за вещи лица, получаване на преписи от решения и попълване на съдебните дела с доказателства. Осъществява контрол по СФУК в частта относно спазване на ЗОП. Води архивиращата програма на делата в електронен вариант, по които район „Приморски” е страна и подготвя справки и анализи от нея при поискване от ръководството. Контролира подготовката на изходящите писма от служителите до съдебните инстанции, държавни институции, публични организации и други юридически лица, които са възложени на служители в районната администрация. Изготвя отговори по преписки, резолирани за изпълнение. Подготвя мотиви и становища към съставените от служители на районната администрация актове за установяване на административни нарушения. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Спазва изискванията за конфиденциалност.
    7. Възлагане, планиране и отчитане на работата: Работата се възлага от Кмета на района, Зам.-кмет, Секретар на район и ресорен Директор на дирекция и се отчита пред тях. Планира работата си самостоятелно, като при необходимост съгласува действията си с вишестоящ ръководител.
    8. Размер на основната заплата за първа степен на заеманата длъжност: от 510.00 /петстотин и десет/ лева до 1200.00 / хиляда и двеста / лева.
    9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg .

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
СТАРШИ  ЕКСПЕРТ „ПОЗЕМЛЕНА РЕФОРМА”
В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - ВИНИЦА”
/АТО – ВИНИЦА/ ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

     1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
     1.1. степен на завършено образование – бакалавър – инженер или икономист;
     1.2. минимален професионален опит – 1 /една/ година;
     1.3. ранг – V / пети / младши за държавен служител.
     2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: Знания в областта на нормативната уредба, свързана с дейността на дирекция „Административно и техническо обслужване - Виница“. Компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.
     3. Начин на провеждане на конкурса: Практически изпит/тест и интервю.
     4. Документи за участие в конкурсната процедура:
     4.1.Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители  / НПКДСл /.
     4.2. Декларация  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл / образец /.
     4.3.Копия от документи за придобитите образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКДС.
     4.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДС.
     4.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността:   Документ за присъден ранг;  Автобиография тип CV;  Препоръки от работодатели.
     5.Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат /лична карта/ или чрез пълномощник от 18 май до 31 май 2018 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12.:00 часа и от 14.00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Генерал Колев” № 92, ет. I-ви, стая 10, служител „Човешки ресурси”. Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.
     6.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
     6.1. Основна цел на длъжността: Подпомага Кмета на района, като извършва процедурите във функционално направление „Поземлена реформа”, при спазване изискванията на действащото законодателство.
      6.2. Основни задължения: Подготвя и съобщава заповедите за придобиване и възстановяване на собствеността, окомплектова жалбите по тези заповеди до съответния съд. Изготвя (приема) оценки на земи в територии по § 4ж, ал. 2 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи / ЗСПЗЗ /, изготвя заповедите за одобряването им и съобщава същите, окомплектова жалбите по тези заповеди до съответния съд. Разработва експертни анализи и доклади, и отчети във връзка с дейността на администрацията в направление „Поземлена реформа”. Окомплектова и изпраща исканите документи по призовки до съответния съд. Води кореспонденция с други административни органи за получаване на информация, необходима за работата на функционалното направление. Участва в процедурата по обезщетяване на ползватели въз основа на издадени заповеди за одобряване на оценки на земите в територии по § 4 от ЗСПЗЗ – подготвя удостоверения за дължимите суми. Носи пряка отговорност във връзка с прилагане на нормативните актове и предлаганите решения. Отговаря на запитвания на физически и юридически лица във връзка с правомощията на Кмета и подобряване на административното обслужване. Спазва изискванията за конфиденциалност. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството.
    7. Възлагане, планиране и отчитане на работата: Работата се възлага от Кмета на района, Зам.-кмет, Секретар на район, Директор Дирекция „АТО - Виница” – в рамките на определените им правомощия и се отчита пред тях. Старши експерт „Поземлена реформа” в голяма степен самостоятелно планира работата си за деня, освен ако няма възложени други задачи от висшестоящ ръководител.
    8. Размер на основната заплата за първа степен на заеманата длъжност: от 510.00 /петстотин и десет/ лева до 1200.00 / хиляда и двеста / лева.
    9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в сградата на Район „Приморски” – Община Варна и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg .

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: