Конкурси

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование – бакалавър;
 • професионална област – „икономика“, „счетоводство“, „финанси“
 • минимален професионален опит – 3 / три / години
 • ранг – IV / четвърти / младши за държавен служител.
 • Компютърна грамотност /отлично владеене Microsoft Office - MS Word, електронни таблици MS Excel/ и способност за работа с офис техника.
 1. Начин на провеждане на конкурса - практически изпит и интервю.
 2. Необходими документи за кандидатстване:
 • Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители / НПКДСл /.
 • Декларация  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл / образец /.
 • Копия от документи за придобитите: образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКДСл.
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДСл.
 • Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: Копие от документ за самоличност;  Документ за присъден ранг;  Автобиография, тип CV;  Препоръки от работодатели.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник от 16 февруари до 1 март 2018 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Генерал Колев” № 92, ет. III, стая 44, служител „Човешки ресурси”.
 2. Кратко описание на длъжността:

Главният счетоводител организира счетоводната дейност и счетоводната политика на района;

Счетоводно отразява приходите и разходите на бюджета на района, съгласно

Единната бюджетна класификация;

Контролира и участва в изготвянето на всички платежни документи, касаещи касовите

и безналичните плащания и контролира изрядността на разходооправдателните

документи към тях;

Извършва текущ и последващ контрол по своевременното осчетоводяване на стопанските операции и разходването на средства;

Изготвя всички отчетни и статистически форми по образец от Министерство на финансите /МФ/ и Национален статистически институт /НСИ/, касаещи  счетоводната информация;

Води отчетност на всички дълготрайни и краткотрайни активи и пасиви, като извършва ежегодни инвентаризации и предлага препоръки по правилното ползване,

съхраняване и бракуване на инвентара.

Прави предложения по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна /НОАМТЦУТОВ/ до Общински съвет за освобождаване на отделни категории граждани, изцяло или частично, от заплащане на отделни такси;

Осъществява оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства;

Следи за правилното внасяне на събраните суми от наеми, такси и услуги в приход на

общинския бюджет.

Следи за правилното разходване на средствата и разпределението на материалните

ценности от дарения, съгласно волята на дарителите.

Контролира и участва в изпълнението на възложените задачи от Кмета на района и

други висшестоящи ръководители, в рамките на компетентността им;

Контролира движението на първичните счетоводни документи;

Контролира  документите и заверката на отчетите по ДДС;

Контролира банковите сметки на района;

Упражнява счетоводен контрол върху финансите на района;

Контролира начисляваните и изплащани трудови възнаграждения на персонала и

други подобни плащания;

Заверява съответните месечни отчети;

Изготвя и заверява годишни счетоводни отчети и баланс на района;

Валидира разходните документи, разплащани по касов път;

Валидира, контролира и при необходимост пряко участва в действието на СФУК;

Участва в изготвянето на проектобюджет на района;

Изготвя експертни анализи, оценки и становища, участва в разработването на проекти на нормативни актове, методологии, методики и механизми, както и методически указания по прилагане на нормативната уредба;

Носи пряка отговорност във връзка с прилагане на нормативната уредба и предлаганите решения;

Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции;

Спазва изискванията за конфиденциалност.

Размер на основната заплата: от 510.00 /петстотин и десет/ до 1250.00 /хиляда двеста и петдесет/ лева.

Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в административната сградата на Район „Приморски” и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg .

     Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР „КОНТРОЛ СТРОИТЕЛСТВО” ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” Район „Приморски”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
•    Образователна степен – бакалавър;
•    Професионален опит – 1 / една / година;
•    Ранг – V / пети / младши;

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
•    Компютърна грамотност и способност за работа с офис техника;

3. Начин на провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
•    Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители / НПКДСл /.
•    Декларация от лицето, че отговаря на изискванията за заеманата държавна служба по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл / образец /.
•    Копия от документи за придобитите образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл.17, ал. 2, т. 2 от НПКДСл.
•    Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДСл.
•    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността:Копие от документ за самоличност; Документ за присъден ранг; Автобиография, тип CV; Препоръки от работодатели;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник от 14.02.2018 г. до 27.02.2018 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12.:00 часа и от 14.00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Генерал Колев” № 92, ет. III, стая 44, служител „Човешки ресурси”.

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършва контрол на строителството и обществения ред в района. Извършва проверки и огледи на място във връзка със сигнали, жалби и искания на физически и юридически лица. Съставя  констативни актове по чл. 224а от Закон за устройство на територията / ЗУТ / за установяване на незаконно строителство и актове по чл. 36 от Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН / срещу извършителите и собствениците на незаконни строежи.
 Съставя констативни актове по чл, 57а, ал. 2 от ЗУТ. Съставя констативни протоколи по чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ. Присъства при даване  на  строителна линия  и  ниво  на  строеж,   както  и  при откриване на строителна площадка. Съставя констативни актове по §127, §183 и §184, ал. 1, т. З от Преходни и заключителни разпоредби / ПЗР / на Закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията / ЗИДЗУТ /. Дава писмени и устни указания и предписания относно  преустановяване на неправомерни действия на физически и юридически лица при   извършване на незаконно строителство. Осъществява спиране на строителството   или спиране експлоатацията на неправомерно ползвани обекти. Спазва изискванията за конфиденциалност. Грижи се за здравето и безопасността си, както и на други лица в съответствие с квалификацията и дадените от ръководството инструкции. Извършва превантивен контрол на строителните обекти. Изготвя анализи и отчети във връзка с контролната дейност. Носи пряка отговорност за съставяните от него документи и за действията си в изпълнение на длъжността.  Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството. Замества директора на дирекцията при отсъствие.

7. Размер на основната заплата: от 510.00 /петстотин и десет/ до 1150.00 /хиляда сто и петдесет/ лева.

Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на I - ви етаж в административната сградата на Район „Приморски” и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg .
     Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 


 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ РАЙОН „ПРИМОРСКИ”


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
•    степен на завършено образование – магистър;
•    минимален професионален опит – 4 / четири / години
•    ранг – III / трети / младши за държавен служител.
•    Знания в областта на нормативната уредба, свързана с дейността на дирекция „Административно и информационно обслужване“ /АИО/. Компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.
2. Начин на провеждане на конкурса - практически изпит и интервю.
3. Необходими документи за кандидатстване:
•    Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/.
•    Декларация  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /образец/.
•    Копия от документи за придобитите: образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността - чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКДС.
•    Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит по чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДС.
•    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: Копие от документ за самоличност;  Документ за присъден ранг;  Автобиография, тип CV;  Препоръки от работодатели.
4. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник от 08 февруари до 21 февруари 2018 г., вкл. всеки работен ден от 09:00 до 12.:00 часа и от 14.00 до 17:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. ”Генерал Колев” № 92, ет. III, стая 44, служител „Човешки ресурси”.

5. Кратко описание на длъжността:
         Ръководи, планира, организира и контролира работата на служителите в дирекцията като ръководи методически, професионално и административно работата им по изпълнение на конкретните задачи. Координира задачите с другите дирекции на районната администрация, Община Варна и другите структури в областта на административното и информационното обслужване.
Познава и прилага нормативната база, свързана с предмета на дейност на дирекцията като следи за спазване на законите, подзаконовите нормативни актове и наредбите на Община Варна в рамките на правомощията на районната администрация и конкретната компетентност.
Носи отговорност пред Кмета на района за изпълнение на възлаганите задачи на дирекцията.
Отчита изпълнението на целите и дейността на дирекцията пред Кмета на района.
Организира и контролира движението на преписките в дирекцията.
Организира административното обслужване на клиентите на администрацията на принципа “Едно гише”.
Подпомага Кмета при упражняване правомощията му за административното обслужване по Гражданско състояние и ЕСГРАОН на гражданите, юридическите лица и институциите.
Контролира организацията по обслужване на гражданите, юридическите лица и институциите и прави предложения за мерки, целящи повишаване качеството и ефективността  на работа на личния състав на дирекцията. 
Контролира работата и спазването на законовите изисквания в направление “Човешки ресурси”.
Контролира изпълнението на задълженията в направление “Правни дейности”. Организира изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията и системата за самооценка на административното обслужване.
Контролира и подпомага служителите от функционално направление “Информационни технологии”, както и дейността им по поддръжката и оптимизацията на компютърната и офис техниката.
Следи за обезпечаване техническата подготовка при провеждане на парламентарни и президентски избори, избори за евродепутати, избори за местни органи на управление и референдуми.
Упражнява контрол по осъществяване на мероприятия и дейности, извършвани от Направление „Координация на обществени, културни и образователни дейности“ /КОКОД/.
Контролира срочното и законосъобразно окомплектоване на преписките, подготвени от служителите в дирекцията.
Участва в процеса на атестирането на служителите в дирекцията. Изготвя длъжностните характеристики на служителите в дирекцията. Ръководи, координира, контролира и пряко участва в изготвяне на анализи, разработки, становища и предложения, целящи подобряване работата на дирекцията. Спазва изискванията за конфиденциалност.
Размер на основната заплата: от 510.00 /петстотин и десет/ до 1550.00 /хиляда петстотин и петдесет/ лева.
Списъците и всички съобщения се обявяват на информационното табло, намиращо се на  I - ви етаж в административната сградата на Район „Приморски” и на сайта на район „Приморски“ – www.primorski.bg .
     Телефон за контакт: 052 / 359 – 104.

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: